Mededeling van de Commissie inzake de resultaten van de risicobeoordeling en de strategieën ter beperking van de risico's voor de stoffen: zinkoxide, zinksulfaat, trizinkbis(orthofosfaat) (Voor de EER relevante tekst)