Съобщение на Комисията относно резултатите от оценката на риска и стратегиите за неговото ограничаване при веществата: цинков окис, цинков сулфат, трицинков бис(ортофосфат) (Текст от значение за ЕИП)