Komisjoni otsus, 24. juuni 1996, nõukogu direktiivi 89/106/EMÜ artikli 20 lõike 2 kohase ehitustoodete vastavustõendamismenetluse kohta paiksete tulekustutussüsteemide nõuetele vastavuse tõendamiselEMPs kohaldatav tekst