Osobitná správa
č.13 2019

Etické rámce kontrolovaných inštitúcií EÚ: priestor na zlepšenie

(podľa článku 287 ods. 4 druhého pododseku ZFEÚ)

O tejto správe: V tejto osobitnej správe posudzujeme, či sú etické rámce Európskeho parlamentu, Rady Európskej únie a Európskej rady a Európskej komisie dobre vymedzené. Preskúmali sme všetky úrovne zamestnancov a členov a na základe zisťovania sme analyzovali, nakoľko sú zamestnanci inštitúcií informovaní o etickom rámci. Uplatňovanie etických rámcov v kontrolovaných inštitúciách nebolo súčasťou auditu.
Dospeli sme k záveru, že kontrolované inštitúcie do veľkej miery vymedzili primerané etické rámce, existuje však priestor na zlepšenie. Zistili sme, že neexistuje spoločný etický rámec EÚ, ktorý by upravoval prácu zástupcov členských štátov v Rade.
Pri audite sme zistili aj určité nedostatky, oblasti, v ktorých je potrebné zosúladiť etické rámce, ako aj príklady osvedčených postupov. Kontrolované inštitúcie by mali zlepšiť svoje etické rámce, spolupracovať na zladení osvedčených postupov týkajúcich sa etických otázok a zvýšiť úsilie o ich šírenie a zlepšiť informovanosť zamestnancov i to, ako vnímajú etické rámce a súvisiacu kultúru.

Táto publikácia je dostupná v 23 jazykoch v tomto formáte:
PDF
PDF General Report

Zhrnutie

I

Etické správanie v súvislosti so správou vecí verejných znamená, že zamestnanci verejnej správy a verejní činitelia by mali slúžiť verejnému záujmu, spravovať verejné zdroje náležite a robiť čestné rozhodnutia. Prispieva k správnemu finančnému riadeniu a väčšej dôvere verejnosti, ktoré sú nevyhnutné na to, aby verejné politiky uspeli. Akékoľvek neetické správanie zamestnancov a členov inštitúcií a orgánov Európskej únie (EÚ) priťahuje veľkú pozornosť verejnosti a znižuje dôveru v EÚ. Preto je pre inštitúcie také dôležité, aby zaviedli primerané etické rámce, ktoré zabezpečia zníženie rizika neetického správania na minimum.

II

V rámci tohto auditu sme posudzovali, či kontrolované inštitúcie EÚ náležite vymedzili svoje etické rámce. Audit zahŕňal všetky úrovne zamestnancov a členov týchto inštitúcií: Európsky parlament (Parlament), Rada Európskej únie a Európska rada (Rada) a Európska komisia (Komisia). Medzi zamestnancami týchto inštitúcií sme uskutočnili aj zisťovanie, prostredníctvom ktorého sme chceli zistiť, ako sú informovaní o etickom rámci. Uplatňovanie etických rámcov sme nehodnotili.

III

Dospeli sme k záveru, že kontrolované inštitúcie do veľkej miery vymedzili primerané etické rámce, existuje však priestor na zlepšenie. Zistili sme, že v Rade neexistuje spoločný etický rámec, ktorý by upravoval prácu zástupcov členských štátov.

IV

Pri audite sme zistili niekoľko nedostatkov (nie všetky z nich sa vyskytli vo všetkých kontrolovaných inštitúciách) týkajúcich sa:

 • celkových stratégií v oblasti etiky (Parlament a Rada),
 • formálneho zavedenia kontrol vyhlásení a vypracovania jasnejšieho usmernenia pre zamestnancov ku kritériám na posúdenie (Parlament, Rada a Komisia),
 • zlepšenia kontroly vyhlásení členov zavedením štandardného písomného postupu (Parlament a Komisia),
 • politík v súvislosti s darmi a pohostením (Parlament, Rada a Komisia),
 • oznamovania protispoločenskej činnosti (whistleblowing) (Parlament),
 • ustanovení vzťahujúcich sa na obdobie po ukončení mandátu (Parlament).

Zistili sme, že v niektorých oblastiach by bolo pre etické rámce prínosom, keby boli medzi inštitúciami zosúladené (napr. externé aktivity zamestnancov a vyhlásenia týkajúce sa manželov/manželiek a partnerov/partneriek členov), a našli sme aj príklady osvedčených postupov.

V

Zisťovanie sme vykonali na reprezentatívnej vzorke zamestnancov v kontrolovaných inštitúciách. Hoci približne polovica zamestnancov považuje svoje znalosti o etickom rámci za dobré alebo veľmi dobré, výsledky zisťovania sú nejednoznačné, pokiaľ ide o informovanosť a povedomie zamestnancov o etických otázkach. Výsledky sa však medzi inštitúciami a jednotlivými kategóriami zamestnancov líšia.

VI

Predkladáme odporúčania, ktoré majú kontrolovaným inštitúciám pomôcť:

 • zlepšiť ich etické rámce,
 • spolupracovať na zosúladení prvkov ich etických rámcov a zvýšiť úsilie o šírenie osvedčených postupov týkajúcich sa etických otázok,
 • zlepšiť informovanosť zamestnancov i to, ako vnímajú etický rámec a súvisiacu kultúru.

Úvod

01

Etické správanie v súvislosti so správou vecí verejných znamená, že zamestnanci verejnej správy a verejní činitelia by mali slúžiť verejnému záujmu, spravovať verejné zdroje náležite a robiť čestné rozhodnutia. Prispieva k správnemu finančnému riadeniu a väčšej dôvere verejnosti, ktoré sú nevyhnutné na to, aby verejné politiky uspeli.

02

Tzv. rámec riadenia integrity, zavedený Organizáciou pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD), v sebe sústreďuje nástroje, procesy a štruktúry na podporu integrity a predchádzanie korupcii vo verejných organizáciách1. Podľa dokumentu Odporúčanie OECD k integrite verejnej správy, integrita verejnej správy znamená neustály súlad s etickými hodnotami, zásadami a normami a ich dodržiavanie s cieľom presadzovať a uprednostňovať vo verejnom sektore verejný záujem pred súkromnými záujmami2.

Rámec OECD

03

Zásady OECD týkajúce sa riadenia etiky vo verejnom sektore3 opisujú tzv. infraštruktúru etiky, ktorú by mali zaviesť verejné inštitúcie. Táto infraštruktúra etiky má tri hlavné prvky: usmernenie, riadenie a kontrolu.

04

OECD navrhla model úzko súvisiacej koncepcie integrity verejnej správy (pozri ilustráciu 1).

Ilustrácia 1

Stavebné prvky integrity verejnej správy

© Odporúčanie rady OECD k integrite verejnej správy, 2017.

05

Základom modelu sú tri hlavné zložky:

 • vybudovanie uceleného a komplexného systému integrity verejnej správy,
 • rozvíjanie kultúry integrity verejnej správy,
 • umožnenie účinného vyvodzovania zodpovednosti.

Kontext EÚ

06

Akékoľvek neetické správanie zamestnancov a členov inštitúcií a orgánov Európskej únie (EÚ) je neprijateľné. Priťahuje veľkú pozornosť verejnosti a znižuje dôveru v EÚ, a to aj v prípadoch, keď je len domnelé. Neetické správanie sa spája aj s rizikom korupcie a podvodov. Posúdenie uplatňovania etických rámcov v inštitúciách EÚ môžepomôcť pri riešení týchto rizík.

07

Inštitúcie by mali zaviesť primerané etické rámce, ktoré zabezpečia zníženie rizík neetického správania na minimum. Hlavným rizikom je, že bez primeraných etických rámcov sa nezabráni neetickému správaniu v inštitúciách, že sa toto správanie nezistí a náležite nevyrieši. Dôsledkom môže byť poškodenie dobrého mena EÚ a jej inštitúcií. Právne predpisy EÚ neobsahujú žiadnu zákonnú definíciu etického rámca ako takého, no mnohé ustanovenia primárnych a sekundárnych právnych predpisov možno interpretovať ako etické povinnosti.

08

Na všetky inštitúcie EÚ sa vzťahujú spoločné ustanovenia, no pre jednotlivé inštitúcie EÚ, generálne riaditeľstvá (GR) Európskej komisie a zamestnancov a členov inštitúcií EÚ sú vymedzené rôzne osobitné právne etické požiadavky. Osobitné ustanovenia sú odrazom odlišných úloh, zodpovednosti a rizík.

09

Východiskom všetkých povinností sú zakladajúce zmluvy, ktoré obsahujú ustanovenia o hodnotách, ktoré sa EÚ snaží reprezentovať a ktoré by mali usmerňovať správanie zamestnancov a členov inštitúcií a orgánov EÚ. Tieto ustanovenia sú do určitej miery podobné, pokiaľ ide o terminológiu a povahu povinností, ktoré stanovujú, no kategórie jednotlivcov, na ktoré sa vzťahujú, sa samozrejme pomerne líšia, a preto je potrebné osobitne vymedziť každú z nich.

10

tabuľke 1 sú zhrnuté právne ustanovenia, ktoré sa vzťahujú na zamestnancov a členov inštitúcií EÚ.

Tabuľka 1 – Právne ustanovenia vzťahujúce sa na zamestnancov a členov inštitúcií EÚ

ZAMESTNANCI ČLENOVIA
PRÁVNE POŽIADAVKY Parlament Rada Komisia Parlament Rada Komisia
Článok 298 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (ZFEÚ): Európsky parlament a Rada prijmú ustanovenia na zaistenie otvorenej, efektívnej a nezávislej európskej administratívy. Články 6 a 7 aktu o voľbách poslancov Európskeho parlamentu Článok 339 ZFEÚ sa vzťahuje aj na Parlament Vnútroštátne pravidlá Článok 339 ZFEÚ sa vzťahuje aj na Radu (nielen na ministerskej úrovni, ale aj na úrovni štátnych zamestnancov) Článok 17 Zmluvy o Európskej únii (ZEÚ): Povinnosť členov Komisie zachovať si úplnú nezávislosť (poznámka: správa sa týka etického správania osôb, a nie inštitúcií ako takých) Článok 245 ZFEÚ: nezávislosť; povinnosti vyplývajúce z funkcie; povinnosti, ktoré platia aj po uplynutí mandátu Článok 339 ZFEÚ týkajúci sa povinnosti nevyzradiť informácie, ktoré svojou povahou predstavujú služobné tajomstvo
Služobný poriadok (články 11 – 22c)4
Nariadenie o rozpočtových pravidlách (článok 36 ods. 3 a článok 61)
PRÁVNE POŽIADAVKY Kódex dobrého úradného postupu
Administratívne rozhodnutia: Príručka o povinnostiach úradníkov a ostatných zamestnancov Európskeho parlamentu Vnútorné pravidlá pre poradný výbor týkajúce sa obťažovania na pracovisku a jeho predchádzaniu Administratívne rozhodnutia: Rozhodnutie č. 61/15 o externých aktivitách Rozhodnutie č. 15/15 o obťažovaní Administratívne rozhodnutia: Rozhodnutie o externých aktivitách a úlohách Rozhodnutie o pracovnom voľne z osobných dôvodov Rozhodnutie o predchádzaní psychologickému a sexuálnemu obťažovaniu Kódex dobrej správnej praxe Pravidlo 11 a príloha I k rokovaciemu poriadku; kódex správania poslancov EP týkajúci sa finančných záujmov a konfliktov záujmu Kódex správania predsedu Európskej rady CRozhodnutie Komisie z 31. januára 2018 o kódexe správania členov Európskej komisie (C(2018)700)5
Služobný poriadok (články 22a – 22c a príloha IX (Disciplinárne konanie)) Pravidlá 165, 166 a 167 rokovacieho poriadku (opatrenia v prípade nedodržiavania pravidiel správania poslancov) Rozhodnutie o fungovaní poradného výboru, ktorý sa zaoberá sťažnosťami na obťažovanie poslancami Európskeho parlamentu, a jeho postupoch na riešenie sťažností Vnútroštátne pravidlá Článok 247 ZFEÚ: pochybenie členov Komisie; Rozhodnutie Komisie o zriadení ad hoc etickej komisie Článok 12 kódexu správania: nezávislý etický výbor Článok 13 kódexu správania: opatrenia na vykonávanie kódexu správania
NÁSTROJE A POSTUPY Administratívne rozhodnutia: Vnútorné pravidlá na vykonávanie článku 22c služobného poriadku Administratívne rozhodnutia: Rozhodnutie č. 3/2016 o oznamovaní protispoločenskej činnosti (whistleblowing) Rozhodnutia č. 73/06 a 74/06 o administratívnom vyšetrovaní a disciplinárnom konaní Administratívne rozhodnutia: Usmernenia Komisie k oznamovaniu protispoločenskej činnosti (whistleblowing); rozhodnutie Komisie č. 86/2004, všeobecné vykonávacie ustanovenia o administratívnom vyšetrovaní a disciplinárnom konaní

Zdroj: Európsky dvor audítorov (EDA).

11

Tieto právne požiadavky sú odpoveďou na niekoľko hlavných typov etických otázok:

 • rôzne formy konfliktov záujmov vrátane tých, ktoré sa týkajú:
  • prijímania zamestnancov, obdobia počas služobného pomeru a obdobia po jeho ukončení,
  • darov a pohostenia, externých aktivít a zamestnania manželov/manželiek,
  • lobizmu a zastupovania,
 • transparentnosti,
 • opatrení proti obťažovaniu,
 • mechanizmov presadzovania.
12

Právny rámec okrem vymedzenia požadovaného správania zamestnancov a členov poskytuje aj nástroje a postupy na odhalenie a riešenie akýchkoľvek odchýlok od týchto noriem, a tým pomáha zabezpečiť dodržiavanie etických požiadaviek. Na účely tohto auditu sme pojem „etický rámec“ definovali v prvom rade ako právne požiadavky a v druhom rade ako postupy, nástroje presadzovania, usmernenie a komunikáciu, ktoré pomáhajú zabezpečiť dodržiavanie právnych požiadaviek.

13

Čoraz viac sa uznáva význam mäkkých, kultúrnych aspektov etiky, ktoré sa často považujú za efektívnejší spôsob na splnenie prísnych etických noriem. Takýmito prvkami sú:

 • presadzovanie etickej kultúry,
 • vedúce postavenie v podpore integrity,
 • systém hodnotenia, ktorý podporuje vyvodzovanie zodpovednosti a etické správanie,
 • podpora otvorenej organizačnej kultúry.

Rozsah auditu a audítorský prístup

14

Posudzovali sme, či kontrolované inštitúcie EÚ náležite vymedzili svoje etické rámce. Náš audit zahŕňal všetky úrovne zamestnancov a členov týchto inštitúcií: Európsky parlament (Parlament), Rada Európskej únie a Európska rada (Rada) a Komisia.

15

Toto je prvýkrát, čo Dvor audítorov kontroloval etické rámce Parlamentu, Rady a Komisie. Audit je v súlade so strategickým cieľom Dvora audítorov na obdobie 2018 – 2020: prispieť k zvýšeniu dôvery v EÚ. Parlament, Rada a Komisia boli vybrané preto, lebo ide o tri hlavné inštitúcie EÚ, ktoré tvoria legislatívu EÚ, a majú značný počet zamestnancov. Preskúmanie ich etických rámcov je najlepšou príležitosťou vykonať komparatívnu analýzu.

16

S cieľom vyhodnotiť, či sú etické rámce Parlamentu, Rady a Komisie dobre vymedzené, sme:

 1. preskúmali právne etické požiadavky týchto inštitúcií vzťahujúce sa na zamestnancov a členov a postupy na ich presadzovanie;
 2. posudzovali informovanosť zamestnancov kontrolovaných inštitúcií o etickom rámci.

Spôsob uplatňovania etických rámcov sme nehodnotili.

17

Pokiaľ ide o Komisiu, najväčšiu inštitúciu, informácie o všeobecných požiadavkách a zavedených postupoch nám sprostredkovalo GR pre ľudské zdroje a bezpečnosť (GR HR). Zamerali sme sa na konkrétne pravidlá, ktoré platia v týchto generálnych riaditeľstvách, ktoré riadia značný podiel rozpočtu EÚ alebo zohrávajú dôležitú úlohu pri navrhovaní alebo monitorovaní uplatňovania právnych predpisov EÚ: GR pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka (GR AGRI), GR pre hospodársku súťaž (GR COMP), GR pre energetiku (GR ENER), GR pre výskum a inováciu (GR RTD) a Generálny sekretariát (SG).

18

Pri kontrolovaných inštitúciách sme posudzovali požiadavky a postupy týkajúce sa hlavne týchto záležitostí:

19

Takisto sme preskúmali postupy v súvislosti s administratívnymi vyšetrovaniami a disciplinárnym konaním vo vzťahu k zamestnancom. Na to, aby sa dal audit zrealizovať, sme neposudzovali pravidlá týkajúce sa transparentnosti a lobizmu, hoci súvisia so všeobecným etickým rámcom. Súčasťou auditu neboli ani postupy týkajúce sa konfliktov záujmov v rámci verejného obstarávania, pretože postupy verejného obstarávania sú predmetom auditov zhody, ktoré vykonáva Dvor audítorov.

20

Kontrolovaným inštitúciám sme zaslali dotazník, na základe ktorého sme vytvorili súpis etických rámcov a zavedených postupov na ich presadzovanie. Analyzovali sme tiež interné dokumenty poskytnuté Parlamentom, Radou a Komisiou (GR HR a vybranými generálnymi riaditeľstvami). Porovnali sme rôzne etické požiadavky, ktoré platia v jednotlivých inštitúciách, a posúdili sme, do akej miery sa tieto požiadavky vyrovnajú príslušným externým štandardom (t. j. zásadám, usmerneniam a osvedčeným postupom OECD, Medzinárodnej organizácie práce a Európskej agentúry pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci). A napokon sme preštudovali aj iné relevantné správy v oblasti etiky a uskutočnili rozhovory so zamestnancami inštitúcií, ktorí sa vo svojich funkciách zaoberajú etickým rámcom.

21

Hlavnými kritériami auditu, ktoré sme pri práci používali, boli medzinárodne prijaté štandardy vymedzené organizáciou OECD, právne predpisy EÚ a etické požiadavky a postupy stanovené inštitúciami. Komparatívna analýza etických rámcov kontrolovaných inštitúcií tiež poslúžila ako dodatočné kritérium.

22

Na doplnenie týchto audítorských zdrojov sme zorganizovali zasadnutie skupiny expertov, ktorí prediskutovali charakteristické črty uceleného a komplexného etického rámca vo verejných organizáciách. Pozvali sme štyroch expertov v tejto oblasti: zástupcu OECD, zástupcu Transparency International, zástupcu najvyššej kontrolnej inštitúcie členského štátu a člena akademickej obce. Títo experti nám pomohli vyhodnotiť konkrétne prvky etických rámcov.

23

Na získanie informácií o povedomí zamestnancov o etických rámcoch a o tom, ako vnímajú etickú kultúru sme na reprezentatívnej vzorke zamestnancov v kontrolovaných inštitúciách vykonali zisťovanie (pozri prílohu II).

Pripomienky

Kontrolované inštitúcie EÚ majú do veľkej miery zavedené primerané etické rámce

Etické rámce obsahujú nevyhnutné prvky

24

Hlavnými zdrojmi etického rámca pre zamestnancov inštitúcií EÚ sú Zmluva o fungovaní Európskej únie (ZFEÚ), nariadenie o rozpočtových pravidlách a hlava II služobného poriadku „Práva a povinnosti úradníkov“6 (pozri tabuľku 1). Požiadavky sú ďalej rozpracované vo vykonávacích ustanoveniach a usmerneniach špecifických pre jednotlivé inštitúcie, ktoré poskytujú podrobnejšie vysvetlenia, nezavádzajú však žiadne nové zásadné povinnosti. Navyše ustanovenia etických rámcov pre zamestnancov sa v jednotlivých kontrolovaných inštitúciách celkovo značne podobajú.

25

Pokiaľ ide o členov, odlišností je viac. Povaha postavenia a úloh členov sa v jednotlivých inštitúciách líši a líši sa aj od postavenia a úloh zamestnancov. Hlavným zdrojom etických podmienok pre členov je ZFEÚ: stanovujú sa v nej aj tresty a sankcie za nedodržanie týchto podmienok. Podrobnejšie ustanovenia obsahujú platné kódexy správania a rokovacie poriadky (pozri tabuľku 1). Pravidlá sú ďalej konkretizované v iných dokumentoch, ako sú usmernenia (napr. príručka pre poslancov Európskeho parlamentu týkajúca sa opatrení proti obťažovaniu na pracovisku7).

26

Etické rámce kontrolovaných inštitúcií sú v súlade s hlavnými požiadavkami usmernení OECD a inými kritériami (pozri bod 21). Kontrolované inštitúcie majú do veľkej miery zavedené primerané etické rámce pre zamestnancov i pre členov:

 • Kontrolované inštitúcie vymedzili politiku v súvislosti s darmi a pohostením, ktorá zahŕňa definície darov, pohostenia a iných výhod a postupy týkajúce sa ich prijímania a vykazovania (pozri prílohu I – časť A).
 • Pravidlá týkajúce sa externých aktivít zamestnancov a členov a pravidlá a systémy upravujúce obdobie po ukončení služobného pomeru zamestnancov v inštitúciách EÚ riešia rizikové oblasti a vymedzujú kritériá pre prijateľné aktivity a postupy vykazovania a schvaľovania (pozri prílohu I – časť Bčasť D).
 • Politiky sa vzťahujú aj na prípady konfliktu záujmov, ako sú konflikty záujmov pri prijímaní zamestnancov, ad hoc konflikty záujmov a zárobková činnosť manželov/manželiek alebo partnerov/partneriek zamestnancov a členov v súlade s medzinárodnými štandardmi, ktoré sa používajú ako kritériá auditu (pozri prílohu I – časť C).
 • Kontrolované inštitúcie stanovili politiky proti obťažovaniu, ktoré spĺňajú základné požiadavky príslušných štandardov (pozri prílohu I – časť E).
 • Kontrolované inštitúcie stanovili primerané politiky v súvislosti s oznamovaním protispoločenskej činnosti, ktoré sú výsledkom priebežných revízií za uplynulé roky. Tieto politiky zahŕňajú definície a vymedzujú mechanizmy ochrany oznamovateľov (pozri prílohu I – časť F).
27

Primeranou podporou etických rámcov sú vyšetrovacie a sankčné mechanizmy. V prípade zamestnancov kontrolovaných inštitúcií sú podobné administratívnym vyšetrovaniamdisciplinárne konania sú vymedzené v článku 86 a prílohe IX „Disciplinárne konanie“ k služobnému poriadku. Sankčné možnosti sú pomerne rozsiahle a zahŕňajú opatrenia, ktoré majú vplyv v prvom rade na reputáciu úradníka (napr. písomné upozornenia a napomenutia), opatrenia, ktoré majú vplyv na pozíciu úradníka v rámci organizácie (napr. preradenie do nižšieho platového stupňa a preloženie na nižšiu pozíciu), a opatrenia, ktorými sa neodvolateľne mení vzťah medzi úradníkom a organizáciou (napr. odvolanie z funkcie spolu s prípadným znížením dôchodkových práv). Niektoré z týchto sankcií majú finančné dôsledky.

28

Pre členov sa sankcie a tresty vymedzujú najmä v ZFEÚ. Dopĺňajú ich ustanovenia príslušných kódexov správania a rokovacích poriadkov. Súbor nástrojov na presadzovanie pravidiel stanovený v zmluvách je pomerne rôznorodý a zahŕňa politické a súdne postupy a vnútorné disciplinárne konanie.

29

Identifikovali sme určité oblasti, v ktorých je možné zlepšiť (pozri body 32 až 63) a zosúladiť (pozri body 64 až 68) rozsah, konkrétnosť, jasnosť a mieru usmernenia etických rámcov inštitúcií pre zamestnancov a členov. Zistili sme aj prípady osvedčených postupov, a to najmä v Komisii (pozri body 69 až 76).

Neexistuje spoločný etický rámec EÚ, ktorý by upravoval prácu zástupcov členských štátov v Rade

30

Členmi Európskej rady sú hlavy štátu alebo vlády a členmi Rady Európskej únie sú ministri (ďalej len „členovia Rady“). Ďalšími zástupcami členských štátov sú vnútroštátni úradníci, ktorí sú členmi pracovných skupín, výborov a strán. S výnimkou predsedu Európskej rady8 sa na nich na úrovni EÚ nevzťahuje žiaden spoločný etický rámec. Prácu zástupcov členských štátov v Rade upravuje národná legislatíva.

31

V Rade neexistuje prehľad všetkých národných etických rámcov, ktoré sa vzťahujú na jej členov a ostatných zástupcov členských štátov. Nič nezaručuje, že národné požiadavky zahŕňajú všetky potrebné prvky a relevantné riziká vyplývajúce z povahy funkcie a práce, ktorú vykonávajú.

Etické rámce inštitúcií majú určité nedostatky

32

Etické rámce skúmaných inštitúcií sme porovnali s medzinárodnými normami a zistili sme určité nedostatky.

Parlament a Rada nevypracovali celkové stratégie v oblasti etiky

33

V modeli OECD (pozri bod 04) sa zdôrazňuje, že etické rámce by mali byť postavené na stratégii, v ktorej sú vymedzené ciele a priority a ktorá je vypracovaná na základe primeraných údajov a ukazovateľov a zohľadňuje legitímne riziká z hľadiska etiky.

34

Celková stratégia Komisie je stanovená v strategickom pláne GR HR na obdobie 2017 – 2020, ktorý obsahuje ustanovenia upravujúce otázky etiky vo vzťahu k zamestnancom. Etickým otázkam sa venuje aj ročné posúdenie GR HR týkajúce sa rizík, ktoré sa využíva pri vypracúvaní ročného plánu riadenia.

35

V strategickom pláne sú stanovené dva ciele. Prvým z nich je, aby vedúci pracovníci a zamestnanci neustále dodržiavali najvyššie odborné a etické štandardy. Druhým cieľom je, aby sa vykonávacie predpisy k služobnému poriadku uplatňovali jasne a účinne. Plnenie týchto cieľov sa sleduje pomocou ukazovateľov výkonnosti.

36

Pri posúdení rizík za rok 2018 bolo identifikované jedno všeobecné riziko, že „existujúce opatrenia a/alebo procesy na zníženie prípadných rizík poškodenia dobrého mena v spojitosti s externými aktivitami alebo správaním súčasných alebo bývalých zamestnancov bude potrebné doplniť o zlepšenia, aby sa zvládla zvýšená citlivosť danej záležitosti verejného záujmu“. Úroveň rizika bola vyhodnotená ako 9 z 25 a opatrenia na jeho zmiernenie boli prijaté prostredníctvom ročného plánu riadenia.

37

Na úrovni kontrolovaných generálnych riaditeľstiev Komisie sa ročné hodnotenie rizika vykonáva na zistenie, posúdenie a riadenie významných a kritických rizík vrátane rizík v oblasti etiky. Spomedzi kontrolovaných generálnych riaditeľstiev GR COMP začlenilo do svojho procesu plánovania stratégie a riadenia pre svojich zamestnancov najkonkrétnejšie opatrenia v oblasti etiky.

38

V Parlamente ani v Rade neexistuje celková stratégia v oblasti etiky, v ktorej by boli načrtnuté ciele a priority, ktoré sa majú monitorovať za pomoci ukazovateľov výkonnosti, a to ani pre zamestnancov ani pre členov. Zatiaľ čo Parlament vykonal v roku 2017 hodnotenie minimálnych štandardov vnútornej kontroly, ktoré zahŕňalo aj otázky etiky, Rada doteraz žiadne úplné posúdenie rizika v oblasti etiky neuskutočnila.

Postupy na overenie vyhlásení a usmernenie pre zamestnancov nie sú formálne zavedené

39

Podľa OECD by mala každá organizácia stanoviť postupy na zistenie, riadenie a vyriešenie konfliktov záujmov. Týmito postupmi by sa malo zaistiť, aby verejní činitelia vedeli, čo sa od nich očakáva v súvislosti s nahlasovaním situácií konfliktov záujmov9.

40

Etický rámec pre konflikty záujmov je do značnej miery založený na vlastných vyhláseniach jednotlivých zamestnancov. Takéto systémy sa spoliehajú na integritu jednotlivcov, ako aj na znalosti zamestnancov o príslušných požiadavkách. Etický rámec však nemôže byť účinný bez primeraných systémov kontroly. Miera kontroly by mala odrážať mieru rizík a zohľadňovať administratívnu záťaž, ktorú tieto kontroly vytvárajú.

41

Hlavné povinnosti zamestnancov EÚ vyplývajú zo služobného poriadku a z nariadenia o rozpočtových pravidlách. Vykonávacie ustanovenia vyžadujú, aby zamestnanci predkladali v rôznych situáciách vlastné vyhlásenia (pozri rámček 1):

Rámček 1

Príklady typov vyhlásení požadovaných od zamestnancov kontrolovaných inštitúcií

 • dary a pohostenie (článok 11 služobného poriadku),
 • konflikt záujmov pri prijímaní zamestnancov (článok 11 ods. 3 služobného poriadku),
 • nahlasovanie ad hoc konfliktu záujmov (článok 11a služobného poriadku),
 • žiadosti o schválenie externej aktivity (článok 12b služobného poriadku),
 • zárobková činnosť manžela/manželky (článok 13 služobného poriadku),
 • aktivity po ukončení služobného pomeru (článok 16 služobného poriadku).
42

Tieto vyhlásenia sa často spoliehajú na úsudok zamestnanca. Konkrétne detaily prípadu je potrebné predložiť len vtedy, keď zamestnanec usúdi, že je to oprávnené. Kontrolované inštitúcie vo všeobecnosti vymedzili postupy a pracovné procesy na posúdenie a vybavenie informácií uvedených vo vyhláseniach zamestnancov (v príslušných prípadoch vrátane udelenia povolení).

43

Hoci tieto inštitúcie uviedli, že preskúmavajú a zohľadňujú aj akékoľvek iné dostupné informácie, v postupoch a pracovných procesoch sa nešpecifikuje, ktoré ďalšie informácie z interných (napr. osobné spisy alebo iné existujúce vyhlásenia) a externých zdrojov (napr. webové sídla) sa overujú a na ktorých sa vykonáva krížová kontrola.

44

Na to, aby zamestnanci sústavne dodržiavali etické požiadavky, je potrebné vydať k nim jasné a podrobné usmernenie. Zistili sme však, že dostupné usmernenie nebolo vždy dostatočne jasné a podrobné (pozri rámček 2):

Rámček 2

Príklady nedostatočného usmernenia

Vyhlásenia pri prijímaní zamestnancov

V kontrolovaných inštitúciách musia uchádzači pri prijímania do služobného pomeru deklarovať svoje finančné záujmy, avšak len vtedy, ak by tieto záujmy mohli potenciálne uchádzača ovplyvniť pri vykonávaní úloh.

Vedúci pracovníci môžu teda prijať opatrenia len na základe tých informácií, ktoré uchádzači sami považujú za potrebné zverejniť.

K situáciám, ktoré by mohli viesť k (potenciálnym) konfliktom záujmov, existuje len málo usmernení.

Chýbajúce konkrétne usmernenie k príslušným situáciám

GR AGRI v rámci Komisie vydalo etickú príručku, ktorá zamestnancom generálneho riaditeľstva poskytuje dodatočné praktické informácie, príklady a vysvetlenia k etickým požiadavkám. Príručka sa však nezaoberá niektorými situáciami, ktoré by mohli byť relevantné z hľadiska práce generálneho riaditeľstva:

 • ak sa zamestnanci venujú poľnohospodárskej činnosti,
 • ak zamestnanci prijímajú dotácie EÚ v rámci spoločnej poľnohospodárskej politiky.
45

Politiky v oblasti etiky neposkytujú vždy jasné usmernenie ku kritériám na posudzovanie vyhlásení, a najmä k tomu, ako sa majú kritériá stanovené v právnom základe uplatňovať v praxi. Zatiaľ čo kritéria na posúdenie sú jasné, pokiaľ ide o dary a pohostenie a súbežné externé aktivity, v súvislosti s konfliktmi záujmov vyplývajúcimi z finančných záujmov zamestnancov, aktivitami po ukončení služobného pomeru či profesionálnou činnosťou ich manželov/manželiek alebo partnerov/partneriek neexistuje dostatok usmernení. Nie je síce možné poskytnúť riešenie každej možnej situácie, no poskytnutie jasného usmernenia k uplatňovaniu právnych kritérií by zmiernilo riziko nejednotného prístupu.

Obmedzené preskúmavanie vyhlásení členov

46

Ako sa uvádza v bode 42, informácie týkajúce sa členov kontrolovaných inštitúcií sa tiež zbierajú predovšetkým prostredníctvom ich vlastných vyhlásení. Kvalita informácií a kritériá na posúdenie majú zásadný význam pre primerané riadenie rizík v oblasti etiky. Štandardné písané postupy a pracovné procesy na kontrolu týchto informácií neexistujú.

47

Členovia Komisie sú podľa kódexu správania povinní predložiť vyhlásenia o záležitostiach, ako sú doterajšie aktivity, súčasné externé aktivity, finančné záujmy a profesionálna činnosť manželov/manželiek alebo partnerov/partneriek. Vyhlásenia podliehajú preskúmaniu pod dohľadom predsedu. Ani v tomto prípade však neexistujú štandardné písané postupy na overenie správnosti, spoľahlivosti a úplnosti informácií.

48

Poslanci Európskeho parlamentu sú tiež povinní predkladať vyhlásenia o záujmoch, ktoré zahŕňajú záležitosti ako ich profesionálna činnosť počas troch rokov pred nástupom do funkcie v Parlamente, pravidelná a príležitostná zárobková činnosť (externé aktivity) a akékoľvek ďalšie finančné záujmy, ktoré by ich mohli ovplyvniť pri vykonávaní úloh. Vyhlásenia poslancov EP sa kontrolujú z hľadiska všeobecnej vierohodnosti, to znamená overenie, že neobsahujú žiadne zjavne chybné, nečitateľné alebo nezrozumiteľné informácie. Vyhlásenia podliehajú preskúmaniu pod dohľadom predsedu. Toto preskúmanie zahŕňa zjavné chyby v texte, nezrovnalosti medzi jednotlivými vyhláseniami a dodržanie stanoveného termínu. Ak predseda dostane informácie, že vyhlásenie je zásadne nesprávne alebo neaktuálne, môže sa konzultovať s poradným výborom pre správanie poslancov a v príslušných prípadoch musí poslanca alebo poslankyňu požiadať, aby svoje vyhlásenie opravili. V prípade domnelého porušenia kódexu správania musí predseda prípad posunúť poradnému výboru. V postupoch Parlamentu sa nestanovujú žiadne ďalšie kontroly správnosti a úplnosti ani žiadne iné posúdenie vyhlásení poslancov EP10. Na overenie alebo posúdenie vyhlásenia predsedu Európskej rady neexistuje žiadny postup.

49

Hlavnou poistkou v súvislosti s vyhláseniami poslancov Parlamentu, predsedu Európskej rady a členov Komisie je transparentnosť a pozornosť zainteresovaných strán, médií a širokej verejnosti, a v prípade členov Komisie Európsky parlament. Dodatočný dohľad nad predsedom Európskej rady je zo strany členských štátov.

50

Absencia štandardného písomného postupu kontrol vyhlásení členov vyvoláva riziko, že povinnosti sa budú vykladať nejednotne, a je menej pravdepodobné, že inštitúcia zistí nesprávne informácie alebo iné problémy predtým, ako pritiahnu pozornosť verejnosti, a to môže ohroziť dôveru verejnosti.

Neúplné a nejasné politiky v súvislosti s darmi a pohostením

51

Podľa usmernení OECD by sa mali organizácie vysporiadať s potenciálnymi konfliktmi záujmov v súvislosti s darmi a výhodami. To zahŕňa stanovenie administratívneho procesu na kontrolu darov a výhod, napríklad vymedzením prijateľných a neprijateľných darov, a na prijímanie konkrétnych typov darov v mene organizácie11.

52

Kontrolované inštitúcie vo všeobecnosti stanovili dobré politiky v súvislosti s darmi a pohostením pre zamestnancov a členov (pozri prílohu I – časť A). Tieto politiky zahŕňajú požiadavky stanovené v článku 11 služobného poriadku, ktorý upravuje prijímanie akejkoľvek pocty, vyznamenania, láskavosti, daru alebo platby a poskytuje dodatočné vysvetlenia. Príslušné kódexy správania obsahujú ustanovenia o daroch a iných výhodách pre členov Komisie a predsedu Európskej rady. Pre poslancov EP sú tieto politiky podrobnejšie rozpracované vo vykonávacích pravidlách k ich kódexu správania12.

53

Tieto politiky majú však nedostatky a niekedy sú nejasné. V niektorých oblastiach ich možno vylepšiť (pozri rámček 3).

Rámček 3

Nedostatky politík súvisiacich s darmi a pohostením

Parlament

 • Vykonávacie ustanovenia pre zamestnancov neobsahujú definície darov a pohostenia.
 • Pravidlá pre zamestnancov týkajúce sa prijímania darov sú zamerané na hodnotu darov, pričom sa neprihliada na okolnosti, keby sa prijatie daru (bez ohľadu na jeho hodnotu) mohlo vnímať ako ohrozenie nezávislosti.
 • K prijímaniu pohostenia pre zamestnancov nie sú stanovené žiadne pravidlá.
 • K prijímaniu darov v mene inštitúcie nie sú stanovené žiadne pravidlá.

Rada

 • Pravidlá pre zamestnancov a predsedu Európskej rady odporúčajú neprijímať dary za žiadnych okolností. Nevysvetľujú však dostatočne, za akých okolností by sa prijatie daru (bez ohľadu na jeho hodnotu) mohlo vnímať ako ohrozenie nezávislosti.

Komisia

 • Neexistuje definícia darov a pohostenia, ktorá by platila pre zamestnancov.

Pravidlá týkajúce sa oznamovania protispoločenskej činnosti nie sú prispôsobené pre akreditovaných asistentov poslancov

54

Na uľahčenie ohlasovania protiprávneho konania a korupcie by mali existovať účinné inštitucionálne rámce a jasné postupy a úradné cesty13. Oznamovatelia konajúci v dobrej viere musia byť ochránení pred odvetou. V prílohe I – časti F sa uvádza prehľad existujúcich pravidiel EÚ týkajúcich sa tejto záležitosti.

55

Vnútorné pravidlá Parlamentu, ktorými sa vykonáva článok 22c služobného poriadku o oznamovaní protispoločenskej činnosti obsahujú ustanovenia upravujúce poradenstvo, pomoc a ochranné opatrenia pre oznamovateľov. Tieto pravidlá sa vzťahujú na všetkých zamestnancov vrátane akreditovaných asistentov poslancov EP.

56

Charakter práce akreditovaných asistentov poslancov je iný ako charakter práce ostatných zamestnancov: títo asistenti sa prijímajú iným spôsobom a zamestnávajú ich priamo poslanci EP. V súlade s vnútornými pravidlami Parlamentu môžu byť zamestnanci, ktorí oznámili protispoločenskú činnosť, v rámci ochranného opatrenia preradení na inú pozíciu. V pravidlách týkajúcich sa oznamovania protispoločenskej činnosti sa však nespomínajú žiadne záruky, ktoré by boli osobitne navrhnuté tak, aby zohľadňovali špecifický charakter pozície akreditovaných asistentov poslancov.

Ustanovenia vzťahujúce sa na poslancov EP po uplynutí ich mandátu nie sú natoľko rozsiahle

57

V dokumente OECD o osvedčených postupoch týkajúcich sa obdobia po ukončení verejnej funkcie14 sa uvádza, že systémy zabezpečujúce obdobie po ukončení služobného pomeru by mali fungovať vo všetkých subjektoch, v ktorých by aktivity po ukončení služobného pomeru mohli predstavovať reálny alebo potenciálny problém. To sa týka aj situácií, keď je osoba ešte stále vo funkcii, no už rokuje o predpokladaných aktivitách, ktoré bude vykonávať po ukončení služobného pomeru. V prílohe I – časti D sa uvádza prehľad hlavných čŕt platných pravidiel vzťahujúcich sa na obdobie po ukončení služobného pomeru alebo mandátu EÚ. Keďže sa nevykonáva posúdenie neetického správania bývalých zamestnancov a členov, nie je dôvod, aby existovali rozdiely uvedené nižšie.

58

Pre zamestnancov sa v etickom rámci stanovujú ustanovenia týkajúce sa aktivít po ukončení služobného pomeru, a predovšetkým určité ustanovenia o prechodnom období. Úradníci, ktorí sa plánujú do dvoch rokov po ukončení pracovného pomeru venovať pracovnej činnosti, sú povinní informovať o tom svoju inštitúciu, ktorá môže novú aktivitu schváliť alebo zamietnuť.

59

Menovací orgán zakazuje bývalým riadiacim pracovníkom počas 12 mesiacov po odchode zo služobného pomeru lobovať zamestnancov svojej bývalej inštitúcie alebo zastupovať podniky, klientov alebo zamestnávateľov, za ktorých boli zodpovední počas troch posledných rokov svojej služby. V niektorých prípadoch môže inštitúcia toto dvanásťmesačné obdobie predĺžiť až do 24 mesiacov.

60

Ustanovenia týkajúce sa aktivít členov Komisie po ukončení funkcie sú stanovené v ich kódexoch správania. Bývalí členovia Komisie musia počas 24 mesiacov (36 mesiacov v prípade predsedu) po ukončení funkcie informovať kolégium o svojom pláne vykonávať pracovnú činnosť. Komisia posúdi, či je plánovaná činnosť v súlade s povinnosťou správať sa čestne a rozvážne. Keď plánovaná aktivita súvisí s portfóliom bývalého člena, Komisia je povinná prekonzultovať záležitosť s nezávislým etickým výborom.

61

Bývalí poslanci EP, ktorí vykonávajú lobizmus alebo reprezentačné činnosti spojené s EÚ, sú v súlade s článkom 6 kódexu správania povinní informovať o týchto aktivitách parlament a majú obmedzený prístup k využívaniu možností udelených bývalým poslancom EP (napr. celoživotný vstupný preukaz). Na činnosť poslancov EP po ukončení funkcie sa nevzťahujú žiadne ďalšie obmedzenia a bývalí poslanci nie sú povinní informovať Parlament o žiadnych iných aktivitách.

62

Charakter úradu a úloh poslancov EP je iný ako úrad a úlohy predsedu Rady a členov Komisie, a to predovšetkým preto, že poslanci EP sú volení priamo občanmi. Keďže však poslanci EP pracujú na legislatíve, ktorá by mohla priamo zasiahnuť odvetvie, v ktorom pôsobili v minulosti, je možné, že vznikne zdanie konfliktu záujmov.

63

Kódex správania zakazuje predsedovi Rady lobovať zamestnancov alebo členov inštitúcií EÚ počas 18 mesiacov od ukončenia funkcie. V tomto istom období musí tiež minimálne s predstihom štyroch týždňov informovať generálneho tajomníka Rady o svojom zámere vykonávať pracovnú činnosť.

V etických rámcoch kontrolovaných inštitúcií sú oblasti, ktoré možno zosúladiť, ako aj príklady osvedčených postupov

64

Kontrolované inštitúcie majú odlišné etické rámce. Dôvodom je, že ich práca nie je rovnaká i to, že riziká spojené s vykonávaním ich úloh sa v mnohých oblastiach líšia. V mnohých oblastiach sú však dobré dôvody na to, aby sa prístup k riešeniu etických otázok v rôznych inštitúciách zosúladil. Medzi tieto dôvody patrí napríklad to, že verejnosť vníma inštitúcie EÚ podobne, zamestnanci inštitúcií majú rovnaké právne postavenie a presun zamestnancov medzi jednotlivými inštitúciami je možný.

Politiky súvisiace s darmi a pohostením

65

Hoci sú hlavné črty politík v súvislosti s darmi a pohostením v jednotlivých kontrolovaných inštitúciách podobné, našli sme niekoľko rozdielov, ktoré nezdôvodňuje povaha činností ani súvisiace riziká (pozri rámček 4).

Rámček 4

Príklad nesúrodých pravidiel týkajúcich sa darov a pohostenia

Definícia darov a pohostenia

V článku 11 služobného poriadku sa nevymedzuje, čo sa myslí pod pojmami „dary“ a „pohostinnosť“.

Komisia a Rada definujú dary a pohostinnosť vo svojich vykonávacích ustanoveniach pre zamestnancov takto: „suma peňazí alebo akýkoľvek fyzický predmet, alebo možnosť bezplatne sa zúčastniť na podujatiach, ktoré sú otvorené verejnosti alebo svojou povahou súkromné, ktoré sú prístupné za platbu a predstavujú určitú hodnotu (napríklad bezplatné lístky na športové podujatia, koncerty, do divadla, na konferencie atď.) alebo akékoľvek iné výhody s peňažnou hodnotou, ako sú náklady na dopravu“.

Parlament definuje dary vo svojich vykonávacích ustanoveniach, ktoré sa vzťahujú na poslancov EP ako „každý jasný hmotný predmet (predmety) zložený z jednej časti alebo viacerých častí, ktorý poslancovi pri nejakej príležitosti venoval darca“.

Hodnoty prijateľných darov

V Komisii a Rade môžu zamestnanci prijať dary v hodnote do 50 EUR bez toho, aby na to museli vopred získať povolenie. Môžu prijať dary v hodnote od 50 EUR do 150 EUR, ak predtým dostanú povolenie. Dary v hodnote presahujúcej 150 EUR sa nesmú prijať za žiadnych okolností.

V Parlamente však môžu zamestnanci prijať dary v hodnote do 100 EUR bez toho, aby na to museli vopred získať povolenie. Pri daroch, ktorých hodnota presahuje 100 EUR, je potrebné získať povolenie vopred.

Politiky týkajúce sa externých aktivít zamestnancov

66

Zamestnanci EÚ môžu mimo svojej pracovnej činnosti vo svojom súkromnom živote vykonávať externé aktivity, ak na to získali povolenie. V niektorých prípadoch za to môžu prijať platbu. Avšak suma, ktorú môžu podľa predpisov dostať, sa medzi jednotlivými inštitúciami líši (pozri prílohu I – časť B). Zamestnanci Parlamentu nesmú prijať žiadnu platbu okrem preplatenia nákladov, ktoré im vznikli priamo alebo nepriamo pri vykonávaní externej aktivity. V Rade nesmú zamestnanci získať z externých aktivít za rok viac ako 5 000 EUR. V Komisii je stanovený ročný strop pre čisté odmeny zamestnancov (10 000 EUR). Prekročením tohto stropu sa externá aktivita stáva zakázanou.

Vyhlásenia členov o záujmoch a aktivitách rodinných príslušníkov

67

Kódex správania od poslancov EP vyžaduje, aby predkladali vyhlásenie o svojich osobných finančných záujmoch a aktivitách. Finančné záujmy ich rodinných príslušníkov sa v týchto vyhláseniach musia uvádzať len vtedy, keď sa poslanci EP domnievajú, že by mohli ovplyvniť vykonávanie ich úloh, a keď konflikt záujmov nedokážu vyriešiť iným spôsobom. To isté platí pre vyhlásenia o profesionálnej činnosti rodinných príslušníkov poslancov EP.

68

Oproti tomu členovia Komisie15 a predseda Európskej rady majú povinnosť deklarovať svoje finančné záujmy a profesionálnu činnosť svojich manželov/manželiek alebo partnerov/partneriek.

V Komisii je k dispozícii osobitné a praktické usmernenie

69

Pri preskúmavaní etických rámcov sme objavili niekoľko príkladov, keď mala jedna inštitúcia lepšie rozpracované a jasnejšie pravidlá či usmernenia k určitým aspektom etických požiadaviek.

70

Komisia, ktorá je najväčšou inštitúciou, sa stretáva s najrozličnejšími etickými situáciami. V mnohých prípadoch vypracovala konkrétnejšie a jasnejšie usmernenie najmä pre zamestnancov. Niektoré generálne riaditeľstvá zostavili osobitné kódexy správania a stanovili dodatočné postupy, prostredníctvom ktorých sa lepšie riešia situácie a riziká, ktoré sa často opakovane vyskytujú v celej Komisii.

71

Spomedzi generálnych riaditeľstiev, ktoré sme preskúmali, má GR COMP najpodrobnejšie usmernenie a dodatočné postupy. Kódex správania vypracovaný týmto generálnym riaditeľstvom konkrétne zahŕňa pojem všeobecne použiteľných „osobitných vyhlásení o konkrétnom prípade“ a „osobitných vyhlásení o kontrole“ v súvislosti s antitrustovými kontrolami a kontrolami fúzií. Etická príručka GR AGRI tiež obsahuje usmernenie, príklady a vysvetlenia k etickým požiadavkám, hoci, ako sme uviedli v rámčeku 2, má isté obmedzenia.

72

Okrem osobitných usmernení vydaných generálnymi riaditeľstvami Komisia vypracovala aj rozsiahle vysvetlenia a reálne príklady, ktoré sú dostupné na preštudovanie na jej internom webovom sídle. Tieto príklady sa týkajú tém, ako sú externé aktivity, zárobková činnosť manželov/manželiek a dary a pohostenie.

Etický výbor pre členov v Komisii

73

Parlament aj Komisia zriadili výbory, ktoré môžu predsedom týchto dvoch inštitúcií poskytnúť poradenstvo v súvislosti s uplatňovaním kódexu správania členov. V Parlamente sa tento výbor nazýva poradný výbor pre správanie poslancov. V Komisii sa nazýva nezávislý etický výbor.

74

Poradný výbor pre správanie poslancov tvoria piati poslanci EP povolaní z Výboru Parlamentu pre ústavné veci a Výboru Parlamentu pre právne veci. Nezávislý etický výbor Komisie je zložený z troch osôb, ktoré boli vybrané pre ich schopnosti, skúsenosti, nezávislosť a odborné kvality. Zloženie takýchto výborov môže mať vplyv na vnímanie objektivity a nezávislosti.

Osobitné politiky proti obťažovaniu pre prípady týkajúce sa poslancov Parlamentu

75

Parlament stanovil samostatnú politiku pre prípady sťažností na obťažovanie poslancami EP. Poskytuje jasný postup a záruky pre potenciálnych sťažovateľov v takýchto citlivých prípadoch16.

Jasné formulácie politík proti obťažovaniu určených pre zamestnancov

76

Ako sa opisuje v prílohe I – časti E, všetky kontrolované inštitúcie mali zavedené dobré politiky proti obťažovaniu. V rámčeku 5 vyzdvihujeme vykonávacie ustanovenia týkajúce sa politík proti obťažovaniu, ktoré sú mimoriadne jasné a ktorých záber je široký.

Rámček 5

Príklady jasných formulácií v politikách proti obťažovaniu

Politika Parlamentu týkajúca sa opatrení proti obťažovaniu poskytuje praktické názorné príklady obťažovania.

V politike Rady týkajúcej sa opatrení proti obťažovaniu sa spomínajú moderné prostriedky obťažovania ako internet a e-mail.

V politike Komisie týkajúcej sa opatrení proti obťažovaniu sa výslovne uvádza, že žiadosti o pomoc sa budú riešiť hneď, ako je to možné.

Politika Komisie sa v súvislosti s prípadným uložením sankcií jasne odvoláva na služobný poriadok.

Výsledky zisťovania sú nejednoznačné, pokiaľ ide o informovanosť a povedomie zamestnancov o etických otázkach

77

Ako sme už spomenuli v bode 13, organizácie, ktoré sa snažia uplatňovať prísne etické štandardy, sa nemôžu spoliehať len na pravidlá a mechanizmy presadzovania. Na podporu svojich ambícií musia rozvíjať primeranú kultúru integrity. Takáto kultúra sa môže rozvinúť len vtedy, keď ľudia pracujúci v organizácii majú dostatočné etické zručnosti a znalosti a keď vidia odhodlanie organizácie presadzovať etiku. Prvú podmienku môžu organizácie splniť vhodným odborným vzdelávaním a usmernením a druhú dobrým vedením a transparentným a jednotným uplatňovaním etického rámca v praxi. Ako sme vysvetlili v bode 16, hlavným zameraním tohto auditu boli etické rámce inštitúcií EÚ. Spôsob, akým Parlament, Rada a Komisia uplatňujú svoje etické rámce, nebol súčasťou auditu. Napriek tomu sme vykonali zisťovanie na reprezentatívnej vzorke zamestnancov v týchto troch inštitúciách s cieľom posúdiť ich informovanosť a povedomie o etických rámcoch (pozri bod 23prílohu II). Hoci výsledky zisťovania nie sú priamymi audítorskými dôkazmi, poskytujú informácie o tom, ako zamestnanci vnímajú vlastné postoje a schopnosti a postoje a schopnosti svojich kolegov, ako aj o tom, ako v praxi funguje etický rámec ich inštitúcie. Tieto výsledky analyzujeme v nasledujúcich bodoch.

78

Výsledky zisťovania poskytujú nejednoznačný obraz. Zistili sme, že takmer všetci zamestnanci sa domnievali, že by spoznali neetické správanie, keby boli jeho svedkami (pozri ilustráciu 2), z čoho vyplýva, že vlastný etický inštinkt hodnotili vysoko. Avšak len 23,4 % zamestnancov bolo toho názoru, že ich kolegovia by neváhali informovať svojich priamych nadriadených o neetickom správaní (pozri odpovede na otázky 11.1 a 11.3 v zisťovaní, príloha II).

Ilustrácia 2

Väčšina zamestnancov rozpozná neetické správanie

Zdroj: EDA, extrapolované výsledky zisťovania medzi zamestnancami troch inštitúcií EÚ: odpovede na otázku 11.1 (pozri prílohu II – Výsledky zisťovania).

79

Približne polovica zamestnancov tvrdí, že má aspoň dobré znalosti o etickom rámci svojej inštitúcie (pozri ilustráciu 3). Svedčí to o potenciálnych medzerách v komunikácii: o štandardoch, pravidlách, postupoch a metódach, ktoré tvoria etický rámec inštitúcie, treba uvážene komunikovať. V tomto kontexte je zaujímavé upozorniť na rozdiely medzi jednotlivými typmi pracovných miest (vedúci pracovníci a po nich administrátori tvrdia, že majú najlepšie znalosti) a inštitúciami (zamestnanci Komisie sú najviac presvedčení o svojich znalostiach, pred zamestnancami Rady a Parlamentu).

Ilustrácia 3

Približne polovica zamestnancov hodnotí svoje znalosti etického rámca ako dobré alebo veľmi dobré

Zdroj: EDA, extrapolované výsledky zisťovania medzi zamestnancami troch inštitúcií EÚ: odpovede na otázku 1 (pozri prílohu II – Výsledky zisťovania).

80

Zisťovanie naznačuje, aké sú možné dôvody pomerne nízkej informovanosti o etickom rámci. Po prvé, menej než polovica zamestnancov uviedla, že absolvovali školenie o etike v kontexte ich práce pre inštitúcie EÚ (pozri ilustráciu 4). Podiel zamestnancov, ktorí pravidelne dostávajú školenie o etike, je len zhruba 3 %.

Ilustrácia 4

Menej než polovica zamestnancov absolvovala školenie o etike

Zdroj: EDA, extrapolované výsledky zisťovania medzi zamestnancami troch inštitúcií EÚ: odpovede na otázku 4 (pozri prílohu II – Výsledky zisťovania).

81

Po druhé, približne 70 % zamestnancov uviedlo, že etické usmernenie, ktoré ich inštitúcie poskytujú, nie sú dostatočne konkrétne a nie sú založené na reálnych príkladoch zo života (pozri ilustráciu 5). Je zaujímavé, že rozdiely medzi týmito tromi inštitúciami (záporné odpovede sa pohybujú v rozmedzí od 68,4 % za Komisiu do 76,1 % za Parlament) sú omnoho menej výrazné ako rozdiely medzi typmi pozícií (záporné odpovede sa pohybujú od 41,4 % za vedúcich pracovníkov do približne 70 % za zamestnancov, ktorí nie sú vo vedúcich pozíciách). Z toho vyplýva, že problém možno nespočíva ani tak v kvalite samotného usmernenia ako v jeho šírení.

Ilustrácia 5

Menej než tretina zamestnancov uviedla, že etické usmernenie, ktoré im poskytla ich inštitúcia, bolo dostatočne konkrétne a založené na reálnych príkladoch

Zdroj: EDA, extrapolované výsledky zisťovania medzi zamestnancami troch inštitúcií EÚ: odpovede na otázku 9 (pozri prílohu II – Výsledky zisťovania).

82

Z našej analýzy výsledkov zisťovania vyplýva štatisticky významná súvislosť medzi množstvom a kvalitou poskytnutých školení a usmernení a úrovňou znalostí zamestnancov o etike, ako ich sami vyhodnotili (pozri ilustráciu 6). V prípade zamestnancov, ktorí dostali viac školení alebo konkrétnejšie usmernenie o etike s príkladmi z reálneho života, je väčšia pravdepodobnosť, že budú viac dôverovať svojim etickým schopnostiam. Ako sme však uviedli v bodoch 8081, len menšia časť zamestnancov uviedla, že im bolo poskytnuté odborné vzdelávanie o etike alebo kvalitné etické usmernenie.

Ilustrácia 6

Zamestnanci, ktorí absolvovali školenie alebo dostali usmernenie, majú väčšiu dôveru vo svoje etické schopnosti

a) Odborné vzdelávanie o etike vo vzťahu k sebahodnoteniu znalostí o etike

b) Konkrétne etické usmernenia vo vzťahu k sebahodnoteniu znalostí o etike

Zdroj: EDA, extrapolované výsledky zisťovania medzi zamestnancami troch inštitúcií EÚ: korelácia medzi odpoveďami na otázky 4 a 9 a otázkou 1 (pozri prílohu II – Výsledky zisťovania).

83

Hoci 59 % zamestnancov sa domnieva, že etická kultúra ich inštitúcie je vysoká, a 51 % zamestnancov si myslí, že ich inštitúcia sa riadi svojimi politikami etiky a integrity17, približne 59 % z nich uvádza, že nevedia, či ich inštitúcia primerane rieši oznámené etické problémy. Zamestnanci, ktorí majú dôveru (24 % zamestnancov), že ich inštitúcia primerane rieši etické problémy, prevažujú nad tými, ktorí si to nemyslia (17 % zamestnancov) (pozri ilustráciu 7).

Ilustrácia 7

Väčšina zamestnancov nevie, či ich inštitúcia rieši etické problémy primerane

Zdroj: EDA, extrapolované výsledky zisťovania medzi zamestnancami troch inštitúcií EÚ: odpovede na otázku 11.12 (pozri prílohu II – Výsledky zisťovania).

84

Zistili sme, že zamestnanci sa zdráhajú oznamovať etické problémy. Zatiaľ čo polovica by mala pocit dôvery, keby sami oznámili neetické správanie, len približne tretina zamestnancov si myslí, že tí, čo takéto problémy oznamujú, sú chránení (pozri ilustráciu 8). V oboch prípadoch jedna skupina zamestnancov – akreditovaní asistenti poslancov (AAP) – uviedla výrazne vyšší počet záporných odpovedí. Ich dojem menšieho pocitu bezpečnosti pri oznamovaní etických problémov môže súvisieť s dočasným charakterom ich pracovných zmlúv a so závislosťou týchto asistentov od poslancov EP, pokiaľ ide budúcnosť ich kariéry. Toto zistenie tiež dokladá pripomienky uvedené v bodoch 5456.

Ilustrácia 8

Pocit bezpečnosti pri oznamovaní etických problémov je nízky:

a) Približne polovica zamestnancov by sa pri oznamovaní etického problému cítila bezpečne

b) Len tretina zamestnancov si myslí, že oznamovatelia etických problémov sú chránení

Zdroj: EDA, extrapolované výsledky zisťovania medzi zamestnancami troch inštitúcií EÚ: odpovede na otázky 11.2 a 11.5 (pozri prílohu II – Výsledky zisťovania).

85

Neochota oznamovať etické problémy môže byť tiež dôsledkom nedostatočných znalostí o príslušných postupoch a zárukách. Približne 55 % zamestnancov počulo o spôsoboch, ako možno oznámiť neetické správanie, no nevedia o nich veľa. Ďalších 14 % uviedlo, že nepočuli o žiadnych možných spôsoboch oznamovania neetického správania (pozri ilustráciu 9).

Ilustrácia 9

Takmer 70 % zamestnancov má malé alebo nemá žiadne znalosti o spôsoboch oznamovania neetického správania

Zdroj: EDA, extrapolované výsledky zisťovania medzi zamestnancami troch inštitúcií EÚ: odpovede na otázku 3 (pozri prílohu II – Výsledky zisťovania).

Závery a odporúčania

86

Akékoľvek neetické správanie zamestnancov a členov inštitúcií a orgánov EÚ priťahuje veľkú pozornosť verejnosti a znižuje dôveru v inštitúcie EÚ. Akýkoľvek nedostatok v tejto oblasti môže viesť k poškodeniu dobrého mena EÚ a jej inštitúcií. Neetické správanie sa spája aj s rizikom korupcie a podvodov (pozri body 0607).

87

Dospeli sme k záveru, že kontrolované inštitúcie do veľkej miery vymedzili pre zamestnancov a členov primerané etické rámce pozostávajúce z právnych požiadaviek a postupov na ich presadzovanie (vrátane vyšetrovacích a sankčných mechanizmov), existuje však priestor na zlepšenie. Zistili sme, že neexistuje spoločný etický rámec EÚ, ktorý by upravoval prácu zástupcov členských štátov v Rade (pozri body 24 až 31).

88

Zistili sme niekoľko nedostatkov (nie všetky z nich sa vyskytli v každej kontrolovanej inštitúcii) v súvislosti so stratégiami v oblasti etiky (pozri body 33 až 38), s postupmi overovania, kritériami na posúdenie a usmernením ku kritériám pre zamestnancov (pozri body 39 až 45), preskúmavaním vyhlásení členov (pozri body 46 až 50), s politikami týkajúcimi sa darov a pohostenia (pozri body 5159), pravidlami oznamovania protispoločenskej činnosti pre akreditovaných asistentov poslancov (pozri body 54 až 56), ako aj s ustanoveniami, ktoré upravujú aktivity po ukončení funkcie poslancov EP (pozri body 57 až 63).

Odporúčanie 1 – Zlepšiť etické rámce

Kontrolované inštitúcie by mali vyriešiť uvedené nedostatky v etických rámcoch, a to prostredníctvom:

 1. vypracovania celkových stratégií v oblasti etiky (Parlament a Rada);
 2. formálneho zavedenia kontrol vyhlásení a vypracovania jasnejšieho usmernenia pre zamestnancov ku kritériám na posúdenie (Parlament, Rada a Komisia);
 3. zlepšenia kontroly vyhlásení členov zavedením štandardného písomného postupu, v rámci ktorého by sa zaviedli kontroly správnosti a úplnosti informácií (Parlament a Komisia);
 4. zvýšenia zrozumiteľnosti a rozsahu politík týkajúcich sa darov a pohostenia (Parlament (pre zamestnancov), Rada (pre zamestnancov a predsedu Európskej rady) a Komisia (pre členov));
 5. prispôsobenia pravidiel týkajúcich sa oznamovania protispoločenskej činnosti akreditovaným asistentom poslancov tak, aby lepšie zohľadňovali špecifickosť ich pozície, ktorá je závislá od poslancov (Parlament);
 6. posilnenia ustanovení upravujúcich obdobie po uplynutí mandátu poslancov EP (Parlament).

Termín: 2020

89

Kontrolované inštitúcie majú rôzne etické rámce, pretože riziká spojené s vykonávaním ich úloh sa v mnohých oblastiach líšia. V niektorých oblastiach sú však dobré dôvody na to, aby sa prístup k riešeniu etických otázok v rôznych inštitúciách zosúladil. Tieto oblasti zahŕňajú ustanovenia upravujúce dary a pohostenie, politiky týkajúce sa externých aktivít zamestnancov a vyhlásenia o aktivitách manželov/manželiek a partnerov/partneriek členov (pozri body 64 až 68). Našli sme aj príklady osvedčených postupov (pozri body 69 až 76).

Odporúčanie 2 – Spolupracovať na zosúladení prvkov etických rámcov a zvýšiť úsilie o šírenie osvedčených postupov týkajúcich sa etických otázok

Kontrolované inštitúcie by mali spolupracovať na harmonizácii svojich etických rámcov a zamerať sa pri tom na:

 1. definície darov a stanovenie maximálnej hodnoty darov, ktoré možno prijať;
 2. stropy pre povolené odmeny vyplývajúce z externých aktivít zamestnancov;
 3. informácie, ktoré majú členovia deklarovať v súvislosti so záujmami príslušníkov svojej rodiny a s aktivitami svojich manželov/manželiek alebo partnerov/partneriek.

Kontrolované inštitúcie povzbudzujeme k tomu, aby zvýšili úsilie o šírenie osvedčených postupov, a to najmä prostredníctvom medziinštitucionálnych fór.

Termín: 2020

90

Etický rámec môže fungovať dobre len vtedy, keď ľudia pracujúci v organizácii majú potrebné zručnosti a znalosti na ich uplatňovanie a keď veria, že organizácia je odhodlaná presadzovať etiku. Výsledky zisťovania sú nejednoznačné, pokiaľ ide o informovanosť a povedomie zamestnancov o etických otázkach (pozri body 77 až 85). Výsledky sa však medzi inštitúciami a jednotlivými kategóriami zamestnancov líšia. Ďalej sme zistili aj tieto skutočnosti:

 1. väčšina zamestnancov rozpozná neetické správanie;
 2. približne polovica zamestnancov hodnotí svoje znalosti etického rámca ako dobré alebo veľmi dobré;
 3. menej než polovica zamestnancov uvádza, že dostali školenie o etike;
 4. menej než tretina zamestnancov uviedla, že etické usmernenie, ktoré im poskytla ich inštitúcia, bolo dostatočne konkrétne a založené na reálnych príkladoch;
 5. zamestnanci, ktorí absolvovali školenie o etike alebo dostali konkrétne usmernenie o etike s príkladmi z reálneho života, omnoho viac dôverujú svojim etickým schopnostiam;
 6. väčšina zamestnancov nevie, či ich inštitúcia rieši etické problémy primerane;
 7. pocit bezpečnosti pri oznamovaní etických problémov je nízky: zatiaľ čo polovica zamestnancov by mala pocit dôvery, keby oznámili neetické správanie, len tretina z nich si myslí, že tí, čo takéto problémy oznamujú, sú chránení;
 8. takmer 70 % zamestnancov má malé alebo nemá žiadne znalosti o spôsoboch oznamovania neetického správania.
Odporúčanie 3 – Zlepšiť informovanosť zamestnancov i to, ako vnímajú etický rámec a súvisiacu kultúru

Kontrolované inštitúcie by mali zlepšiť informovanosť zamestnancov i to, ako vnímajú ich etický rámec a súvisiacu kultúru. Z výsledkov zisťovania vyplýva, že sa to dá dosiahnuť zabezpečím, aby školenia o etike obsahovali praktické usmernenie založené na reálnych príkladoch, a zlepšením komunikácie so zamestnancami o otázkach etiky. Osobitná pozornosť by sa mala venovať tomu, či zamestnanci vedia, ako oznamovať problémy v súvislosti s neetickým správaním, ako aj zvýšeniu ich pocitu bezpečnosti.

Termín: 2020

Túto správu prijal Dvor audítorov v Luxemburgu na svojom zasadnutí dňa 4. júla 2019.

Za Európsky dvor audítorov

Klaus-Heiner LEHNE
predseda

Prílohy

Príloha I — Hlavné črty platných etických rámcov

Časť A – Dary a pohostenie18
ZAMESTNANCI
V služobnom poriadku19 sa stanovuje, že úradník nesmie bez povolenia inštitúcie prijať žiadne láskavosti, dary či platbu zo zdrojov mimo inštitúcie. Davy vo forme peňazí sa nesmú prijať za žiadnych okolností.
Kontrolované inštitúcie stanovili limity, ktorými sa definujú prijateľné dary a stanovuje, v ktorých prípadoch možno predpokladať, že povolenie je poskytnuté.
Rada Parlament Komisia
Prijateľné dary, pri ktorých sa predpokladá udelenie povolenia Do 50 EUR Do 100 EUR Do 50 EUR
Prijateľné dary, pri ktorých sa vyžaduje povolenie vopred Od 50 EUR do 150 EUR Nad 100 EUR Od 50 EUR do 150 EUR
Neprijateľné dary (musia byť odmietnuté) Nad 150 EUR Nie je stanovené Nad 150 EUR
Udelenie povolenia možno predpokladať aj pri položkách ako sú láskavosti a/alebo pozvania na obed, večeru a recepciu, na ktorých sa zamestnanci zúčastňujú v záujme inštitúcie a s predchádzajúcim povolením priameho nadriadeného alebo iného príslušného orgánu. V Rade a Komisii sa pri oficiálnych služobných cestách schválenie cestovného príkazu alebo výkazu výdavkov považuje za povolenie na prijatie akýchkoľvek ponúk pohostenia uvedených v harmonograme služobnej cesty.
Keď sa zamestnancom zabráni v odmietnutí daru, môžu ho darovať (v prípade Komisie zaslať svojej inštitúcii, ktorá ho daruje) charitatívnej organizácii. Inštitúcie vedú register obsahujúci všetky relevantné informácie o daroch a pohostení, pri ktorých sa vyžaduje povolenie, a daroch, ktoré im boli zaslané na darovanie charitatívnej inštitúcii.

ČLENOVIA

Postupy v súvislosti s darmi a pohostením sú stanovené v kódexoch kontrolovaných inštitúcií týkajúcich sa správania členov. Členovia Komisie a poslanci Európskeho parlamentu môžu prijať dary, ktorých hodnota nepresahuje 150 EUR. Pokiaľ ide o predsedu Európskej rady, všetky dary v hodnote nad 150 EUR sa stávajú vlastníctvom inštitúcie.

Členovia môžu takého dary využívať počas svojho mandátu. Dary sa môžu venovať charitatívnej organizácii alebo uskladniť a vystavovať v inštitúciách. Inštitúcie vedú podrobný verejný register (na úrovni administratívy a/alebo predsedníctva) prijatých darov, ktorých hodnota presahuje stanovený limit.

Časť B – Externé aktivity a úlohy20

ZAMESTNANCI

V služobnom poriadku sa stanovuje, že zamestnanci musia pred vykonaním akejkoľvek externej platenej alebo neplatenej aktivity alebo úlohy mimo Únie požiadať predtým inštitúciu o povolenie. V Parlamente a Rade by sa toto povolenie malo vydať maximálne na obdobie jedného roka a môže byť obnovené. Zamestnanci žiadajú o takéto povolenie prostredníctvom svojich priamych nadriadených.

Kontrolované inštitúcie majú ustanovenia vymedzujúce prípady, keď by sa povolenie malo vo všeobecnosti poskytnúť alebo zamietnuť. Na úradníkov, ktorí čerpajú pracovné voľno z osobných dôvodov, pracujú na čiastočný úväzok, sú zvolení alebo vymenovaní do verejnej funkcie, sa vzťahujú osobitné ustanovenia.

Povolené aktivity alebo úlohy

Povolenie sa spravidla vydáva na aktivity a úlohy, ktoré:

 • nevyvolávajú reálny alebo potenciálny konflikt záujmov (vrátane nestrannosti a objektivity) s úlohami zamestnanca,
 • nepoškodzujú záujmy a dobré meno inštitúcie alebo činnosť EÚ a nie sú v rozpore s nimi,
 • nenarušujú schopnosť zamestnanca pracovať pre inštitúciu,
 • nevytvárajú príjmy.

Zamietnuté aktivity alebo úlohy

Povolenie sa spravidla zamieta v súvislosti s aktivitami a úlohami, ktoré:

 • sú regulovanými profesiami a sú platené (napríklad architekt, právnik, účtovník, tlmočník/prekladateľ, lekár atď.)21,
 • sú vykonávané na základe pracovného vzťahu s treťou stranou, s výnimkou vzdelávacích aktivít22,
 • zahŕňajú konzultačné služby, zastupovanie alebo lobizmus vo vzťahu k EÚ alebo sa týkajú činnosti EÚ.

Rada a Komisia stanovujú na každý rok určitý limit. Zamestnanci Parlamentu nesmú prijať žiadnu platbu okrem preplatenia nákladov, ktoré im vznikli (priamo alebo nepriamo) pri vykonávaní príslušnej aktivity.

ČLENOVIA

V Zmluve o fungovaní Európskej únie (ZFEÚ) a kódexe správania predsedu Európskej rady a členov Komisie sa stanovuje všeobecný zákaz vykonávať počas funkčného obdobia akúkoľvek platenú alebo neplatenú pracovnú činnosť alebo úlohy. V rokovacom poriadku Parlamentu sa žiadny takýto zákaz nestanovuje, uvádza sa v ňom však, že poslanci EP by mali pri vykonávaní svojich úloh dodržiavať všeobecné normy správania.

Určité aktivity a úlohy sú povolené pod podmienkou, že sú v súlade so záujmami EÚ a neohrozujú dostupnosť príslušných členov (napr. kurzy, semináre, prednášky, iné komunikačné aktivity; čestné funkcie v kultúrnych, umeleckých a charitatívnych nadáciách; správa aktív alebo podnikov, prípadne správa osobného alebo rodinného majetku ako súkromná osoba). Pre tieto aktivity nie je potrebný súhlas, ich zverejnenie sa však vyžaduje vo vyhlásení finančných záujmov.

Členovia Komisia musia však informovať predsedu o určitých povolených aktivitách (ako čestné funkcie, uverejnenie kníh a poskytovanie neplatených kurzov.

Časť C – Konflikt záujmov pri prijímaní zamestnancov, ad hoc konflikt záujmov a konflikt záujmov v súvislosti s činnosťami manžela alebo manželky

ZAMESTNANCI

Potenciálni uchádzači by mali pred prijatím do služobného pomeru informovať inštitúciu o akýchkoľvek potenciálnych alebo reálnych konfliktoch záujmov. Na základe uvedených informácií by mal menovací orgán preskúmať, či uchádzač nemá nejaké osobné záujmy, ktoré by mohli narušiť jeho nezávislosť, alebo akýkoľvek iný konflikt záujmov.

Zamestnanci by sa pri výkone svojich úloh nemali zaoberať žiadnymi záležitosťami, na ktorých majú priamy alebo nepriamy osobný záujem, ktorý by mohol narušiť ich nezávislosť. Týka sa to hlavne rodinných a finančných záujmov. Keď k takejto situácii dôjde, zamestnanci musia informovať svojich priamych nadriadených, ktorí prijmú náležité opatrenia.

Zamestnanci musia tiež informovať inštitúciu o súčasnom zamestnaní svojich manželov/manželiek alebo partnerov/partneriek, aby mohla posúdiť, či je ich zamestnanie zlučiteľné s prácou daného zamestnanca.

ČLENOVIA

Podľa kódexu správania sú členovia inštitúcií povinní predložiť vyhlásenie o svojich záujmoch vrátane záujmov ich manželov/manželiek alebo partnerov/partneriek a ich súčasnej pracovnej činnosti.

Členovia musia urobiť potrebné kroky na vyriešenie konfliktu záujmov a informovať predsedu svojej inštitúcie, ak k takejto situácii dôjde.

Časť D – Povinnosti po ukončení služobného pomeru alebo mandátu EÚ
ZAMESTNANCI
Bývalí zamestnanci majú určité povinnosti, z ktorých niektoré sa vzťahujú na aktívnych úradníkov. Tieto povinnosti sú vymedzené v služobnom poriadku a zahŕňajú ustanovenia o: konfliktoch záujmov, neoprávnenom zverejnení informácií, vykonávaní pracovných činností, prijímaní niektorých poverení a výhod, vynálezoch a čerpaní sociálnych dávok a príspevkov.
Konflikt záujmov
Keď sa úradníci ocitnú v konflikte záujmov, musia o tom okamžite informovať svoju inštitúciu (pozri časť C tejto prílohy). Týka sa to aj zamestnancov, ktorí sú stále vo funkcii, no už rokujú o predpokladaných aktivitách, ktoré budú vykonávať po ukončení služobného pomeru.
Neoprávnené zverejnenie informácií
Zamestnanci nesmú zverejniť žiadne informácie, ktoré získali pri vykonávaní služby, ak tieto informácie ešte neboli sprístupnené verejnosti. Vzťahuje sa to aj na zamestnancov, ktorí končia prácu v inštitúcii EÚ.
Vykonávanie pracovnej činnosti
Bývalí zamestnanci, ktorí majú v úmysle do dvoch rokov od svojho odchodu zo služby vykonávať (zárobkovú alebo nezárobkovú) pracovnú činnosť, musia informovať svoju inštitúciu. Ak táto plánovaná činnosť súvisí s prácou, ktorú zamestnanec vykonával počas posledných troch rokov služby a ktorá by mohla viesť ku konfliktu s legitímnymi záujmami inštitúcie, menovací orgán môže zakázať zamestnancovi vykonávanie tejto činnosti alebo vydať súhlas s určitými podmienkami.
Na bývalých riadiacich pracovníkov sa vzťahujú dodatočné osobitné pravidlá týkajúce sa lobovania zamestnancov ich bývalej inštitúcie alebo zastupovania podnikov, klientov či zamestnávateľov v oblastiach, za ktoré boli zodpovední počas troch posledných rokov svojej služby.
Prijímanie niektorých poverení a výhod
Úradníci sú aj po odchode zo služby viazaní povinnosťou správať sa čestne a rozvážne, pokiaľ ide o prijímanie niektorých poverení alebo výhod (napr. pocty, vyznamenania, láskavosti, dary alebo platby).
Vynálezy
Každý vynález súvisiaci s prácou EÚ, ktorý urobili úradníci počas roka nasledujúceho po skončení ich služobného pomeru, sa pokladá za vynález urobený počas plnenia ich služobných povinností alebo v súvislosti s nimi.
Prijímanie sociálnych dávok a príspevkov
Zamestnanci poberajúci podporu v invalidite nesmú vykonávať platenú pracovnú činnosť bez predchádzajúceho povolenia inštitúcie. Ak túto podmienku nesplnia, môže sa znížiť suma ich dôchodku. To isté platí pre príspevky v súvislosti so „zaradením mimo činnej služby“, s „pracovným voľnom zo služobných dôvodov“ a „prepustením zo služobných dôvodov“. Na bývalých zamestnancov, ktorí vykonávajú činnosť výmenou za odmenu, sa nevzťahuje systém sociálneho zabezpečenia EÚ.
ČLENOVIA
Bývalí členovia inštitúcií EÚ majú určité povinnosti, z ktorých niektoré sa na nich vzťahujú počas ich mandátu (napr. neoprávnené zverejnenie informácií). Väčšina z týchto povinností vyplýva zo ZFEÚ a kódexov správania členov inštitúcií.
Osobitné ustanovenia sa vzťahujú na vykonávanie pracovnej činnosti a prijímanie sociálnych dávok a príspevkov
Na situácie v súvislosti s predpokladanými aktivitami po ukončení mandátu sa vzťahujú aj všeobecné požiadavky týkajúce sa konfliktu záujmov (pozri časť C tejto prílohy).
Pracovná činnosť
Parlament
Bývalí poslanci EP, ktorí vykonávajú lobizmus alebo reprezentačné činnosti spojené s EÚ, nesmú využívať možnosti udelené bývalým poslancom EP (napr. celoživotný vstupný preukaz).
Rada
Bývalí predsedovia Európskej rady sú aj po odchode zo služby viazaní povinnosťou správať sa čestne a rozvážne, pokiaľ ide o prijímanie niektorých poverení alebo výhod. Počas 18 mesiacov od uplynutia ich funkčného obdobia nesmú lobovať členov inštitúcií EÚ ani ich zamestnancov, a zastupovať vo vzťahu k nim podniky, klientov či zamestnávateľov.
Ak majú bývalí predsedovia v úmysle vykonávať počas 18 mesiacov od uplynutia funkčného obdobia pracovnú činnosť, musia o tom včas, pokiaľ možno aspoň štyri týždne vopred, informovať generálneho tajomníka. Generálny tajomník preskúma charakter plánovanej pracovnej činnosti a ak ju vyhodnotí ako vhodnú, informuje o tom Radu. Nie je to potrebné, ak má bývalý predseda v úmysle vykonávať verejnú funkciu.
Komisia
Po ukončení funkčného obdobia sú bývalí členovia viazaní povinnosťou správať sa čestne a rozvážne, pokiaľ ide o prijímanie niektorých poverení alebo výhod, a dodržiavať zásady kolegiality a rozvahy.
Svoju inštitúciu musia vopred informovať o akejkoľvek pracovnej činnosti, ktorú majú v úmysle vykonávať po uplynutí svojho funkčného obdobia (v prípade členov Komisie počas obdobia dvoch rokov a v prípade predsedu troch rokov). Ak plánovaná činnosť súvisí s obsahom portfólia bývalého člena, kolégium môže rozhodnúť až po konzultácii s nezávislým etickým výborom, s výnimkou prípadov, keď bývalí členovia Komisie mienia vykonávať verejnú funkciu. Počas dvoch rokov (v prípade predsedu počas troch rokov) po uplynutí funkčného obdobia, nesmú lobovať členov Komisie ani ich zamestnancov v mene žiadneho podniku, klienta či zamestnávateľa v oblastiach, za ktoré počas svojho mandátu zodpovedali v rámci svojho portfólia ako členovia Komisie.
Prijímanie sociálnych dávok a príspevkov
Parlament
Bývalí poslanci majú po uplynutí funkčného obdobia nárok na dočasný príspevok. V prípade, keď preberú verejnú funkciu bez toho, aby sa stali tzv. vysokými verejnými činiteľmi, alebo keď sa zamestnajú vo verejnom sektore, sa tento príspevok neznižuje.
Poslanci, ktorí majú nárok na dočasný príspevok a na starobný alebo invalidný dôchodok, si musia zvoliť jeden z týchto systémov. Vyplácanie starobného dôchodku sa v prípade znovuzvolenia daného prijímateľa do Parlamentu pozastavuje. Invalidný dôchodok, na ktorý bývalým poslancom EP plynie nárok z poslaneckého mandátu, ktorý vykonávali v inom parlamente súbežne s mandátom v Európskom parlamente, sa odpočíta od invalidného dôchodku vyplácaného Európskym parlamentom.
Rada a Komisia
Akákoľvek platená činnosť, ktorú vykonávajú bývalí predsedovia Európskej rady a členovia Komisie, znižuje výšku dočasného príspevku. Nárok na dočasný príspevok zaniká, ak je bývalý predseda Európskeho parlamentu alebo člen Komisie znovuzvolený do funkcie v inštitúciách EÚ, je zvolený do Parlamentu, dosiahne dôchodkový vek alebo zomrie. Zásada nekumulovania dočasných príspevkov a dôchodkov sa vzťahuje aj na členov, ktorí zastávali verejnú funkciu viac ako raz, ak kombinovaná suma presahuje odmenu, ktorú dostávali počas funkcie.
Časť E – Opatrenia proti obťažovaniu
ZAMESTNANCI
Všetky tri inštitúcie, ktoré sú témou tejto správy, zaviedli hlavné prvky politiky proti obťažovaniu.
Politiky proti obťažovaniu
V politikách kontrolovaných inštitúcií sa jasne odsúdilo obťažovanie vo všetkých formách a uviedlo, že pracovné zaradenie obťažovateľa je irelevantné. Všetky tri zaviedli primerané postupy na podávanie sťažností, ktoré môžu obete obťažovania využiť.
Monitorovanie a hodnotenie
Uvedené tri inštitúcie vo svojich strategických dokumentoch (Parlament v uznesení) vyjadrili odhodlanie monitorovať a vyhodnocovať svoje politiky proti obťažovaniu.
ČLENOVIA
Parlament stanovil pre svojich poslancov osobitný súbor pravidiel a postupov proti obťažovaniu.
V zvyšných dvoch inštitúciách (Rada a Komisia) sú pravidlá proti obťažovaniu, ktoré sa vzťahujú na členov (predsedu Európskej rady a členov Komisie), založené na všeobecných etických povinnostiach vymedzených v príslušných kódexoch správania.
Časť F – Oznamovanie protispoločenskej činnosti
ZAMESTNANCI
Kontrolované inštitúcie zaviedli politiky v oblasti oznamovania protispoločenskej činnosti (whistleblowing), ktoré zahŕňajú definíciu, spôsoby oznamovania a ochranné opatrenia.
ČLENOVIA
Na predsedu Európskej rady, poslancov EP a členov Komisie sa vzťahujú všeobecné ustanovenia ZFEÚ, ako aj príslušné kódexy správania.
Pre členov nie sú stanovené ochranné opatrenia ekvivalentné opatreniam pre zamestnancov.

Príloha II — Výsledky zisťovania

Metodická poznámka

Vybrali sme náhodnú vzorku zamestnancov z troch inštitúcií EÚ, ktorú sme rozvrstvili na základe dvoch kritérií:

 • zamestnávajúca inštitúcia:
  • Európsky parlament; v čase výberu vzorky zamestnával 9 764 zamestnancov,
  • Európska rada a Rada Európskej únie boli na účely zisťovania spracované ako jedna inštitúcia; v čase výberu vzorky zamestnávali 3 031 zamestnancov,
  • Európska komisia; v čase výberu vzorky zamestnávala 30 372 zamestnancov,
 • typ pozície, ktorú zastávali:
  • vedúci pracovník (vrátane generálnych tajomníkov, generálnych riaditeľov, riaditeľov, vedúcich kabinetov, vedúcich oddelenia a hlavných poradcov),
  • administrátor (vrátane zamestnancov v pozíciách AD bez riadiacich úloh – napr. všeobecní administrátori, prekladatelia a právnici; zmluvní zamestnanci vo funkčnej skupine IV a vyslaní národní experti),
  • akreditovaní asistenti poslancov (AAP) – len v Európskom parlamente,
  • iní (vrátane zamestnancov v pozíciách AST – napr. vyšší asistenti a asistenti; zamestnanci v pozíciách SC – napr. sekretári a administratívni pracovníci; a zmluvní zamestnanci vo funkčných skupinách I – III).

Pomocou týchto kritérií sme svoju vzorku respondentov vybrali z desiatich rôznych podsúborov zamestnancov (tri inštitúcie krát tri spoločné typy pracovných miest plus jeden dodatočný typ pracovného miesta (AAP), ktorý existuje len v Európskom parlamente).

Celkový počet platných odpovedí bol 798. Celková miera odpovedí bola 39 %. Za jednotlivé podsúbory sa miera odpovedí pohybovala medzi 34 % a 69 %, s výnimkou kategórie AAP, kde bola miera odpovedí na úrovni 12 %. Údaje uvedené v nasledujúcej časti sú extrapolované výsledky zisťovania. Predstavujú náš najlepší odhad za jednotlivé kategórie zamestnancov v uvedených troch inštitúciách. Prehľad hlavných výsledkov zisťovania prezentujeme v tabuľke 2.

Tabuľka 2 – Prehľad hlavných výsledkov zisťovania

Zdroj: EDA.

Akronymy a skratky

AAP: akreditovaný asistent poslanca

EÚ: Európska únia

GR: generálne riaditeľstvo Európskej komisie

AGRI: poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka

COMP: hospodárska súťaž

ENER: energetika

HR: ľudské zdroje a bezpečnosť

RTD: výskum a inovácia

SG: Generálny sekretariát

Komisia: Európska komisia

KZ: konflikt záujmov

OECD: Organizácia pre hospodársku spoluprácu a rozvoj

Parlament: Európsky parlament

poslanec EP: poslanec Európskeho parlamentu

PZOZ: Podmienky zamestnávania ostatných zamestnancov Európskej únie

Rada: Rada Európskej únie a Európska rada

RP: rokovací poriadok

RPR: ročný plán riadenia

VP: vnútorné pravidlá

ZEÚ: Zmluva o Európskej únii

ZFEÚ: Zmluva o fungovaní Európskej únie

Glosár

Administratívne vyšetrovania: všetky opatrenia prijaté oprávnenými úradníkmi, na základe ktorých sa majú zistiť príslušné skutočnosti a v prípade potreby dospieť k záveru, či došlo k nesplneniu povinností, ktoré majú úradníci EÚ. V Komisii vykonáva administratívne vyšetrovania Vyšetrovací a disciplinárny úrad.

Akreditovaný asistent poslanca: osoba, ktorú si vybral jeden alebo viacerí poslanci Európskeho parlamentu a ktorá uzavrela priamu zmluvu s Parlamentom o poskytovaní priamej pomoci poslancom EP pri výkone ich povinností, pod ich vedením a dohľadom a vo vzťahu založenom na vzájomnej dôvere.

Členovia inštitúcií EÚ: Členovia inštitúcií sú osoby, ktoré boli vymenované alebo zvolené do rozhodovacieho orgánu inštitúcie.

Dary a pohostenie: sumy peňazí alebo akýkoľvek fyzický predmet ponúknutý bez nároku na platbu alebo možnosť bezplatne sa zúčastniť na podujatiach, ktoré sú prístupné len za platbu. Patrí sem aj ponúknuté jedlo, nápoje a ubytovanie.

Disciplinárne konanie: stanovený postup, prostredníctvom ktorého zamestnávateľ rieši domnelé pochybenie zamestnanca. Jeho súčasťou je disciplinárne vypočutie, ktoré zamestnancovi dáva príležitosť vysvetliť fakty.

Etický rámec: Na účely tohto auditu sme tento pojem definovali v prvom rade ako právne etické požiadavky a v druhom rade ako postupy, nástroje presadzovania, usmernenie a komunikáciu, ktoré pomáhajú zabezpečiť dodržiavanie právnych požiadaviek.

Etický výbor (v inštitúciách EÚ): orgán, ktorý poskytuje poradenstvo predsedom o uplatňovaní kódexu správania členov.

Externé aktivity a úlohy: platené alebo neplatené aktivity alebo úlohy, ktoré sa vykonávajú mimo rozsahu úloh úradníkov alebo členov. Majú pracovný charakter a/alebo presahujú definíciu toho, čo sa dá oprávnene považovať za oddychové aktivity

Integrita verejnej správy: neustály súlad s etickými hodnotami, zásadami a normami a ich dodržiavanie s cieľom presadzovať a uprednostňovať vo verejnom sektore verejný záujem pred súkromnými záujmami (definícia Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj – OECD).

Konflikt záujmov: situácia, v ktorej má osoba alebo organizácia viaceré finančné alebo iné záujmy a práca v prospech jedného záujmu môže byť v rozpore s druhým záujmom. V inštitúciách EÚ môže dochádzať k rôznym formám konfliktov záujmov vrátane konfliktov záujmov pri prijímaní zamestnancov, v období počas služobného pomeru i po je ho ukončení, konfliktov záujmov v súvislosti s darmi a pohostením, externými aktivitami a zárobkovou činnosťou manželov alebo manželiek, a konfliktov záujmov v súvislosti s lobizmom a zastupovaním.

Mediácia: V kontexte pravidiel proti obťažovaniu je to proces, v rámci ktorého sa obete na vyriešenie prípadu rozhodnú využiť neformálne postupy. Mediátori sa snažia dosiahnuť, aby osoby, medzi ktorými je konflikt, dospeli k dohode (pozri tiež termín Poradenstvo).

Menovací orgán: osoba a/alebo orgán v inštitúciách EÚ s právomocou menovať zamestnancov a rozviazať s nimi pracovný pomer. Túto právomoc vykonáva kolégium členov, ktoré deleguje jej väčšiu časť na generálneho tajomníka. Ten túto právomoc spravidla ďalej deleguje na úradníkov v riadiacich pozíciách.

Opatrenia proti obťažovaniu: mechanizmy boja proti obťažovaniu. V kontexte účinného riadenia ľudských zdrojov je obťažovanie na pracovisku čoraz citlivejšou témou. Nazýva sa tiež mobbing, teda šikanovanie, a zahŕňa rôzne typy diskriminácie a porušenia práv, ktoré sa neobmedzujú len na jednu konkrétnu skupinu zamestnancov. Takéto konanie možno rozdeliť na emocionálne a fyzické zneužívanie.

Oznamovanie protispoločenskej činnosti (whistleblowing): proces, v rámci ktorého osoba (napr. zamestnanec) oznámi skutočnosti, ktoré odhalila pri vykonávaní svojich úloh alebo v súvislosti so svojimi úlohami a ktoré svedčia o vážnych nezrovnalostiach. Oznámenie by malo byť bezodkladne predložené v písomnej podobe. Pravidlá týkajúce sa oznamovania protispoločenskej činnosti poskytujú rady, pomoc a ochranné opatrenia pre oznamovateľov.

Pohostenie: Tento termín sa vzťahuje na poskytnutie jedla, nápojov a ubytovania. Môže zahŕňať aj zábavu a aktivity vo voľnom čase.

Poradenstvo: V kontexte pravidiel proti obťažovaniu je to proces, v rámci ktorého sa obete na vyriešenie prípadu rozhodnú využiť neformálne postupy. Poradcovia sú vyškolení na to, aby poskytovali usmernenie v prípade osobných alebo psychických problémov (pozri tiež termín Mediácia).

Povinnosti po ukončení služobného pomeru alebo mandátu EÚ: Bývalí zamestnanci a členovia inštitúcií EÚ majú určité povinnosti, z ktorých niektoré sa vzťahujú na aktívnych úradníkov alebo na ich funkčné obdobie. Tieto povinnosti sú stanovené v služobnom poriadku alebo v Zmluve o fungovaní Európskej únie (ZFEÚ), ako aj v kódexoch správania členov inštitúcií EÚ, a zahŕňajú predovšetkým: zákaz neoprávneného zverejnenia informácií, povinnosť ohlásiť akékoľvek pracovné činnosti vykonávané do dvoch rokov od odchodu z funkcie, povinnosť správať sa čestne a rozvážne, pokiaľ ide o prijímanie niektorých poverení alebo výhod, ustanovenia týkajúce sa vynálezov a prijatie sociálnych dávok a príspevkov.

Prechodné obdobie (cooling-off period): V inštitúciách EÚ je to obdobie, počas ktorého by mal bývalý zamestnanec alebo člen informovať menovací orgán alebo kolégium o svojej novej aktivite a nemal by lobovať svoju bývalú inštitúciu.

Register darov: obsahuje všetky relevantné informácie o daroch a pohostení, ktoré prijali zamestnanci a členovia inštitúcií EÚ. V prípade zamestnancov ide o interný register, ktorý spravuje administratíva, a obsahuje len tie dary, pri ktorých je potrebné povolenie. V prípade členov je register verejný, spravuje ho predseda a obsahuje všetky prijaté dary.

Služobný poriadok: Služobný poriadok úradníkov a Podmienky zamestnávania ostatných zamestnancov Európskej únie ustanovené nariadením Rady (EHS, Euratom, ESUO) č. 259/6823.

Vlastné vyhlásenie: nástroj zavedený v inštitúciách EÚ, ktorý zamestnancom a členom umožňuje splniť si etické povinnosti. Vlastné vyhlásenia zamestnancov sa predkladajú menovaciemu orgánu. Vlastné vyhlásenia členov sú verejné.

Zamestnanci inštitúcií EÚ: : pracovníci, ktorých zamestnáva priamo EÚ podľa rôznych režimov zamestnávania: úradníci, dočasní zamestnanci, zmluvní zamestnanci, miestni zamestnanci, osobitní poradcovia a akreditovaní asistenti poslancov. Medzi zamestnancov inštitúcií EÚ sú začlenené aj ďalšie osoby, ktoré pracujú ako vyslaní národní experti alebo stážisti.

Odpovede Parlamentu

Odpoveď na pripomienku 38:

Parlament vyjadruje presvedčenie, že jeho rokovací poriadok (vrátane kódexov správania a vhodného správania), ako aj plán boja proti obťažovaniu, predstavujú strategické ciele a priority v oblasti etiky poslancov. Kódex správania a politika boja proti obťažovaniu zamestnancov vyjadrujú jeho strategické ciele a priority pre zamestnancov. Ako vyplýva z hodnotenia z roku 2017, výkonnosť je merateľná.

Odpoveď na pripomienku 43:

Všetky vyhlásenia o neexistencii konfliktu záujmov pri prijímaní do zamestnania sa posielajú úseku etiky oddelenia pre služobný postup a etiku na overenie. V praxi sa krížové kontroly vykonávajú vždy, keď je to možné, a to medzi príslušnými oddeleniami Európskeho parlamentu. Konzistentnosť sa zabezpečuje tak, že vedúci oddelenia preskúma všetky spisy. Okrem toho, ak sa zmeny v zamestnaní manžela/manželky zaregistrujú na oddelení individuálnych nárokov, kolegovia z oddelenia pre služobný postup a etiku následne zašlú danému kolegovi formulár vyhlásenia o zárobkovej činnosti manžela/manželky. Existujúca dokumentácia sa doplní o kontroly, ktoré sa majú vykonať.

Odpoveď na pripomienku 48:

Poslanci EP môžu požiadať o dôverné stanovisko poradný výbor pre správanie poslancov. Pre prípad údajného porušenia povinností týkajúcich sa zverejňovania je v článku 8 kódexu správania stanovený postup. Parlament uvádza, že stanovenie rozsiahlejšieho „písomného štandardného postupu“ vykonávania predpokladaných kontrol je problematické, keďže nie sú ohraničené možné druhy prichádzajúcich informácií. Preto sa musí každá prichádzajúca informácia posudzovať samostatne. Úplná požiadavka kontrol správnosti alebo úplnosti ex officio si môže vyžadovať značné dodatočné ľudské zdroje, a to až približne 60 pracovných miest AD. Treba tiež poznamenať, že Parlament nemá žiadne právomoci vyšetrovať poslancov EP, ktorí sa zodpovedajú voličom, a musí rešpektovať slobodný mandát poslancov.

Odpoveď na pripomienku 50:

Poslanci EP majú k dispozícii usmernenie založené na konzistentnej a ustálenej praxi.

Odpoveď na pripomienku 53:

Pokiaľ ide o zamestnancov, Parlament má zavedený kódex správania (Príručka o povinnostiach úradníkov a ostatných zamestnancov Európskeho parlamentu, rozhodnutie Predsedníctva zo 7. júla 2008). S cieľom zlepšiť prístupnosť a porozumenie Parlament pripravil a v súčasnosti pripravuje vydanie ďalšieho vysvetľujúceho sprievodcu pre zamestnancov, ktorý bude obsahovať rozsiahle a podrobné vysvetlenia, príklady a procedurálne pokyny týkajúce sa kódexu správania vrátane všetkých otázok, na ktoré v súvislosti s darmi poukázal Dvor audítorov.

Odpoveď na pripomienku 56:

Parlament by chcel poukázať na to, že akreditovaných asistentov poslancov zamestnáva priamo Európsky parlament, zatiaľ čo pracujú pod vedením poslanca, ktorému asistujú a ktorý koná ako nadriadený úradník (článok 5a PZOZ a článok 1 vykonávacích opatrení hlavy VII PZOZ). Vzhľadom na to, že sú „vybraní jedným alebo viacerými poslancami“, nie je možné presunúť ich na inú pozíciu v EP len na základe rozhodnutia administratívy. Parlament to nemôže jednostranne zmeniť, pretože ide o legislatívnu požiadavku. Akreditovaní asistenti poslancov však majú k dispozícii iné, na mieru šité formy pomoci v súlade s článkom 24 služobného poriadku, ktorý sa uplatňuje analogicky na akreditovaných asistentov poslancov.

Odpoveď na pripomienku 61:

Parlament nemá právomoc vymedziť rozsiahlejšie obmedzenia činností poslancov po skončení mandátu okrem tých, ktoré sa týkajú ich prístupu do priestorov, používania zariadení a uplatnenia finančných nárokov. Malo by sa tiež vziať do úvahy, že išlo o významný krok v rozvoji parlamentnej demokracie s cieľom umožniť a povzbudiť osoby, ktoré sa nevedia vlastnými prostriedkami uživiť, aby sa uchádzali o verejnú funkciu. Zavedenie ďalších obmedzení týkajúcich sa zamestnania okamžite po skončení mandátu preto znamená, že sa vopred akceptuje demotivačný faktor uchádzania sa o funkciu, keďže neexistuje žiadna „záruka zamestnania“ pre poslancov po jednom legislatívnom období, alebo bude možno treba nájsť kompenzačné mechanizmy v systémoch prechodných príspevkov.

Odpoveď na pripomienku 67:

Parlament uprednostňuje odstránenie akéhokoľvek konfliktu záujmov a vyžaduje uverejnenie informácií o konflikte záujmov len v prípade, že ho poslanec EP nevyrieši.

Odpoveď na pripomienku 74:

Predseda je povinný pri vymenovaní poslancov náležite zohľadniť ich skúsenosti a politickú vyváženosť (pozri článok 7 ods. 2 kódexu správania).

Odpoveď na pripomienku 80:

Od októbra 2018 je pravidelne v ponuke prepracovaný vzdelávací kurz „Hovorme o etike“.

Od roku 2018 sa novoprijatí akreditovaní asistenti poslancov musia zúčastniť na úvodnom školení o svojich právach a povinnostiach.

Odpoveď na pripomienku 81:

Ako bolo vysvetlené v bode 53, Parlament v súčasnosti pripravuje príručku pre zamestnancov, ktorá bude zahŕňať príklady zo života a vysvetlenia etických otázok a ktorá doplní existujúci kódex správania zamestnancov.

Okrem toho bolo zamestnancom od januára 2019 zaslaných niekoľko oznámení, najmä v súvislosti s vyhláseniami o kandidatúre a účasti vo volebnej kampani vo voľbách do Európskeho parlamentu, ktoré Parlament považuje za externú činnosť, a tak ju aj rieši.

Odpoveď na pripomienku 82:

Pozri body 80 a 81 vyššie.

Odpoveď na pripomienku 84:

Akreditovaní asistenti poslancov dostávajú nepretržité poradenstvo v oblasti etických otázok, čo okrem iného dokazujú aj ich početné žiadosti a vyhlásenia o externých činnostiach, kandidatúre vo voľbách, publikáciách atď.

K odporúčaniu 1:

(1) Parlament čiastočne akceptuje odporúčanie 1(1): Príslušné útvary budú koncepciu etiky naďalej aktualizovať a rozvíjať. Parlament sa však nedomnieva, že je nevyhnutné túto koncepciu spojiť do jedného strategického dokumentu. Parlament vypracúva metrické ukazovatele na ďalšie zlepšenie posudzovania výkonnosti svojej administratívy. [Odp. 3] Otázky etiky budú ťažiskom činností v oblasti zvyšovania povedomia pre zamestnancov aj poslancov.

(2) Parlament čiastočne akceptuje odporúčanie 1(2). Existujúca dokumentácia sa doplní o kontroly, ktoré sa majú vykonať. Parlament sa však domnieva, že konzistentné postupy pre kontroly sú relevantné, ale tvrdí, že v praxi primerane zabezpečuje, aby oddelenie pre služobný postup a etiku kontrolovalo vyhlásenia konzistentne. Ďalšie podrobné usmernenie pre zamestnancov, ktoré poskytuje ešte jasnejšie usmernenie než kódex správania, má byť k dispozícii.

(3) Parlament neakceptuje odporúčanie 1(3). Parlament sa domnieva, že vyhlásenie slúži na účely transparentnosti, ako je stanovené v článku 4 kódexu správania poslancov, a umožňuje primeranú verejnú kontrolu. Akékoľvek ďalekosiahlejšie požiadavky na kontrolu správnosti a úplnosti ex officio by znamenali potrebu výrazného zvýšenia počtu zamestnancov a/alebo vyšetrovacích právomocí, pričom žiadna z týchto možností neexistuje.

(4) Parlament akceptuje odporúčanie 1(4) a poukazuje na to, že nová príručka o etike, ktorá má byť uverejnená v júni 2019, rozsiahlo vysvetľuje a spresňuje príslušné ustanovenia o daroch a pohostení.

(5) Parlament neakceptuje odporúčanie 1(5). Súhlasí, že akreditovaní asistenti poslancov sú osobitnou kategóriou, pre ktorú nie sú k dispozícii všetky opatrenia, ktoré sa môžu uplatniť na zamestnancov. Parlament už však môže na základe uplatnenia článku 24 služobného poriadku na akreditovaných asistentov poslancov dosiahnuť vhodné riešenia. Realizuje sa to odkazom na článok 24 v existujúcich pravidlách oznamovania protispoločenskej činnosti.

(6) Parlament čiastočne akceptuje odporúčanie 1(6) a posúdi, či a ktoré opatrenia môže urobiť v rámci existujúceho právneho rámca. Hoci Parlament oceňuje záujem o pravidlá po skončení mandátu, má obmedzenú právomoc vo vzťahu k bývalým poslancom s výnimkou používania jeho zariadení, a túto právomoc už uplatňuje. V tejto súvislosti už prijal opatrenia. Pozri tiež bod 61.

K odporúčaniu 2:

(1) Parlament akceptuje odporúčanie 2(1) v tom, že bude k dispozícii pre spoluprácu s ostatnými inštitúciami v oblasti výmeny osvedčených postupov.

(2) Parlament akceptuje odporúčanie 2(2). Parlament súhlasí, že spolupráca s ostatnými inštitúciami je v zásade užitočná, ale poukazuje na to, že v súčasnosti má najnáročnejšie stropy pre odmeny vyplývajúce z externej činnosti, konkrétne 0.

(3) Parlament čiastočne akceptuje odporúčanie 2(3). Je otvorený výmene najlepších postupov s ostatnými inštitúciami, pričom zdôrazňuje, že štatút poslancov Európskeho parlamentu je špecifický pre túto inštitúciu (pozri tiež bod 67) a existujú právne obmedzenia na základe práv rodinných členov na súkromie.

K odporúčaniu 3:

Parlament akceptuje toto odporúčanie.

Bolo vypracované cielenejšie hlavné usmernenie, ktoré má byť k dispozícii. Príslušné útvary budú pokračovať v poskytovaní odbornej prípravy a rozširovaní znalostí a skúseností (na základe existujúcich modulov, ktoré boli vypracované, a odbornej prípravy/zvyšovania povedomia, ktoré sa uskutočnili na základe prieskumov konaných na úrovni GR) generálnemu riaditeľstvu na sektorovej úrovni použitím všetkých interných kanálov.

Odpovede Rady

Poznámky

25

Postavenie členov Rady je veľmi špecifické a nie je možné ho porovnávať s postavením členov ostatných inštitúcií. Rada nemá členov, ktorí sú do nej vymenúvaní alebo volení či odmeňovaní z rozpočtu EÚ.

V článku 16 ods. 2 ZEÚ sa uvádza, že „Rada sa skladá z jedného zástupcu každého členského štátu na ministerskej úrovni, ktorý môže zaväzovať vládu príslušného členského štátu a hlasovať za ňu“.

Podľa prílohy I k rokovaciemu poriadku Rady „každý členský štát určí spôsob svojho zastúpenia v Rade“. V článku 16 ods. 7 sa stanovuje, že „za prípravu práce Rady je zodpovedný Výbor stálych predstaviteľov vlád členských štátov“. V rámci pomoci pri príprave práce Rady môže Coreper zriadiť výbory a pracovné skupiny a vymedziť ich mandát (pozri článok 19 ods. 3 rokovacieho poriadku Rady). Tieto pracovné skupiny sú zložené z delegátov jednotlivých členských štátov. Vo svojej podstate konajú uvedení zástupcovia a delegáti v mene svojich vnútroštátnych správnych orgánov a zastupujú záujmy svojich členských štátov.

Jedinou osobou, ktorá je do tejto inštitúcie menovaná a ktorá je odmeňovaná z rozpočtu EÚ, je predseda Európskej rady.

38

Dôležité prvky stratégie v oblasti etiky sa uvádzajú v príručke Generálneho sekretariátu Rady o etike a správaní a v súbore ďalších dokumentov týkajúcich sa správania a povinností zamestnancov.

Generálny sekretariát Rady (GSR) prijal 29. 10. 2018 revidovaný rámec vnútornej kontroly, ktorý nadobudol účinnosť 1. 11. 2018 (rozhodnutie generálneho tajomníka Rady 42/18). Prvou zásadou tzv. kontrolného prostredia je, že GSR preukazuje záväzok voči integrite a etickým hodnotám. Uvedená zásada je stanovená takto:

 1. Tón udávaný zhora: vedenie vo svojich pokynoch, krokoch a vo svojom správaní dodržiava integritu a etické hodnoty.
 2. V kódexe správania sa stanovujú očakávania týkajúce sa integrity a etických hodnôt, pričom porozumenie im a informovanosť o nich sa zabezpečuje na všetkých úrovniach organizácie.

Pokiaľ ide o hodnotenie rizika, oddelenie vnútorného auditu vykonalo v roku 2015 audit politiky GSR v oblasti etiky. Audítorská správa opisuje riziká v oblasti etiky, ktoré zistili audítori, a odporúča vhodné opatrenia.

Každoročné hodnotenia rizika vykonáva aj niekoľko útvarov GSR. Ich súčasťou je tiež identifikácia rizík v súvislosti s neetickým správaním. GSR sa rozhodol nevytvoriť osobitný register rizík v oblasti etiky, ale bude vykonávať pravidelné hodnotenia rizika podľa oddelení (alebo projektov), ktoré sa budú týkať všetkých rizikových oblastí vrátane etických otázok. GSR preskúma, či by bolo prínosné uskutočniť celkové hodnotenie rizík v oblasti etiky.

48

Pokiaľ ide o predsedu Európskej rady, vyhlásenia o záujmoch sa predkladajú na základe kódexu správania predsedu Európskej rady. Podľa článku 15 ods. 5 ZEÚ môže Európska rada v prípade závažného pochybenia ukončiť funkčné obdobie predsedu kvalifikovanou väčšinou. Na tento účel môže Európska rada zohľadniť prípadné nedodržanie alebo porušenie kódexu správania.

49

Pozri odpoveď k bodu 48.

Závery a odporúčania

Odporúčanie 1 – Zlepšiť etické rámce

GSR akceptuje odporúčanie 1 body 1, 2 a 4.

Pokiaľ ide o odporúčanie 1 bod 1, dôležité prvky stratégie v oblasti etiky sú už obsiahnuté v príručke GSR o etike a správaní a súbore dokumentov o správaní a povinnostiach zamestnancov. Bod 1 sa bude vykonávať prostredníctvom už prebiehajúceho projektu Ethics in Focus.

Odporúčanie 2 – Zosúladiť prvky etických rámcov a šíriť osvedčené postupy týkajúce sa etických otázok

GSR akceptuje odporúčanie 2. Bod 3 sa však na Radu nevzťahuje.

Odporúčanie 3 – Zlepšiť informovanosť zamestnancov i to, ako vnímajú etický rámec a súvisiacu kultúru

GSR akceptuje odporúčanie 3. Na rok 2019 už existuje hlavný projekt pod vedením riaditeľstva pre ľudské zdroje Ethics in Focus, medzi ktorého hlavné ciele patrí zvyšovanie informovanosti zamestnancov a presadzovanie etického správania.

Odpovede Komisie

Zhrnutie

IV

Komisia sa domnieva, že preskúmavanie vyhlásení členov spĺňa svoj účel. Svoj písomný štandardný postup zdokumentuje v súlade s odporúčaním Európskeho dvora audítorov.

V

Komisia sa domnieva, že výsledky zisťovania sú s ohľadom na jej zamestnancov pozitívne, keďže 59,6 % zamestnancov posudzuje svoje znalosti ako dobré alebo veľmi dobré.

Úvod

07

Pokiaľ ide o členov Komisie, etický rámec stanovený v zmluvách predstavuje článok 17 ods. 3 ZEÚ a článok 245 ZFEÚ.

Pokiaľ ide o zamestnancov európskych inštitúcií, etický rámec stanovený zákonodarcom predstavujú články 11 až 26a služobného poriadku. Táto miera právnej úpravy zodpovedá rozsahu právnej úpravy v mnohých vnútroštátnych právnych predpisoch o verejnej službe a je dostatočná. Na základe toho inštitúcie prijímajú pre svojich zamestnancov podrobnejšie pravidlá a v prípade potreby ich prispôsobujú.

Poznámky

34

Pokiaľ ide o členov Komisie, príslušné etické otázky sú riešené v iných dokumentoch, ako sú poverovacie listy predsedu určené jednotlivým členom, strategický plán generálneho sekretariátu na obdobie 2016 – 2020 alebo plán riadenia generálneho sekretariátu na rok 2018.

37

Hodnotenie rizika v Komisii zahŕňa všetky oblasti a aspekty riadenia vrátane etiky. Pokiaľ ide o etické otázky, plán riadenia by sa mal vzťahovať len na významné riziká. Hoci kontrolované generálne riaditeľstvá nezistili v oblasti etiky žiadne konkrétne významné riziká, napriek tomu do svojich ročných plánov riadenia zahrnuli konkrétne opatrenia (najmä organizáciu vhodných akcií súvisiacich s etikou) a organizačné hodnoty a/alebo predvídali ďalšie opatrenia v súlade s rámcom vnútornej kontroly.

43

Komisia vykonáva krížové kontroly informácií uvedených v žiadostiach súvisiacich s etikou s dostupnými internými a externými informáciami. Keďže sa tieto žiadosti sa vždy posudzujú jednotlivo, závisí rozsah krížových kontrol od potenciálneho súvisiaceho rizika a je v súlade so zásadou proporcionality.

Existujúca dokumentácia hlavných postupov pre externé aktivity počas služby a pracovné voľno z osobných dôvodov, ako aj aktivity po skončení služobného pomeru bola posilnená v druhej polovici roka 2018 posilnená, po tom ako bolo prijaté revidované rozhodnutie o externých aktivitách, a výslovne uvádza, ktoré kontroly by sa mali vykonávať. V súčasnosti prebieha posilnenie ďalších postupov.

Rámček 2

Príklady nedostatočných usmernení

Nedostatok konkrétnych usmernení k príslušným situáciám

Príručka o etike a správaní sa zamestnancov obsahuje usmernenia o tom, čo predstavuje konflikt záujmov. V budúcnosti by však bolo možné poskytnúť podrobnejšie usmernenia o ku konfliktu záujmov pri prijímaní zamestnancov, podobne ako to bolo v prípade externých aktivít a aktivít po ukončení služobného pomeru.

Etická príručka GR AGRI sa zaoberá najčastejšími otázkami, ktoré kolegovia z tohto GR nastolili svojim kolegom zodpovedným v tomto GR za etické otázky.

Možné konflikty záujmov spojené s vykonávaním pracovnej činnosti alebo prijímaním dotácií EÚ sú náležite upravené všeobecnými pravidlami týkajúcimi sa konfliktu záujmov a externých aktivít. K týmto situáciám nedochádza v GR AGRI nevyhnutne vo väčšej miere nežv ktoromkoľvek inom útvare Komisie.

47

Komisia zdokumentuje svoj štandardný postup. V tejto súvislosti pripomína, že prvé dôležité preskúmanie sa uskutočňuje v rámci vymenovania a vypočutia vymenovaných členov pred vymenovaním Komisie. Vymenovaní členovia musia najmä predložiť Európskemu parlamentu vyhlásenia o záujmoch včas, aby ich Parlament mohol preskúmať, a sú za svoje vyhlásenia zodpovední.

Po vymenovaní a každej aktualizácii podliehajú vyhlásenia preskúmaniu pod dohľadom predsedu Komisie, ako vyplýva z článku 2 ods. 6, článku 3 ods. 1, článku 4 ods. 2 a 4 kódexu správania členov Komisie. Preskúmanie sa týka existencie akejkoľvek situácie, ktorá môže vyvolať konflikt záujmov alebo situácie, ktorú možno za takú odôvodnene považovať. Ak takúto situáciu zistí a potvrdí predseda, môže prijať opatrenia, ako je pridelenie veci inému členovi Komisie alebo žiadosť o predaj finančných záujmov. Na základe dostupných informácií sa vykonáva sa aj všeobecná kontrola hodnovernosti, pokiaľ ide o úplnosť vyhlásenia.

Členovia sú za svoje vyhlásenia jednotlivo zodpovední.

50

Komisia pripomína, že hoci preskúmanie ešte v písomnom štandardnom postupe nie je stanovené, je komplexné, zahŕňa všeobecnú kontrolu úplnosti na základe dostupných informácií a má jasné kritériá.

Okrem toho sa vyhlásenia členov Komisie a ich aktualizácie zverejňujú a podliehajú trvalej verejnej kontrole.

Rámček 3

Medzery v politikách Komisie v súvislosti s darmi a pohostením

Pojmy „dar“ a „pohostenie“ v kódexe správania sa používajú v ich bežnom každodennom význame tak, aby sa vzťahovali na všetky situácie, ktorým by člen Komisie mohol čeliť v súlade s celkovými zásadami stanovenými v ustanoveniach o daroch a konflikte záujmov (článok 6 ods. 4 a článok a 2 ods. 6 kódexu správania členov Komisie). Ďalšie usmernenia budú poskytnuté.

80

Komisia zaviedla veľmi komplexnú politiku školení o etike, ktorá sa dotýka zamestnancov v rôznych štádiách ich kariéry. Táto politika bola ďalej posilnená v roku 2018 (najmä prostredníctvom povinných školení v súvislosti s nástupom do služby pre všetkých zamestnancov a pre všetkých novovymenovaných vedúcich oddelení). Z prieskumu Európskeho dvora audítorov vyplýva, že v prípade Komisie 50,6 % zamestnancov vyhlásilo, že sa zúčastnili školenia o etike. Vzhľadom na zavedené opatrenia by sa tento percentuálny podiel mal čoskoro zvýšiť a Komisia očakáva, že politika školení sa v nadchádzajúcich rokoch premietne do ešte väčšej informovanosti o etickom rámci.

83

Kampane na zvýšenie informovanosti o výročnej správe o činnosti Vyšetrovacieho a disciplinárneho úradu Komisie (IDOC) majú kľúčový význam. Hoci sa tieto správy zverejňujú na intranetovej stránke MyIntracomm a pre mnohé generálne riaditeľstvá (GR) a útvary sa uskutočňujú prezentácie, zdá sa, že je potrebné urobiť viac.

84

Komisia uskutočňuje rozsiahlu informačnú kampaň o etike a bezúhonnosti na generálnych riaditeľstvách a pre nových zamestnancov. Ďalšie kurzy sú zamestnancom ponúkané v katalógu odbornej prípravy Komisie.

Pokiaľ ide o ochranu zamestnancov, ktorí nahlasujú neetické správanie, IDOC zabezpečuje najvyššiu úroveň dôvernosti a ochrany údajov a tento bod bol zohľadnený v kontexte prebiehajúcej revízie všeobecných vykonávacích ustanovení IDOC a v novom rozhodnutí o ochrane údajov [rozhodnutie Komisie (EÚ) 2019/165 z 1. februára 2019].

85

Komisia prijíma na riešenie tohto problému opatrenia vrátane informačných kampaní o etike a bezúhonnosti, doplnkovej prezentácie o postupoch IDOC a propagácie výročnej správy o činnosti úradu IDOC.

Závery a odporúčania

Odporúčanie 1 bod 2:

Komisia toto odporúčanie prijíma.

Pokiaľ ide o formalizáciu postupov kontrol vyhlásení, Komisia sa domnieva, že odporúčanie sa už vykonalo v prípade žiadostí o externé aktivity počas služby a dovolenky z osobných dôvodov, ako aj v prípade aktivít po ukončení služobného pomeru. V súčasnosti prebieha posilnenie ďalších postupov.

Odporúčanie 1 bod 3:

Komisia toto odporúčanie prijíma.

Domnieva sa, že kontrola vyhlásení o záujmoch je komplexná, zahŕňa všeobecnú kontrolu úplnosti na základe dostupných informácií a má stanovené jasné kritériá.

Komisia zdokumentuje svoj interný štandardný postup kontroly podľa článku 4 ods. 2 kódexu správania s cieľom zabezpečiť kvalitu a konzistentnosť procesu.

Odporúčanie 1 bod 4 – dary a pohostenie

Komisia odporúčanie prijíma a na základe článku 6 kódexu správania poskytne ďalšie usmernenia, informácie a príklady.

Odporúčanie 2 – Zosúladiť prvky etických rámcov a šíriť osvedčené postupy týkajúce sa etických otázok

Komisia toto odporúčanie čiastočne prijíma.

Komisia súhlasí s tým, že bude naďalej diskutovať s inými inštitúciami o etických otázkach spoločného záujmu v rámci existujúcich medziinštitucionálnych fór, najmä CPQS (výbor pre právne otázky) alebo na úrovni služby a že sa budú vymieňať osvedčené postupy.

Pokiaľ ide o tri body, v prípade ktorých by Európsky dvor audítorov privítal harmonizáciu, Komisia má najnovšie, podrobné a vhodné účelné právne základy a texty.

Pokiaľ ide o externé aktivity, platné rozhodnutie bolo nedávno zrevidované a Komisia nemá v úmysle ho v budúcnosti zmeniť. Okrem toho Komisia nemá v úmysle prijať žiadnu iniciatívu, pokiaľ ide o usmernenia týkajúce sa darov a pohostenia, keďže tieto usmernenia sú považované za účelné.

Pokiaľ ide o členov, pre členov Komisie je záväzné vyhlásenie o prebiehajúcich profesionálnych činnostiach manželov/manželiek a partnerov/partneriek. To isté sa za určitých podmienok uplatňuje na finančné záujmy manželov/manželiek a partnerov/partneriek a maloletých detí členov. Komisia v tejto súvislosti nemá v úmysle prijať žiadnu iniciatívu.

Komisia by chcela zdôrazniť, že vykonávanie takéhoto odporúčania nezávisí len od samotnej Komisie.

90

2) Z prieskumu Európskeho dvora audítorov vyplýva, že 59,6 % zamestnancov Komisie ohodnotilo svoje znalosti etického rámca ako „dobré“ alebo „veľmi dobré“.

3) Z prieskumu Európskeho dvora audítorov vyplýva, že 54,7 % zamestnancov Komisie uviedlo, že absolvovali školenie o etike.

Odporúčanie 3 – Zlepšiť informovanosť zamestnancov i to, ako vnímajú etický rámec a súvisiacu kultúru

Komisia toto odporúčanie prijíma a považuje ho za už vykonané.

Komisia už prijala rozsiahle opatrenia na zlepšenie informovanosti zamestnancov v oblasti etiky a tieto opatrenia bude ďalej zavádzať. Komisia zaviedla veľmi komplexnú politiku školení o etike, ktorá sa dotýka zamestnancov v rôznych štádiách ich kariéry, ako je vysvetlené odpovedi na odsek 80. Táto politika bola ďalej posilnená v roku 2018. Komisia bude v tomto úsilí pokračovať a očakáva, že táto politika v krátkom čase zlepší úroveň informovanosti zamestnancov.

Audítorský tím

V osobitných správach EDA sa predkladajú výsledky jeho auditov, ktoré sa týkajú politík a programov EÚ alebo tém riadenia súvisiacich s konkrétnymi rozpočtovými oblasťami. EDA vyberá a navrhuje tieto audítorské úlohy tak, aby mali maximálny dosah, pričom sa zohľadňujú riziká pre výkonnosť či zhodu, výška súvisiacich príjmov alebo výdavkov, budúci vývoj a politický a verejný záujem.

Tento audit výkonnosti uskutočnila audítorská komora V – Financovanie a správa EÚ, ktorej predsedá člen EDA Lazaros S. Lazarou. Audit viedol člen EDA Mihails Kozlovs, podporu mu poskytla vedúca kabinetu Edite Dzalbe a atašé kabinetu Laura Graudin, hlavný manažér Alberto Gasperoni, vedúci úlohy Gediminas Macys, zástupca vedúceho úlohy Michal Machowski a audítorky a audítori Aino Nyholm, Elisa Paladini24, Christian Geoffroy a Angela Onno25. Richard Moore poskytol jazykovú podporu. Emanuele Fossati poskytol IT podporu.

Zľava doprava: Alberto Gasperoni, Michal Machowski, Laura Graudina, Gediminas Mačys, Mihails Kozlovs, Edite Dzalbe, Aino Nyholm, Christian Geoffrroy.

Koncové poznámky

1 Integrity framework (Rámec integrity), OECD, 2009.

2 Organisation for Economic Cooperation and Development (OECD) Recommendation on Public Integrity (Odporúčanie OECD k integrite verejnej správy), OECD, Paríž, 2017.

3 Recommendation of the OECD Council on Improving Ethical Conduct in the Public Service Including Principles for Managing Ethics in the Public Service (Odporúčanie rady OECD k zlepšeniu etického správania vo verejnej službe vrátane zásad riadenia etiky vo verejnej službe), prijaté v roku 1998 a vydané v rámci dokumentu OECD Trust in GovernmentEthics measures in OECD Countries (Dôvera vo vládu – opatrenia v oblasti etiky v krajinách OECD), Paríž, 2000.

4 Pre zamestnancov, ktorí nie sú úradníkmi, sú podobné požiadavky stanovené v Podmienkach zamestnávania ostatných zamestnancov (PZOZ). Tieto ustanovenia inštitúcie podrobnejšie rozpracúvajú v osobitných vykonávacích predpisoch.

5 Ú. v. EÚ C 65, 21.2.2018, s. 7.

6 Pre zamestnancov, ktorí nie sú úradníkmi, sú podobné požiadavky stanovené v Podmienkach zamestnávania ostatných zamestnancov (PZOZ).

7 Zero harassment in the workplace – A guide for Members of the European Parliament (Žiadne obťažovanie na pracovisku – príručka pre poslancov Európskeho parlamentu), 2017.

8 Pozri článok 15 ZEÚ a kódex správania, ktorý je samoregulačný verejný nástroj prijatý predsedom Európskej rady.

9 Managing conflict of interest in the public sector (Riadenie konfliktu záujmov vo verejnom sektore), OECD, 2005.

10 Treba uviesť, že v niektorých členských štátoch (napríklad vo Francúzsku a v Poľsku) podliehajú vyhlásenia členov inštitúcií na základe vnútroštátnej legislatívy dodatočným kontrolám zo strany príslušných orgánov.

11 Managing Conflict of Interest in the Public Sector, A Toolkit (Riadenie konfliktu záujmov vo verejnom sektore – súbor nástrojov), OECD, 2005.

12 Európsky parlament, Rozhodnutie predsedníctva o vykonávacích opatreniach ku kódexu správania poslancov EP v súvislosti s finančnými záujmami a konfliktmi záujmov (15. apríla 2013).

13 Whistleblower protection: encouraging reporting (Ochrana oznamovateľov protispoločenskej činnosti: podnecovanie ohlasovania), usmernenie CleanGovBiz, OECD, 2012.

14 Post-Public Employment Good Practices for preventing CoI (Osvedčené postupy týkajúce sa obdobia po ukončení verejnej funkcie na zamedzenie konfliktov záujmov), OECD, 2010.

15 V Komisii by sa vo vyhláseniach mali uvádzať aj finančné záujmy maloletých detí, ak existuje možnosť, že v súvislosti s nimi dôjde ku konfliktu záujmov. Pozri článok 3 ods. 4 písm. a) kódexu správania členov Komisie.

16 Príručka pre poslancov týkajúca sa opatrení proti obťažovaniu (pozri poznámku pod čiarou 7).

17 Odpovede na otázky 11.9 a 11.10, pozri prílohu II – Výsledky zisťovania.

18 Sumy peňazí alebo akýkoľvek fyzický predmet ponúknutý bez nároku na platbu alebo možnosť bezplatne sa zúčastniť na podujatiach, ktoré sú prístupné len za platbu. Tento pojem zahŕňa aj ponúknuté pohostenie vrátane jedla, nápojov a ubytovania.

19 Pre zamestnancov, ktorí nie sú úradníkmi, sú podobné požiadavky stanovené v Podmienkach zamestnávania ostatných zamestnancov (PZOZ). Tieto ustanovenia inštitúcie podrobnejšie rozpracúvajú v osobitných vykonávacích predpisoch.

20 Platené alebo neplatené aktivity alebo úlohy, ktoré úradníci a členovia vykonávajú mimo rozsahu svojich úloh. Tento termín sa vzťahuje na činnosti pracovného charakteru alebo činnosti, ktoré presahujú definíciu toho, čo sa dá oprávnene považovať za oddychové aktivity.

21 V prípade Komisie sa posudzujú jednotlivo.

22 Tamže.

23 Ú. v. ES L 56, 4.3.1968, s. 1.

24 Do apríla 2018.

25 Do augusta 2018.

Kontakt

EURÓPSKY DVOR AUDÍTOROV
12, rue Alcide De Gasperi
1615 Luxembourg
LUXEMBOURG

Tel. +352 4398-1
Otázky: eca.europa.eu/sk/Pages/ContactForm.aspx
Webová stránka: eca.europa.eu
Twitter: @EUAuditors

Viac doplňujúcich informácií o Európskej únii je k dispozícii na internete. Sú dostupné cez server Európa (http://europa.eu).

Luxemburg: Úrad pre vydávanie publikácií Európskej únie, 2019.

PDF ISBN 978-92-847-2294-5 ISSN 1977-5776 doi:10.2865/188015 QJ-AB-19-010-SK-N
HTML ISBN 978-92-847-2268-6 ISSN 1977-5776 doi:10.2865/16074 QJ-AB-19-010-SK-Q

© Európska únia, 2019

Rozmnožovanie je povolené len so súhlasom autora. V prípade použitia či šírenia fotografií a iných materiálov, na ktoré sa nevzťahujú autorské práva Európskej únie, je potrebné žiadať povolenie priamo od držiteľov autorských práv.

OBRÁŤTE SA NA EÚ

Osobne
V rámci celej EÚ existujú stovky informačných centier Europe Direct. Adresu centra najbližšieho k vám nájdete na tejto webovej stránke: https://europa.eu/european-union/contact_sk.

Telefonicky alebo e-mailom
Europe Direct je služba, ktorá odpovedá na vaše otázky o Európskej únii. Túto službu môžete kontaktovať:

 • prostredníctvom bezplatného telefónneho čísla: 00 800 6 7 8 9 10 11 (niektorí operátori môžu tieto hovory spoplatňovať),
 • prostredníctvom štandardného telefónneho čísla: +32 22999696 alebo
 • e-mailom na tejto webovej stránke: https://europa.eu/european-union/contact_sk.

VYHĽADÁVANIE INFORMÁCIÍ O EÚ

Online
Informácie o Európskej únii sú dostupné vo všetkých úradných jazykoch Európskej únie na webovej stránke Europa: https://europa.eu/european-union/contact_sk.

Publikácie EÚ
Publikácie EÚ, bezplatné alebo platené, si môžete stiahnuť alebo objednať z kníhkupectva EU Bookshop na webovej stránke: https://publications.europa.eu/sk/publications. Ak chcete získať viac než jeden výtlačok bezplatných publikácií, obráťte sa na službu Europe Direct alebo vaše miestne informačné centrum (pozri https://europa.eu/european-union/contact_sk).

Právo EÚ a súvisiace dokumenty
Prístup k právnym informáciám EÚ vrátane všetkých právnych predpisov EÚ od roku 1951 vo všetkých úradných jazykoch nájdete na webovej stránke EUR-Lex: http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=sk.

Otvorený prístup k údajom z EÚ
Portál otvorených dát EÚ (http://data.europa.eu/euodp) poskytuje prístup k súborom dát z EÚ. Dáta možno stiahnuť a opätovne použiť bezplatne na komerčné aj nekomerčné účely.