Komission tiedonanto seuraavien aineiden riskinarvioinnin tuloksista ja riskien vähentämisen toimintasuunnitelmista: sinkkioksidi, sinkkisulfaatti, trisinkki-bis-ortofosfaatti (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)