Обзорен доклад
2017

Действия на ЕС в областта на енергетиката и изменението на климата

Настоящата публикация е достъпна на 23 езика и в следните формати:
PDF
PDF General Report

Кратко изложение

I

Енергетиката е изиграла важна роля за възникването на ЕС, когато през 1952 г. шестте държави членки основателки са създали Европейската общност за въглища и стомана – преди 65 години. Мерките за борба с изменението на климата са се развили по-късно. Енергетиката и изменението на климата са тясно свързани помежду си, тъй като производството на енергия, главно от преобразуване и изгаряне на изкопаеми горива, и потреблението на енергия – например от промишлеността, домакинствата и транспорта – съставлява 79 % от емисиите на парникови газове в ЕС. В резултат на това ефективните действия във връзка с производството на енергия и нейното потребление са от съществено значение за борбата с изменението на климата. Енергетиката и изменението на климата поставят много въпроси, които могат да се разгледат най-добре чрез съвместна работа на държавите. Поради това те имат приоритетно място в дневния ред на ЕС.

II

Настоящият обзорен доклад има за цел да представи преглед на дейността на ЕС в тази област, да обобщи основната одитна дейност на Европейската сметна палата (ЕСП) и другите върховни одитни институции (ВОИ) в ЕС, извършена до момента, и да определи основните предизвикателства, за да предостави информация на законодателния дебат и да направлява бъдещата одитна дейност.

III

ЕС определя рамка за политиките в областта както на енергетиката, така и на изменението на климата. Някои области, като например изборът на енергиен микс, остават в рамките на компетентността на държавите членки. В международен план ЕС и неговите държави членки изиграха водеща роля в международните споразумения в областта на климата, като например Парижкото споразумение от 2015 г.

IV

В областта на енергетиката важна част от действията на ЕС е създаването на вътрешен енергиен пазар, който да даде възможност за свободен поток и търговия без граници на газ и електроенергия в рамките на територията на ЕС. Вътрешният енергиен пазар има за цел да постигне по разходноефективен начин целите на политиката на ЕС в областта на енергетиката за предоставяне на устойчива и безопасна енергия на достъпни и конкурентни цени.

V

През ноември 2016 г. Комисията изготви пакет от предложения, наречен „Чиста енергия за всички европейци“ за по-нататъшно реформиране на енергийния пазар. Тези предложения понастоящем се разглеждат от законодателите на ЕС, т.е. Европейският парламент и Съветът на Европейския съюз.

VI

В областта на изменението на климата всички действия на ЕС са насочени към смекчаването на последиците от настъпващите промени на климата чрез намаляване на емисиите на парникови газове, докато действията за адаптиране към последиците от изменението на климата до голяма степен са останали нерегулирани.

VII

Този силен акцент върху смекчаването на последиците е отразен в целите на ЕС в областта на енергетиката и климата. ЕС си е поставил цели за 2020 г. и 2030 г. да намали емисиите на парникови газове, да увеличи дела на енергията от възобновяеми източници в потреблението на енергия и да повиши енергийната ефективност. До 2050 г. ЕС възнамерява да намали своите емисии на парникови газове с между 80 % и 95 % в сравнение с равнищата от 1990 г.

VIII

Подходите за намаляване на емисиите на парникови газове са различни в отделните сектори. Със схемата на ЕС за търговия с емисии (СТЕ) Съюзът е определил пределни стойности за общите емисии от някои сектори на енергоснабдяването, енергийно интензивни промишлени отрасли и полети в рамките на ЕИП, и е създал пазар за квоти за емисии, като по този начин е „определил цена“ на въглерода. За другите сектори подходът е да се намалят емисиите посредством обвързващи целеви нива за тяхното ограничаване, определени от ЕС за всяка държава членка. Държавите членки носят индивидуална отговорност за определянето и изпълнението на националните политики и мерки за постигане на тези цели. Тези подходи са съпътствани от мерки на ЕС и на национално ниво за увеличаване на енергията от възобновяеми източници и енергийната ефективност.

IX

Дори усилията за намаляване на емисиите на парникови газове да бъдат успешни и целта на Парижкото споразумение – да се задържи повишаването на световната температура от прединдустриалната ера насам под 2 °C – да бъде постигната, е необходимо адаптиране към променящия се климат. Изменението на климата вече влияе върху околната среда, обществото и икономиката, като понастоящем затоплянето е малко над 1 °C в сравнение с прединдустриалната епоха. Климатът в Европа ще се различава съществено от днешния при повишаване на температурата с цели 2 °C. Основата за действията на ЕС в областта на адаптирането е стратегията на ЕС за адаптиране към изменението на климата от 2013 г., с която държавите членки се насърчават да предприемат действия, но те не са задължителни.

X

През последните години ВОИ и ЕСП извършиха одит на широк набор от различни теми в областта на енергетиката и изменението на климата. Одитите в областта на енергетиката съставляват най-голям дял от докладите, а на другите теми като адаптирането се отделя по-малко внимание. Въпреки че обхватът на одитите е различен, могат да бъдат открити редица общи констатации. При одитите е установено, че напредъкът за завършването на вътрешния енергиен пазар на ЕС е забавен от различията в начина, по който държавите членки прилагат законодателството на ЕС и управляват енергийните си пазари. Независимо от успешното увеличение на възобновяемите енергийни източници и намаляването на техните цени в световен мащаб, одитите разкриват липса на икономическа ефективност и пречки пред инвестициите. Проблеми с икономическата ефективност са установявани редовно и в одитите на енергийната ефективност, а в областта на ядрената енергетика ВОИ са установили значителни увеличения на цените и забавяния. Одитите показаха също, че преходът към нисковъглеродни видове транспорт не се осъществява в достатъчна степен. В областта на адаптирането към изменението на климата одитите са насочени главно към наводненията. Тук одиторите са разкрили проблеми при предотвратяването, защитата и реагирането на наводнения.

XI

В настоящия обзорен доклад се определят седем области на основни предизвикателства:

 1. Управление на енергетиката и изменението на климата
 2. Основана на факти политика
 3. Енергиен преход
 4. Ефективно използване на научни изследвания и иновации
 5. Планиране и справяне с адаптирането към изменението на климата
 6. Финансиране
 7. Включване на гражданите на ЕС

Въведение

Основи на енергетиката и изменението на климата

01

Нивата на въглероден диоксид (CO2) в атмосферата достигнаха нов максимум от 400 части на милион в края на 2015 г.1 2016 г. е била най-топлата регистрирана година според всички основни набори от данни за температурата на повърхността на Земята: светът е бил средно с 1,1 °C по-топъл, отколкото в прединдустриалния период. През 2016 г. ледената покривка в Арктика се е свила до най-малките си размери от началото на сателитното отчитане на данни през 1979 г. През май и юни във Франция и Германия възникнаха сериозни наводнения, но юли и август бяха най-сухите регистрирани месеци във Франция.

02

Изменението на климата и причините за него вече не са предмет на сериозен научен дебат. Близо три десетилетия хиляди учени от цял свят предоставят научни знания за изменението на климата и неговото екологично и социално-икономическо въздействие чрез Междуправителствения комитет по изменение на климата (IPCC). Според IPCC въздействието на човека върху климатичната система е ясно и видно в увеличението на концентрациите на парникови газове в атмосферата и наблюдаваното затопляне2. Връзката между това увеличение и повишаването на температурата на Земята е добре разбрана (вж. каре 1).

Каре 1

Защо парниковите газове затоплят атмосферата

Когато слънчевата светлина достигне земната атмосфера, част от нея се отразява от облаците и частиците във въздуха обратно в космоса. По-голямата част от светлината преминава през атмосферата и достига земната повърхност. Част от тази светлина се отразява, по-специално от светли повърхности като снега, а друга част се абсорбира от тъмните повърхности на Земята, като растителност или пътища. Земята също отделя енергия по естествен път под формата на инфрачервени лъчи. Когато отразената или отделена от земната повърхност енергия премине през атмосферата, част от тази енергия се абсорбира от нея.

Колкото по-висока е концентрацията на парникови газове (ПГ) в атмосферата, толкова по-голям е делът на енергията, която се абсорбира. Тази енергия затопля атмосферата като в парник. В дългосрочен план по-топлата атмосфера променя климата на Земята.

Парниковият газ, който се отделя в най-големи количества, е въглеродният диоксид (CO2), който съставлява около 80 % от общите емисии на парникови газове в ЕС, следван от метана (CH4) — 11 %, двуазотния оксид (N2O) — 6 %, и флуорсъдържащите газове — 3 %.

Източник: Европейска сметна палата.

03

Енергетиката е изиграла важна роля за възникването на ЕС, когато през 1952 г. шестте държави членки — основателки създават Европейската общност за въглища и стомана, а през 1957 г. — Европейската общност за атомна енергия (Евратом). От 90-те години на XX век ЕС работи за създаването на вътрешен енергиен пазар, който да позволи свободния поток на енергия в рамките на територията на ЕС.

04

Енергетиката и изменението на климата са тясно свързани помежду си, тъй като производството на енергия, главно от преобразуване и изгаряне на изкопаеми горива, и потреблението на енергия – например от промишлеността, домакинствата и транспорта – съставлява 79 % от емисиите на парникови газове в ЕС. В резултат на това преобразуването на производството и потреблението на енергия е от съществено значение за борбата с изменението на климата. Задоволяването на енергийните нужди, като същевременно се намалят емисиите на парникови газове, е основно предизвикателство за ЕС и неговите държави членки.

05

Ето защо изграждането на „устойчив енергиен съюз с ориентирана към бъдещето политика по въпросите на изменението на климата“ е основен приоритет на Европейската комисия. Стратегията за енергиен съюз с нейните пет измерения формира рамката за постигането на този приоритет (вж. каре 2). За да изпълни тази стратегия, през 2016 г. Комисията предложи редица важни проекти на законодателни актове и незаконодателни инициативи в областта на енергетиката и изменението на климата, по-специално пакета от мерки „Чиста енергия за всички европейци“3. Те ще бъдат обсъдени в Съвета и Парламента през 2017 г. и 2018 г. От финансова гледна точка ЕС е поел ангажимент да изразходва най-малко 20 % от бюджета си за 2014—2020 г. за действия в областта на климата, т.е. около 212 млрд. евро.

Каре 2

Пет тясно свързани, взаимно подсилващи се измерения на Рамковата стратегия за устойчив енергиен съюз

Източник: Рамкова стратегия за устойчив енергиен съюз с ориентирана към бъдещето политика по въпросите на изменението на климата (COM(2015) 80 окончателен от 25.2.2015 г.).

Измерението енергийна сигурност, солидарност и доверие е насочено към диверсификацията на енергийните източници, доставчици и преносни маршрути, сътрудничеството между държавите членки и по-голямата прозрачност на договорите за доставка на газ.

Измерението напълно интегриран вътрешен енергиен пазар е насочено към постигане на свободен поток на енергия в рамките на ЕС чрез подходяща инфраструктура и без каквито и да е технически или регулаторни пречки.

Измерението енергийна ефективност разглежда енергийната ефективност като „вид източник на енергия“ и насърчава държавите членки да дадат приоритет на политиките за енергийна ефективност, за да намалят зависимостта от вноса на енергия, да намалят емисиите и сметките за енергия.

Измерението декарбонизация на икономиката гласи, че „една амбициозна политика в областта на климата е неразделна част от нашия енергиен съюз“ и има за цел да превърне ЕС в световен лидер в енергията от възобновяеми източници.

Измерението изследователска дейност, иновации и конкурентоспособност подкрепя постиженията в нисковъглеродните технологии и технологиите за чиста енергия.

06

Действията на ЕС в областта на енергетиката и изменението на климата обхващат двете допълнителни мерки на политиката в отговор на изменението на климата: смекчаване на последиците и адаптиране. Смекчаването на последиците от изменението на климата има за цел да преодолее причините за изменението на климата чрез намаляване на емисиите на парникови газове и подобряване на естествените поглътители на парникови газове. Адаптирането има за цел да предвиди последиците от изменението на климата и да предприеме подходящи мерки за предотвратяване или свеждане до минимум на потенциалните вреди.

Цел и подход на настоящия обзорен доклад

07

Настоящият обзорен доклад на действията на ЕС в областта на енергетиката и изменението на климата има за цел:

0
 • да представи преглед на дейността на ЕС в тази област;
 • да обобщи основната одитна дейност на Сметната палата и другите върховни одитни институции (ВОИ) в ЕС, извършена до момента;
 • да определи основните проблеми и предизвикателства, да предостави информация за законодателния дебат и за бъдещата одитна дейност.
08

Докладът е структуриран по следния начин:

 • В част І са описани основните политики на ЕС в областта на енергетиката и изменението на климата; емисиите на парникови газове от различните сектори; съответното секторно законодателство на ЕС; как се прилага това законодателство и какво финансиране е предоставено, за да се подпомогне постигането на целите на ЕС в областта на енергетиката и климата;
 • В част ІІ е представен анализ на извършените от ЕСП и ВОИ одити на държавите членки в областта на енергетиката и изменението на климата, както и преглед на техните основни констатации. Обобщение на всички одитни доклади в тази област може да бъде намерено на уебсайта на Сметната палата, заедно със списък на всички проучени доклади на ВОИ;
 • В част ІІІ се изтъкват основните предизвикателства за бъдещето, за да се предостави информация на законодателния дебат и да се спомогне за идентифициране на потенциалните възможности и предизвикателства пред публичния одит.
09

Обзорният доклад не е одит: това е преглед, който в голяма степен се основава на публично достъпна информация4. Той не се базира на нова одитна дейност и не представя нови одитни констатации или препоръки. Отговорите на Комисията на констатациите и препоръките, отправени в отделните цитирани доклади на ЕСП, са публикувани заедно с тези доклади на уебсайта на Сметната палата. Повече информация за подхода и източниците на Сметната палата е предоставена в приложението.

Част І – Енергетика и изменение на климата: Какво прави ЕС

10

В част І е описана дейността на ЕС в областта на енергетиката и изменението на климата. Тя включва информация за следното:

 • Преглед на компетентността на ЕС в тази област, както и на извършената работа на равнището на ЕС за смекчаване на последиците от изменението на климата. В раздела са представени основните цели и задачи на ЕС в областта на енергетиката и изменението на климата и е описана накратко съответната рамка на политиката и нейните два основни стълба за постигане на целите за намаляване на емисиите: схемата за търговия с емисии на ЕС (СТЕ на ЕС) и разпределянето на усилията;
 • Действията за смекчаване на последиците във всеки сектор, отделящ парникови газове: енергийни доставки, промишленост, сграден фонд, транспорт, селско и горско стопанство и отпадъци. Доставките и потреблението на енергия съставляват 79 % от емисиите на парникови газове в ЕС, затова им е отделено най-голямо внимание;
 • Адаптирането към изменението на климата, като се подчертаят очакваните промени и въздействие върху обществото и околната среда;
 • Други политики, подпомагащи изпълнението на действията на ЕС в областта на енергетиката и изменението на климата, т.е. научни изследвания и иновации, публично и частно финансиране за смекчаване на последиците от изменението на климата и адаптиране към тях, както и действия за подобряване на разработването и прилагането на политики.

Компетентност на ЕС в областта на енергетиката и изменението на климата

11

Енергетиката и изменението на климата са две области, в които ЕС и държавите членки имат споделена компетентност5. Това означава, че ЕС и държавите членки може да изготвят законодателство и да приемат правно обвързващи актове. Държавите членки могат да упражняват своя собствена компетентност, освен ако ЕС не е формулирал и приложил политики и стратегии в областта на енергетиката и изменението на климата6.

12

Целите на енергийната политика на ЕС са определени в Договора за функционирането на Европейския съюз7, в който се посочва, че в дух на солидарност между държавите членки, целите на политиката на ЕС в областта на енергетиката са:

 • да осигури функционирането на енергийния пазар;
 • да обезпечи сигурността на енергийните доставки в Съюза;
 • да насърчава енергийната ефективност и спестяването на енергия, както и разработването на нови и възобновяеми енергийни източници; и
 • да подпомага взаимната свързаност на енергийните мрежи.
13

В Договора се предвижда също, че мерките, прилагани в рамките на енергийната политика на ЕС, не трябва да „засягат правото на дадена държава членка да определя условията за използване на енергийните си ресурси, да избира между различни енергийни източници и да определя общата структура на енергийното си снабдяване“. Това обаче подлежи на дерогации. По-специално политиката на ЕС в областта на околната среда може да предвижда мерки, които съществено влияят върху избора на държавите членки между различни енергоизточници и общата структура на тяхното енергоснабдяване8.

14

Компетентността на ЕС в областта на изменението на климата произтича от неговата компетентност в областта на политиката за околната среда. Целите на политиката на ЕС в областта на околната среда, определени в Договора, включват9:

 • опазване, защита и подобряване на качеството на околната среда;
 • защита на човешкото здраве;
 • разумно и рационално използване на природните ресурси; и
 • насърчаване, на международно равнище, на мерки за справяне с регионални или световни проблеми на околната среда, и по-специално борбата с изменението на климата.
15

В Договора също така се посочва, че политиката на ЕС в областта на околната среда следва да се основава на принципите на предпазните мерки и превантивните действия, на отстраняване на замърсяването при източника и на принципа „замърсителят плаща“10. Като общ принцип изискванията за опазване на околната среда трябва да бъдат включени в определянето и изпълнението на политиките и действията на Съюза, в частност за да се насърчи устойчивото развитие11.

16

В областта на енергетиката и изменението на климата, в зависимост от конкретния въпрос, ЕС има правомощия да действа на международната сцена. Например ЕС може да договаря или сключва международни споразумения с трети страни самостоятелно или съвместно с държавите членки12.

Международни споразумения в областта на климата

17

Изменението на климата не може да се преодолее само с усилията на държавите или чрез самостоятелни действия на регионите. ЕС признава това13. ЕС и неговите държави членки отделят около 12 % от емисиите на парникови газове в световен мащаб14, поради което имат водеща роля в договарянето на международните споразумения в областта на климата съгласно Рамковата конвенция на ООН по изменение на климата (РКООНИК)15, в рамките на която бяха договорени Протоколът от Киото и Парижкото споразумение.

18

Протоколът от Киото беше приет през 1997 г. и влезе в сила през 2005 г. С протокола се определя цел за намаляване на емисиите на парникови газове с 5 % през периода 2008—2012 г. в сравнение с равнищата от 1990 г. за 37 държави и за Европейския съюз. Европейският съюз е поел ангажимент да намали емисиите си с 8 %, вместо с 5 %16. Съгласно изменението от Доха от 2012 г. на Протокола от Киото, ЕС и неговите държави членки поемат ангажимент да намалят емисиите си на парникови газове с 20 % до 2020 г. в сравнение с равнищата от 1990 г.

19

Съгласно Парижкото споразумение правителствата са се договорили да задържат повишаването на средната световна температура през настоящия век „значително под“ 2°C в сравнение с равнищата от прединдустриалния период, като се стремят да го ограничат до 1,5°C. Страните, подписали Парижкото споразумение, включително ЕС и всяка държава членка, са предоставили подробна информация за начина, по който ще допринесат за постигането на тази цел17. Според РКООНИК този принос няма да бъде достатъчен за ограничаване на повишаването на световната температура под 2°C18. Ето защо подписалите страни са се договорили да се събират отново на всеки пет години, за да докладват за напредъка, който са постигнали, и да си поставят по-амбициозни цели съгласно научните изисквания. Признавайки неблагоприятните въздействия на изменението на климата, подписалите страни са включили в Парижкото споразумение и разпоредби относно адаптирането към изменението на климата.

Каре 3

Парижкото споразумение: глобален ангажимент

Парижкото споразумение представлява глобален ангажимент за намаляване на изменението на климата: то е подписано през 2015 г. от 195 държави, т.е. от всички членове на РКООНИК с изключение на Никарагуа и Сирия. Тези държави представляват 99,75 % от емисиите в световен мащаб.

Съединените американски щати отделят 18 % от общите световни емисии, което ги прави втората държава с най-големи емисии след Китай (20 %). През юни 2017 г. президентът на САЩ обяви, че държавата ще се оттегли от споразумението. Останалите 147 страни, ратифицирали споразумението до юни 2017 г., представляват 66 % от световните емисии и следователно надвишават прага от 55 %, който е необходим за влизането в сила на споразумението.

20

Преди Парижката конференция развитите държави вече са се ангажирали всяка година до 2020 г. да предоставят 100 млрд. щ.д., за да подпомагат усилията на развиващите се държави за ограничаване и адаптиране към изменението на климата. В Парижкото споразумение развитите държави отново потвърждават това и се ангажират да увеличат равнището на подкрепа от 2025 г. нататък19.

Рамка на ЕС в областта на енергетиката и климата

Цели и задачи на ЕС в областта на енергетиката и климата

21

За да изпълни задълженията си съгласно Протокола от Киото и Парижкото споразумение, ЕС си е поставил различни цели за ограничаване на изменението на климата. Тези цели включват преки количествено изразени намаления на емисиите на парникови газове, както и специфични целеви нива за производство на енергия от възобновяеми източници и по-голяма енергийна ефективност (вж. каре 4).

Каре 4

Цели и целеви нива на ЕС за намаляване на парниковите газове, енергия от възобновяеми източници и енергийна ефективност

 • До 2020 г.20:
 • намаляване с 20 % на емисиите на парникови газове (в сравнение с нивата през 1990 г.);
 • 20 % дял на енергията от възобновяеми източници в крайното потребление на енергия;
 • индикативна цел за подобряване на енергийната ефективност с 20 % спрямо прогнозите за енергопотреблението в бъдеще.
 • До 2030 г.21:
 • намаляване с най-малко 40 % на емисиите на парникови газове (в сравнение с нивата през 1990 г.);
 • най-малко 27 % дял на енергията от възобновяеми източници в крайното потребление на енергия, задължително на равнището на ЕС;
 • индикативна цел за подобряване на енергийната ефективност с най-малко 27 % спрямо прогнозите за енергопотреблението в бъдеще, която да бъде преразгледана през 2020 г., като се има предвид равнището на ЕС от 30 %22.
 • До 2050 г.23: ЕС възнамерява да намали своите емисии на парникови газове с между 80 % и 95 % в сравнение с равнищата от 1990 г.
22

До 2014 г. ЕС вече е успял да намали емисиите си на парникови газове с повече от 20 % под равнищата от 1990 г.24 През 2015 г. обаче неговите емисии са се увеличили с 0,7 % в сравнение с 2014 г.

23

Настоящите тенденции, прогнози и цели, както и намаленията на емисиите, необходими за постигането на целите, са показани на фигура 1. Тя показва, че целите и целевите нива за намаляване на емисиите на парникови газове за 2030 г. и 2050 г. няма да бъдат постигнати без значителни допълнителни усилия. За да бъдат изпълнени целевите нива за 2030 г., годишните усилия за намаляване на емисиите ще трябва да се увеличат наполовина през следващото десетилетие. Най-съществената промяна обаче ще бъде необходима след 2030 г., когато процентът на намаление на емисиите ще трябва да надвиши историческите нива с три до четири пъти, за да се постигне целта за 2050 г.

Фигура 1

Тенденции в емисиите на парникови газове в ЕС, прогнози, цели и целеви нива за намаляване

Източник: Европейска агенция за околна среда, Тенденции и прогнози в Европа през 2016 г. – Проследяване на напредъка по отношение на целите на Европа в областта на климата и енергетиката.

24

За да постигне тези цели и задачи, ЕС е определил подцели за намаляване на емисиите в секторите, обхванати от схемата за търговия с емисии на ЕС (СТЕ на ЕС). В секторите, които не са обхванати от СТЕ на ЕС, Съюзът разпределя усилията между държавите членки, като определя обвързващи национални цели за намаляване на емисиите на парникови газове – това се нарича „разпределяне на усилията“. Тези политики – СТЕ на ЕС и разпределянето на усилията – са описани в следващите раздели.

25

С цел проследяване на постигнатия напредък в намаляването на емисиите на парникови газове в ЕС, Европейската комисия и държавите членки ежегодно докладват на РКООНИК за своите антропогенни25 емисии на парникови газове. ЕС е въвел и вътрешна система за докладване на емисиите26. Тази система е изградена около инвентаризацията на емисиите на парникови газове в ЕС – обобщение на инвентаризациите на държавите членки, изготвено от Комисията. Европейската агенция за околна среда (ЕАОС) извършва годишни проверки на качеството на инвентаризациите на държавите членки в сътрудничество с Евростат и Съвместния изследователски център на Комисията. Съгласно РКООНИК международни експерти от държави извън ЕС следва да извършват преглед на инвентаризациите на емисиите на парникови газове в ЕС най-малко веднъж на всеки пет години.

26

През 2015 г. държавите членки на ЕС (вж. фигура 2) са отделили приблизително 4,6 гигатона CO2 еквивалент (CO2e)27.

Фигура 2

Емисии за 2015 г. по държави членки

(% от общите емисии на парникови газове в ЕС с изключение на ЗПЗГС, включително международното въздухоплаване и международното корабоплаване. Общо = 4,6 Gt CO2e)

Източник: ЕАОС парникови газове – приложение за преглеждане на данни, ЕАОС, 2017 г.

Схема на ЕС за търговия с емисии

Цел и основни характеристики
27

През 2005 г. ЕС въведе схемата за търговия с емисии на ЕС (СТЕ на ЕС) „с цел да се насърчат намаленията на емисии на парникови газове“28. СТЕ на ЕС е първата в света многонационална29 и многосекторна схема за търговия с квоти за емисии на парникови газове. Тя ограничава емисиите на електроцентралите, големите енергийно интензивни промишлени инсталации, а от 2012 г. насам – и емисиите от въздухоплаването от полетите в рамките на ЕИП. Тези сектори отделят около 45 % от емисиите на парникови газове в ЕС.

28

СТЕ на ЕС е позната като система за ограничаване на търговията с емисии30. СТЕ на ЕС определя ограничение за общите годишни емисии на парникови газове: общите емисии за една календарна година са „ограничени“. Квотите, които представляват правото за отделяне на един тон CO2 еквивалент, се продават на търг от правителствата или се разпределят безплатно на отделящите инсталации. Квотите могат да бъдат свободно търгувани на пазара. Всяка година операторите трябва да върнат определен брой квоти, съответстващи на докладваните от тях емисии на парникови газове31.

29

Първият етап (2005—2007 г.) на СТЕ на ЕС беше пилотен. Във втория етап (2008—2012 г.) по-голямата част от квотите са разпределени безплатно. През третия, настоящ етап (2013—2020 г.), определеното ограничение на равнището на ЕС намалява ежегодно с т.нар. „коефициент за линейно намаление“ от 1,74 %. Целта е до 2020 г. да се намалят емисиите на парникови газове в сектора на СТЕ на ЕС с 21 % спрямо равнищата от 2005 г.32 Следователно СТЕ на ЕС насърчава намаляването на емисиите на парникови газове по предвидим начин.

30

Съгласно принципа „замърсителят плаща“, всички квоти по СТЕ на ЕС следва да бъдат продадени на търг. Но тъй като не всички държави по света определят цена за емисиите на парникови газове по същия начин като ЕС, на теория СТЕ на ЕС може да се отрази отрицателно върху международната конкурентоспособност на промишлеността на ЕС. В резултат на това някои предприятия може да решат да изнесат дейността си в държави с по-малко ограничения за емисиите на парникови газове и по този начин да отделят парникови газове на други места. Това явление се нарича „изместване на въглеродни емисии“. Секторите, които могат да докажат33, че са изложени на риск от изместване на въглеродни емисии, като например стоманодобивната промишленост, получават известно количество безплатни квоти34. В сектора на енергетиката, който не може да измести физически дейността си, почти всички квоти се продават на търг35.

Цена на квотите по СТЕ на ЕС
31

Съществен елемент на СТЕ на ЕС е цената на въглеродните емисии. Определянето на абсолютен таван („ограничение“) на емисиите води до недостиг в предлагането. Ограниченото предлагане и гъвкавото търсене следва да създадат сигнал за цените на квотите за въглеродни емисии. В една добре функционираща система участниците на пазара ще инвестират в намаляване на емисиите по икономически най-ефективния начин36. На теория участниците, за които намаляването на емисиите е свързани с по-ниски разходи, ще го направят и ще продадат излишните си квоти на тези, които са изправени пред по-големи разходи. При намаляващо ограничение недостигът в системата ще нарасне с времето, като повиши цената на въглеродните емисии и направи по-жизнеспособни възможностите за инвестиции в намаляване на по-скъпите емисии.

32

Предприятията ще инвестират в нисковъглеродни технологии, ако тези инвестиции са по-евтини от закупуването на квоти на пазара. Поради това пазарната цена на квотите по СТЕ на ЕС трябва да бъде достатъчно висока, за да оправдае инвестиционните решения по отношение на нисковъглеродните технологии36. Следователно пазарната цена на квотите по СТЕ на ЕС, а не само намаляването на емисиите подпомага прехода към икономика с ниска въглеродна интензивност. Използваните от Комисията модели през 2011 г. показват траектория на цените от 40 евро на тон CO2e през 2020 г., 100 евро през 2030 г. и 250 евро до 2050 г.37 От 30 евро в началото на етап 2 обаче цената на квотите е намаляла до около 5 евро в началото на 2017 г. (вж. фигура 3). Това е далеч под ценовата категория 36—72 евро, която според Комисията на високо равнище за цените на въглеродните емисии трябва да бъде достигната до 2020 г., за да се постигнат целевите нива по отношение на температурата, определени в Парижкото споразумение38. Цената е намаляла, тъй като предлагането на квоти е било по-голямо от търсенето. На практика в края на 2015 г. все още е имало свръхпредлагане от 1,8 млрд. квоти, равняващи се на едногодишните емисии на ЕС от сектора на СТЕ на ЕС39. Това свръхпредлагане се е дължало на икономическата рецесия след кризата от 2008 г., както и на повишената енергийна ефективност или политиките за енергия от възобновяеми източници (вж. точка 168).

Фигура 3

Исторически цени на квотите по СТЕ на ЕС (евро/тон CO2e)

Източник: Средна месечна стойност на седем фючърсни договора за квоти за емисии (анализ на ЕСП, основан на данни на Quandl).

33

За да възстанови добрия баланс между търсенето и предлагането, Комисията е отложила продажбата на търг на 900 млн. квоти от периода 2014—2016 г. за 2019—2020 г. (познато като „отлагане“) и е създала постоянен резерв за стабилност на пазара, за да съхрани част от излишъка на квоти извън пазара на въглеродни емисии от 2019 г.

34

Дори с тези мерки и законодателното предложение на Комисията40 за четвъртия етап на СТЕ на ЕС (2021—2030 г.), свръхпредлагането на квоти ще продължи поне до около 2030 г.41

Решение за разпределяне на усилията и предложение за регламент

35

Намаленията на емисиите на секторите, които не са обхванати от СТЕ на ЕС, се уреждат от Решението от 2009 г. за разпределяне на усилията (РРУ). Тези сектори включват транспорт (с изключение на въздухоплаване и международно корабоплаване), селско и горско стопанство, сграден сектор и отпадъци, както и промишлени отрасли, които не са обхванати от СТЕ на ЕС. Емисиите от тези сектори съставляват около 55 % от общите емисии на ЕС.

36

Националните цели за емисиите за 2020 г. са определени въз основа на БВП на глава от населението. От най-богатите държави членки се изисква да намалят емисиите си с 20 % до 2020 г. в сравнение с равнищата от 2005 г. На по-малко богатите държави членки е разрешено да увеличават емисиите си до 2020 г.42 Това е така, защото се очаква наваксването на техния икономически растеж да генерира по-големи емисии. Комисията обаче е отбелязала, че определените цели „представляват ограничаване на техните емисии в сравнение с планираните обичайни темпове на растеж. Следователно от всички държави членки се изискват усилия за намаляване на емисиите“43. Държавите членки отговарят за определянето и изпълнението на националните политики и мерки за ограничаване на емисиите от секторите, обхванати от РРУ44.

37

До 2020 г. се очаква тези национални цели да допринесат наполовина за постигането на целта на ЕС за 20 % намаление на емисиите, като другата половина следва да дойде от секторите на СТЕ на ЕС. Според Комисията, която следи за спазването, ЕС е на път да постигне намаленията от секторите в рамките на РРУ45.

38

От 2016 г. в Европейския парламент и в Съвета се обсъжда замяната на РРУ. Предложението на Комисията включва задължителни годишни намаления на емисиите на парникови газове от държавите членки с цел намаляване на емисиите от секторите извън СТЕ с 30 % до 2030 г. в сравнение с 2005 г.

Източници на емисии на парникови газове: значението на енергийния сектор

39

Производството на енергия, главно от преобразуване и изгаряне на изкопаеми горива, и потреблението на енергия от всички икономически отрасли съставляват 79 % от емисиите на парникови газове (вж. фигура 4). Другите емисии на парникови газове се дължат на промишлени процеси, различни от потреблението на енергия (вж. точки 8084), селскостопански практики (вж. точки 103110) или управлението на отпадъци (вж. точки 111113). Тези проценти са до голяма степен непроменени от 1990 г.

40

Делът от 79 % на енергетиката включва производството на електроенергия и на топлинна енергия, както и изгарянето на горива в промишлеността, сградния сектор, транспорта и селското стопанство. Следователно промените в начина, по който произвеждаме електроенергия и топлинна енергия, и в начина, по който използваме енергия в нашата икономика, са от основно значение за намаляването на емисиите на парникови газове46.

Фигура 4

Емисии на парникови газове в ЕС през 2015 г. по източници

*Включително потреблението на енергия в международното корабоплаване и въздухоплаване.

**С изключение на ЗПЗГС.

Източник: ЕАОС парникови газове – приложение за преглеждане на данни, ЕАОС, 2017 г.

41

Тъй като емисиите на парникови газове се причиняват главно от производството и потреблението на енергия, енергийната ефективност може да окаже значително въздействие за намаляване на емисиите. Освен това търсенето на енергийни инвестиции и вносът намаляват и потребителите спестяват средства. Енергийната ефективност се описва като най-бързия и най-евтин начин за преодоляване на проблемите на енергийната сигурност, екологичните и икономическите предизвикателства47. Поради това в законодателството на ЕС са определени набор от мерки в редица сектори, отделящи парникови газове48, и са поставени цели за енергийна ефективност за 2020 г. и 2030 г.

42

ЕС си е поставил необвързваща цел за 20 % повишение на енергийната ефективност до 2020 г. в сравнение с прогнозите за бъдещото първично енергийно потребление (вж. точка 21)49. Държавите членки сами определят своите индикативни национални цели за енергийна ефективност, което на теория следва да увеличи определената цел от 20 % за ЕС като цяло. Според Европейската агенция за околна среда обаче те ще доведат до икономии от 17,7 % от първичното енергийно потребление до 2020 г., което е по-малко от целта на ЕС за 20 %50.

43

Целта на ЕС за енергийна ефективност за 2030 г. е да се подобри енергийната ефективност с „най-малко 27 % на равнището на ЕС“ спрямо прогнозите за енергопотреблението в бъдеще, като това ниво следва да бъде преразгледано през 2020 г., „като се има предвид целта за 30 %“. През 2016 г. Комисията предложи тази цел да се увеличи до 30 % и да стане задължителна на равнището на ЕС51.

44

Всички икономически отрасли, като промишленост, транспорт и селско стопанство, използват енергия. Друг начин за разглеждане на емисиите на парникови газове е да се анализират емисиите по сектори (вж. фигура 5), а не по източници (вж. фигура 4). Въз основа на това секторът на енергоснабдяването, предимно производството на електроенергия и топлинна енергия52, произвежда 29 % от общите емисии, което го прави най-големия производител на емисии на парникови газове. Той е следван от транспортния сектор (26 % от емисиите), промишления сектор (19 %) и сградния сектор (12 %).

Фигура 5

Емисии на парникови газове в ЕС през 2015 г. по сектори

*Включително международното корабоплаване и въздухоплаване.

**С изключение на ЗПЗГС.

Източник: ЕАОС парникови газове – приложение за преглеждане на данни, ЕАОС, 2017 г.

45

В следващите раздели са представени предприетите от ЕС действия за намаляване на емисиите на парникови газове в тези сектори. За всеки сектор малката стълбовидна диаграма от дясната страна показва как се сумират тези емисии.

Енергоснабдяване

Преглед на сектора на енергоснабдяването

46

През 2015 г. 29 % от парниковите газове са отделени от сектора на енергоснабдяването, предимно при производството на електроенергия и топлинна енергия. На територията на ЕС електроенергия и топлинна енергия са произвеждани от пет основни източника: възобновяема енергия, въглища, ядрена енергия, газ и нефт.

47

Енергийните миксове на държавите членки варират в широки граници, което обяснява защо те са изправени пред различни предизвикателства във връзка със сигурността на доставките и декарбонизацията (вж. фигура 6).

Фигура 6

Основни източници на производство на електроенергия и топлинна енергия в ЕС и държавите членки през 2015 г.

(подредени по намаляващ размер на производството)

(% от общия брой, основан на тонове нефтен еквивалент)

Източник: Евростат, 2017 г.

48

През последните десет години сме свидетели на бърз растеж при използването на възобновяеми източници на енергия за производство на електроенергия и топлинна енергия в ЕС (вж. фигура 7). Делът на газа се е увеличавал до 2010 г. и оттогава насам намалява. Делът на ядрената енергия остава сравнително стабилен. Употребата на въглища и нефт е намаляла. Този ръст при възобновяемите енергийни източници до голяма степен се дължи на 387-кратното увеличение в използването на вятърна енергия между 1990 г. и 2015 г. В относително изражение използването на слънчева енергия се е увеличило най-много – то е нараснало над 7750 пъти между 1990 г. и 2015 г.

Фигура 7

Развитие на енергийния микс на ЕС-28 за електроенергия и топлинна енергия, 1990—2015 г.

Източник: Евростат, 2017 г.

49

В ЕС електроенергията се генерира от възобновяеми източници, ядрено делене или изгаряне на изкопаеми горива. Основните възобновяеми източници за електроенергия са водна, вятърна и слънчева енергия.

50

Най-важният източник за производство на топлинна енергия е газът, следван от въглищата и възобновяемите източници. Основните възобновяеми източници за топлинна енергия са твърдите биогорива53 като дървесни пелети, стърготини или изсушен оборски тор и изгарянето на възобновяеми отпадъци54, например хранителни отпадъци.

51

Докато електроенергията може да бъде транспортирана на дълги разстояния, това е по-трудно за топлинната енергия, която, ако изобщо бъде транспортирана, обикновено се разпределя само на местно равнище чрез тръбопроводи с гореща вода в градовете. Ето защо електроенергията и топлинната енергия имат много различни профили на производство и разпространение. Поради тези различия декарбонизацията на секторите на електроенергията и на топлинната енергия са изправени пред различни предизвикателства.

52

Енергийните източници се различават значително по отношение на това колко емисии на парникови газове произвеждат (вж. фигура 8). В резултат на това преходът в сектора на енергоснабдяването към декарбонизация на производството на енергия е от изключително значение за намаляването на емисиите. В следващите точки е изложено кратко описание на всеки един от тези енергийни източници, като първи са представени тези, които отделят най-много емисии на парникови газове.

Фигура 8

Произведена електроенергия и топлинна енергия и CO2, отделен от различните енергийни източници в 22 държави членки на ЕС* през 2015 г.

*България, Хърватия, Кипър, Литва, Малта и Румъния не са включени (няма налични данни).

Източник: Емисии на CO2 от изгаряне на гориво ОИСР (2017 г., предварително издание), Международна агенция по енергетика, 2017 г.; Евростат; анализ на ЕСП.

Въглища
53

През 2015 г. въглищата съставляват около 25 % от производството на електроенергия и топлинна енергия в ЕС, в сравнение с 90 % в началото на 50-те години на 20-ти век55. Те продължават да се използват широко в някои държави членки, защото са по-евтини и по-лесно достъпни от други изкопаеми горива като природния газ и нефта56. Това позволява на държавите членки, които добиват и използват въглища, да намалят зависимостта си от вноса57.

54

Въглищата отделят повече CO2 на единица произведена енергия от другите изкопаеми горива. През 2015 г. една четвърт от електроенергията и топлинната енергия в ЕС се е произвеждала от въглища, но емисиите на CO2 от въглищата са съставлявали 72 % от общите емисии на CO2 в ЕС от производството на електроенергия и топлинна енергия (вж. фигура 8).

Нефт и газ
55

Около 22 % от електроенергията и топлинната енергия в ЕС се произвеждат от нефт и природен газ. През 2015 г. ЕС е внасял 89 % от своя нефт и 69 % от природния си газ58. Националните правителства поддържат контрола върху запасите на нефт и газ на своята територия.

56

За да ограничи емисиите на парникови газове от газа и въглищата, ЕС подпомага развитието на технологиите за улавяне и съхранение на въглерод (CCS)59. Понастоящем тези технологии обаче са скъпи и се намират в съвсем ранен етап на развитие60.

Ядрена енергия
57

Ядрената енергия се произвежда чрез ядрено делене – процес, при който не се отделят парникови газове при производството на електроенергия61. През 2015 г. ядрената енергия е съставлявала 22 % от производството на електроенергия и топлинна енергия в ЕС. Тя е съставлявала 47 % от нисковъглеродната електроенергия в ЕС.

58

През 2017 г. в 14 държави от ЕС са в експлоатация общо 129 ядрени реактора. Други 90 реактора са затворени, като 3 от тях са напълно изведени от експлоатация. Прогнозира се, че над 50 от работещите в момента реактори в ЕС ще бъдат затворени до края на 2025 г. Следователно в Европа се развива значителен пазар за извеждане от експлоатация на атомни електроцентрали62.

59

Според доклад на Комисията, основан на данни на държавите членки, общите разходи за управление на отработено гориво и радиоактивни отпадъци се оценяват на около 400 млрд. евро, а в повечето държави членки не са уточнени подходите за погребване на средноактивни и високоактивни отпадъци и на отработено гориво, като например избор на площадки или проектиране63.

60

Държавите членки са приели различни политики по отношение на ядрената енергия. Някои държави членки като Чешката република, Унгария и Обединеното кралство планират да изградят нови инсталации за ядрена енергия, докато други намаляват своята зависимост от ядрената енергия – например през 2011 г. Германия реши постепенно да преустанови използването на ядрена енергия до 2022 г. като част от своята политика за енергиен преход, а Франция реши да намали зависимостта си от ядрената енергия.

61

ЕС разглежда ядрената енергия от различни гледни точки, някои от които попадат в обхвата на Договора за създаване на Европейската общност за атомна енергия:

 • законодателството за ядрената безопасност установява рамка за гарантиране на ядрената безопасност, например на ядрените инсталации64, и за управление на радиоактивни отпадъци и отработено гориво65;
 • законодателство в областта на ядрените гаранции гарантира, че ядрените материали се използват само за целите, декларирани от техните ползватели;
 • ядрени изследвания, включително важен принос към международния експериментален термоядрен реактор (ITER), който има за цел да демонстрира бъдещата осъществимост на термоядрения синтез66 като жизнеспособен източник на енергия;
 • извеждане от експлоатация на ядрени съоръжения: ЕС предоставя финансова помощ за извеждането от експлоатация на осем ядрени реактора от първо поколение по съветски модел в Литва, България и Словакия.
Енергия от възобновяеми източници
62

До 2020 г. 20 % от крайното потребление на енергия в ЕС следва да бъде от възобновяеми източници67 (вж. точка 21). Тази цел включва използването на възобновяеми източници във всички възможни сектори, т.е. тяхното използване за производство на електроенергия и топлинна енергия, но също и в транспорта. Фигура 9 показва обвързващите национални цели по държави членки въз основа на относителното благосъстояние на държавите членки и постигнатия напредък от 2005 г. насам. През 2015 г. 16,7 % от брутното крайно потребление на енергия в ЕС е от възобновяеми източници.

Фигура 9

Дял на ЕС и национален дял на възобновяемата енергия в брутното крайно потребление през 2005 г. и 2015 г. и цели за 2020 г. (в проценти)

Източник: Адаптирано от Втори доклад за състоянието на енергийния съюз, Комисия, 2017 г.

63

Целта за 2030 г. за 27 % дял на енергията от възобновяеми източници в крайното потребление на енергия не включва цели за отделните държави членки68.

64

Световният ръст и инвестициите в производство на възобновяема електроенергия доведоха до значително намаляване на цената на много възобновяеми източници през последното десетилетие. Например цените на обществените фотоволтаици и вятърната енергия са се понижили съответно с 85 % и 65 % между 2009 г. и 2015 г.69 Очаква се допълнително понижение70. В резултат на това редица технологии за възобновяеми източници вече могат да се конкурират с традиционните енергийни източници за производство на електроенергия (вж. фигура 10).

Фигура 10

Конкурентоспособност на възобновяемите спрямо невъзобновяемите източници на електроенергия

*Метод, използван за сравнение на цената на енергията от различни източници, като се взема предвид общата цена на собствеността на електроцентралата и производството на централата през жизнения и` цикъл.

**Източниците на базова генерация на енергия са електроцентрали, които могат да произведат по икономичен начин електрическата енергия, необходима за задоволяването на това минимално търсене. Източниците на пикова генерация енергия се използват за задоволяване на върховото потребление, например сутрин или вечер, или когато алтернативните източници не са на разположение (например вятърните паркове, когато скоростта на вятъра е ниска или когато се извършва поддръжка на централите), но те имат по-високи разходи за гориво.

Източник: Адаптирано от Обсерватория на европейските енергийни пазари, 2015 г. и Набор от данни за зима 2015/2016 г. – Осемнадесето издание, Capgemini, 2016 г.,стр. 37 (BNE, анализ на Eurelectric – Capgemini, EEMO18).

Вътрешен енергиен пазар и сигурност на доставките

65

Вътрешният енергиен пазар е регулаторната и инфраструктурната основа, която – след като бъде напълно изградена – следва да създаде възможност за свободен поток и търговия без граници на газ и електроенергия в рамките на ЕС. Този пазар има за цел да постигне по икономически ефективен начин целите на политиката на ЕС в областта на енергетиката за предоставяне на устойчива и безопасна енергия на достъпни и конкурентни цени71. Той също така има потенциала да допринесе за развитието на нисковъглеродни енергийни източници: в един отворен енергиен пазар възобновяемата енергия би могла да се движи през границите и да се предоставя на по-трайна основа, където преди това интермитентността може би е била проблем.

66

За да се развива вътрешният енергиен пазар е необходимо както да се установят правила за начина, по който работят пазарите на газ и електроенергия, така и да се обезпечи подходяща инфраструктура за тази цел. Законодателната рамка за либерализиране на националните, често притежавани от държавата и монополизирани енергийни пазари, се разработва постепенно (вж. каре 5). По-подробните правила се определят в документи с насоки и мрежови кодекси72, установяващи общи технически стандарти.

Каре 5

Развитие на трите енергийни пакета за осъществяване на вътрешния енергиен пазар

Либерализацията на пазара на електроенергия и газ започна с първия законодателен пакет през 1996 г. за електроенергията и през 1998 г. за газа73.

Вторият законодателен пакет74 имаше за цел да даде възможност на новите доставчици да навлязат на пазарите за електроенергия и газ в държавите членки, а на потребителите — да избират доставчици75.

След като констатира, че вътрешният енергиен пазар все още не е налице76, през 2009 г. ЕС прие изчерпателен трети законодателен пакет, който включва:

 • отделяне на производството на енергия от експлоатацията на преносните мрежи;
 • нови разпоредби за гарантиране на независимостта на националните регулатори;
 • създаване на Агенция за сътрудничество между регулаторите на енергия (ACER), агенция на ЕС за насърчаване на сътрудничеството между европейските регулатори на енергия77;
 • създаване на Европейска мрежа на операторите на преносни системи за електроенергия (ENTSO-E) и Европейска мрежа на операторите на преносни системи за газ (ENTSO-G) с цел подобряване на трансграничното сътрудничество;
 • изготвяне на десетгодишни планове за развитие на мрежата (TYNPDs) от ENTSO-E и ENTSO-G, за да се увеличи информацията за инвестициите в електропреносната и газопреносната системи.

През 2016 г. Комисията публикува пакет от законодателни и незаконодателни инициативи – пакета от мерки „Чиста енергия за всички европейци“.

67

Държавите членки отговарят за прилагането на законодателството и насоките. Комисията наблюдава изпълнението и има правомощието да открива производства за установяване на нарушение, които могат да доведат до завеждане на дело пред Съда на Европейския съюз.

68

Планът е вътрешният енергиен пазар да бъде завършен до 2014 г.78 Въпреки значителния напредък в някои региони на ЕС, вътрешният енергиен пазар все още не е постигнат79. Признавайки това, през 2015 г. Комисията публикува „Рамкова стратегия за устойчив енергиен съюз с ориентирана към бъдещето политика по въпросите на изменението на климата“80 (вж. точка 5), а през 2016 г. – пакет от законодателни и незаконодателни инициативи – пакета от мерки „Чиста енергия за всички европейци“81. Както стратегията за енергиен съюз, така и пакетът от 2016 г. не засягат само развитието на вътрешния енергиен пазар, но и обединяват няколко различни политики – те са разгледани в съответните раздели на настоящия обзорен доклад.

69

Развитието на вътрешните пазари за електроенергия и природен газ е основата за гарантиране на сигурността на енергийните доставки82 по икономически ефективен начин, тъй като по този начин се разкриват възможности за по-голяма диверсификация на доставките, като се създава гъвкава търговия в рамките на и между държавите членки. Законодателството на ЕС относно прекъсването на доставките на електроенергия и газ се актуализира. Предложенията включват преминаване от национален към регионален, трансграничен подход, когато се разглеждат прекъсванията на доставките83.

70

Подходящата инфраструктура е също толкова необходима за функционирането на вътрешния енергиен пазар и повишаването на сигурността на доставките, колкото и пазарните структури и ефективното регулиране. Това включва инфраструктурата между и в рамките на държавите членки. ЕС си е поставил за цел капацитетът на трансграничните електроенергийни84 междусистемни връзки да бъде до 2020 г. най-малко 10 % от инсталираните мощности за производство на електроенергия във всяка една държава членка85, а до 2030 г.86 да бъде най-малко 15 %. Междусистемните връзки могат да улеснят обединяването на националните енергийни пазари, което следва да подобри сигурността на доставките и да намали цените на енергията. ЕС подкрепя развитието на трансгранична инфраструктура, например като изисква оптимизирани процедури по издаване на разрешения, улеснява разпределянето на разходите между различните държави членки и частично финансира избрани инфраструктурни проекти87.

71

В оценка на Комисията от 2017 г. се достига до заключението, че е постигнат напредък, но се изтъкват редица оставащи проблеми по отношение на изграждането на вътрешния енергиен пазар, като например88:

 • Все още съществуват пречки поради липсваща или непълноценно използвана инфраструктура за електроенергия и газ. Например електроенергийните междусистемни връзки и, когато е необходимо, вътрешните електропроводи, все още трябва да бъдат подобрени в Югоизточна Европа, например в Испания и Франция, и в северно- и източноевропейските държави като Германия, Полша и Чешката република;
 • Разликите в националните цени на едро на газа са намалели между 2013 г. и 2015 г., докато тези в цените на пазара на едро на електроенергия са останали значителни89.

Преход към производство на енергия с ниски въглеродни емисии

72

Преходът към нисковъглероден сектор на енергоснабдяване изисква значителни допълнителни промени в производството на енергия90. Съгласно настоящата рамка на политиката91 се прогнозира промяна в енергийния микс в бъдеще (вж. фигура 11), с голямо намаление на вътрешното производство на ЕС за всички изкопаеми горива (въглища92, нефт и газ) и преминаване към възобновяема енергия. Поради това е необходим допълнителен капацитет за производство на енергия от възобновяеми източници.

Фигура 11

Прогноза за производството на енергия в ЕС по видове гориво

Източник: Европейска комисия, Референтен сценарий на ЕС от 2016 г., 2016 г. (симулация на модела PRIMES).

73

Растежът на възобновяемите енергийни източници ще трябва да се осъществи предимно в електроенергийния сектор, тъй като в момента потенциалът за по-широко използване на възобновяеми източници за топлинна енергия е по-ограничен93. Дълбоката трансформация на енергийната система поставя редица предизвикателства. На първо място, увеличаването и интегрирането на някои интермитентни форми на възобновяеми енергийни източници (предимно вятърна и слънчева енергия) в електроенергийната система, където търсенето и предлагането трябва да бъдат в постоянен баланс, а решенията за съхранение в момента са ограничени, поставя технически предизвикателства. Друго предизвикателство е децентрализацията на енергийното производство, предимно на възобновяемите енергийни източници, в дадена електроенергийна мрежа, както и настоящата структура на пазара, която се основава на ясно разграничение между производители, дистрибутори и потребители94.

74

Освен това намаляващите цени на едро и свръхкапацитетът за производство не създават големи стимули за инвестиране в нов капацитет и мрежи. Ще трябва да се направят допълнителни инвестиции в производството на възобновяеми енергийни източници, но действащото законодателство „не осигурява достатъчно стимули за частни инвестиции в нов производствен капацитет и мрежа“95.

75

Ако правителствената намеса на пазара на електроенергия не се планира внимателно, колкото и добронамерена да е, тя може да наруши допълнително функционирането на енергийния пазар и може да доведе до по-високи разходи или нелоялна конкуренция. Следователно както и в другите сектори, такава държавна помощ е разрешена в рамките на ЕС само при определени обстоятелства, а държавите членки трябва да спазват насоките за държавната помощ, публикувани от Комисията, особено в сектора на енергията от възобновяеми източници, където равнището на публична подкрепа остава значително. От 2017 г. се изисква открита и конкурентна тръжна процедура за предоставяне на каквато и да е помощ за инфраструктура за възобновяема енергия96.

76

За да компенсират интермитентността на възобновяемите енергийни източници, и тъй като решенията за съхранение на електроенергия97 или управление на потреблението98 все още не са широко разпространени, държавите членки поддържат известен капацитет за конвенционално производство на електроенергия, за да се избегне евентуален недостиг на електроенергия, например когато търсенето е голямо, но вятърът и слънцето са недостатъчни. На доставчиците на електроенергия може да се предоставят плащания, за да поддържат в наличност средствата за постоянно производство на електроенергия (като например съоръжения за производство на енергия от въглища или газ). Тези плащания, познати като „механизми за осигуряване на капацитет“, може да нарушат конкуренцията, ако не бъдат планирани правилно99.

77

Енергийните дружества в ЕС признават, че електроенергията, произвеждана от въглища, отделя повече емисии на парникови газове от електроенергията, произвеждана от други източници (вж. точка 54). През април 2017 г. електроснабдителни компании от всички държави членки – с изключение на Полша и Гърция – поеха ангажимент да не инвестират в новоизградени въглищни електроцентрали след 2020 г.100, за да допринесат за осигуряването на „чиста енергия за европейците“. Обединеното кралство също обяви намерението си да закрие всички въглищни електроцентрали до 2025 г. и да запълни съответния недостиг основно с нови газови и атомни електроцентрали.

78

Затварянето на ядрени (вж. точка 58) и въглищни електроцентрали и въгледобивни мини, които често са важни регионални работодатели, може да породи социални предизвикателства. Комисията101 обмисля как най-добре да подпомогне структурния преход в районите с интензивно използване на въглища и въглеродно-интензивните райони в съответствие с правилата за държавната помощ, например като предостави насоки относно начините за използване на съществуващите фондове и насърчи обмена на най-добри практики102.

79

За справяне с много от тези предизвикателства, през ноември 2016 г. Комисията предложи набор от законодателни и незаконодателни мерки. Текущите обсъждания в Европейския парламент и Съвета обхващат например правилата за по-нататъшното укрепване на вътрешния енергиен пазар103, включително по-голямо регионално сътрудничество между държавите членки, за пръв път засягат на равнището на ЕС някои аспекти на съхранението на електроенергия104 и разглеждат също така изготвянето на интегрирани национални планове в областта на енергетиката и климата, които имат за цел да подобрят управлението на ЕС в тази област105.

Промишленост

80

Преките емисии от промишлеността съставляват 19 % от емисиите на парникови газове в ЕС през 2015 г. Непреките емисии, дължащи се на използване електроенергия и топлинна енергия, се отчитат в категорията на енергоснабдяването.

81

Около половината от емисиите на промишления сектор са причинени от изгаряне на горива. Останалата част се отделят при промишлени процеси, например при производството на цимент и при използване на продукти.

82

Големите и енергийно интензивните промишлени инсталации са включени в СТЕ на ЕС, която е основната рамка за действията на ЕС за смекчаване на последиците за този сектор (вж. точка 27). Около две трети от промишлените емисии на парникови газове са обхванати от СТЕ на ЕС. Останалата част се взема предвид при разпределянето на усилията (вж. точки 3538). Съгласно СТЕ на ЕС предприятията трябва да вземат под внимание цената на въглеродните емисии и по този начин на теория са мотивирани да намалят емисиите си. На практика на секторите, изложени на международна конкуренция, се предоставят значителен брой безплатни квоти. Очаква се равнището на безплатните квоти постепенно да намалява с времето, тъй като глобалните действия срещу изменението на климата намаляват рисковете от „изместване на въглеродни емисии“ (вж. точка 30).

83

Емисиите от промишлеността също така се влияят и от действията на ЕС в други области, например мерките106 за енергийна ефективност и стандартите за качеството на въздуха107. Например от големите предприятия се изисква да извършват енергийни обследвания поне веднъж на четири години, за да намерят начини за намаляване на потреблението на енергия108. Директивата относно емисиите от промишлеността, с която се определят пределни стойности за емисиите на непарникови газове и минимални технологични стандарти за инсталациите, също е допринесла непряко за намаляването на емисиите на CO2109.

84

Емисиите от използване на продукти се състоят главно от флуорсъдържащи газове. Те са въведени, за да заменят изтъняващите озоновия слой флуорохлоровъглероди, които имат много промишлени и потребителски приложения като например в хладилници и климатични системи. Днес флуорсъдържащите газове съставляват около 2,7 % от общите емисии на парникови газове в ЕС; емисиите от тези газове са се увеличили с 66 % между 1990 г. и 2015 г. Тъй като тези газове имат висок потенциал за глобално затопляне110, ЕС е приел законодателство за определяне на цел за намаляване до 2030 г. на техните емисии до две трети от равнищата през 2014 г.

Сграден сектор

85

Производството на енергия на място и изгарянето на горива за топлинна енергия или готвене в сградите съставляват 12 % от общите емисии на парникови газове в ЕС. Освен това сградите консумират електроенергия — например за осветление, ИТ, отопление и във все по-голяма степен за охлаждане. Емисиите на парникови газове, произтичащи от това, се отчитат в сектора на енергоснабдяването. Като цяло сградите консумират 40 % от общата енергия в ЕС111.

86

Около 75 % от сградите в ЕС не са енергийно ефективни112. Поради това ЕС е въвел редица мерки за постигане на икономии на енергия в сградите, като например общо сертифициране на енергийното потребление на сградите113, цели за санирането на обществените сгради114 и стандарт за „сграда с близко до нулево нетно потребление на енергия“, който ще е задължителен от 2019 г. за новите обществени сгради, както и за всички сгради, построени от 2021 г. нататък112. Инвестициите в енергийната ефективност на сградите са изправени пред някои пречки като например разпределянето на стимулите между собствениците и наемателите на сградите, големи първоначални разходи и често дълги срокове на възвръщаемост. През 2016 г. Комисията предложи преразглеждане на изготвеното от нея законодателство, засягащо сградите115.

87

Освен към енергийната ефективност на сградите, действията на ЕС са насочени към енергийно ефективни битови продукти116. В сътрудничество с държавите членки117 Комисията е разработила минимални задължителни изисквания във връзка с енергийното потребление на някои продукти118 и е въвела задължително етикетиране за информиране на потребителите119. Според Комисията тези политики за ефективност на продуктите се очаква да спестят на ЕС енергия, приблизително равняваща се на годишното първично потребление на енергия в Италия, и да постигнат почти половината от целта за 20 % енергийна ефективност до 2020 г.120

Транспорт

Секторът и неговите емисии на CO2

88

Транспортният сектор понастоящем съставлява 26 % от емисиите на парникови газове в ЕС121. Около три четвърти от емисиите от транспорта се дължат на шосейния транспорт и по-специално на автомобилите (вж. фигура 12).

*В т.ч. международен воден и въздушен транспорт

Фигура 12

Емисии на парникови газове в ЕС от транспортния сектор през 2015 г.

Източник: ЕАОС парникови газове – приложение за преглеждане на данни, ЕАОС, 2017 г.; анализ на ЕСП.

89

Емисиите от други сектори като цяло намаляват от 1990 г. насам, но това не важи за емисиите от транспортния сектор. В момента се отделят значително повече парникови газове, отколкото през 1990 г., и след тенденцията за намаляване между 2007 г. и 2013 г., през 2014 г. и 2015 г. отново се наблюдава повишаване поради по-голямото търсене на транспортни услуги, свързано с икономическото възстановяване.

Шосеен транспорт

90

ЕС е определил норми за емисиите на CO2 за леките автомобили и вановете, продавани в Съюза (вж. каре 6). Новите автомобили трябва да имат етикети с информация за емисиите на CO2122.

Каре 6

Пределни стойности за емисиите на CO2 за автомобили

ЕС е определил постепенно намаляващи цели за средните емисии на CO2 от парка от леки автомобили и ванове, произвеждани от всеки един производител123. До края на 2020 г. емисиите от новите автомобили не трябва да надвишават 95 грама на километър: това е с 40 % по-малко от средните емисии през 2007 г. За вановете целта за 2020 г. е 147 грама CO2 на километър, което е с 19 % по-малко от средните емисии през 2012 г. Тези цели бяха постигнати по-рано от очакваното.

Настоящата процедура за изпитване, използвана за определяне на емисиите на автомобилните паркове и за наблюдение на напредъка по постигането на целите обаче подценява действителните емисии с около една трета124. От септември 2017 г. ще бъде използвана нова процедура125.

91

Тежкотоварните превозни средства (ТПС) като камиони, градски и междуградски автобуси, са съставлявали 14 % от всички превозни средства по пътищата на ЕС през 2015 г. и са генерирали около 26 % от емисиите на CO2 от шосейния транспорт в ЕС: 4 % от общите емисии на парникови газове в ЕС126. За разлика от леките автомобили и вановете, ТПС не са предмет на каквито и да е норми за емисиите на CO2. Стратегията на ЕС от 2014 г.127 има за цел да определи начини за мониторинг на емисиите, произвеждани от ТПС128, а не начини за тяхното намаляване. Комисията129 счита, че тази стратегия е съществена първа стъпка към бъдещите действия. В резултат на това Комисията предложи ново законодателство за мониторинг и докладване на емисиите на CO2 от новите ТПС, пускани на пазара на ЕС130.

Въздухоплаване, морски и речен транспорт и мултимодален транспорт

92

На въздухоплаването се дължат 3,4 % от емисиите на парникови газове в ЕС през 2015 г. Около 3,1 % от тези емисии се причиняват от полети между държави от ЕИП131 и такива извън ЕИП, а останалата част се причиняват от полети в рамките на ЕИП. Прогнозите са до 2020 г. глобалните емисии от международното въздухоплаване да бъдат с около 70 % по-високи, отколкото през 2005 г. До 2050 г. се прогнозира, че те биха могли да се увеличат отново с до седем пъти в сравнение с равнищата от 2005 г.132

93

От 2012 г. емисиите от полетите в рамките на ЕИП са обхванати от СТЕ на ЕС (вж. точка 27). Полетите между държавите от ЕИП и тези извън него са обхванати от споразумение, постигнато през октомври 2016 г. в рамките на Международната организация за гражданско въздухоплаване (ИКАО), съгласно което големите авиокомпании133 ще трябва да компенсират част от емисиите си, като придобият международни кредити за въглеродни емисии134. Участието в тази схема ще стане задължително през 2027 г. ИКАО също така е въвела стандарт за сертифициране на емисиите на CO2 за въздухоплавателни средства.

94

Морският транспорт и транспортът по вътрешните водни пътища са произвели 3,3 % от емисиите на парникови газове в ЕС през 2015 г., по-голямата част от които се дължи на международното корабоплаване, т.е. корабоплаване между пристанища в ЕС и извън ЕС135. Международният морски транспорт отговаря за около 2,1 % от емисиите на парникови газове в световен мащаб, като до 2050 г. се прогнозира допълнително увеличение в диапазона от 50 до 250 %136. Тези емисии не са отчетени в целите на ЕС за намаляване на емисиите и понастоящем не се регулират на международно равнище.

95

При все че потреблението на гориво от корабите е известно, все още липсват процедури за докладване и проверка137. За да реши този проблем и за да даде възможност за потенциални мерки за намаление на емисиите на по-късен етап, ЕС е въвел система за мониторинг, докладване и проверка на парниковите газове, отделени от корабите138. Успоредно с това ЕС е работил и с Международната морска организация (ММО), която през 2016 г. е постигнала световно споразумение относно схема за мониторинг, докладване и проверка на парниковите газове в корабоплаването139.

96

Водният и железопътният транспорт отделят значително по-малко парникови газове на пътник или на тон товари от въздушния и шосейния транспорт (вж. фигура 13). Следователно използването на воден и железопътен транспорт в комбинация с въздушен и шосеен транспорт също може да допринесе за намаляване на емисиите на парникови газове от транспорта. ЕС подкрепя комбинирането на различни видове транспорт чрез мерки за премахване на ограниченията140 и чрез мерки за финансиране141. През 2015 г. обаче 76 % от товарите все още са транспортирани по шосе142 (вж. също и точка 173).

Фигура 13

Средни коефициенти на преобразуване на емисиите на CO2e за товарния транспорт, 2016 г.

Източник: ЕСП, въз основа на: Докладване на парниковите газове – коефициенти на преобразуване 2016 г., Министерство на икономиката, енергетиката и индустриалната стратегия, Обединено кралство, 2016 г.

Възобновяеми горива

97

ЕС е предприел също и стъпки за намаляване на емисиите, генерирани от всички видове транспорт, чрез насърчаване на използването на възобновяеми горива, предимно биогорива и електроенергия. До 2020 г. 10 % от цялата използвана енергия в транспорта трябва да се генерира от възобновяеми източници143. ЕС също така насърчава използването на други форми на алтернативни горива с ниски емисии, като например водород и втечнен нефтен газ (LPG); той определя общи стандарти за инфраструктурата на тези алтернативни горива, като например зарядни станции и станции за зареждане на гориво, и изисква от държавите членки да разработят инфраструктурна политика144.

98

Биогоривата145 съставляват около 70 % от възобновяемата енергия, използвана в транспорта146. Те се произвеждат от биомаса, например биоразградими земеделски или горски продукти, или от битови и промишлени отпадъци. По принцип биогоривата имат потенциал да отделят по-малко парникови газове, отколкото изкопаемите горива, защото количеството отделен CO2 по време на изгарянето на биогоривото е било уловено от атмосферата, докато изходните материали са били отглеждани, а петролът, който иначе би бил употребен, остава в земята.

99

В началото на XXI век високите цени на суровия нефт породиха нов интерес към биогоривата. Очаква се биогоривата да намалят зависимостта на държавите вносителки на нефт, да създадат нови възможности за износ за развиващите се държави и да допринесат за намаляване на емисиите на парникови газове147. Поради тези причини ЕС определи минимално изискване за дела на възобновяемите енергийни източници в транспорта (вж. точка 97). Това доведе до инвестиции в производствен капацитет за биогорива. Биогоривата обаче са ефективни за намаляване на емисиите на парникови газове само ако избегнатите емисии чрез липса на изгаряне на изкопаеми горива не се неутрализират от емисии на парникови газове през целия цикъл на производство, по време на отглеждането, транспортирането и преобразуването на суровини за биогорива или от промени в земеползването. Например, ако една залесена зона бъде изсечена, за да се освободи място за производство на биогорива, капацитетът за съхраняване на въглерод на гората е изгубен.

100

Подобна промяна в земеползването може да бъде пряка или непряка. Например, ако една гора бъде изсечена, за да се освободи място за отглеждане на суровини за биогорива, промяната в земеползването е пряка (ППЗ). Ако съществуваща земеделска земя бъде предоставена за отглеждане на култури за биогорива, при всички други равни условия, ще има намаляване на производството на храни. Това би могло да наложи изсичането на гора, за да се освободи място за производство на храни. Тогава промяната в земеползването е непряка (НПЗ – вж. фигура 14).

Фигура 14

Пряка и непряка промяна в земеползването

Източник: ЕСП.

101

Опасенията във връзка с промяната в земеползването за отглеждане на култури за биогорива и последвалият законодателен дебат ограничиха развитието на биогоривата148. През 2013 г. потреблението на биогорива беше засегнато от първия си спад след прилагането на първата директива за биогоривата през 2003 г. Дебатът подтикна ЕС да определи критерии за устойчивост, които биогоривата трябва да изпълняват, за да допринасят за изпълнението на целта от 10 % възобновяеми горива за транспорта. Например биогоривата, отглеждани на освободени земи, където по-рано са се намирали влажни зони или гори, са изключени. Критериите обаче не обхващат непреките промени в земеползването, въпреки че капацитетът на изсечената гора за съхраняване на въглерод е изгубен и в двата случая, ако площта на земеделската земя трябва да остане непроменена. Това се дължи на факта, че не е възможно емисиите от НПЗ да се наблюдават пряко и могат единствено да бъдат изчислявани съгласно модели. За да се вземат под внимание тези непреки последици, делът на биогоривата от хранителни култури, които могат да бъдат отчетени като допринасящи за постигане на целта от 10 %, е ограничен до определени нива149.

102

Биогоривата, произведени директно от храни или хранителни култури, се наричат биогорива от първо поколение или конвенционални биогорива. Биогоривата, произведени от отпадъци, селскостопански остатъци, нехранителни култури и водорасли, са познати като биогорива от ново поколение. Биогоривата от ново поколение не се съревновават пряко за земя с храните и фуражните култури. Биогорива от отпадъци, като например от използвано олио за готвене, вече се предлагат в търговската мрежа. Някои други производствени процеси на биогоривата от ново поколение, като например използването на остатъци от слама, са в ранен етап на развитие150.

Земеделие и горско стопанство

103

Секторът на земеделието в ЕС е произвел 11 % от емисиите на парникови газове през 2015 г. Емисиите от селското стопанство са намалели с 20 % между 1990 г. и 2013 г., например поради намаляването на броя на едрия рогат добитък и подобренията в практиките за управление на стопанствата151. От 2014 г. емисиите от земеделието отново се увеличават.

*В т.ч. международен воден и въздушен транспорт

**С изключение на ЗПЗГС

104

Емисиите на парникови газове от земеделието са предимно двуазотен оксид и метан, като и двата газа са с по-висок парников ефект от CO2152. Емисиите се дължат главно на процеса на храносмилане при добитъка, както и на управлението на земеделските почви (вж. фигура 15).

Фигура 15

Емисии на парникови газове от сектора на земеделието по източници, 2015 г.

*„Други“ включва: внасяне на варовик в почвите, използване на карбамид, отглеждане на ориз, изгаряне на остатъци по земеделските площи, други въглеродсъдържащи торове.

Източник: ЕАОС парникови газове – приложение за преглеждане на данни, ЕАОС, 2017 г.

105

ЕС регулира селскостопанския сектор главно чрез общата селскостопанска политика (ОСП). Политиката в областта на горското стопанство остава от компетентността на държавите членки, въпреки че в рамките на ОСП се предоставя известно финансиране за мерки по отношение на горското стопанство. Всички получатели на директни плащания съгласно ОСП трябва да спазват правилата за кръстосано спазване153. Някои от тези правила са от полза за околната среда и също така са насочени към изменението на климата, например чрез насърчаване на запазването на органичните вещества в почвите. Земеделските стопани получават допълнителни плащания – „плащания за екологизиране“ – ако изпълняват доброволни ангажименти, които допринасят за постигането на целите в областта на околната среда и климата154.

106

ОСП също така финансира мерките за развитие на селските райони, някои от които са насочени към изменението на климата, включително инвестиции във възобновяема енергия или мерки по отношение на горското стопанство за подпомагане на съхранението на въглерод.

107

Съществуват решения за намаляване на емисиите в сектора на земеделието, като например по-ефикасно използване на торове или различни животновъдни практики155. Налице е обаче една рядко оспорвана презумпция, че подобни решения са по-скъпи от действията за смекчаване на последиците в други сектори156. Според Комисията от сектора на земеделието реално може да се очаква само сравнително ограничен принос за намаляването на емисиите157. Тя е предложила част от потенциала на почвите и растителността за съхранение на въглерод да бъде включен в Регламента за разпределяне на усилията за 2030 г. (вж. точка 38).

108

В политиката в областта на климата е въведено понятието ЗПЗГС (Земеползване, промени в земеползването и горско стопанство), за да се вземе под внимание потенциалът за съхранение и намаляване на емисиите на този свързан със земята сектор (вж. каре 7). През 2015 г. секторът на ЗПЗГС е абсорбирал достатъчно CO2, за да компенсира около 7 % от общите емисии на парникови газове в ЕС; с други думи, той е погълнал достатъчно CO2, за да компенсира общото количество емисии на парникови газове, отделени от Испания. От 2008 г. обаче капацитетът за съхранение на сектора намалява в резултат на такива фактори като застаряването на горите.

Каре 7

Естествено абсорбиране на парникови газове от земята, океаните и въздуха

Понастоящем земята задържа или съхранява около една трета от годишните световни брутни емисии на CO2, а океаните също задържат близко до това количество. Останалата част се акумулира в атмосферата. Растителността в горите и затревените площи например води до акумулиране на въглерод в клоните, листата, корените и почвата. Този въглерод се преобразува отново в парникови газове, когато растенията изгорят, умрат и се разложат или когато се използват като гориво.

109

До момента способността на сектора на ЗПЗГС за съхраняване на парникови газове не е взета под внимание при изчисленията на напредъка по постигане на целите на ЕС за 2020 г. за намаляване на емисиите на парникови газове. Това отчасти се дължи на факта, че въздействието на сектора върху емисиите на парникови газове може да се оцени много по-трудно от въздействието на другите сектори. Същевременно капацитетът за съхранение на сектора се влияе от решенията, които се вземат в другите сектори. Например, при нарастващото използване на биомаса за производство на възобновяема енергия се намаляват емисиите в сектора на енергоснабдяването, което би могло да доведе до намаляване на капацитета за съхранение на въглерод (вж. точка 100).

110

Като първа стъпка към включването на дейностите на ЗПЗГС в своя ангажимент за намаляване на емисиите на CO2, ЕС е изготвил правила за отчитане въз основа на правилата на ООН за докладване по Протокола от Киото158. През юли 2016 г. Комисията изготви предложение как секторът би могъл да се вземе предвид при отчитането на целите за намаляване на емисиите на парникови газове за 2030 г.159 Това ще означава, че емисиите от другите сектори биха могли да се компенсират от капацитета за съхранение на ЗПЗГС до определени граници160. Използването на този механизъм за гъвкавост „би могло да обхване неизпълнението на целта на регламента за разпределяне на усилията през 2030 г. с приблизително два процентни пункта“161.

Отпадъци и кръгова икономика

111

Останалата част от емисиите на парникови газове в ЕС се дължи на отпадъците, които съставляват 3 % от общите емисии на парникови газове в ЕС. Емисиите от отпадъци са намалели с 42 % между 1990 г. и 2015 г.

*В т.ч. международен воден и въздушен транспорт

**С изключение на ЗПЗГС

112

Действията на ЕС в областта на отпадъците, предимно чрез законодателството, включват пряко намаляване на емисиите на парникови газове чрез намаляване на емисиите от депата за отпадъци162 и непряко – чрез предотвратяване на отпадъците и чрез рециклиране на материали, които иначе биха били добити или преработени. В резултат на това по-доброто управление на отпадъците предотвратява емисиите в други сектори на икономиката като енергоснабдяване, селско стопанство, производство и транспорт. Например рециклирането на отпадъци във Франция през 2014 г. е спестило еквивалента на 5 % от националните емисии на парникови газове.163

113

Една концепция, която подкрепя предотвратяването на генерирането на отпадъци и тяхното рециклиране, е „кръговата икономика“164. Например дизайнът на даден продукт може да бъде променен, за да се улесни неговото повторно използване или рециклиране чрез избор на различни материали, стандартизиране на компоненти или осигуряване на лесно сортиране в края на жизнения му цикъл.

Адаптиране

Очаквани промени в температурата и валежите

114

Адаптирането към изменението на климата е „процесът на приспособяване към действителния или очаквания климат и последиците от него“165. През 2016 г. светът е бил средно с 1,1°C по-топъл, отколкото в прединдустриалния период. Дори ако целта на Парижкото споразумение – да се задържи повишаването на световната температура през настоящия век значително под 2°C – бъде постигната, е необходимо адаптиране към променящия се климат. Сценарият за повишаване от 2°C е средна стойност в световен мащаб: дори в случай на изпълнението му, в някои региони температурите ще се повишат с много повече от 2°C (вж. фигура 16). През зимата температурите биха могли да се повишат средно с 5°C до 8°C в някои части на Скандинавия. През лятото температурите биха могли да се повишат средно с 3°C до 4°C в по-голямата част на Испания и в северна Скандинавия166.

Фигура 16

Сезонна промяна в температурата в °C за периода 2071—2100 г. в сравнение с 1961—1990 г. (сценарий за повишение от 2 °C в световен мащаб)

Източник: Адаптирано от „Въздействие върху климата в Европа“, проект PESETA II на СИЦ, 2014 г. Данни от Dosio и Paruolo 2011 г. и Dosio и др. 2012 г.167

115

Промените в режима на валежите от дъжд и сняг също може да бъдат значителни (вж. фигура 17). Валежите през зимата може да се увеличат с повече от 25 % в някои части на Централна Европа и Скандинавия. Нивото на валежите през лятото може да намалее с повече от 50 % в голяма част от средиземноморското крайбрежие на ЕС.

Фигура 17

Промяна в сезонните валежи в проценти за периода 2071—2100 г. в сравнение с 1961—1990 г. (сценарий за повишение от 2 °C в световен мащаб)

Източник: Въздействие върху климата в Европа, проект PESETA II на СИЦ, 2014 г. Данни от Dosio и Paruolo 2011 г. и Dosio и др. 2012 г.167

116

Тези промени в нивото на валежите ще повишат риска от наводнения и ерозия на почвите в много части на Европа. Годишният брой на наводненията, които изискват застрахователни плащания, се е утроил от 1980 г. насам (от 10 през 1980 г. на 38 през 2015 г. и 29 през 2016 г.)168. Повишаването на глобалното средно морско равнище ще доведе до по-чести и сериозни наводнения в крайбрежните зони. Бурите ще станат по-разрушителни169.

117

Ерозията на почвите, в комбинация с недостига на вода и по-високите температури, които увеличават изпаренията, повишават риска от опустиняване. Проучванията показват, че до 44 % от Испания, 33 % от Португалия и почти 20 % от Гърция и Италия са сериозно застрашени от ерозия170. Тези държави членки ще бъдат засегнати от повишени температури и по-малко валежи (вж. фигура 16 и фигура 17). Дванадесет държави членки на ЕС са декларирали, че са засегнати от опустиняване171.

Въздействие на изменението на климата върху обществото

118

Изменението на климата ще има и широки обществени последици: например последици за здравето на хората. От екстремните метеорологични събития като бури и наводнения или периоди на изключително високи и изключително ниски температури могат да възникнат сериозни рискове за здравето и смъртни случаи или по-широко разпространени заболявания. Например от 1980 г. до 2013 г. две трети от всички смъртни случаи, произтичащи от природни явления в ЕС, са били причинени от необичайни горещини172.

119

Изменението на климата също така ще се отрази върху ключови икономически сектори и това вече се случва173. Земеделието ще бъде засегнато от проблеми с наличието на вода, температурата, новите вредители и инвазивните видове. Докато в северните райони добивите може да се увеличат, производството в южните райони може да намалее с 30 %174. Въздействието върху морската среда ще засегне риболовната промишленост175. Секторът на горското стопанство ще претърпи промени в ареала на дървесните видове, повишен риск от горски пожари и все по-широко разпространение на насекоми вредители. По-кратките снежни сезони или суши и необичайни горещини ще засегнат туризма.

120

Възможно е пренасочване между икономическите сектори на икономическата дейност, а следователно и на работните места. Нетното въздействие остава несигурно, но е възможно да се създадат възможности за работа в области като укрепване и изграждане на брегови укрепления и защита от наводнения, както и в областта на възобновяемата енергия176.

121

Структурата на потреблението на енергия ще се промени: ще се наблюдава спад на търсенето на енергия за отопление през зимата и по-голямо потребление на енергия за охлаждане през лятото. Капацитетът за производство на енергия би могъл да се ограничи, например поради понижен капацитет за охлаждане на водните или атомните електроцентрали.

122

Екстремните метеорологични явления като наводненията, сушите и бурите, както и постепенните промени като покачването на морското равнище, биха могли да принудят повече хора да мигрират както в рамките на Европа, така и към нея177. Например редица доклади178 показват, че неотдавнашната тригодишна суша в Сирия е един от факторите, допринесли за избухването на сирийската гражданска война. Съществува риск от неподготвеност за миграцията, причинена от изменението на климата179.

Европейски и национални стратегии за адаптиране

123

Тъй като въздействието на изменението на климата се различава значително между регионите на ЕС и дори в рамките на държавите членки, вероятно е повечето инициативи за адаптиране да се предприемат на регионално или местно равнище. Някои въздействия на изменението на климата обаче надхвърлят границите на отделните държави членки – например един наводнен в резултат от изменението на климата речен басейн може да обхване територията на повече от една държава.

124

За разлика от ранните действия за смекчаване на последиците, основата за действията на ЕС в областта на адаптирането – стратегията на ЕС за адаптиране към изменението на климата – е приета едва през 2013 г.180 Тя насърчава държавите членки и градовете да предприемат действия, вместо да ги възлагат. Например държавите членки следва да приемат национална стратегия за адаптиране към изменението на климата до 2017 г. и да започнат да я прилагат до 2020 г. Някои градове са поели доброволен ангажимент въз основа на инициативата Конвент на кметовете. Комисията предоставя подкрепа, например чрез своята Европейска платформа за адаптиране към изменението на климата, Climate-ADAPT, която дава възможност на потребителите да имат достъп и да споделят данни, добри практики и информация за очакваното изменение на климата в Европа.

125

Комисията наблюдава и оценява националните стратегии за адаптиране и ще обмисли дали през 2017 г. да предложи правно обвързващ инструмент, ако счете за недостатъчни действията на държавите членки181. До април 2017 г. 22 държави членки бяха приели национална стратегия за адаптиране182.

126

Адаптирането се разглежда в различна степен и в секторното законодателство на ЕС. Например Рамковата директива за водите183 се отнася за аспектите, свързани с качеството и количеството на водите, така че непряко е насочена към проблема със сушата; Директивата относно наводненията184 разглежда предотвратяването на наводнения; а в Директивата за птиците185 и Директивата за местообитанията186 се разглежда, наред с другото, опазването на биологичното разнообразие.

Подкрепа на действията на ЕС във връзка с политиките в областта на климата и енергетиката

127

Три основни, взаимосвързани теми подкрепят действията на ЕС във връзка с политиките в областта на климата и енергетиката:

 • научни изследвания и иновации;
 • финансиране;
 • основано на факти разработване и прилагане на политики.

Научни изследвания и иновации

128

За постигането на целите в областта на енергетиката и изменението на климата в световен план и за превръщането на ЕС в общество с ниски въглеродни емисии ще се разчита на разработването на нови технологии в редица сектори като енергоснабдяване и транспорт187. За по-голямата част от тези сектори все още не са налични нисковъглеродни алтернативи, още по-малко на конкурентни цени.

129

Рамковата програма на ЕС за научни изследвания и иновации, позната като „Хоризонт 2020“, е основният инструмент на ЕС за финансиране на научните изследвания и иновациите188. Като част от ангажимента си да задели най-малко една пета от бюджета на ЕС за действия по климата (вж. точка 133), ЕС е поел ангажимент да изразходва най-малко 35 % от финансирането по „Хоризонт 2020“ – 27 млрд. евро от 2014 г. до 2020 г. – за научни изследвания в областта на смекчаването на изменението на климата и адаптирането към него. Освен това инициативи като Интегрирания стратегически план за енергийните технологии (SET Plan) са определили цели на равнището на ЕС за намаляване на разходите и подобряване на ефективността на ключови нисковъглеродни технологии, за да станат те по-конкурентоспособни в сравнение с конвенционалните енергийни източници и за да се ускори декарбонизацията на енергийната система на ЕС.

130

В редица свързани с енергетиката области Европа изпитва „недостиг на внедряването“, тъй като среща затруднения при пускането на пазара на обещаващи иновации189. Ще бъдат необходими нови революционни бизнес модели и услуги, обществени иновации и нови политически и финансови механизми, за да се появят технологиите на пазара190.

131

Опит за решаване на този проблем е направен с редица инициативи. Например в инициативата на Комисията от 2016 г. за ускоряване на иновацията в областта на чистата енергия се определят набор от мерки за подобряване на регулаторната, икономическата и инвестиционната среда за иновации при технологиите и системите за чиста енергия191. В инициативата се подчертават връзките с програмата на Комисията за растеж и създаване на работни места и с конкурентоспособността на ЕС190. В нея също така се предлага бъдещото финансиране от ЕС да бъде насочено към:

 • декарбонизация на сградния фонд на ЕС до 2050 г. – от сгради с близко до нулево енергопотребление към райони, генериращи допълнителна енергия;
 • засилване на водещата роля на ЕС в областта на възобновяемите енергийни източници;
 • разработване на достъпни и интегрирани решения за съхранение на енергия;
 • електрическа транспортна мобилност и по-интегрирана система на градския транспорт.

Публично и частно финансиране за смекчаване на последиците от изменението на климата и адаптиране към тях

132

Мащабът на икономическите разходи на ЕС във връзка с изменението на климата остава неясен, но най-вероятно тези разходи ще бъдат съществени (вж. каре 8 за някои прогнозни изчисления).

Каре 8

Примери за прогнозни изчисления на икономическите разходи на ЕС във връзка с изменението на климата

Смекчаване на последиците:

Между 2021 г. и 2030 г. всяка година ще трябва да се инвестират 1115 млрд. евро в следните сектори, за да бъдат постигнати целите на ЕС за 2030 г.:

 • 736 млрд. евро в транспортния сектор;
 • 282 млрд. евро в жилищния сектор и сектора на услугите;
 • 78 млрд. евро в преносната мрежа, производството на енергия и промишлени топливни котли; 19 млрд. евро в промишлеността192.

Адаптиране:

Според обичайния сценарий очакваното изменение на климата до 2080 г. ще направи така, че домакинствата в ЕС всяка година да обедняват със 190 млрд. евро в съвременно изражение, т.е. почти 2 % от настоящия БВП на ЕС, ако не се предприемат публични мерки за адаптиране193. Забавянето на адаптирането или непредприемането на каквито и да е действия може значително да повиши общите разходи за изменението на климата194.

133

Финансирането ще трябва да дойде от публични и частни източници. Сравнително малкият размер на бюджета на ЕС позволява пряко финансиране само на малка част от тази дейност. За да осигури съгласуваност в законодателната дейност и да използва по най-добър начин бюджета на ЕС, Съюзът е решил да включи или да „интегрира“ съображенията, свързани с изменението на климата, във всички инструменти на политиките и инструменти за финансиране. Това включва определяне на целева стойност за изразходване на едно от всеки пет евро от бюджета, т.е. около 212 млрд. евро, за действия, свързани с климата, по финансовата рамка на ЕС за периода 2014—2020 г.

134

ЕС също така действа в международен мащаб, по-специално чрез финансиране на действия в областта на климата в развиващите се държави (вж. точка 20). Например през 2015 г. ЕС, ЕИБ и държавите членки осигуриха 17,6 млрд. евро, за да подпомогнат развиващите се държави в борбата им с изменението на климата195.

135

Освен това ЕС все повече използва финансови инструменти за привличане на частни инвестиции, както от бюджета на ЕС196, така и извън него, например с Европейския фонд за стратегически инвестиции (ЕФСИ)197 и редица публично-частни партньорства с промишлеността198. ЕИБ също е поела ангажимент да изразходва най-малко 25 % от кредитния си портфейл за нисковъглероден и устойчив на климатичните изменения растеж.

136

Инвестициите от частния сектор може да не се ограничават само до смекчаването на последиците, а биха могли да включват и мерки за адаптиране както за постигане на устойчивост на последиците от изменението на климата, така и за възползване от новите възможности за бизнес, които те създават199.

Основано на факти разработване и прилагане на политики

137

По подобен начин в публичния сектор при разработването на нови политики създателите на политики следва да оценяват правилно вероятното въздействие на различните варианти на политиката. Комисията има за цел да взема политически решения „по открит и прозрачен начин, въз основа на най-добрите налични данни и се подкрепят от широкото участие на заинтересованите страни“200. Например тя изготвя оценки на въздействието201, които са задължителни за всички инициативи със значително икономическо, социално и екологично въздействие202, и извършва оценки на изпълнението на политиките.

138

В оценките на въздействието Комисията в голяма степен разчита на данни и моделиране, за да сравнява алтернативите в политиките. Данните се предоставят от Европейската агенция за околна среда (ЕАОС), Евростат или чрез редица инициативи, финансирани от ЕС, като например Службите за климата на Комисията, „Коперник“ или портала Climate-Adapt203. Могат да се използват многобройни модели за симулация например на енергоснабдяването, потреблението и цените, емисиите на парникови газове от различните сектори и социалните и икономическите последствия. В Комисията такъв капацитет за моделиране се предоставя от Съвместния изследователски център (СИЦ).

139

Всички тези модели, макар и ценни, имат определени ограничения, с които техните ползватели трябва да са запознати204. В зависимост от използваните модели те включват:

 • чувствителността на резултатите към отделни допускания, например сконтовите проценти при изчисляването на възвръщаемостта на инвестициите;
 • ограничена детайлност на информацията, като например въздействието върху отделните домакинства205;
 • трудността да се вземат предвид бъдещите технологични постижения, обществените промени и взаимосвързаните последици от изменението на климата206.
140

Въпреки тези ограничения е постигнато общо съгласие, че решенията по политиките следва да бъдат информирани чрез разумно използване на различни модели и сценарии.

Част ІІ – Дейност на ЕСП и ВОИ на ЕС в областта на енергетиката и изменението на климата

Ролята на върховните одитни институции на ЕС в енергетиката и изменението на климата

141

Върховните одитни институции (ВОИ) извършват независим външен одит на управлението на публичните финанси. Те могат да играят ключова роля за насърчаването на прозрачността, отчетността, ефикасността и ефективността на публичните администрации. ВОИ одитират не само финансовите отчети и законосъобразността и редовността на финансовото управление, но също така оценяват и съотношението между ползите и разходите – икономичност, ефикасност и ефективност – на пълния набор от дейности на правителствата в публичната администрация207.

142

ВОИ на държавите членки на ЕС и ЕСП, наричани заедно ВОИ на ЕС, изготвят доклади във връзка с енергетиката и изменението на климата. Те също така си сътрудничат в областта на енергетиката и изменението на климата, по-специално в работните групи на ИНТОСАЙ208 и ЕВРОСАЙ209 за одит в областта на околната среда (WGEA), както и в Контактния комитет на ВОИ на Европейския съюз. Това сътрудничество включва разработването на одитни стандарти, насоки, обмен на одитни методологии и доклади; те също така извършват съвместно някои одити210.

143

В настоящия доклад е представено обобщение на работата на ВОИ на ЕС в областта на енергетиката и изменението на климата през последните пет години. Той обхваща 269 доклада на ВОИ на ЕС, свързани с енергетиката и изменението на климата между 2012 г. и март 2017 г.211 В доклада се представя и преглед на местата, в които ВОИ на ЕС са извършили одити на изпълнението, и когато е възможно, се очертават нововъзникващите тенденции в констатациите. Списък с одитите на ВОИ на ЕС и резюме на 41 доклада на ЕСП, включени в настоящия анализ, могат да бъдат намерени на уебсайта на ЕСП. Този анализ следва структурата на част І от настоящия обзорен доклад: той разглежда най-напред одитите в енергийния сектор и СТЕ на ЕС, последвани от одитите в други сектори, отделящи емисии на парникови газове, одитите на адаптирането към изменението на климата и одитите по хоризонтални и взаимосвързани теми. Накрая се посочват и области, в които е осъществена по-малко одитна дейност.

Преглед на дейността на върховните одитни институции на ЕС в областта на енергетиката и изменението на климата

144

Анализът на одитните доклади на ВОИ на ЕС показва, че:

 • ВОИ на ЕС са обхванали широк набор от различни теми в областта на енергетиката и изменението на климата;
 • Те са изготвяли средно по около 50 доклада годишно във връзка с енергетиката и изменението на климата, т.е. около два одита на всяка ВОИ на ЕС на година;
 • Разпределението на одитните доклади между ВОИ на ЕС е различно. По-голямата част от ВОИ отговориха на нашата анкета, че енергетиката и изменението на климата не заемат приоритетно място в планирането на тяхната дейност;
 • Одитите в областта на енергетиката съставляват най-голeмия дял от изготвените доклади (38 % – вж. фигура 18);
 • Броят на одитите във връзка със смекчаването на последиците от изменението на климата, т.е. в областта на енергетиката, СТЕ на ЕС и други сектори, които отделят парникови газове (190 доклада), надвишава този на одитите в областта на адаптирането (53 доклада) с 4 към 1.

Фигура 18

Одитни доклади на ВОИ на ЕС относно енергетиката и изменението на климата

Брой доклади по теми (процент от докладите)

Източник: ВОИ на ЕС, доклади (януари 2012 г.— март 2017 г.).

Енергетика

145

Повечето одити в областта на енергетиката обхващат възобновяемата енергия и енергийната ефективност, а малко по-малък брой от тях са свързани с енергийния пазар и сигурността на доставките и ядрената енергия (вж. фигура 19). В следващите раздели се разглеждат последователно одитните констатации във всяка от тези области, като се започне с вътрешния енергиен пазар и сигурността на доставките.

Фигура 19

Одитни доклади на ВОИ на ЕС в областта на енергетиката

Брой доклади по теми

Източник: ВОИ на ЕС, доклади (януари 2012 г.— март 2017 г.).

Вътрешен енергиен пазар и сигурност на доставките

146

Целта на вътрешния енергиен пазар е да се създаде възможност за свободен поток и търговия без граници на газ и електроенергия в рамките на територията на ЕС (вж. точка 65). Функциониращият вътрешен енергиен пазар е основа за сигурността на енергийните доставки в ЕС. В одитните доклади на ВОИ на ЕС са установени следните проблеми:

 • Постигнат е напредък, но целта на ЕС за завършване на вътрешния енергиен пазар не е постигната, като все още има разлики в начина, по който държавите членки прилагат правната рамка на ЕС и управляват пазарите си;
 • Енергийната инфраструктура все още не е планирана за напълно интегрирани пазари и не гарантира ефективно сигурността на доставките;
 • Въпросите във връзка със сътрудничеството между държавите членки по отношение на трансграничната инфраструктура все още създават проблеми.
147

През 2015 г. ЕСП212 установи, че е постигнат напредък в обединяването на пазарите в Европа, но все още съществуват проблеми при прилагането на правната рамка на ЕС. Съществените различия213 в начина, по който държавите членки организират своите енергийни пазари, възпрепятстват напредъка за завършването на вътрешния енергиен пазар на ЕС; поради това все още съществуват и значителни разлики в цените на едро.

148

Констатациите на националните ВОИ са подобни: например ВОИ на България през 2013 г.214 и на Франция215 през 2015 г. са публикували доклади, в които се посочва, че условията за търговия с енергия все още не наподобяват свободен пазар или че обещаните ползи за МСП и домакинствата от отворените енергийни пазари все още не са се превърнали в реалност.

149

Одитът на ЕСП от 2015 г. също установи, че като цяло енергийната инфраструктура в рамките на държавите членки и между тях все още не е разработена за напълно интегрирани пазари и поради това не гарантира ефективно сигурността на енергийните доставки.

150

Одитът на ЕСП от 2015 г. също така показа, че целта за междусистемни връзки за електроенергия (вж. точка 70) между държавите членки често не е изпълнена и че изградената инфраструктура невинаги се използва в пълния и` капацитет. Сметната палата установи също, че освен ограниченото наличие на физически междусистемни връзки между Испания и Франция, за интегрирането на Испания и Португалия към вътрешния енергиен пазар на ЕС са необходими подобрения на вътрешните системи на електропреносната мрежа както в Испания, така и във Франция.

151

Развиването на инфраструктура за трансгранично сътрудничество изисква сътрудничество между съседните държави членки. Одитът на ЕСП от 2015 г. установи някои добри примери, като например Плана за действие относно взаимосвързаността на балтийския енергиен пазар (BEMIP) – сътрудничество между няколко държави членки и Комисията216.

152

Но са налице и примери за инфраструктурни проблеми в една държава членка, които са довели до проблеми в съседна държава. Например през 2014 г. ВОИ на Полша217 е установила, че непланирани потоци на електроенергия от Германия през Полша към чешката и словашката мрежа дестабилизират полската енергийна мрежа, като ограничават капацитета и` да приема внос на енергия.

153

Един от малкото одити на ВОИ на ЕС, които разглеждат по изчерпателен начин енергийния преход (вж. точки 7279), е одитът на германската ВОИ от 2016 г.218 относно мерките за осъществяване на енергийния преход в Германия. Одитът е установил, че Федералното министерство на икономиката и енергетиката не разполага с преглед на общите разходи за енергийния преход, различните равнища на държавно управление не са координирани и подпомаганите мерки са били избирани без да се взема предвид тяхната икономическа ефективност. Въпреки че се приветства публикуваният от правителството доклад за мониторинг, придружен от независима оценка, целите и оценката на въпросите, свързани с достъпността и сигурността на доставките, не са разгледани в достатъчна степен. В заключенията от одита се посочва, че енергийният преход в Германия не може да бъде осъществен, без да се вземе предвид вътрешният енергиен пазар на ЕС.

Енергия от възобновяеми източници
154

На глобално, макроравнище, през последните години сме свидетели на бърз растеж на отраслите с възобновяеми източници на енергия, както и на намаляващи разходи, например за вятърна и слънчева енергия. Но на микроравнище – национално и европейско – в докладите на ВОИ на ЕС относно възобновяемата енергия са установени:

 • пречки пред инвестициите;
 • липса на икономическа ефективност;
 • проблеми с мониторинга и оценката.
155

В докладите на ВОИ на ЕС са установени пречки, които възпрепятстват инвестициите във възобновяема енергия, в следните области:

 • Регулаторна среда: В докладите, включително в одита на ЕСП от 2014 г.223, като пречки за инвестициите се изтъкват институционалните и правните бариери и множеството промени на националните правни рамки, в т.ч. промени със задна дата на режимите за субсидии. През 2012 г. ВОИ на Италия219 е подчертала силно различаващата се правна рамка между регионите, а ВОИ на Полша220 е установила закъснения при изготвянето на нови правила относно производството на възобновяема енергия221;
 • Предизвикателства при интегрирането на електроенергията от възобновяеми източници на пазара: в одит от 2016 г. на ВОИ на Швеция222 се изтъкват предизвикателствата на пазара на електроенергия. В него е установено, че очакваната ниска цена на електроенергията не е осигурила достатъчно стимули за пазара да инвестира в необходимия капацитет за балансиране на нарастващия дял на интермитентната възобновяема енергия в мрежата. Одитът на ЕСП от 2014 г. установи проблеми във връзка с осигуряването на разрешителни за включване в мрежата на производителите на възобновяеми енергия;
 • Ограничено използване на бюджета на ЕС за възобновяема енергия: въпреки че държавите членки финансират енергията от възобновяеми източници главно с национални средства, слабото използване на наличните средства от ЕС може да възпрепятства инвестициите. Докладът на ЕСП от 2014 г. установи бавно усвояване на средствата от ЕС за проекти за възобновяема енергия в сравнение например с проекти за енергийна ефективност. В случаите, когато са използвани средства от ЕС, ЕСП, че одитираните проекти са постигнали планираните крайни резултати и повечето от тях са били достатъчно добре разработени и готови за изпълнение223. Между 2013 г. и 2015 г. италианската219 и румънската224 ВОИ са направили подобни констатации относно ограниченото използване на средства от ЕС за възобновяеми енергийни източници.
156

Икономическата ефективност на мерките и равнището на публична подкрепа са често срещани теми в одитните доклади относно енергията от възобновяеми източници (вж. примерите в каре 9). През 2014 г. ЕСП установи, че икономическата ефективност не е била ръководният принцип при планирането и изпълнението на проекти за възобновяема енергия. Бяха установени и случаи, в които за проектите е предоставено повече публично финансиране от необходимото, за да бъдат икономически жизнеспособни.

Каре 9

Примери за доклади на ВОИ, в които се откроява липса на икономическа ефективност и високо равнище на публична подкрепа за проекти за възобновяема енергия

 • През 2016 г. ВОИ225 на Германия е установила, че програма за стимулиране на пазара за производство на топлинна енергия от възобновяеми източници е финансирала неефективни технологии и технологии, които вече са имали утвърдено място на пазара. Освен това в тази програма не е взето предвид дали кандидатите действително са се нуждаели от подкрепа.
 • През 2014 г. ВОИ на Чехия226 е установила, че високото равнище на финансова оперативна помощ, предоставена на фотоволтаични централи, е довело до период на възвръщаемост от около 7 години, въпреки че се предвижда преференциалните тарифи за възобновяема електроенергия да останат на същото равнище повече от 20 години.
 • ВОИ на Кипър227 е установила, че между 2008 г. и 2013 г. са финансирани инсталации за възобновяема енергия, въпреки че вътрешната им норма на възвръщаемост е надвишавала определен праг, което е довело до прекомерно финансиране.
 • През 2014 г. ВОИ на Дания228 е констатирала, че тъй като разходите за изграждане на слънчеви електроцентрали намаляват, а цените на електроенергията (включително данъците) се повишават, тези централи са получили твърде голяма подкрепа.
 • През 2014 г. ВОИ на Обединеното кралство229 е открила данни, че предварителни поръчки за възобновяема енергия са възлагани без конкурс на цени, които могат да осигурят по-големи печалби на изпълнителите, отколкото са необходими за гарантирането на инвестициите.
157

Недостатъчният мониторинг и оценка на програмите за възобновяема енергия е друга тема, установена в няколко одита на ВОИ. Например през 2016 г. германската ВОИ е установила, че в програмите липсват цели, което е довело до невъзможност да се следят техните резултати230. По подобен начин през 2014 г. одит на чешката ВОИ и одит на ЕСП231 са установили, че определените цели и показатели за изпълнението на одитираните програми са неточни и/или не се основават на надеждни изходни данни.

Енергийна ефективност
158

В одитите относно енергийната ефективност ВОИ на ЕС са констатирали:

 • закъснения при постигането на целите и започването на програмите;
 • липса на икономическа ефективност;
 • пропуски в мониторинга и оценката на програмите.
159

Закъснения и свързаните с тях рискове за постигането на целите на ЕС или националните цели са докладвани от редица ВОИ между 2013 г. и 2015 г. Например португалската232 и словашката233 ВОИ са докладвали за закъснения при прилагането на мерките за енергийна ефективност за обществените сгради. Чешката234 и датската235 ВОИ са изчислили, че техните държави няма да постигнат целите си за енергийна ефективност. Cловашката (2015 г.), българската (2015 г.), румънската (2014 г.) и португалската (2013 г.) ВОИ236 са докладвали за закъснения при стартирането на програмите за енергийна ефективност поради сложни национални разпоредби, както и липса на достатъчно служители за управление на програмите.

160

В одита си от 2012 г.237 ЕСП установи, че разходната ефективност често е пренебрегвана при избора на мерки за енергийна ефективност, които да бъдат публично финансирани. Тези проблеми продължават да се отбелязват в одитите относно мерките за саниране на обществени сгради от полската (2015 г.), словашката (2015 г.) и румънската (2014 г.) ВОИ238. Противно на това, в одитен доклад в Словакия от 2017 г. се заключава, че националното финансиране и финансирането от ЕС, изразходвано за санирането на жилищни сгради, е било разходно ефективно239.

161

Слабости в мониторинга и оценката на програмите за енергийна ефективност са установени от германската (2016 г.), словашката (2015 г.), полската (2015 г.), словенската (2013 г.) и португалската (2013 г.) ВОИ. Например целите за мерките не са определени добре240 или не са налични надеждни показатели за измерване на постигането на целите241.

Ядрена енергия
162

Повечето доклади на ВОИ на ЕС относно ядрената енергия са свързани с разходите за експлоатация и поддръжка или извеждане от експлоатация на атомни електроцентрали242. ВОИ на ЕС са установили:

 • значителни увеличения на разходите и несигурност;
 • липса на подходящи разпоредби за разходите или недостиг на финансиране;
 • закъснения.
163

През 2016 г. ЕСП извърши одит243, за да оцени какъв напредък е постигнат по три програми на ЕС за подпомагане на извеждането от експлоатация на ядрени съоръжения в Литва, България и Словакия след последния и` одит от 2011 г. Беше установено, че е постигнат напредък в зоните с ниска радиоактивност, например в машинните зали, но извеждането от експлоатация на реакторните помещения все още не е започнало. При много проекти за извеждане от експлоатация се наблюдават закъснения и увеличения на разходите.

164

Сметната палата установи, че трите държави членки са изправени пред финансови предизвикателства, по-специално Литва с финансов недостиг през 2015 г. от 1,56 млрд. евро до завършването на извеждането от експлоатация. Задълженията за бъдещи разходи в трите държави членки не са отчетени правилно.

165

По отношение на въпроса за окончателното погребване, одитът на Сметната палата установи, че общите прогнозни разходи на трите програми за извеждане от експлоатация ще се удвоят, ако се включат разходите за окончателно погребване на високоактивни отпадъци и отработено гориво. Дискусиите по отношение на възможните решения за окончателно погребване все още се водят само на идеен етап, въпреки че реализацията на подобни решения изисква няколко десетилетия.

166

Други доклади на ВОИ на ЕС показват подобни констатации относно увеличението на разходите и неяснотите. В одит на френската ВОИ244 от 2014 г. е установено, че между 2010 г. и 2013 г. цената на ядрената енергия се е увеличила от 50 евро/MWh на 60 евро/MWh. Това увеличение от 21 % се дължи на увеличаващите се разходи за поддръжка в резултат от удължаването на експлоатационния живот на някои атомни електроцентрали. В доклада също така е установено, че разходите в бъдеще ще се увеличават, и е подчертана голямата несигурност във връзка с разходите за извеждане от експлоатация и окончателното погребване на ядрените отпадъци. През 2016 г. френската ВОИ е изчислила, че за периода 2014—2030 г. общите разходи за поддръжка на атомните електроцентрали във Франция възлизат на 100 млрд. евро.245 През 2015 г. ВОИ на Обединеното кралство е докладвала за увеличение на разходите и неясноти при изчисляването на разходите за извеждане от експлоатация на ядрени съоръжения246.

Схема на ЕС за търговия с емисии

167

Почти всички одити на ВОИ на ЕС, свързани със СТЕ на ЕС и публикувани след 2012 г., обхващат етап 2 на системата, който се изпълнява в периода от 2008 г. до 2012 г. Само в един доклад на ВОИ247 е разгледан третият етап на СТЕ на ЕС, който продължава от 2013 г. до 2020 г. В тези доклади на ВОИ се поставят под въпрос:

 • ефективността на схемата поради излишъка от квоти и произтичащите от него ниски цени на квотите;
 • липсата на разумна обосновка за предоставената национална подкрепа на енергийно интензивни предприятия, за които се твърди, че са изложени на риск от изместване на въглеродни емисии; и
 • конкретни аспекти на изпълнението.
168

В продължение на няколко години цената на квотите по СТЕ на ЕС е значително по-ниска от прогнозираната (вж. точка 32). Съвместен одит от 2012 г. с участието на седем ВОИ248 установи, че тези ниски цени възпрепятстват ефективността на СТЕ на ЕС; германската249 и френската250 ВОИ са достигнали до подобни заключения през 2014 г. Ниските цени на квотите по СТЕ на ЕС са намалили стимула за предприятията да инвестират в по-чисти технологии за намаляване на емисиите в дългосрочен план. Установено е, че ниските цени се дължат главно на свръхпредлагането на квоти251, но също и на повишената енергийна ефективност252 или на политиките за енергия от възобновяеми източници253. При проверка на „отлагането“ на квотите през 2014 г., която цели да намери начини за преодоляване този дисбаланс на пазара на СТЕ на ЕС (вж. точка 33), германската ВОИ е констатирала, че тези мерки няма да предложат дългосрочно решение254.

169

Два одитни доклада на ВОИ на ЕС са свързани с подкрепата за „компенсиране“, предоставена от някои държави членки на предприятия във връзка с риска от „изместване на въглеродни емисии“ (вж. точка 30). При докладването за СТЕ на ЕС и данъците, свързани с климата, в един шведски доклад255 от 2012 г. се стига до заключението, че правителството на Швеция, неговите агенции и парламентът не разполагат с база за оценка на това дали различните промишлени отрасли действително са били изложени на риск от изместване на въглеродни емисии. При проверката на изплатените компенсации на енергийно интензивните отрасли в Германия, в един доклад на ВОИ256 от 2016 г. е установено, че компетентното министерство не е проучило дали високите цени на електроенергията наистина са насърчавали предприятията да преместят дейността си, или тези разходи са компенсирани с повишена енергийната ефективност.

170

ВОИ на ЕС също така са оценили прилагането на СТЕ на ЕС, като са изтъкнали проблемите, свързани с:

 • ефективността на механизмите, чрез които емисиите се намаляват посредством инвестиции в държави извън ЕС (Люксембург, 2014 г.; Германия, 2014 г., Португалия, 2011 г.)257;
 • Измамите с данъка върху добавената стойност (ДДС), които са се отразили върху емисиите поне през 2008 г. и 2009 г. (Съвместен одит от Дания, Финландия, Латвия, Литва, Норвегия, Полша, Швеция, 2012 г.; Германия, 2014 г.; Португалия, 2011 г.)258. След този период най-малко 22 държави членки са започнали да използват механизма за самоначисляване за борба с данъчните измами; на теория това следва да намали и риска от измами с ДДС, които засягат СТЕ на ЕС;
 • гаранциите, които имат за цел да защитят интегритета на пазара, не са били достатъчно стабилни, а системите за мониторинг и докладване на емисиите не са хармонизирани и съдържат слабости (ЕСП, 2015 г.)259.

Транспорт

171

Съответните одити в областта на транспорта са свързани с намаляването на емисиите на парникови газове директно в транспортния сектор или са разглеждали нисковъглеродни видове транспорт или преход към такива видове транспорт. Независимо от факта, че одитите относно видовете транспорт с високи въглеродни емисии, като например шосейния и въздушния транспорт, биха могли да поставят важни въпроси във връзка с икономическата ефективност260, тези доклади не бяха счетени за свързани с разглежданата тема, освен ако не разглеждат пряко въпроси, свързани с енергетиката или изменението на климата. С изключение на одитите относно биогоривата, ЕСП откри само един одит относно видовете транспорт с високи въглеродни емисии с такава пряка връзка, по-конкретно един доклад на малтийската ВОИ относно емисиите от автомобили261.

172

В актуалните за разглежданата тема доклади на ВОИ на ЕС е констатирано:

 • Преходът в транспорта на стоки от шосеен към железопътен и морски/транспорт по вътрешните водни пътища не се осъществява;
 • Проблеми със структурата и ефективността на политиката в областта на биогоривата.
173

В няколко доклада на ВОИ на ЕС (Чешка република, 2017 г. и 2014 г.; Австрия, 2015 г.) е установено, че необходимият преход в транспорта на стоки от шосеен към отделящия по-малко въглеродни емисии железопътен и морски транспорт/транспорт по вътрешните водни пътища не се осъществява262. През 2015 г.263 и 2016 г.264 ЕСП установи, че както транспортът по вътрешните водни пътища, така и железопътният транспорт не са успели да се конкурират със шосейния транспорт. През 2016 г.265 също така бяха установени неефективни и неустойчиви инвестиции в пристанища.

174

Схемите за биогорива са одитирани от редица ВОИ на ЕС (ЕСП, 2016 г.; Франция, 2016 г. и 2012 г.; България, 2015 г.; Португалия, 2014 г.; Полша, 2014 г.; Словакия, 2014 г.)266. В своя доклад от 2016 г. Сметната палата установи слабости в процедурите на Комисията за признаване и надзор на доброволните схеми за сертифициране на устойчиви биогорива267. Основните статистически данни не са надеждни, тъй като нищо не пречи на държавите членки да включат в статистическите си данни биогорива, чиято устойчивост не е проверена.

175

През 2014 г. и 2015 г. ВОИ на държави членки (България, Португалия, Полша)268 са установили, че междинните национални цели за биогоривата269 не са постигнати. В доклад на Франция от 2016 г. се съобщава, че целта за биодизел може да бъде постигната, но се изразяват съмнения относно постигането на целта за биоетанол270. ВОИ на Словакия (2014 г.) и на Франция (2012 г.) подчертават ограниченото въздействие на биогоривата върху енергийната независимост271 или намаленията на общите емисии на парникови газове272.

Земеделие и горско стопанство

176

С изключение на един одит на ЕСП през 2012 г.273, всички анализирани доклади на ВОИ на ЕС в сектора на земеделието и горското стопанство, които са потенциално свързани с емисиите и съхранението на парникови газове, се отнасят единствено до горското стопанство. ЕСП не откри доклади относно емисиите на парникови газове в земеделието.

177

ВОИ на Белгия (2016 г.) и на Румъния (2014 г.), както и ЕСП (2015 г.) са установили различни проблеми, свързани с обезлесяването, като например несистематичното компенсиране на обезлесените земи или неподходящите действия срещу незаконната сеч274. В доклад на ЕСП от 2014 г.275 се достига до заключението, че финансирането от ЕС за предотвратяване на горски пожари и възстановяване на поразени от бедствия гори не се управлява добре.

178

Други доклади разглеждат разходната ефективност на мерките в горското стопанство. През 2017 г. португалската ВОИ критикува подбора на проекти и качеството на предварителните и последващите оценки276. През 2016 г. ВОИ на Литва установява високи разходи за управление, ниска степен на усвояване и закъснения277. През 2015 г. френската ВОИ подчертава липсата на координация между програмите в горското стопанство278.

Отпадъци и кръгова икономика

179

Докладите на ВОИ на ЕС относно отпадъците обхващат главно:

 • изпълнението и прилагането на законодателството относно отпадъците;
 • ефективността на управлението на общинските отпадъци.
180

В редица доклади на ВОИ на ЕС (Португалия, 2015 г.; Румъния, 2013 г., ЕСП, 2012 г., както и в съвместен доклад на осем национални ВОИ от 2012 г.)279 са установени проблеми във връзка с лошото или забавено прилагане на законодателството относно отпадъците, по-специално по отношение на депата за отпадъци.

181

Няколко предимно по-скорошни доклади (Франция, 2017 г.; Латвия, 2017 г. и 2015 г.; Естония 2016 г.; Словения, 2015 г.; Обединено кралство 2014 г.; Литва, 2013 г.) са насочени към ефективността на управлението на общинските отпадъци, като например отпадъци от домакинствата, институциите и малките предприятия280. В одитите са установени слабости в управлението на общинските отпадъци, като например липсата на подходяща рамка или надзор на постигането на целите и ниски нива на рециклиране.

182

В доклада на ЕСП от 2016 г. относно разхищаването на храни281 се заключава, че предприетите до момента действия не са били достатъчни, както и че стратегията на ЕС за борба срещу разхищаването на храни следва да се подсили и да се координира по-добре.

Адаптиране

183

Около 20 % от докладите на ВОИ на ЕС разглеждат адаптирането към изменението на климата. От тях една трета са свързани с наводненията (вж. каре 10 за повече информация относно констатациите).

Каре 10

Примери за одитни констатации относно предотвратяването, защитата и реагирането на наводнения:

 • Разпокъсаност на отговорностите по въпросите на наводненията и липса на координация между различните равнища или органи на държавното управление (България, 2016 г.; Германия, 2016 г.; Италия, 2015 г.)282
 • Недостатъчни ограничения на градоустройството на наводнените райони (Словения, 2014 г.; Франция, 2012 г.)283
 • Забавяния в изпълнението на плановете за управление на наводненията (България, 2016 г.; Ирландия, 2015 г.; Италия, 2015 г.; Полша, 2015 г.; Словения, 2014 г.)284
 • Липсващи или остарели планове за предупреждение за наводнения (Румъния, 2014 г.; Франция, 2012 г.)285
 • Лоша поддръжка на инфраструктурата за предотвратяване на наводнения (ЕСП, 2014 г.; Обединено кралство, 2014 г.; Словения, 2014 г.; Полша, 2013 г. и 2012 г.)286
184

При други одити се разглеждат въпроси като водоснабдяване и качеството на водата287, мерки за предотвратяване и управление на бедствия288 и биологично разнообразие.

185

Стратегиите за адаптиране на държавите членки са разгледани през 2012 г. от съвместен одит на девет ВОИ от ЕС и извън него289. В одита се достига до заключението, че правителствата не са достатъчно подготвени за очакваното въздействие на изменението на климата. След това ЕС прие стратегия за адаптиране към изменението на климата, която насърчава държавите членки да приемат всеобхватни стратегии за адаптиране (вж. точка 124).

Одити по хоризонтални теми

186

Приблизително 10 % от одитите се отнасят до взаимосвързани въпроси (хоризонтални теми), които може да засегнат различни икономически сектори или области на енергетиката и мерките в областта на климата. Очертани са четири групи:

 • научни изследвания в областта на климата и енергетиката;
 • финансиране на смекчаването на последиците и адаптирането към изменението на климата, в т.ч. данъци;
 • метаодити/прегледи или одити на цялата област на енергетиката и изменението на климата;
 • основано на факти разработване и прилагане на политики.
187

Шест ВОИ на ЕС са изготвили специални доклади относно научните изследвания в областта на енергетиката и изменението на климата. През 2014 г. френската ВОИ290 изтъква, че за да бъде успешен енергийният преход, са необходими технологични постижения, но че никоя от съществуващите утвърдени технологии не изглежда да може да гарантира сигурността на енергийната система през 2030 г., както и че няма гаранция, че евентуалните бъдещи постижения ще бъдат технически и икономически достъпни. Три доклада (Дания, 2013 г.; Швеция, 2012 г.; Финландия, 2011 г.)291 обхващат общи научноизследователски програми или конкретни проекти. В своите доклади обикновено ВОИ подчертават значението на научните изследвания и иновациите за климата и енергетиката, но посочват, че потенциалът им не е напълно проучен или ясно разбран. Три други одита (Обединено кралство, 2017 г. и 2012 г.; Полша, 2015 г.)292 засягат „технологии за чисти въглища“ и подчертават неефективните процедури за възлагане на обществени поръчки и неефективната подкрепа за разработването на такива технологии.

188

Някои одити (например Латвия, 2017 г.; ЕСП, 2013 г. и 2016 г.; Нидерландия, 2014 г., Испания, 2012 г.) са свързани с финансирането на инвестициите в редица сектори, като например инфраструктурата в енергетиката и транспорта в държавите членки в рамките на и извън ЕС293. Например в проведения през 2016 г. одит294 Сметната палата установи, че съществува сериозен риск да не бъде постигната целта на ЕС за изразходване на най-малко една пета от бюджета му за действия по климата между 2014 г. и 2020 г. Беше установено повече и по-добре насочено финансиране за действия по климата в рамките на Европейския фонд за регионално развитие и Кохезионния фонд, но липсва значителна промяна що се отнася до действията по климата в областта на земеделието, развитието на селските райони и рибарството. Сметната палата също така установи, че са необходими незабавни действия в областта на научните изследвания, тъй като приносът от финансирането на научните изследвания изостава значително.

189

Някои одити разглеждат данъците, свързани с климата, или последиците от промените в данъчната система за екологосъобразните инвестиции. Например шведската ВОИ295 е установила, че докладването от страна на правителството и агенциите не дава пълна представа за разходите и отражението на данъците, свързани с климата. Тя подчертава и ограниченията на моделите, използвани от правителството за моделиране на икономическите последици. Във френски одитен доклад от 2016 г.296 е установено, че данъчните предимства и подкрепата, предоставяна на неблагоприятни за околната среда дейности, надхвърлят предоставяната подкрепа за устойчиви дейности.

190

Някои ВОИ са изготвили доклади за техните национални стратегии в областта на изменението на климата297. ВОИ на Нидерландия (2015 г.), Франция (2014 г.), Швеция (2013 г.) и Финландия (2012 г.) са публикували метаодити и прегледи, които обединяват техните национални констатации в областта на енергетиката и изменението на климата298.

191

Някои одитни констатации са свързани с данните и методите, използвани от правителствата за изготвяне и прилагане на политиките. Например в одита на Сметната палата от 2016 г. относно сигурността на енергийните доставки299 се изтъкват проблемите с моделирането на търсенето на газ. В доклада на шведската ВОИ от 2012 г. също се изтъкват ограниченията на икономическите модели, използвани от тяхното правителство300.

Области, в които е извършена ограничена одитна дейност

192

ВОИ на ЕС са обхванали различни теми в областта на енергетиката и изменението на климата с много уместни констатации. В някои области на енергетиката и климата обаче до момента са извършени по-малко одити:

 • адаптиране (вж. точка 144).
 • европейски и национални инвентаризации на парниковите газове, както и земеползване, промените в земеползването и горско стопанство (ЗПЗГС);
 • третият етап на СТЕ на ЕС (вж. точка 167);
 • емисиите от шосейния транспорт (вж. точка 171);
 • емисиите от сектора на земеделието (вж. точка 176).
193

Сметната палата проведе анкета сред 28-те ВОИ на ЕС относно предизвикателствата, пред които са изправени при одитирането на енергетиката и климата. Най-често срещаните проблеми, които бяха поставени, са слабото приоритизиране на темите в областта на енергетиката и климата, неясните цели на политиките, а оттам и неподходящите критерии за одит, и липсата на експертен опит.

194

Адаптирането към изменението на климата се одитира много по-рядко от смекчаването на последиците (вж. точка 144). Една трета от докладите, които разглеждат адаптирането, са свързани с наводненията. Някои доклади се отнасят до недостига на вода в системите за питейна вода или в конкретни напоителни системи, но нито един от тях не разглежда връзката между недостига на вода и изменението на климата. Сметната палата също така установи, че нито един одит не е насочен към адаптирането в специфични сектори като селското стопанство, планирането на инфраструктурата, здравеопазването или биологичното разнообразие. Налице са няколко ранни одита около 2012 г. относно готовността на държавите членки за адаптиране, но няма извършени одити след приемането на стратегията на ЕС за адаптиране от 2013 г., в която се препоръчва на държавите членки да изготвят свои собствени стратегии за адаптиране.

195

На въпроса защо в областта на адаптирането към изменението на климата не се извършват повече одити, ВОИ на ЕС отговориха:

 • политиката за адаптиране съществува от скоро;
 • мерките за адаптиране често включват малки, разпръснати проекти; когато тези проекти са финансирани от общините, ВОИ може да не разполагат със съответен мандат за одит;
 • одитът на мерките за адаптиране е сложен поради техния междусекторен/трансграничен и дългосрочен характер;
 • ВОИ на някои държави членки са оценили като малък риска, свързан с адаптирането.
196

Целите за намаляване на емисиите използват европейските и националните инвентаризации на парниковите газове като изходно положение (вж. точка 26), като те се използват и за да се провери дали емисиите на държавите членки са в съответствие с Решението за разпределяне на усилията (вж. точка 35) и с международните ангажименти съгласно РКООНИК (вж. точка 18). В бъдеще те може да имат важна роля и в рамките на Парижкото споразумение. Сметната палата откри един одит на ВОИ на ЕС от 2009 г.301, който е пряко свързан с тях. Естонската ВОИ е одитирала усилията на своята държава за намаляване на емисиите на парникови газове и е заключила, че съществува риск емисиите на Естония да са по-високи от декларираните поради няколко причини:

 • липса на данни и методологични слабости, не всички сектори и замърсители са включени;
 • използваният метод за изчисляване на количеството парникови газове, абсорбирани от горите, е погрешен;
 • последиците от промените в земеползването не са оценени.
197

Румънската ВОИ302 не е одитирала пряко тези инвентаризации през 2011 г., но се е позовала на доклад на РКООНИК от 2010 г., в който са установени проблеми с несъответствия на инвентаризацията на парниковите газове в Румъния. В резултат на това участието на Румъния в международната схема за търговия с емисии, създадена съгласно Протокола от Киото, е било блокирано. Литва303 е била изправена пред подобни проблеми през първата половина на 2012 г. През 2011 г. португалската ВОИ304 е установила несъответствия между методите за отчитане на емисиите, използвани от португалските органи, и тези, изисквани съгласно Протокола от Киото.

198

Според ВОИ на ЕС одитната дейност в областта на европейските и националните инвентаризации на парниковите газове и земеползването, промените в земеползването и горското стопанство е ограничена поради ограниченото финансово значение на тези инвентаризации и липсата на технически опит.

Част ІІІ – Основни предизвикателства

199

В част І от настоящия обзорен доклад беше описана дейността на ЕС в областта на енергетиката и изменението на климата, а в част ІІ бяха очертани направените констатации от ВОИ на ЕС в тази област. Въз основа на извършената работа Сметната палата установи седем области, в които са налице съществени предизвикателства в областта на енергетиката и изменението на климата. Във всяка област Сметната палата откроява предизвикателствата, за да предостави контекст за настоящото разглеждане на основните текущи трансформации, да стимулира дебата между заинтересованите страни и да определи потенциалните възможности и рискове за бъдещите одити.

1. Управление на енергетиката и изменението на климата

200

ЕС си е поставил цели във връзка с климата и енергетиката за годините 2020 и 2030, както и цели за 2050 г.: намаляване на емисиите на парникови газове, подобряване на енергийната ефективност и увеличаване на енергията от възобновяеми източници (вж. точка 21). Той си е поставил и цели за развиване на функциониращ вътрешен енергиен пазар, постигане на сигурност на доставките и интегриране на възобновяемите енергийни източници. Постигнат е значителен напредък (вж. точка 22). Настоящите прогнози показват, че е необходим още по-голям напредък за постигане на целите за 2030 г., както и тези за 2050 г. (вж. точка 23).

201

Постигането на целите на ЕС може да се осъществи единствено чрез комбинация от законодателни и незаконодателни мерки на равнището на ЕС, както и на национално, регионално и местно равнище. Както в енергетиката, така и в областта на изменението на климата, ЕС и държавите членки имат споделена компетентност (вж. точка 11) и трябва да работят заедно в дух на солидарност и доверие305. Държавите членки запазват изключителна компетентност в някои области, като например по въпросите, засягащи техния национален енергиен микс.

202

Енергетиката и изменението на климата трябва да се разглеждат заедно. Произвеждането и потреблението на енергия са отговорни за 79 % от емисиите на парникови газове в ЕС (вж. точка 39). Освен това изборът на една държава членка може да се отрази върху ситуацията в други държави членки, както и върху постигането на общите цели на ЕС. В ЕС са необходими ефективни системи за управление, за да се ръководят и наблюдават мерките в областта на енергетиката и климата, да се намалят рисковете, да се избегнат припокривания и да се гарантира напредък, като същевременно се финансират разходно ефективни решения.

203

ЕС и националните правителства са поели ангажимент за намаляване на емисиите на парникови газове (вж. точка 19). Инвентаризациите на парниковите газове играят основна роля в мониторинга на напредъка по целите за намаляване на емисиите на парникови газове (вж. точка 26). Органите на държавите членки на ЕС и РКООНИК проверяват тези инвентаризации, които често включват сложни изчисления.

204

Проследяването в каква степен се изпълняват финансовите ангажименти във връзка с енергийния преход е трудно. ЕС е поел ангажимент да изразходва най-малко едно на всеки пет евро от бюджета си за действия по климата между 2014 г. и 2020 г. (вж. точка 133). Одитът на ЕСП от 2016 г. показа, че изпълнението на тази цел е изложено на сериозен риск (вж. точка 188). Развитите държави са поели ангажимент всяка година до 2020 г. да предоставят 100 млрд. щатски долара, за да подпомогнат усилията на развиващите се държави за адаптиране и смекчаване на последиците от изменението на климата (вж. точка 20), въпреки че отговорността за изпълнението на тази цел не е споделена.

205

Одитите в публичния сектор могат да изиграят важна роля за осигуряване на управленска отговорност относно постигането на правителствените цели и ангажименти. Тези одити могат да играят ключова роля за запазване на доверието на гражданите в техните правителства и в ЕС. Ролята на ВОИ на ЕС обаче до този момент е ограничена по отношение на одитирането на някои важни системи за управление на енергетиката и климата и мониторинг на процесите, като например инвентаризациите на парниковите газове (вж. точки 196197).

2. Основана на факти политика

206

Разработването и прилагането на политиките следва да бъде основано на най-добрите налични данни, моделиране и анализи (вж. точка 137). В областта на енергетиката и изменението на климата това представлява предизвикателство поради сложността на тези отрасли, относителната новост на някои от данните и темпа на промените, произтичащи от енергийния преход и изменението на климата.

207

Европейската комисия разчита на широк набор от данни, техники за моделиране и анализ на въздействието, които и` помагат да оцени алтернативните варианти при политиките за енергетиката и климата (вж. точка 138). В предишни одити са очертавани проблеми със събирането на данни (вж. точки 157 и 161), моделите и анализа на въздействието (вж. точка 191).

208

Качествените данни, анализи и модели остават важни инструменти за оценка на вариантите в политиките за енергетиката и климата и ще бъдат необходими за интегрираните национални планове за енергетиката и климата, които държавите членки ще трябва да изготвят в рамките на предложения Регламент за управление на енергийния съюз (вж. точка 79), ако настоящите предложения бъдат приети.

3. Енергиен преход

209

Произвеждането и потреблението на енергия са отговорни за 79 % от емисиите на парникови газове в ЕС (вж. точка 39). През последните десетилетия ЕС е реализирал напредък в постигането на по-устойчив, достъпен и сигурен енергиен сектор. Но до осъществяването на прехода на енергийния сектор на ЕС към нисковъглеродни енергийни източници остава още много работа и той все още е изправен пред много предизвикателства.

210

Очаква се значително намаляване на производството в ЕС на енергия от изкопаеми горива, успоредно с непрекъснат ръст на производството на енергия от възобновяеми източници (вж. точка 48). Производството на енергия от възобновяеми източници допринася за смекчаване на последиците от изменението на климата, а чрез намаляване на зависимостта от вноса повишава и сигурността на доставките в ЕС. Същевременно интегрирането в енергийната система на производството на енергия от възобновяеми източници поставя предизвикателства. Все още са необходими съществени промени в електроенергийната система за справяне с предизвикателства като променливостта на производството на енергия от интермитентни възобновяеми източници, съхранението, децентрализираното производство на енергия и по-динамичното управление на потреблението (вж. точки 7376). Енергийната инфраструктура в рамките на и между държавите членки все още не е напълно проектирана за интегрирани пазари (вж. точки 6871). По подобен начин и транспортният сектор ще трябва да претърпи промени в потреблението на енергия, като премине към видове транспорт с по-малко емисии на въглерод и използва биогорива и алтернативни горива, например електроенергия (вж. точка 98). Мерките за енергийна ефективност биха могли да внесат още промени в енергийната система (вж. точки 4243).

211

Инвестициите в инфраструктура ще трябва да се основават на дългосрочно разбиране на въздействията им върху климата и върху други аспекти. Например въглищата са енергиен източник, който отделя най-голямо относително количество парникови газове (вж. фигура 8). Инвестициите в нови въгледобивни мини и въглищни електроцентрали ще обвържат енергийните дружества да използват тези активи в продължение на десетилетия, без никаква сигурност, че ще разполагат с ефикасна и ефективна технология за улавяне или ограничаване на емисиите им на парникови газове (вж. точка 56). Освен това тези инвестиции ще доведат до допълнителен свръхкапацитет на един наситен пазар (вж. точка 74), което ще създаде допълнителни трудности при привличането на инвестиции в капацитет за енергия от възобновяеми източници.

212

Възможно е да се наложи съществуващи активи да бъдат закрити по-рано от очакваното – като се превърнат в т.нар. „блокирани активи“ – поради увеличение на цената на въглеродните емисии или промяна в законодателството относно климата и енергетиката. Такива инвестиции, например във въглищни или атомни електроцентрали, често са концентрирани в определени региони, които може да зависят в много голяма степен от икономическата дейност и възникващите от нея работни места (вж. точка 77). Това създава нужда от планиране на социално регулиране, когато е необходимо закриването на утвърдени промишлени отрасли, за да се подпомогне енергийният преход.

213

Освен въздействието му върху смекчаването на последиците от изменението на климата, трябва да се вземе предвид, че енергийният преход може да предостави ползи в области като подобряването на качеството на въздуха, намаляването на зависимостта от вноса и растежа чрез „зелени“ работни места.

4. Ефективно използване на научни изследвания и иновации

214

Постигането на дългосрочните цели в областта на енергетиката и климата ще изисква разработването на нови технологии, които да се използват широко в редица сектори (вж. точки 128129). Поради това научните изследвания и иновациите трябва да играят ключова роля в превръщането на ЕС в общество с ниски въглеродни емисии чрез постигане на по-добре функциониращи и по-ефективни икономически нисковъглеродни технологии. Постигнат е голям напредък, например в технологиите за енергия от възобновяеми източници, но все още има съществен потенциал за бъдещо развитие. Секторът на енергетиката ще изисква и технологии за по-добро и икономически ефективно съхранение на енергия и улавяне на въглерод, например за оставащите газови електроцентрали (вж. точки 5676). Постигането на значително намаляване на емисиите в транспорта ще изисква да се разработят алтернативни горива (вж. точки 97102), но превозните средства, които използват такива горива, ще бъдат подложени на технически ограничения като ограничен пробег и високи цени.

215

Често са нужни много години, за да започне една нова технология да се използва в промишлен мащаб. Поради това през следващото десетилетие ще трябва да се постигне значителен напредък в разработването на необходимите технологии за намаляване на емисиите между 2030 г. и 2050 г. Понастоящем не е сигурно, че тези бъдещи технологични постижения ще бъдат технически възможни и широко икономически достъпни до 2030 г. (вж. точка 187). ЕС продължава да бъде важен център за иновации в областта на смекчаването на последиците от изменението на климата и инвестиции в научноизследователска и развойна дейност. Инвестициите в световен мащаб в енергия от възобновяеми източници доведоха до намаляващи разходи и значителен растеж. В някои области обаче ЕС все още изпитва „недостиг на внедряването“, тъй като среща трудности при пускането на пазара на обещаващи иновации, свързани с енергетиката (вж. точка 130).

216

Иновациите в областта на енергетиката зависят от приноса на широк кръг заинтересовани страни – от предприятията и потребителите до местните, регионалните и националните органи и институциите на ЕС. Структурата на пазара и публичните органи играят важна роля за осигуряването на благоприятна за иновациите среда. Публичното финансиране често играе относително малка роля в това отношение, но все пак може да бъде решаващо в някои области като иновациите в ранен етап. Одитът на ЕСП от 2016 г. показа, че целта за планирано изразходване на 35 % от бюджета на програма „Хоризонт 2020“ за действия в областта на климата е изложена на риск (вж. точка 188).

5. Планиране и справяне с адаптирането към изменението на климата

217

Последиците от изменението на климата вече се усещат. Изменението на климата ще се отрази по много начини на гражданите на ЕС, включително чрез повишена честота на сушите, наводненията и горските пожари, последици върху производството на храни, щети за частната и обществената инфраструктура и необходимост от по-голяма защита, променящи се рискове за здравето, въздействие върху заетостта, миграцията и т.н. (вж. точки 118122). ЕС и държавите членки трябва да изготвят планове за адаптиране. Парижкото споразумение е първият международен договор, който признава необходимостта от адаптиране към изменението на климата (вж. точка 19). През 2013 г. ЕС вече изготви стратегия за адаптиране и прикани държавите членки да изготвят свои национални стратегии (вж. точка 124).

218

За описване и прогнозиране на въздействието от изменението на климата могат да се използват климатични, екологични, обществени и икономически модели. Това е важна, но трудна задача (вж. точки 138139)306. Например повишаването на морското равнище или опустиняването на някои региони би могло да предизвика движения на населението в рамките на Европа и към нея (вж. точка 122). За ЕС и държавите членки ще бъде голямо предизвикателство правилно да предвидят и планират адаптирането, като така намалят необходимостта да се реагира по-късно в отговор на различни явления, което ще струва повече и ще подложи на непредвиден натиск публичните бюджети.

6. Финансиране

219

Комисията е изчислила, че за да се постигнат целите на ЕС в областта на климата и енергетиката за 2030 г., в периода 2020—2030 г. ще бъдат необходими инвестиции в размер на около 1 115 млрд. евро годишно, предимно в транспорта и в жилищния сектор и сектора на услугите (вж. каре 8). Тези инвестиции в смекчаване на последиците от изменението на климата ще трябва да се осигурят от публични и частни източници. В случай на регулаторни пропуски или неефективност на пазара, държавите може да се намесят, както в случая на енергията от възобновяеми източници (вж. точка 75), за да допринесат за глобалния растеж на този нов отрасъл и произтичащото от него значително намаляване на цената на енергията от възобновяеми източници (вж. точка 64). Една по-стабилна цена на въглеродните емисии също ще бъде мощен инструмент с потенциал да стимулира повече частни инвестиции в нисковъглеродни активи и енергийна ефективност (вж. точка 32).

220

Разходите за адаптиране към изменението на климата трудно може да се предвидят (вж. каре 8), особено вероятните ползи от инвестициите в адаптиране, с което се пораждат предизвикателства за традиционните оценки на одитите за икономическа ефективност, анализ на разходите и ползите и мониторинг на изпълнението. Адаптирането изисква дългосрочно планиране и решения за основната инфраструктура като водоснабдителната инфраструктура, напоителните системи и съоръженията за защита от наводнения. При липсата на подходящи стимули, пазарните фактори и конвенционалните анализи на разходите и ползите може да не доведат до оптимални инвестиции за такива дългосрочни мерки за адаптиране. За преодоляване на неефективността на пазара може да се наложи мобилизиране на широкомащабно публично финансиране. Но частният сектор също следва да инвестира значително в адаптирането, тъй като е от негов дългосрочен интерес да бъде устойчив на изменението на климата и да проучи свързаните с това нови възможности за бизнес (вж. точка 136).

221

В енергийния сектор едно основно предизвикателство, пред което са изправени ЕС и съответните държави членки, е извеждането от експлоатация на атомните електроцентрали. В ЕС 90 атомни електроцентрали вече са спрени, но все още не са изведени от експлоатация. Прогнозите са, че още 50 от работещите в момента реактори в ЕС ще бъдат спрени до края на 2025 г. Според Комисията общите прогнозни разходи за управление на отработено гориво и радиоактивни отпадъци възлизат на около 400 млрд. евро (вж. точка 59).

222

Един скорошен одит на ЕСП на извеждането от експлоатация на ядрени съоръжения в три държави членки на ЕС установи, че общите прогнозни разходи ще се удвоят, ако бъдат включени и разходите за окончателно погребване на високоактивни отпадъци и отработено гориво (вж. точка 163). Според доклад на Комисията в повечето държави членки липсват конкретни разработки за погребване на средноактивни и високоактивни отпадъци, като например избор на площадки или проектиране (вж. точка 59).

223

Ето защо извеждането от експлоатация на атомни електроцентрали и погребването на ядрени отпадъци е неотложно и скъпоструващо предизвикателство за ЕС и неговите държави членки. То обаче предоставя много възможности за бизнес и заетост (вж. точка 58).

7. Включване на гражданите на ЕС

224

Преходът към нисковъглеродна икономика ще засегне всички сектори на икономиката и обществото. Той ще се отрази върху начина, по който гражданите живеят, пътуват, консумират, планират и инвестират. През 2014 г. преките емисии от домакинствата са представлявали 24 % от емисиите на парникови газове307. Изборът на консуматорите оказва влияние върху много други източници на емисии на парникови газове. Ангажирането на гражданите в енергийния преход вече се счита за съществено както за разбирането, одобрението и заплащането на необходимите преходи, така и за насърчаването на активното участие. Това ще изисква промени например в поведението и в начина, по който се произвежда и консумира енергията. Гражданите на ЕС могат пряко да намалят емисиите на ЕС, например като закупуват енергийно ефективни жилища, използват енергийно ефективни устройства (вж. точки 8587), произвеждат енергия от възобновяеми източници (вж. точки 6264) и използват устойчив транспорт (вж. точки 9096).

225

Гражданите могат да бъдат ангажирани на индивидуално, местно, градско, регионално, национално и европейско равнище, но често местните администрации са най-близо до тях. Те имат голям потенциал да привлекат повече граждани чрез действия „отдолу нагоре“ и движения като Конвента на кметовете за климата и енергетиката (вж. точка 124).

Настоящият обзорен доклад беше приет от Одитен състав I на заседанието му от 21 юни 2017 г.

За Сметната палата

Klaus-Heiner LEHNE
Председател

Приложение

Приложение — Подход

Настоящият обзорен доклад се основава на:

 • Документален анализ на директивите, регламентите, решенията, стратегиите, оценките на въздействието, оценките и проучванията на ЕС, съответната съдена практика на ЕС и, когато е целесъобразно, на публикувани академични изследвания;
 • Интервюта със служители на 21 генерални дирекции на Комисията308, включително Съвместния изследователски център (СИЦ), както и със служители на Европейската агенция за околна среда (ЕАОС), Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР) и секретариата на Рамковата конвенция на ООН по изменение на климата (РКООНИК);
 • Информационни посещения в Германия, Испания и Полша;
 • Сътрудничество с 28-те ВОИ на ЕС:
  • Събиране на над от 650 доклада от одити на изпълнението, свързани с енергетиката, политиката в областта на климата и инвестициите за смекчаване на последиците от изменението на климата, публикувани след 2010 г. Подбор за задълбочен прочит на най-значимите доклади309: 269 доклада на ВОИ, включително докладите на ЕСП, публикувани между януари 2012 г. и март 2017 г.310;
  • Анкета сред ВОИ относно одитната им дейност и предизвикателствата, пред които са изправени. Всички ВОИ отговориха. Резултатите бяха представени на заседание на Контактния комитет на ВОИ през октомври 2016 г.;
  • Семинар с ВОИ през януари 2017 г., включително представяне на предварителните резултати и обсъждания на предизвикателствата и възможностите за одиторите в областта на енергетиката и изменението на климата;
  • Позоваванията на отделните доклади на ВОИ бяха сверени с тези ВОИ и бяха извършени необходимите корекции;
 • Използване на експерти в областта на енергетиката и икономиката на изменението на климата;
 • Проектодокументът беше изпратен на Комисията за проверка на фактите. Представените предизвикателства в част ІІІ бяха обсъдени с високопоставени длъжностни лица в генерални дирекции „Енергетика“, „Действия по климата“ и „Научни изследвания и иновации“. Техните коментари бяха взети предвид.

Речник на термините и съкращенията

Адаптиране към изменението на климата: Процесът на приспособяване към действителното или очакваното изменение на климата и последиците от него.

Антропогенни емисии: Емисии, произтичащи от човешката дейност, за разлика от тези, които възникват по естествен път без въздействието на човека.

Блокирани активи: Активи, които са претърпели непредвидено или преждевременно закриване, отписване, девалвация или преобразуване в пасиви.

Европейско икономическо пространство (ЕИП): ЕИП осигурява свободното движение на хора, стоки, услуги и капитали в рамките на единния европейски пазар. То включва всички държави членки на ЕС и Исландия, Лихтенщайн и Норвегия.

Енергия от възобновяеми източници: Енергия, събирана от възобновяеми източници, които се възстановяват по естествен път в обозрим за човека период от време, като например слънчева светлина, вятър, биомаса и геотермална топлина.

Ефективност на разходите: Съотношението между използваните ресурси и постигнатите резултати. Високата ефективност на разходите е изискване за разходите на ЕС.

Земеползване, промени в земеползването и горско стопанство (ЗПЗГС): Въведено в Протокола от Киото през 1997 г., ЗПЗГС се определя от Секретариата на ООН по изменението на климата като „сектор на инвентаризацията на парниковите газове, който обхваща емисии и поглъщания на парникови газове, произтичащи от преки, причинени от човека дейности в областта на земеползването, промените в земеползването и горското стопанство“.

Интермитентност: Източниците на енергия, които не произвеждат енергия непрекъснато поради някакъв фактор, който не може да бъде пряко контролиран, се описват като интермитентни. Например вятърните турбини не произвеждат енергия, когато не духа вятър. Слънчевите електроцентрали не произвеждат енергия през нощта или когато плътен слой облаци скрива слънцето.

Конференция на страните (COP): Върховен орган за вземане на решения по Рамковата конвенция на ООН по изменение на климата (РКООНИК). Всички държави, които са страни по Конвенцията, са представени в COP, където извършват преглед на прилагането на Конвенцията и на всички други правни инструменти, които COP приема, и вземат необходимите решения за насърчаване на ефективното прилагане. ЕС и неговите държави членки са страни по Конвенцията и участват в заседанията на COP.

Международно въздухоплаване/международно корабоплаване: В настоящия доклад международно въздухоплаване/международно корабоплаване се отнася за полети/морски превози между ЕС и летище/пристанище в държава извън ЕС. Това разграничение се прави, защото при инвентаризациите на парниковите газове емисиите от международното въздухоплаване/корабоплаване и въздухоплаването/корабоплаването на територията на ЕС се изчисляват отделно.

Междуправителствен комитет по изменение на климата (IPCC): Водещият международен научен орган за оценка на изменението на климата. Той е създаден от Програмата на ООН за околната среда (ЮНЕП) и Световната метеорологична организация (СМО) през 1988 г., за да предостави на света ясно научно становище за текущото състояние на знанията в областта на изменението на климата и неговото потенциално екологично и социално-икономическо въздействие.

Национално определен принос (НОП): В контекста на Парижкото споразумение всички страни трябва доброволно да предложат национални цели за намаляване на емисиите на парникови газове чрез „национално определени приноси“ (НОП). Страните ще провеждат редовно диалози за улесняване, за да направят равносметка на колективните усилия за постигане на напредък по отношение на дългосрочната цел и да актуализират своите НОП.

Парникови газове (ПГ): Газове, действащи като покривало в земната атмосфера, което улавя топлината и затопля земната повърхност чрез т.нар. „парников ефект“. Основните парникови газове са въглероден диоксид (CO2), метан (CH4), двуазотен оксид (N2O) и флуорсъдържащите газове (флуоровъглеводороди, перфлуоровъглероди, серен хексафлуорид (SF6) и азотен трифлуорид (NF3).

Поглътител: Всеки процес, дейност или механизъм, при който от атмосферата се отстранява парников газ.

Политика на сближаване: Политика на ЕС, насочена към подобряване на икономическото, териториалното и социалното сближаване в рамките на ЕС чрез намаляване на различията в развитието между различните региони. Политиката на сближаване се финансира от три основни фонда: Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР), Европейския социален фонд (ЕСФ) и Кохезионния фонд (КФ). Заедно с Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР) и Европейския фонд за морско дело и рибарство (ЕФМДР) те съставляват европейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИ фондове).

Потенциал за глобално затопляне (ПГЗ): Сравнителна мярка за количеството топлина, което един тон от конкретен парников газ улавя в атмосферата, в сравнение с количеството топлина, уловено от въглероден диоксид с подобна маса.

Преференциални тарифи: Тарифи, които гарантират постоянни цени на дребно за операторите на централи за възобновяема енергия за определен период.

Разпределяне на усилията: Намаленията на емисиите на секторите, които не са обхванати от схемата на ЕС за търговия с емисии, се уреждат от Решението за разпределяне на усилията от 2009 г. (ESD). Тези сектори включват транспорт (с изключение на въздухоплаване и международно корабоплаване), селско и горско стопанство, сгради и отпадъци, както и промишлени отрасли, които не са обхванати от схемата на ЕС за търговия с емисии.

Рамкова конвенция на ООН по изменение на климата (РКООНИК): Рамковата конвенция на ООН по изменение на климата (РКООНИК) е международен договор в областта на околната среда, договорен на срещата на високо равнище за Земята в Рио де Жанейро през 1992 г. Целта на РКООНИК е стабилизирането на концентрациите на парникови газове в атмосферата на ниво, което би предотвратило опасна антропогенна намеса в климатичната система. Такова ниво трябва да бъде достигнато в рамките на период от време, който да е достатъчен за естественото приспособяване на екосистемите към изменението на климата, да не застрашава производството на храни и да дава възможност за осъществяване на устойчиво икономическо развитие. РКООНИК е и названието на секретариата на ООН, отговарящ за подпомагането на действието на Конвенцията.

Смекчаване на последиците от изменението на климата: Човешка намеса за намаляване на източниците на емисии или повишаване на капацитета на поглътителите на парникови газове.

Улавяне и съхранение на въглероден диоксид (CCS): Набор от технологии, насочени към улавянето, преноса и съхранението на CO2, отделян от електроцентралите и промишлените съоръжения. Целта на CCS е да се попречи CO2 да проникне в атмосферата, като бъде съхраняван в подходящи геоложки формации.

Цени на енергията на дребно и на едро: Цените на енергията на дребно са тези, които плаща крайният потребител на енергия. Те включват данъци, други допълнителни такси и отстъпки, които варират между държавите членки. Цените на едро са тези, които се плащат на вносителите или производителите на енергия от доставчиците, които продават енергийните продукти на крайните клиенти.

CO2 еквивалент (CO2e): Тази мерна единица се използва за обединяване на обемите на всички парникови газове в една стойност. Тя представлява количеството емисии на въглероден диоксид (CO2), които биха причинили едно и също затопляне на климата за определен период от време под формата на отделено количество от даден парников газ или комбинация от парникови газове.

Бележки

1 Световна метеорологична организация, Декларация на СМО за състоянието на световния климат през 2016 г., 2017 г.

2 Междуправителствен комитет по изменение на климата, Пети доклад за оценка на Междуправителствения комитет по изменение на климата, 2009 г.

3 Европейска комисия, Чиста енергия за всички европейци, COM(2016) 860 окончателен от 30.11.2016 г.

4 Обзорните доклади „разглеждат широки теми въз основа на извършените от Сметната палата изследвания и натрупаните знания и опит [и] служат като важна основа за консултации и диалог със заинтересованите страни на ЕСП и за бъдещата одитна дейност на ЕСП. Те дават възможност на Сметната палата да представи становища по въпроси, които не е задължително да се поддават на одит сами по себе си, но въпреки това са важни за публичното отчитане и одитната мисия на ЕСП“.

5 Член 4 от Договора за функционирането на Европейския съюз.

6 Член 2, параграф 2 от Договора за функционирането на Европейския съюз.

7 Член 194 от Договора за функционирането на Европейския съюз.

8 Член 192, параграф 2 от Договора за функционирането на Европейския съюз. Тези мерки трябва да се приемат с консенсус от Съвета.

9 Член 191, параграф 1 от Договора за функционирането на Европейския съюз.

10 Член 191 от Договора за функционирането на Европейския съюз.

11 Член 11 от Договора за функционирането на Европейския съюз.

12 Член 3, параграф 2 и член 216 от Договора за функционирането на Европейския съюз.

13 Съвет на Европейския съюз, Подготовка за 21-вата сесия на Конференцията на страните (COP 21) по Рамковата конвенция на ООН по изменение на климата (РКООНИК) и 11-ата сесия на Срещата на страните по Протокола от Киото (CMP 11), Париж, 2015 г., 2015 г.; Европейска комисия, Съобщение от Комисията до Европейския парламент и Съвета: Пътят след Париж: оценка на въздействието на Споразумението от Париж, придружаваща предложението за решение на Съвета относно подписването от името на Европейския съюз на Споразумението от Париж, прието съгласно Рамковата конвенция на ООН по изменение на климата, COM(2016) 110 окончателен, 2016 г.

14 Climate Analytics, Paris Agreement ratification tracker (Проследяване на ратифицирането на Парижкото споразумение) (на английски език).

15 Например през 2015 г. ЕС беше част от коалиция от развити и развиващи се държави, които споделяха високите амбиции, оформили Парижкото споразумение. Вж. също Oberthür, S., Groen, L., Разяснение на постигането на целите в международните преговори: ЕС иПарижкото споразумение относно изменението на климата (на английски език), Журнал за европейска публична политика, том 24, публикуван онлайн на 22.2.2017 г.

16 Решение на Съвета от 25 април 2002 г. за одобрение от името на Европейската общност на Протокола от Киото към Рамковата конвенция на Организацията на обединените нации за промените на климата и съвместното изпълнение на задълженията, произтичащи от нея (2002/358/EО), 2002 г.

17 В своите национално определени приноси (НОП).

18 В своя актуализиран обобщаващ доклад от април 2016 г. Съвкупно въздействие на планирания национално определен принос (INDC) (FCCC/CP/2016/2) (на английски език), РКООНИК прогнозира, че в световен мащаб общото равнище на емисиите на парникови газове, произтичащи от изпълнението на тези планирани национално определени приноси (ПНОП), се очаква да бъде с 36 % по-високо през 2030 г. в сравнение с допустимото равнище на емисиите съгласно сценария за 2 %.

19 В Парижкото споразумение целта не е количествено определена. 100-те млрд. щ.д. се посочват в решението на 21-вата конференция на страните (COP21) (FCCC/CP/2015/L9) (на английски език).

20 Европейска комисия, 20 % – 20 % до 2020 г.:Възможностите на Европа пред климатичните промени (Пакет документи за климата и енергетиката до 2020 г.), COM(2008) 30 окончателен от 23.1.2008 г.

21 Европейска комисия, Рамка за политиките в областта на климата и енергетиката през периода 2020—2030 г. (Рамка за климата и енергетиката до 2030 г.), COM(2014) 15 окончателен от 22.1.2014 г.

22 В Рамката за климата и енергетиката до 2030 г. се посочва, че целта за енергийна ефективност през 2030 г. ще бъде преразгледана през 2020 г., като се има предвид целевото ниво от 30 % (Заключения на Европейския съвет от 23 и 24 октомври 2014 г., EUCO 169/14 (на английски език). През ноември 2016 г. Комисията предложи целево ниво за енергийна ефективност на ЕС 30 % за 2030 г.

23 Европейска комисия, Пътна карта за постигане до 2050 г. на конкурентоспособна икономика с ниска въглеродна интензивност, COM(2011) 112 окончателен от 8.3.2011 г. Европейският съвет и Европейският парламент одобриха този подход, предложен от Комисията, съответно през февруари и март 2013 г.

24 23 % през 2014 г. и 22 % през 2015 г. (източник: Европейска агенция за околна среда, Тенденции и прогнози в Европа през 2016 г. – Проследяване на напредъка по отношение на целите на Европа в областта на климата и енергетиката, 1.12.2016 г. (на английски език).

25 Емисии, причинени или произведени от човека.

26 Регламент (ЕС) № 525/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 21 май 2013 г. относно механизъм за мониторинг и докладване на емисиите на парникови газове и за докладване на друга информация, свързана с изменението на климата, на национално равнище и на равнището на Съюза (ОВ L 165, 18.6.2013 г., стр. 13).

27 Единица, използвана за сравняване на потенциала за глобално затопляне на емисиите от различни парникови газове, като за отправна точка се използва потенциалът за глобално затопляне на CO2. Източник: Приблизителна инвентаризация на емисиите на парникови газове в ЕС: косвени данни за парниковите газове за 2015 г. (на английски език), Доклад № 23/2016 на ЕАОС, 8.11.2016 г.

28 Директива 2003/87/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 13 октомври 2003 г. за установяване на схема за търговия с квоти за емисии на парникови газове в рамките на Общността (ОВ L 275, 25.10.2003 г., стр. 32).

29 ЕС и Исландия, Лихтенщайн и Норвегия.

30 Други инструменти като прекия данък върху въглеродните емисии също имат за цел да намалят емисиите на парникови газове, но имат различни последици и характеристики. Според Комисията основните предимства на подобна система за ограничаване на търговията с емисии, в сравнение с другите инструменти като прекия данък върху въглеродните емисии, са: тя гарантира намаление в абсолютно измерение на обема на емисиите; търговете предоставят на правителствата допълнителен поток от приходи; тя е по-предвидима от националната данъчна система и е икономически ефективна.

31 От 2008 г. в случай на неспазване се налага санкция от 100 евро на тон надвишени емисии, както и задължение за допълване на разликата.

32 Годината 2005 се използва като референтна година за секторите на СТЕ, защото това е първата година, за която са налице съпоставими данни от мониторинга, докладването и проверката на всички инсталации, обхванати от схемата. Ето защо тази отправна точка се различава от референтната година, използвана за други целеви нива за намаляване на емисиите на парникови газове (1990 година).

33 Тези сектори са определени от ЕС, като се взема предвид интензивността на тяхната търговия (т.е. изложеност на международната конкуренция) и делът на техните разходи за емисии на парникови газове в производствените им процеси.

34 Решение 2011/278/ЕС на Комисията от 27 април 2011 г. за определяне на валидни за целия Европейски съюз преходни правила за хармонизираното безплатно разпределяне на квоти за емисии съгласно член 10а от Директива 2003/87/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (ОВ L 130, 17.5.2011 г., стр. 1.).

35 В съответствие с Регламент (ЕС) № 1031/2010 на Комисията от 12 ноември 2010 г. относно графика, управлението и други аспекти на търга на квоти за емисии на парникови газове съгласно Директива 2003/87/ЕО на Европейския парламент и на Съвета за установяване на схема за търговия с квоти за емисии на парникови газове в рамките на Общността, която гарантира хармонизиран процес на тръжна продажба на квоти (ОВ L 302, 18.11.2010 г., стр. 1).

36 Европейска комисия, Разяснение на политиката на ЕС в областта на климата (на английски език), 2015 г.

37 Европейска комисия, Оценка на въздействието (на английски език), придружаваща съобщението на Комисията до Европейския парламент, Съвета, Европейския икономически и социален комитет и Комитета на регионите, Пътна карта за постигане до 2050 г. на конкурентоспособна икономика с ниска въглеродна интензивност, COM(2011) 112 окончателен от 8.3.2011 г.

38 Водеща коалиция за цените на въглеродните емисии, Доклад на комисията на високо равнище относно цените на въглеродните емисии (на английски език), 2017 г.

39 Европейска агенция за околна среда, Тенденции и прогнози в СТЕ на ЕС през 2016 г., Доклад № 24/2016 на ЕАОС (на английски език), 17.10.2016 г., стр. 77.

40 Европейска комисия, Предложение за директива на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива 2003/87/ЕО с цел засилване на разходоефективните намаления на емисии и на нисковъглеродните инвестиции, COM(2015) 337 окончателен от 15.7.2015 г.

41 Европейска агенция за околна среда, Тенденции и прогнози в СТЕ на ЕС през 2016 г. – Схемата на ЕС за търговия с емисии в цифри, Доклад № 24/2016 на ЕАОС (на английски език).

42 Това се отнася за 13 държави членки, като разрешеното увеличение е между 1 % за Португалия и 20 % за България.

43 Уебсайт на Комисията: https://ec.europa.eu/clima/policies/effort_en.

44 За разлика от секторите, обхванати от СТЕ на ЕС, в които емисиите се регулират на равнището на ЕС.

45 В доклада се достига до заключението, че „Прилагането на РРУ е все още в ранен етап. Въпреки това от събраните досега доказателства става ясно, че целите съгласно РРУ бяха ефективни за стимулиране на нови национални политики и мерки за насърчаване на ефективни намаления на ЕПГ, попадащи в приложното поле на РРУ“ (Европейска комисия, Доклад на Комисията до Европейския парламент и Съвета относно оценката на прилагането на Решение № 406/2009/ЕO съгласно член 14 от него, COM(2016) 483 окончателен от 20.7.2016 г.).

46 Международна агенция по енергетика, Специален доклад от 2015 г. „Перспективи за световната енергетика: Енергетика и изменение на климата“ (на английски език), ОИСР/МАЕ, 2015 г.

47 Международна агенция по енергетика, 25 препоръки за политиката за енергийна ефективност (на английски език), актуализация от 2011 г.

48 Директива 2012/27/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно енергийната ефективност (OВ L 315, 14.11.2012 г.).

49 Това означава, че първичното енергийно потребление в ЕС през 2020 г. следва да бъде с 20 % по-малко от прогнозираното потребление при продължаване на обичайните практики. „Първично енергийно потребление“ означава брутното вътрешно потребление с изключение на цялото неенергийно ползване на енергийни носители (например природен газ, който не се използва за горене, а за производство на химикали).

50 Европейска агенция за околна среда, Тенденции и прогнози в Европа през 2015 г. – Проследяване на напредъка по постигането на целите на Европа в областта на климата и енергетиката, Доклад № 4/2015 на ЕАОС (на английски език).

51 Европейска комисия, Предложение за директива на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива 2012/27/ЕС относно енергийната ефективност, COM(2016) 761 окончателен от 30.11.2016 г.

52 Производството на електроенергия и топлинна енергия съставлява 87 % от тези емисии. Останалата част се дължи главно на рафинирането на нефт и производството на твърди горива.

53 Те представляват органичен, неизкопаем материал с биологичен произход, който може да се използва като гориво за производство на топлинна енергия или електроенергия.

54 Отпадъци, образувани от домакинствата, промишлеността, болниците и сектора на услугите, които съдържат биоразградими материали, изгаряни в специални инсталации.

55 Към този момент това означава Белгия, Франция, Италия, Люксембург, Нидерландия и Западна Германия.

56 Вж. фигура 10.

57 43 % от въглищата и другите твърди горива се внасят, спрямо 89 % от суровия нефт и 69 % от природния газ (Източник: Евростат, Енергийна зависимост (на английски език), 2017 г.).

58 Не само за производството на електроенергия и топлинна енергия, но и за транспорта, промишлеността и сградния сектор (Източник: Евростат, Енергийна зависимост (на английски език), 2017 г.).

59 Набор от технологии, насочени към улавянето, преноса и съхранението на CO2, отделян от електроцентралите и промишлените съоръжения. Целта на CCS е да попречи на CO2 да проникне в атмосферата, като го съхранява в подходящи подземни геоложки формации.

60 Според Комисията „през следващото десетилетие са от съществено значение по-големите усилия в областта на НИРД и демонстрационните проекти със стопански характер“ (вж. Европейска комисия, Действия в областта на климата, Улавяне на въглерод и геоложко съхранение (на английски език).

61 Добивът, обработката и транспортирането на ядрено гориво и погребването на отработеното гориво отделят парникови газове, но много по-малко от електроцентралите с изкопаеми горива (Източник: Институт за ядрена енергетика, Анализи на емисиите на база на цялостния жизнен цикъл (на английски език).

62 Европейска комисия, Примерна ядрена програма, представена съгласно член 40 от Договора за Евратом – Окончателен (след становище на Европейския икономически и социален комитет),COM(2017) 237 окончателен от 12.5.2017 г. Вж. също и Европейска комисия, „Заключения от Десетия Европейски форум за ядрена енергия“, Европейски форум за ядрена енергия, 2015 г.

63 В доклада се посочва, че данните не са проверени от Комисията, че за някои държави членки в тази стойност са включени разходите за извеждане от експлоатация, както и че в програмите на държавите членки следва да бъде включена допълнителна информация за разходите и предположения, „за да може да се направи заключение, че съобщените данни са точни и пълни“. Европейска комисия, Доклад на Комисията до Съвета и Европейския парламент относно напредъка в прилагането на Директива 2011/70/Евратом на Съвета, инвентар на радиоактивните отпадъци и отработеното гориво на територията на Общността и прогнози за бъдещето, COM(2017) 236 окончателен от 15 май 2017 г.

64 Директива 2014/87/Евратом на Съвета от 8 юли 2014 г. за изменение на Директива 2009/71/Евратом за установяване на общностна рамка за ядрената безопасност на ядрените инсталации (OВ L 219, 25.7.2014 г., стр. 42).

65 Директива 2011/70/Евратом на Съвета от 19 юли 2011 г. за създаване на рамка на Общността за отговорно и безопасно управление на отработено гориво и радиоактивни отпадъци (ОВ L 199/48, 2.8.2011 г., стр. 48). Вж. също Европейска комисия, Доклад на Комисията до Съвета и Европейския парламент относно напредъка в прилагането на Директива 2011/70/Евратом на Съвета, инвентар на радиоактивните отпадъци и отработеното гориво на територията на Общността и прогнози за бъдещето, COM(2017) 236 окончателен от 15.5.2017 г.

66 Термоядрения синтез произвежда енергия чрез сливане на атоми с ниска атомна маса, например водород, при изключително повишено налягане и високи температури.

67 Директива 2009/28/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 23 април 2009 г. за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници и за изменение и впоследствие за отмяна на директиви 2001/77/ЕО и 2003/30/ЕО (OB L 140, 5.6.2009 г., стр. 16).

68 Европейска комисия, Рамка за политиките в областта на климата и енергетиката през периода 2020—2030 г., COM(2014) 15 окончателен от 22.1.2014 г. (Рамка за климата и енергетиката до 2030 г.). Вж. също и Европейска комисия, Предложение за Директива на Европейския парламент и на Съвета за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници, COM(2016) 767 окончателен от 23.2.2017 г.

69 Комисия за енергиен преход, По-добра енергетика, по-голям просперитет, Постижими начини за постигане на нисковъглеродни енергийни системи (на английски език) 2017 г.

70 Вж. например Европейска комисия, Референтен сценарий на ЕС от 2016 г. – Енергетика, транспорт и емисии на парникови газове, Тенденции до 2050 г. (на английски език), 2016 г.: Усреднените разходи за възобновяема енергия между 2015 г. и 2025 г. се очаква да намалеят с 29 % за фотоволтаиците, 12 % за енергията от вятърни генератори, разположени на сушата, и 17 % за енергията от разположени в морето инсталации. Вж. също и IRENA, Способността за промяна: потенциал за намаляване на разходите за слънчева и вятърна енергия до 2025 г. (на английски език),2016 г.: Инвестиционните разходи за възобновяема енергия между 2015 г. и 2025 г. биха могли да намалеят с 43 %—65 % за обществените фотоволтаици, с 26 % за енергията от вятърни генератори, разположени на сушата, и с 35 % за енергията от разположени в морето инсталации.

71 Европейска комисия, Напредък в завършването на вътрешния енергиен пазар, COM(2014) 634 окончателен от 13.10.2014 г.

72 Те се основават на целеви модел за електроенергия и целеви модел за газ, които определят как следва да функционират пазарите. Някои от мрежовите кодекси все още са в процес на разработване.

73 Директива 96/92/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 19 декември 1996 г. относно общите правила за вътрешния пазар на електроенергия (OВ L 27, 30.1.1997 г., стр. 20) и Директива 98/30/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 22 юни 1998 г. относно общите правила за вътрешния пазар на природен газ (OВ L 204, 21.7.1998 г., стр. 1).

74 Директива 2003/54/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 26 юни 2003 г. относно общите правила за вътрешния пазар на електроенергия – Декларации, свързани с дейностите по извеждане от експлоатация и управление на отпадъците (OВ L 176, 15.7.2003 г., стр. 37) и Директива 2003/55/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 2 юни 2003 г. относно общите правила за вътрешния пазар на природен газ (OВ L 176, 15.7.2003 г., стр. 57).

75 Наред с другото, тези мерки изискват от държавите членки например да осигурят достъп на трети страни до преносните и разпределителните мрежи въз основа на тарифи, които ще се прилагат за всички привилегировани потребители, да отговарят на правилата на ЕС за конкуренцията, като гарантират, че нито една страна не е дискриминирана, и да създадат независими регулаторни органи, отговорни за осигуряването на ефективна конкуренция и за ефикасното функциониране на пазара.

76 Европейска комисия, Проучване на европейските сектори на газ и електроенергия (на английски език), SEC(2006) 1724 окончателен от 10.1.2007 г.

77 Регламент (ЕО) № 713/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 13 юли 2009 г. за създаване на Агенция за сътрудничество между регулаторите на енергия (ОВ L 211, 14.8.2009 г., стр. 1).

78 През февруари 2011 г. Европейският съвет постави целта за завършване на вътрешния енергиен пазар до 2014 г. и развитие на междусистемните връзки, за да се прекрати изолацията на мрежите на някои държави членки до 2015 г. (Европейски съвет, Заключения на Съвета от 4 февруари 2011 г. (на английски език).

79 Резолюция на Европейския парламент от 13 септември 2016 г. относно „Към нова концепция за енергийния пазар“,2015/2322(INI); Европейска комисия, Рамкова стратегия за устойчив енергиен съюз с ориентирана към бъдещето политика по въпросите на изменението на климата, COM(2015) 80 окончателен от 25.2.2015 г.

80 Вж. също и Европейска комисия, Втори доклад за състоянието на енергийния съюз (на английски език), 1.2.2017 г.

81 Европейска комисия, Чиста енергия за всички европейци, COM(2016) 860 окончателен от 30.11.2016 г.

82 Вж. Европейска комисия, Европейска стратегия за енергийна сигурност, COM(2014) 330 окончателен от 28.5.2014 г.; Европейска комисия, Рамкова стратегия за устойчив енергиен съюз с ориентирана към бъдещето политика по въпросите на изменението на климата, COM(2015) 80 окончателен от 25.2.2015 г.; Европейски съвет, Резултати от 3429-ото заседание на Съвета 14632/15, Транспорт, телекомуникации и енергетика (на английски език), 26.11.2015 г.; Европейски съвет, Резултати от 3472-рото заседание на Съвета 9736/16, Транспорт, телекомуникации и енергетика, 7.6.2016 г. (на английски език); Европейски парламент, Резолюция на Европейския парламент от 13 септември 2016 г. относно „Към нова концепция за енергийния пазар“, (2015/2322(INI) 13.9.2016 г.

83 Регламент (ЕС) № 994/2010 на Европейския парламент и на Съвета от 20 октомври 2010 г. относно мерките за гарантиране на сигурността на доставките на газ (OВ L 295, 12.11.2010 г., стр. 1); Европейска комисия Предложение за регламент относно мерките за гарантиране на сигурността на доставките на газ, COM(2016)52/F1 от 16.2.2016 г.; Европейска комисия, Предложение за Регламент на Европейския парламент и на Съвета за готовност за справяне с рискове в електроенергийния сектор, COM(2016) 862 окончателен от 30.11.2016 г.

84 На пазара на газ няма изрично поставена цел за взаимна свързаност. Регламент (ЕС) № 994/2010 на Европейския парламент и на Съвета от 20 октомври 2010 г. (OВ L 295, 12.11.2010 г.) относно мерките за гарантиране на сигурността на доставките на газ има за цел да гарантира, че всеки пазар разполага с алтернативни доставчици на газ. Това правило задължава държавите членки, които зависят от един-единствен важен газопровод, подземно газохранилище или друг вид основна инфраструктура, да гарантират, че търсенето може да бъде задоволено в изключително студени дни, дори ако главната инфраструктура за внос не функционира.

85 Европейски съвет, Заключения на Европейския съвет от Барселона, 15 и 16 март 2002 г. (на английски език).Тази цел означава, че всяка държава членка следва да разполага с електрически кабели, които позволяват най-малко 10 % от електроенергията, произведена от нейните електроцентрали, да се пренася отвъд националните и` граници до съседните държави.

86 Европейски съвет, Заключения на Европейския съвет 169/14 от 23 и 24 октомври 2014 г. (на английски език).

87 Регламент (ЕС) № 347/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 април 2013 г. относно указания за трансевропейската енергийна инфраструктура (ОВ L 115, 25.4.2013 г.).

88 Европейска комисия, Втори доклад за състоянието на енергийния съюз (на английски език), 1.2.2017 г.

89 Цените на едро се използват за сравняване на цените на енергията, защото, за разлика от цените на дребно, те не съдържат данъци, други допълнителни такси и отстъпки.

90 Европейска комисия, Оценка на въздействието (на английски език), SWD(2016) 410 окончателен от 30.11.2016 г.

91 Тя не включва предложената рамка за политиките в областта на климата и енергетиката до 2030 г.

92 На 5 април 2017 г. Съюзът на електрическата индустрия EURELECTRIC обяви намерението си да инвестира след 2020 г. в новоизградени въглищни електроцентрали. Изявлението не бе подкрепено от неговите членуващи сдружения в Полша и Гърция.

93 Can Oxford save the world („Може ли Оксфорд да спаси света“), Oxford Today, том 29 № 2, Roger Highfield, 2017 г.

94 Европейска комисия, Оценка на въздействието от Комисията (на английски език), SWD(2016) 410 окончателен от 30.11.2016 г.; Capgemini, Обсерватория на европейските енергийни пазари 18-то издание (на английски език), 2016.

95 Европейска комисия, Доклад за оценка, обхващащ оценката на регулаторната рамка на ЕС за устройството на пазара на електроенергия и защитата на потребителите в областта на електрическата енергия и газа – Оценка на правилата на ЕС относно мерките за гарантиране сигурност на доставките на електрическа енергия и инфраструктурните инвестиции(Директива 2005/89) (на английски език), SWD(2016) 412 окончателен от 30.11.2016 г. За да реши този проблем, Комисията представи предложения относно структурата на пазара (на английски език).

96 С изключение на малките инсталации и в някои изключителни случаи, които трябва да бъдат обосновани от държавите членки.

97 Капацитетът за съхранение на енергия на ЕС почти изключително произлиза от помпено-акумулиращи водноелектрически централи, разположени предимно в планините. Другите форми на съхранение или се използват минимално, или са в ранен етап на развитие (вж. Inline, Технологии за съхраняване на енергия – ще могат ли да се реализират пълноценно с настоящите регулаторни рамки? (на английски език), 3.8.2016 г.).

98 Управлението на потреблението се състои в намаляване на потреблението в периоди на недостатъчно предлагане. Понастоящем обаче малко индивидуални потребители на електроенергия са в състояние да реагират на ценовите колебания в реално време и да намалят своето потребление през часовете на върхово потребление, когато цените са високи (вж. Европейска комисия, Окончателен доклад за секторното проучване относно механизмите за осигуряване на капацитет, COM(2016) 752 окончателен от 30.11.2016 г.).

99 През ноември 2016 г. Комисията отправи предложение за характеристиките на идеалния механизъм за осигуряване на капацитет, проектиран така, че да се избегнат нарушения на пазара. Европейска комисия, Окончателен доклад за секторното проучване относно механизмите за осигуряване на капацитет, SWD(2016) 752 окончателен от 30.11.2016 г.

100 Eurelectric, Европейският електроенергиен сектор се подготвя за енергийния преход (на английски език), 5.4.2017 г.

101 Европейска комисия, Втори доклад за състоянието на енергийния съюз, 1.2.2017 г.

102 Европейска комисия, Съобщение „Чиста енергия за всички европейци“, COM(2016) 860 окончателен от 30.11.2016 г.

103 Предложение за директива относно общите правила за вътрешния пазар на електроенергия, COM(2016) 864 окончателен/2 от 23.2.2017 г.

104 Регулаторните аспекти на съхранението на електроенергия до този момент не са разглеждани на равнището на ЕС. Понастоящем съхранението е изправено пред технологични и регулаторни проблеми (вж. Европейска комисия, Съхранение на енергия – ролята на електроенергията (на английски език), SWD(2017) 61 окончателен от 1.2.2017 г.).

105 Европейска комисия, Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно управлението на Енергийния съюз, COM(2016) 759 окончателен от 30.11.2016 г.

106 По-специално чрез Директива относно енергийната ефективност (Директива2012/27/ЕС от 25.10.2012 г.). За повече информация вж. също Ademe, Тенденции в енергийната ефективност и политики в промишлеността (на английски език), септември 2015 г.

107 Директива 2010/75/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 24 ноември 2010 г. относно емисиите от промишлеността (комплексно предотвратяване и контрол на замърсяването) (ОВ L 334, 17.12.2010 г., стр. 17).

108 Член 8 от Директива 2012/27/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно енергийната ефективност (OВ L 315, 14.11.2012 г., стр. 1).

109 Например в Обединеното кралство девет въглищни инсталации са се възползвали от възможността за неучастие в Директива 2001/80/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 23 октомври 2001 г. за ограничаване на емисиите на определени замърсители във въздуха, изпускани от големи горивни инсталации (OВ L 309, 27.11.2001 г.), като действително са били закрити преждевременно.

110 Потенциалът за глобално затопляне е сравнителна мярка за количеството топлина, което един тон от конкретен парников газ улавя в атмосферата, в сравнение с количеството топлина, уловено от въглероден диоксид с подобна маса.

111 Европейска комисия, Поставяне на енергийната ефективност на първо място: по-добро потребление за постигане на по-голяма чистота (на английски език), 30.11.2016 г.

112 Европейска комисия, предложение за Директива на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива 2010/31/ЕС относно енергийните характеристики на сградите, COM(2016) 765 окончателен от 30.11.2016 г.

113 Директива 2010/31/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 19 май 2010 г. относно енергийните характеристики на сградите (ОВ L 153, 18.6.2010 г., стр. 13).

114 Директива относно енергийната ефективност (Директива 2012/27/ЕС, OВ L 315, 25.10.2012 г.). От 2014 г. всяка година следва да се санират 3 % от застроената площ на обществените сгради, ползвани от централната администрация.

115 Европейска комисия, Преразглеждане на Директивата относно енергийните характеристики на сградитеCOM(2016) 765 окончателен от 30.11.2016 г. Наред с другото, то обхваща теми като цели за саниране, сертификати за енергийни характеристики, проверки, мониторинг и контрол на потреблението на енергия, както и наличието на електрически зарядни точки.

116 Като например готварско оборудване, хладилници, прахосмукачки, перални машини, електронни уреди.

117 Чрез процедурата на комитет, т.е. със съдействието на комисии от представители на държави от ЕС.

118 Директива 2009/125/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 21 октомври 2009 г. за създаване на рамка за определяне на изискванията за екодизайн към продукти, свързани с енергопотреблението (ОВ L 285, 31.10.2009 г., стр. 10).

119 Директива 2010/30/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 19 май 2010 г. относно посочването на консумацията на енергия и на други ресурси от продукти, свързани с енергопотреблението, върху етикети и в стандартна информация за продуктите (ОВ L 153, 18.6.2010 г., стр. 1). Комисията е предложила изменение на тази директива (Предложение за Регламент на Европейския парламент и на Съвета за определяне на нормативна рамка за етикетиране на енергийната ефективност и за отмяна на Директива 2010/30/ЕС, COM(2015) 341 окончателен от 15.7.2015 г.).

120 Европейска комисия, Доклад относно посочването на консумацията на енергия и на други ресурси от продукти, свързани с енергопотреблението, върху етикети и в стандартна информация за продуктите, COM(2015) 345 окончателен от 15.7.2015 г.

121 Тази стойност не включва консумацията на електроенергия от превозните средства, например влаковете, тъй като емисиите, свързани с производството на електроенергия, се отчитат в сектора на енергоснабдяването.

122 Директива 1999/94/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 13 декември 1999 г. относно наличието на потребителска информация за разхода на гориво и емисиите на СО2 по отношение на търговията с нови леки автомобили (ОВ L 12, 18.1.2000 г., стр. 16).

123 Регламент (ЕС) № 333/2014 (ОВ L 103, 5.4.2014 г., стр. 15) и Регламент (ЕС) № 253/2014 (ОВ L 84, 20.3.2014 г., стр. 38).

124 По изчисления на Международния съвет за чист транспорт (ICCT) разликата между измерените емисии и емисиите в реални условия е 35 % (ICCT, Количествено определяне на въздействието на шофирането в реални условия върху общите емисии на CO2 от автомобили и ванове в Обединеното кралство (на английски език), септември 2015 г.) Тази разлика се дължи например на това, че изпитванията се извършват в лабораторни условия, които не са представителни за реалните условия на шофиране (например не е включено незадължително оборудване), както и на надценяване на ползите от новите технологии. Освен това производителите на превозни средства могат да се възползват от редица възможности за допустими отклонения и гъвкавост. На този факт бе отделено значително медийно и политическо внимание през 2015 г., когато беше установено, че голям производител на автомобили в ЕС от няколко години използва софтуер за манипулиране на показателите за емисиите на неговите автомобили (вж. например Европейска агенция за околна среда, Качество на въздуха в Европа – доклад за 2016 г. (на английски език), 2016 г., както и Анкетна комисия „Дизелгейт“ (на английски език) на Европейския парламент). Дебатът се концентрира предимно върху емисиите на азотен оксид (NOx) и други особено вредни за здравето на човека газове, а не върху CO2. Двата въпроса обаче са свързани от гледна точка на факта, че процедурите за измерване на емисиите от автомобилите подценяват емисиите както на CO2, така и на NOx. През 2016 г. Комисията предложи да се увеличи строгостта на законодателството (Европейска комисия, Предложение за Регламент относно одобряването и надзора на пазара на моторни превозни средства и техните ремаркета, както и на системи, компоненти и отделни технически възли, предназначени за такива превозни средства, COM(2016) 31 окончателен от 27.1.2016 г.). Между декември 2016 г. и май 2017 г. Комисията е започнала производства за установяване на нарушение срещу осем държави членки.

125 Ще бъде въведена нова международна процедура за изпитване – световната хармонизирана процедура за изпитване на леките автомобили, за да се отчитат по-реалистични и точни стойности за въглеродния диоксид и разхода на гориво.

126 Камиони, влекачи, автобуси за градски и извънградски превоз, тролейбуси, специални превозни средства (Източник: Евростат).

127 Европейска комисия, Стратегия за намаляване на разхода на гориво и на емисиите на CO2 от тежкотоварни превозни средства, COM(2014) 285 окончателен от 21.5.2014 г.

128 Мониторингът и сертифицирането на емисиите от ТПС са по-трудни, отколкото за леки автомобили. Голямото разнообразие от модели и високата степен на индивидуализация правят невъзможно изпитването на всички модели. Поради това се налага емисиите от камиони да бъдат симулирани. За тази цел Комисията е разработила компютърен инструмент (VECTO) за изчисляване на емисиите на CO2 от нови превозни средства.

129 Европейска комисия, „Действия по климата“, Намаляване на емисиите на CO2 от тежкотоварни превозни средства (на английски език).

130 Европейска комисия, Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно мониторинга и докладването на емисиите на CO2 и разхода на гориво на нови тежки превозни средства, COM(2017) 279.

131 ЕС и Исландия, Лихтенщайн и Норвегия.

132 Европейска комисия, „Действия по климата“, Намаляване на емисиите от въздухоплаването (на английски език).

133 Които отделят повече от 10 000 тона CO2e годишно.

134 Сертифицирани единици редуцирани емисии (CER) и единици редуцирани емисии (ERU). Вж. РКООНИК, Международна търговия с емисии, Рамкова конвенция на Обединените нации по изменение на климата (на английски език).

135 2,94 % от общите емисии на парникови газове в ЕС.

136 Международна морска организация, Трето проучване на ММО относно парниковите газове от 2014 г. (на английски език).

137 Европейска комисия, Включване на емисиите от морския транспорт в политиките на ЕС за намаляване на парниковия газ, COM(2013) 479 окончателен от 28.6.2013 г.

138 Регламент (ЕС) 2015/757 на Европейския парламент и на Съвета от 29 април 2015 г. относно мониторинга, докладването и проверката на емисиите на въглероден диоксид от морския транспорт (OВ L 123, 19.5.2015 г., стр. 55).

139 За разлика от схемата на ЕС, световната схема се прилага само за големи кораби (с брутен тонаж 10 000 тона) и данните ще бъдат събирани в анонимна форма.

140 Например данъци, административни разрешения и квоти. Вж. Директива 92/106/ЕИО на Съвета от 7 декември 1992 г. относно създаването на общи правила за някои видове комбиниран транспорт на товари между държавите членки (ОВ L 368, 17.12.1992 г., стр. 38).

141 Регламент (ЕС) № 1316/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 11 декември 2013 г. за създаване на Механизъм за свързване на Европа (ОВ L 348, 20.12.2013 г., стp. 129).

142 Понижение от 77 % през 2009 г. Вж. Евростат, Статистически данни за товарния транспорт – разпределение по видове (на английски език).

143 Директива 2009/28/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 23 април 2009 г. за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници и за изменение и впоследствие за отмяна на директиви 2001/77/ЕО и 2003/30/ЕО (ОВ L 140, 5.6.2009 г., стр. 16).

144 Директива 2014/94/EC на Европейския парламент и на Съвета от 22 октомври 2014 г. за разгръщането на инфраструктура за алтернативни горива (ОВ L 307, 28.10.2014 г., стр. 1).

145 Предимно биоетанол (произвеждан от захар и зърнени култури), който се използва за замяна на бензина, и биодизел (произвеждан предимно от растителни масла), използван за замяна на дизела.

146 Останалата част е електроенергия (Евростат, Дялове (Възобновяеми енергийни източници) (на английски език), 2017 г.).

147 Wandesforde-Smith, G., Kurdusiewicz, I., Развенчаване на илюзиите за биогоривата: сравнителна динамика на прехода към освобождаване от нефта (на английски език), SSRN, март 2008 г., преработен през март 2015 г.; Световен енергиен съвет, Биогорива: политики, стандарти и технологии (на английски език), 2010 г.

148 Европейска комисия, Проучване на техническата помощ за реализация на доклада за 2016 г. за енергията от възобновяеми източници, в подготовка на пакета от документи относно енергията от ВЕИ в ЕС за периода 2020—2030 г. (на английски език), ENER/C1/2014—688, 22.2.2017 г.

149 През 2015 г. Директивата за НПЗ ограничи на 7 % дела на биогоривата от култури, отглеждани на селскостопански земи, който може да се отчита за целите за енергията от възобновяеми източници за 2020 г. Директива (ЕС) 2015/1513 на Европейския парламент и на Съвета от 9 септември 2015 г. за изменение на Директива 98/70/ЕО относно качеството на бензиновите и дизеловите горива и за изменение на Директива 2009/28/ЕО за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници (ОВ L 239, 15.9.2015 г., стр. 1—29). През 2017 г. Комисията предложи до 2030 г. това ограничение да бъде намалено от 7 % на 3,8 % (Европейска комисия, Предложение за директива за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници, COM(2016) 767 окончателен/2 от 23.2.2017 г.).

150 Европейска комисия, Съвременно състояние на транспортните системи с алтернативни горива в Европейския съюз (на английски език), юли 2015 г.

151 Съвместен изследователски център на Европейската комисия, Икономическа оценка на вариантите на политиката за намаляване на парниковите газове за селското стопанство в ЕС (на английски език), 2016 г.

152 Европейски парламент, Последици от изменението на климата за земеделието в ЕС, Последващи действия във връзка с COP21 – Конференция на ООН за изменението на климата в Париж (на английски език), изследване на комисията по земеделие и развитие на селските райони, 2017 г. Потенциалът за глобално затопляне за период от 100 години (ПГЗ 100) на CO2 е 1, стойността на ПГЗ 100 за метана е 21, а за двуазотния оксид е 310. Въз основа на данни на РКООНИК.

153 Кръстосаното спазване се основава на два основни набора от правила. Законоустановените изисквания за управление са изисквания, избрани от приложимите директиви и регламенти относно околната среда, безопасността на храните, здравето на растенията и животните и хуманното отношение към животните. Стандартите за добро земеделско и екологично състояние са допълнителни правила, приложими само за бенефициентите на плащанията по ОСП. Те налагат устойчиви практики, свързани със земеделската земя, и са свързани със защитата на водите, почвата и въглеродните запаси, както и с поддържането на земята и на особеностите на ландшафта.

154 Плащането за „екологизиране“ компенсира земеделските стопани за три практики, които са благоприятни за околната среда и изменението на климата:

 • екологично насочени площи върху 5 % от обработваемата площ с цел да се опази и подобри биологичното разнообразие в земеделските стопанства;
 • диверсификация на културите с ползи за качеството на почвите;
 • поддържане на постоянно затревени площи и свързаните с тях ползи за околната среда, по-специално за задържането на въглерод, и опазване на екологично чувствителните затревени площи (Европейска комисия, Преглед на политиката в областта на екологизирането след първата година (на английски език), 2016 г.).

155 Вж. ОИСР, Икономическа ефективност на мерките за намаляване на парниковите газове в селското стопанство: преглед на литературата (на английски език), Документи на ОИСР „Храни, земеделие и рибарство“, 1.8.2015 г.; СИЦ, Икономическа оценка на вариантите на политиката за намаляване на парниковите газове в селското стопанство на ЕС (на английски език), EcAMPA 1, 2015 г.; СИЦ, Икономическа оценка на вариантите на политиката за намаляване на парниковите газове в селското стопанство на ЕС (на английски език), EcAMPA 2, 2016 г.

156 Европейски парламент, Последици от изменението на климата за селското стопанство в ЕС, Последващи действия във връзка с COP21 – Конференция на ООН за изменението на климата в Париж, изследване на Комисията по земеделие и развитие на селските райони, 2017 г., стр. 10.

157 Вж. например Европейска комисия, Оценка на въздействието, придружаваща документа Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно задължителните годишни намаления на емисиите на парникови газове за държавите членки от 2021 г. до 2030 г. в подкрепа на устойчив енергиен съюз и в изпълнение на поетите ангажименти по силата на Парижкото споразумение, и за изменение на Регламент № 525/2013 на Европейския парламент и на Съвета относно механизъм за мониторинг и докладване на емисиите на парникови газове и на друга информация, свързана с изменението на климата (на английски език), SWD(2016) 247 окончателен от 20.7.2016 г., стр. 22.

158 Решение №529/2013/ЕС относно правила за отчитане на емисиите и поглъщанията на парникови газове, дължащи се на дейности във връзка със земеползването, промените в земеползването и горското стопанство и относно информация за действията, свързани с тези дейности, (OВ L 165, 18.6.2013 г., стр. 80).

159 Европейска комисия, Предложение за регламент за включването на емисиите и поглъщанията на парникови газове от земеползването, промените в земеползването и горското стопанство в рамката в областта на климата и енергетиката до 2030 г., COM(2016) 479 окончателен от 20.7.2016 г.

160 Предложеното максимално количество за ЕС е 280 млн. тона CO2 еквивалент за периода 2020—2030 г., като за всяка държава членка са определени ограничения (националните тавани се основават на дела на сектора на земеделието във всяка от тези държави членки).

161 Европейска комисия, Оценка на въздействието, придружаваща документа Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно задължителните годишни намаления на емисиите на парникови газове за държавите членки от 2021 г. до 2030 г. в подкрепа на устойчив енергиен съюз и в изпълнение на поетите ангажименти по силата на Парижкото споразумение, и за изменение на Регламент № 525/2013 на Европейския парламент и на Съвета относно механизъм за мониторинг и докладване на емисиите на парникови газове и на друга информация, свързана с изменението на климата (на английски език), SWD(2016) 247 окончателен от 20.7.2016 г., стр. 73.

162 Директива 1999/31/ЕО на Съвета от 26 април 1999 г. относно депонирането на отпадъци (OВ 182, 16.07.1999 г., стр. 1) и Директива 2000/76/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 4 декември 2000 година относно изгарянето на отпадъци (OВ L 332, 28.12.2000 г.).

163 Ademe, Рециклирането във Франция: Резултати от оценката на околната среда (на френски език), май 2017 г.

164 Европейска комисия, Затваряне на цикъла – план за действие на ЕС за кръговата икономика, COM(2015) 614 окончателен от 2.12.2015 г.; Европейска комисия, Първи доклад относно изпълнението на плана за действие за кръговата икономика, COM(2017) 33 окончателен от 26.1.2017 г.

165 Изменение на климата 2014: обобщаващ доклад. Принос на работни групи I, II и III към Петия доклад за оценка на Междуправителствения комитет по изменение на климата (на английски език), IPCC, 2014 г.

166 Съвместен изследователски център на Европейската комисия, Въздействие върху климата в Европа (на английски език), проект PESETA II на СИЦ, 2014 г. Данни от Dosio и Paruolo 2011 г. и Dosio и др. 2012 г.

167 Dosio, A., Paruolo, P. (2011 г.). Bias correction of the ENSEMBLES high-resolution climate change projections for use by impact models: Evaluation on the present climate. Journal of Geophysical Research D: Atmospheres, 116(16), DOI: 10.1029/2011JD015934. Dosio, A., Paruolo, P., & Rojas, R. (2012). Bias correction of the ENSEMBLES high resolution climate change projections for use by impact models: Analysis of the climate change signal. Journal of Geophysical Research D: Atmospheres, 117(17), DOI:10.1029/2012JD017968.

168 Munich RE NatCatSERVICE (на английски език).

169 Разходите за бури за период от 100 години може да се удвоят до 2080 г. (Източник: Европейска комисия, Предизвикателството на изменението на климата за европейските региони (на английски език), март 2009 г.).

170 P. Zdruli, Land resources of the Mediterranean: Status, pressures, trends and impacts on future regional development, International Centre for Advanced Mediterranean Agronomic Studies, 2012; and Zdruli, P., Land resources of the Mediterranean: status, pressures, trends and impacts on future regional development, Land Degradation & Development 25.4 (2014): 373—384.

171 България, Кипър, Гърция, Испания, Унгария, Италия, Латвия, Малта, Португалия, Румъния, Словакия и Словения са декларирали, че са засегнати от опустиняване съгласно Конвенцията на ООН за борба с опустиняването в страните, изпитващи силно засушаване и/или опустиняване (UNCCD) (Източник: Европейска комисия, Доклад на Комисията до Съвета, до Европейския парламент, до Европейския икономически и социален комитет и до Комитета на регионите Изпълнение на Тематичната стратегия за опазване на почвите и текущи дейности, COM(2012) 46 окончателен от 13.2.2012 г.).

172 Европейска агенция за околна среда, Изменението на климата – въздействия и уязвимост в Европа, 2016 г. (на английски език), 2017 г.

173 Например между 1980 г. и 2013 г. загубите, причинени от екстремни климатични събития в ЕС, се изчисляват на 368 млрд. евро. Европейска агенция за околна среда, Изменението на климата – въздействия и уязвимост в Европа, 2016 г., 2017 г. ЕАОС е използвала целия набор от данни на Munich RE — една от най-изчерпателните бази данни за загуби, причинени от природни бедствия.

174 Съвместен изследователски център на Европейската комисия, Проект Peseta II (на английски език), проект PESETA II на СИЦ, 2014 г.

175 Например последици за здравето на рибите, вж. Marcogliese, D.J., Въздействие на изменението на климата върху паразитите и инфекциозните болести по водните животни (на английски език), 2008 г.; Wilcox, C., Промените в океаните водят до заболявания (на английски език), 1.7.2016 г. Повишаването на температурата и промените в състава на водата могат да предизвикат също и миграция на рибите.

176 Комисията е отчела нарастващо търсене на „зелени“ работни места, като се очаква до 2020 г. в сектора на енергийната ефективност да работят 2 млн. души, а в сектора на възобновяемата енергия — 3 млн. души. Вж. работния документ на службите на Комисията „Използване на потенциала за създаване на заетост на екологосъобразния растеж“ от 18 април 2012 г.

177 Европейска агенция за околна среда, Изменението на климата – въздействия и уязвимост в Европа, 2016 г., 2017 г. Европейска комисия, Стратегия на ЕС за адаптация към изменението на климата, COM(2013) 216 окончателен от 16.4.2013 г.

178 Kelley, C. и др., Изменение на климата в Плодородния полумесец и последици от неотдавнашната суша в Сирия (на английски език), 2015 г.; Gleick, P.H., Вода, суша, изменение на климата и конфликти в Сирия (на английски език), 2014 г.; Voski, A., Ролята на изменението на климата във въоръжените конфликти в развиващия се свят и продължаващата война в Сирия (на английски език), 2016 г. Вж. също и Библиотека на платформата ECC относно ролята на изменението на климата в гражданската война (на английски език).

179 Richard Youngs, Изменението на климата и политиката на сигурност на ЕС: нерешено предизвикателство (на английски език), Carnegie Europe, 21.5.2014 г.

180 Европейска комисия, Стратегия на ЕС за адаптация към изменението на климата, COM(2013) 216 окончателен от 16.4.2013 г.

181 Европейска комисия, Стратегия на ЕС за адаптация към изменението на климата, COM(2013) 216 окончателен от 16.4.2013 г., стр. 6.

182 Хърватия, Кипър, България, Унгария, Латвия и Люксембург не са представили своите национални стратегии за адаптиране (уебсайт на Climate-ADAPT).

183 Директива 2000/60/ЕО на Европейския парламент и на Съвета за установяване на рамка за действията на Общността в областта на политиката за водите (ОВ L 327, 22.12.2000 г., стр. 1).

184 Директива 2007/60/EО относно оценката и управлението на риска от наводнения, (ОВ L 288, 6.11.2007 г., стр. 27).

185 Директива 2009/147/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 30 ноември 2009 г. относно опазването на дивите птици (ОВ L 20, 26.1.2010 г., стр. 7).

186 Директива 92/43/ЕИО на Съвета от 21 май 1992 г. за опазване на естествените местообитания и на дивата флора и фауна (ОВ L 206, 22.7.1992 г., стр. 7).

187 Европейска комисия, Пътна карта за постигане до 2050 г. на конкурентоспособна икономика с ниска въглеродна интензивност, COM(2011) 112 окончателен от 8.3.2011 г.; Rockström, J. Gaffney, O., Rogelj и др., Пътна карта за бърза декарбонизация (на английски език), Science, том 355, издание 6331, 24.3.2017 г.

188 Иновациите и научните изследвания се финансират също и в рамките на европейските структурни и инвестиционни фондове или по програмата NER 300 за демонстриране на безопасно за околната среда улавяне и съхранение на въглерод (CCS) и новаторски технологии за възобновяема енергия от търговски мащаб. NER 300 е акроним за 300-те млн. квоти за емисии от „Резерва за нови участници“ (New Entrants’ Reserve) на СТЕ, по която се финансира програмата. В предложението си за етап 4 на СТЕ Комисията е предложила тази програма да бъде продължена (вж. точка 34).

189 I24C и Cap Gemini, Ускоряване на иновациите в Енергийния съюз (на английски език), 2016 г., цитирано в Европейска комисия, Съобщение „Ускоряване на иновацията в областта на чистата енергия“, COM(2016) 763 окончателен от 30.11.2016 г.; Европейска комисия, Към интегриран стратегически план за енергийните технологии (план SET): Ускоряване на трансформацията на европейската енергийна система (C/2015/6317) от 15.9.2015 г.

190 I24C, Ускоряване на иновациите в Енергийния съюз, 2016 г., стр. 14.

191 Европейска комисия, Съобщение „Ускоряване на иновацията в областта на чистата енергия“, COM(2016) 763 окончателен от 30.11.2016 г.

192 Европейска комисия, Оценка на въздействието, придружаваща документа „Предложение за директива на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива 2012/27/ЕС относно енергийната ефективност“ (на английски език), SWD(2016) 405 окончателен/2 от 6.12.2016 г., Таблица 22 (Сценарий EUCO30 – Източник: модел Primes).

193 Ciscar, M. и др., Въздействие върху климата в Европа. Проект PESETA II на СИЦ (на английски език), 2014 г.

194 Модел, използван от ОИСР, показва, че ако предприятията и домакинствата не успеят да се адаптират изобщо към изменението на климата, свързаните с него разходи може да се удвоят (ОИСР, Икономически последици от изменението на климата (на английски език), 3.11.2015 г.).

195 Европейска комисия, Изпълнение на Споразумението от Париж – Напредване на ЕС към целта за намаляване с поне 40 %, COM(2016) 70 окончателен от 8.11.2016 г.

196 Например Инструментът за финансиране на природен капитал (NCFF), инструментът LIFE за енергийна ефективност (NCFF и PF4E) или фондът „Екология за растеж“ (GFG).

197 Планът ЕФСИ има за цел да привлече инвестиции на обща стойност 315 млрд. между 2015 г. и 2017 г. Той е разширен по ЕФСИ 2.0, като цели да привлече 500 млрд. евро в периода 2015—2020 г. Вж. Европейска комисия, Засилване на европейските инвестиции за създаване на заетост и растеж:към втора фаза на Европейския фонд за стратегически инвестиции и нов Европейски план за външни инвестиции, COM(2016) 581 окончателен от 14.9.2016 г.; Европейска комисия, Изпълнение на Споразумението от Париж – Напредване на ЕС към целта за намаляване с поне 40 %, COM(2016) 70 окончателен от 8.11.2016 г.

198 Промишлеността и европейските органи са осъществили редица публично-частни партньорства, като например Устойчива преработвателна промишленост чрез ефективно използване на ресурсите и енергията (на английски език) (Европейска комисия, ГД „Научни изследвания и иновации“).

199 Вж. например A.T. Kearney, Адаптиране към неизбежното (на английски език), серия прогнози на А.Т. Kearney, Thinkforward, 2013 г.; Pauw, W. P. и др., Частно финансиране за адаптирането: отговаря ли частната реалност на публичните амбиции? (на английски език), 2014 г.

200 Европейска комисия, Пакет „По-добро законотворчество“, 2016 г.

201 Вж. речника на уебсайта на Комисията за повече информация относно оценките на въздействието (Комисия, „По-добро законотворчество“, Насоки за оценка на въздействието).

202 Вж. уебсайта на Комисията за пълен списък на всички оценки на въздействието (Комисия, Оценки на въздействието).

203 Службите за климата предоставят данни, които подпомагат смекчаването на последиците, адаптирането и управлението на риска от бедствия. „Коперник“, по-рано известна като Глобален мониторинг на околната среда и сигурността и основен компонент на тези служби, е европейска система за наблюдение на Земята. Тя събира данни от сателити за наблюдение на Земята и датчици in situ. Една от нейните шест тематични области е изменението на климата. Порталът Climate-Adapt подпомага Европа в адаптирането към изменението на климата чрез събиране и разпространение на информация от научноизследователски проекти, изследвания на конкретни случаи и най-добри практики.

204 Комисията е признала тези ограничения, вж. например Европейска комисия, Пътна карта за постигане до 2050 г. на конкурентоспособна икономика с ниска въглеродна интензивност, SEC(2011) 288 от 8.3.2011 г., 2011 г., и Европейска комисия, Референтен сценарий на ЕС от 2016 г. (на английски език), 2016 г.

205 Например моделите на общо равновесие или макроикономическите модели, които се използват за оценяване на икономическите последици от политиките, обикновено моделират въздействието върху доходите на едно представително домакинство. За да се анализира въздействието върху разпределението в различните групи домакинства според дохода, са необходими допълнителни разширения на моделите и данни.

206 Например изменението на климата оказва въздействие върху водните ресурси в много форми и впоследствие се отразява и върху наличието на вода за водноелектрическите централи, глобалното затопляне се отразява върху търсенето на отопление и охлаждане.

207 ИНТОСАЙ, Декларация от Лима, определяща основните принципи на публичния одит, приета от Международната организация на върховните одитни институции, 1977 г.

208 ИНТОСАЙ е Международна организация на върховните одитни институции.

209 ЕВРОСАЙ е Европейска организация на върховните одитни институции.

210 Например насоките от 2010 г. на WGEA (Работна група за одит в областта на околната среда) на ИНТОСАЙ Одит на правителствената дейност в отговор на изменението на климата: Насоки за върховните одитни институции (на английски език), 2010 г., или от 2012 г. WGEA ЕВРОСАЙ – Съвместен одит: Адаптиране към изменението на климата – подготвени ли са правителствата? (на английски език). Насоките и докладите може да бъдат намерени на уебсайтовете на WGEA ИНТОСАЙ и WGEA ЕВРОСАЙ.

211 Сметната палата прегледа и публични одитни доклади, публикувани преди 2012 г., разглеждащи конкретни предизвикателства в областта на енергетиката и климата, които не са обхванати или рядко са обхванати в нейната извадка. Сметната палата разгледа и доклади от някои регионални одитни служби. Тези доклади обаче не бяха включени в статистиката на Сметната палата, която следва да отразява цялостната дейност само на националните ВОИ в ЕС и само през периода от януари 2012 г. до март 2017 г.

212 Специален доклад № 16/2015 „Подобряване на сигурността на доставките на енергия чрез развитие на вътрешния енергиен пазар: необходими са повече усилия“, ЕСП, 2015 г.

213 Например различни механизми за търговия, държавна намеса, разработване и прилагане на мрежови кодекси и равнище на интегритет и прозрачност на пазара.

214 Одитен доклад за извършен одит на регулирането на цените и контрола за спазването им, упражняван от Държавната комисия за енергийно и водно регулиране по отношение на доставчиците на топлинна енергия, електроенергия, вода и природен газ за периода от 01.01.2007 г. до 30.04.2013 г., Сметна палата на Република България, България, 2013 г.

215 Отваряне на пазара на електроенергия за конкуренция: незавършено изграждане (на френски език), Върховна одитна институция, Франция, 2015 г.

216 Литва, Полша, Латвия, Дания, Естония, Швеция, Финландия и Германия.

217 Функциониране и безопасност на електропреносната мрежа (на полски език), Върховна одитна институция, Полша, 2014 г.

218 Мерки за осъществяване на енергийния преход от Федералното министерство на икономиката и енергетиката, Федерална сметна палата, Германия, 2016 г.

219 Енергия от възобновяеми източници, икономии и енергийна ефективност в рамките на политиката на сближаване на ЕС (на италиански език), Върховна одитна институция, Италия, 2012 г.

220 Разработване и използване на възобновяеми енергийни източници на електроенергия (на полски език), Върховна одитна институция, Полша, 2012 г.

221 В Полша съответните разпоредби са приети през 2015 г.

222 Условия за сигурен пренос на енергия – управление на Svenska Kraftnät при осъществяването на енергийния преход (на шведски език), Върховна одитна институция, Швеция, 2016 г.

223 Специален доклад № 6/2014 Подпомагане от фондовете на политиката на сближаване за производство на възобновяема енергия – постигнати ли са добри резултати?, ЕСП, 2014 г.

224 Одит на изпълнението на пазара на електроенергия през периода 2010—2014 г. (на румънски език), Върховна одитна институция, Румъния, 2015 г.

225 Мерки за осъществяване на енергийния преход от Федералното министерство на икономиката и енергетиката, Федерална сметна палата, Германия, 2016 г.

226 Финансови средства, предназначени за подпомагане на производството на енергия от възобновяеми източници (на чешки език), Върховна одитна институция, Чешка република, 2014 г.

227 Възобновяеми енергийни източници (на гръцки език), Сметна палата на Република Кипър, Кипър, 2016 г.

228 Доклад относно изменението на законодателството относно подпомагането на фотоволтаици (на датски език), Върховна одитна институция, Дания, 2014 г.

229 Предварителни договори за възобновяема електроенергия (на английски език), Национална одитна служба, Обединено кралство, 2014 г.

230 Мерки за осъществяване на енергийния преход от Федералното министерство на икономиката и енергетиката, Федерална сметна палата, Германия, 2016 г.

231 Например Финансови средства, предназначени за подпомагане на производството на енергия от възобновяеми източници (на чешки език), Върховна одитна институция на Чешката република, 2014 г.; Специален доклад № 6/2014 Подпомагане от фондовете на политиката на сближаване за производство на възобновяема енергия – постигнати ли са добри резултати?, ЕСП, 2014 г.

232 Одит на програмата за енергийна ефективност в публичната администрация (на португалски език), Върховна одитна институция, Португалия, 2013 г.

233 Одит на енергоспестяването в публичната администрация (на словашки език), Върховна одитна институция, Словакия, 2015 г.

234 Средства от държавния бюджет, предоставени за подпомагане на енергоспестяването (на чешки език), Върховна одитна институция на Чешка република, 2015 г.

235 Енергоспестяване в публичните институции (на датски език), Върховна одитна институция, Дания, 2015 г.

236 Например Одит на енергоспестяването в публичната администрация (на словашки език), Върховна одитна институция, Словакия, 2015 г.; Проекти за енергийна ефективност на жилищния фонд и жилищните сгради в България през периода 2012—2015 г., Сметна палата на Република България, България, 2015 г.; Одит на изпълнението на публичните средства за топлинно саниране на жилища в Румъния през периода 2010—2014 г. (на румънски език), Върховна одитна институция, Румъния, 2014 г.; Одит на програмата за енергийна ефективност в публичната администрация (на португалски език), Върховна одитна институция, Португалия, 2013 г.

237 Специален доклад № 21/2012 Разходна ефективност на инвестициите в енергийна ефективност в рамките на политиката на сближаване, ЕСП, 2012 г.

238 Например Инвестиции в енергийната ефективност на обществените учреждения (на полски език), Върховна одитна институция, Полша, 2015 г.; Одит на енергоспестяването в публичната администрация (на словашки език), Върховна одитна институция, Словакия, 2015 г.; Одит на изпълнението на публичните средства за топлинно саниране на жилища в Букурещ през периода 2010—2014 г. (на румънски език), Върховна одитна институция, Румъния, 2014 г.

239 Одит на отпуснатите средства за подпомагане на жилищната собственост – изолация на жилищни блокове (на словашки език), Върховна одитна институция, Словакия, 2017 г.

240 Например Мерки за осъществяване на енергийния преход от Федералното министерство на икономиката и енергетиката, Федерална сметна палата, Германия, 2016 г.; Ефикасност на изпълнението на мерките за ефективно използване на енергия (на словенски език), Върховна одитна институция, Словения, 2013 г.

241 Например Одит на енергоспестяването в публичната администрация (на словашки език), Върховна одитна институция, Словакия, 2015 г.; Инвестиции в енергийната ефективност на обществените учреждения (на полски език), Върховна одитна институция, Полша, 2015 г.; Одит на програмата за енергийна ефективност в публичната администрация (на португалски език), Върховна одитна институция, Португалия, 2013 г.

242 Въпреки че ЕСП е включила одитите относно ядрената безопасност в своята статистика, свързаната с тях одитна дейност не е включена в настоящия раздел.

243 Специален доклад № 22/2016 „Програми на ЕС за подпомагане на извеждането от експлоатация на ядрени съоръжения в Литва, България и Словакия: постигнат е известен напредък след 2011 г., но предстоят сериозни предизвикателства“, ЕСП, 2016 г.

244 Цени на ядрената енергия: актуализация 2014 г. (на френски език), Върховна одитна институция, Франция, 2014 г.

245 Поддръжка на атомните централи (на френски език), Върховна одитна институция, Франция, 2016 г.

246 Напредък на обекта Sellafield: актуализация (на английски език), Национална одитна служба, Обединено кралство, 2015 г.

247 Разходи за субсидии на енергоемки предприятия с цел компенсиране на повишените цени на електроенергията заради търговията с емисии (на немски език), Федерална сметна палата, Германия, 2016 г.

248 Търговия с емисии за ограничаване на изменението на климата: дава ли резултати? (на английски език), Дания, Финландия, Латвия, Литва, Норвегия, Полша, Швеция, 2012 г.

249 Приходи на федералните провинции от системата за търговия с емисии (на немски език), Федерална сметна палата, Германия, 2014 г.

250 Прилагане от страна на Франция на пакета „енергия-климат“ (на френски език), Върховна одитна институция, Франция, 2014 г.

251 Например Данъци, свързани с климата – кой плаща? (на английски език), Върховна одитна институция, Швеция, 2012 г.; Спазване на правните изисквания от управлението на квотите за емисии на парникови газове и ефективност на системата в Латвия (на английски език), Върховна одитна институция на Република Латвия, 2012 г.; Одит на механизмите за контрол и намаление на емисиите на CO2 – национален план на разпределение на квотите за емисии през периода 2008—2012 г. и португалски въглероден фонд (на португалски език), Върховна одитна институция, Португалия, 2011 г.

252 Енергийна ефективност в промишлеността – последици от действията на централното управление (на английски език), Върховна одитна институция, Швеция, 2013 г.

253 Политики в областта на изменението на климата във Финландия – обобщение на извършените одити (на английски език), Върховна одитна институция, Финландия, 2012 г.

254 Приходи на федералните провинции от системата за търговия с емисии (на немски език), Федерална сметна палата, Германия, 2014 г.

255 Данъци, свързани с климата – кой плаща?, Върховна одитна институция, Швеция, 2012 г.

256 Разходи за субсидии на енергоемки предприятия с цел компенсиране на повишените цени на електроенергията заради търговията с емисии, Федерална сметна палата, Германия, 2016 г.

257 Например Специален доклад относно прилагането на Протокола от Киото (на френски език), Върховна одитна институция, Люксембург, 2014 г.; Приходи на федералните провинции от системата за търговия с емисии (на немски език), Федерална сметна палата, Германия, 2014 г.; Одит на механизмите за контрол и намаление на емисиите на CO2 – национален план на разпределение на квотите за емисии през периода 2008—2012 г. и португалски въглероден фонд (на португалски език), Върховна одитна институция, Португалия, 2011 г.

258 Например Търговия с емисии за ограничаване на изменението на климата:дава ли резултати?, Дания, Финландия, Латвия, Литва, Норвегия, Полша, Швеция, 2012 г.; Измами с ДДС при квотите за въглерод (на френски език), Върховна одитна институция, Франция, 2012 г.; Функциониране на системата за администриране на емисиите на парникови газове и СТЕ (на полски език), Върховна одитна институция, Полша, 2012 г.

259 Специален доклад № 6/2015 Цялост и прилагане на схемата на ЕС за търговия с емисии (СТЕ на ЕС), ЕСП, 2015 г.

260 Например при един одит на ЕСП от 2014 г. е установена лоша икономическа ефективност на финансираната от ЕС летищна инфраструктура, което е довело до ненужно голям размер на инфраструктурните елементи и свръхкапацитет (Специален доклад № 21/2014 Финансираната от ЕС летищна инфраструктура не е постигнала добра икономическа ефективност, ЕСП, 2014 г.). В специален доклад № 5/2013 Правилно ли са изразходвани средствата за пътища от фондовете на политиката на сближаване на ЕС? (ЕСП, 2013 г.) ЕСП заключава, че насочените към пътищата проекти са постигнали очакваните резултати и целите си само частично, но че не е обърнато достатъчно внимание на осигуряването на икономическата ефективност на проектите.

261 Схеми за контрол на емисиите на превозните средства (на английски език), Върховна одитна институция, Малта, 2012 г.

262 Например Отпуснати средства за оперативната съвместимост на настоящата железопътна мрежа (на чешки език), Върховна одитна институция, Чешка република, 2017 г.; Устойчив товарен транспорт – интермодална мрежа; последващ одит (на немски език), Върховна одитна институция, Австрия, 2015 г.; Финансови средства за развитие и модернизация на водните пътища и пристанищата и развитието на мултимодален товарен транспорт (на чешки език), Върховна одитна институция, Чешка република, 2014 г.

263 Специален доклад № 1/2015 Транспортът по вътрешните водни пътища в Европа: условията за корабоплаване и делът на този вид транспорт не са се подобрили значително от 2001 г. насам,ЕСП, 2015 г.

264 Специален доклад № 8/2016 Железопътни товарни превози в ЕС — все още липсва развитие в правилната посока, ЕСП, 2016 г.

265 Специален доклад № 23/2016 Морският транспорт в ЕС е принуден да оцелява в бурни води – много неефективни и неустойчиви инвестиции, ЕСП, 2016 г.

266 Специален доклад № 18/2016 Система на ЕС за сертифициране на устойчиви биогорива, ЕСП, 2016 г.; Биогорива: подобрени резултати, необходими корекции (на френски език), Върховна одитна институция, Франция, 2016 г.; Цели на ЕС и национални цели за производство и употреба на биогорива за периода 2008—2012 г., Сметна палата на Република България, България, 2015 г.; Одит на производството и смесването на биогорива (на португалски език), Върховна одитна институция, Португалия, 2014 г.; Използване на биогорива и биокомпоненти в транспорта (на полски език), Върховна одитна институция, Полша, 2014 г.; Изпълнение на целите и задачите на Словакия, определени от ЕС в областта на биогоривата за транспорта (на словашки език), Върховна одитна институция, Словакия, 2014 г.; Политика за подпомагане на биогоривата (на френски език), Върховна одитна институция, Франция, 2012 г.

267 Специален доклад № 18/2016 Система на ЕС за сертифициране на устойчиви биогорива, ЕСП, 2016 г.

268 Например Цели на ЕС и национални цели за производство и употреба на биогорива за периода 2008—2012 г., Сметна палата на Република България, България, 2015 г.; Одит на производството и смесването на биогорива (на португалски език), Върховна одитна институция, Португалия, 2014 г.; Използване на биогорива и биокомпоненти в транспорта (на полски език), Върховна одитна институция, Полша, 2014 г.

269 Индикативната крива, посочена в Директивата за енергията от възобновяеми източници, и определянето на национални цели за всеки период от две години между 2011 г. и 2018 г.

270 Биогорива: подобрени резултати, необходими корекции (на френски език), Върховна одитна институция, Франция, 2016 г.

271 Политика за подпомагане на биогоривата (на френски език), Върховна одитна институция, Франция, 2012 г.

272 Изпълнение на целите и задачите на Словакия, определени от ЕС в областта на биогоривата за транспорта (на словашки език), Върховна одитна институция, Словакия, 2014 г.

273 През 2012 г. ЕСП публикува одит относно отпуснатите допълнителни средства за ОСП в рамките на т. нар. „проверка на състоянието“, част от които е трябвало да предоставят финансиране за приоритети на ЕС като изменението на климата, възобновяемата енергия и инвестициите в енергийна ефективност от страна на земеделските стопанства (Специален доклад № 8/2012 Насочване на помощта за модернизация на земеделските стопанства, ЕСП, 2012 г.).

274 Специален доклад относно дейностите за възстановяване на горите с цел подобряване на качеството на околната среда посредством залесяване на увредени земи, екологично възстановяване и устойчиво управление на горите (на румънски език), Върховна одитна институция, Румъния, 2015 г.; Обезлесяване и компенсиране – изпълнение на задължението за компенсиране на обезлесяването и функционирането на фонда за компенсиране на горите (на нидерландски език), Върховна одитна институция, Белгия, 2016 г.

275 Специален доклад № 24/2014 Добре ли се управлява помощта от ЕС за предотвратяване и възстановяване на щети от пожари и природни бедствия в горите?, ЕСП, 2014 г.

276 Постоянен фонд за горите, Фонд за опазване на природата и биологичното разнообразие и Водноелектрически фонд Baixo Sabor (на португалски език), Върховна одитна институция, Португалия, 2017 г.

277 Изпълнение на програмата за финансиране на общите нужди в горското стопанство (на английски език), Върховна одитна институция, Литва, 2016 г.

278 Помощта за горския дърводобивен сектор (на френски език), Върховна одитна институция, Франция, 2014 г.

279 Например Одит на лицензирането и експлоатацията на депа за твърди отпадъци (на португалски език), Върховна одитна институция, Португалия, 2015 г.; Функциониране на регионалните системи за управление на отпадъци (на литовски език), Върховна одитна институция, Литва, 2013 г.; Ефективност и ефикасност на използването на средства за дейности по управлението на отпадъци и екологизирането на области, засегнати от промишлени дейности през периода 2011—2013 г. (на румънски език), Върховна одитна институция, Румъния, 2013 г.; Координиран одит на прилагането на Европейския регламент за превоза на отпадъци: Съвместен доклад, основан на осем национални одита от България, Гърция, Унгария, Ирландия, Нидерландия, Норвегия, Полша и Словения (на английски език), 2012 г.; Специален доклад № 20/2012 Ефективно ли е финансирането чрез структурни мерки на инфраструктурни проекти за управление на общинските отпадъци в подпомагането на държавите членки за постигане на целите на политиката на ЕС относно отпадъците?, ЕСП, 2012 г.

280 Например Управление на битовите отпадъци в Ил-дьо-Франс:целите не са постигнати (на френски език), Върховна одитна институция, Франция, 2017 г.; Проследима ли е таксата за управление на битови отпадъци, изчислена от SIA „ZAAO“? (на английски език), Върховна одитна институция на Република Латвия, 2017 г.; Дейност на държавните и местните правителства в организирането на преработката на битови отпадъци (на естонски език), Национална служба за одит, Естония, 2016 г.; Управление на общински отпадъци (на словенски език), Сметна палата, Словения, 2015 г.; Съответствие с планираните цели и правни изисквания от страна на управлението на общинските отпадъци (на латвийски език), Върховна одитна институция на Република Латвия, 2015 г.; Надзор на три проекта по инициативи за частно финансиране в областта на отпадъците (на английски език), Национална одитна служба, Обединено кралство, 2014 г.; Функциониране на регионалните системи за управление на отпадъци (на литовски език), Върховна одитна институция, Литва, 2013 г.

281 Специален доклад № 34/2016 — Борбата срещу разхищаването на храни е възможност за ЕС да подобри ресурсната ефективност на веригата на снабдяване с храни, ЕСП, 2016 г.

282 Например Ефективност на предотвратяването и преодоляването на последиците от наводненията, Сметна палата на Република България, България, 2016 г.; Задължения на управляващите органи на националната програма за защита от наводнения, Федерална сметна палата, Германия, 2016 г.; Стратегически планове и програми за намаляване на хидрогеоложкия риск (на италиански език), Върховна одитна институция,Италия, 2015 г.

283 Ефективност на използването на европейските фондове за защита от наводнения (на словенски език), Върховна одитна институция, Словения, 2014 г.; Поуки от наводненията през 2010 г. по атлантическото крайбрежие (Ксинтия) и във Вар (на френски език), Върховна одитна институция, Франция, 2012 г.

284 Например Разработване на планове за управление на риска от наводнения, Сметна палата на Република България, България, 2016 г.; Стратегическо планиране на управлението на риска от наводнения (на английски език), Служба на органа за контрол и главния одитор, Ирландия, 2015 г.; Стратегически планове и програми за намаляване на хидрогеоложкия риск (на италиански език), Върховна одитна институция, Италия, 2015 г.; Намаляване на последиците от сушите и наводненията чрез засилване на дребномащабното задържане на вода (на полски език), Върховна одитна институция, Полша, 2015 г.; Ефективност на използването на европейските фондове за защита от наводнения (на словенски език), Върховна одитна институция, Словения, 2014 г.

285 Например Одит на изпълнението относно ефикасността и ефективността на програмите и предприетите мерки за предотвратяване и отстраняване на последиците от наводненията в Румъния през периода 2005—2013 г. (на румънски език), Върховна одитна институция, Румъния, 2014 г.; Поуки от наводненията през 2010 г. по атлантическото крайбрежие (Ксинтия) и във Вар (на френски език), Върховна одитна институция, Франция, 2012 г.

286 Например Специален доклад № 4/2014 Частичен успех на интегрирането в ОСП на целите на политиката за водите на ЕС, ЕСП, 2014 г.; Стратегическо управление на риска от наводнения (на английски език), Национална одитна служба, Обединено кралство, 2014 г.; Ефективност на използването на европейските фондове за защита от наводнения (на английски език), Върховна одитна институция, Словения, 2014 г.; Функциониране на системата за предотвратяване на наводнения за река Серафа (на полски език), Върховна одитна институция, Полша, 2013 г.; Изпълнение на задачите по управление на водите в речния басейн на река Одер в провинция Ополе, по-специално по отношение на защитата от наводнения (на полски език), Върховна одитна институция, Полша, 2012 г.; Управление на водните ресурси за селското стопанство (програма за развитие на селските райони 2007—2013 г.), Върховна одитна институция, Полша, 2012 г.

287 Например одитиране на прилагането на Европейската рамкова директива за водите: Прилагане на Европейската рамкова директива за водите в регион Валония – Оценка на управлението на качеството на водните басейни, Върховна одитна институция, Белгия, 2016 г.; Управление на водните ресурси в Кипър (на английски език), Върховна одитна институция, Кипър, 2016 г.

288 Както в рамките на ЕС, така и извън него. Например в доклада на Сметната палата от 2016 г. относно реакцията на ЕС при бедствия извън ЕС беше оценен начинът, по който ЕС е реагирал при три неотдавнашни международни бедствия, включително наводненията през 2014 г. на Западните Балкани. Сметната палата стигна до заключението, че ЕС е улеснил координацията на място на усилията за реагиране на държавите членки – включително чрез предоставяне на спътникови карти и експерти от ЕС – с цел подобряване на процеса на вземане на решения, както и улесняване на координираното постепенно оттегляне на екипите на ЕС (Специален доклад № 33/2016 Механизъм за гражданска защита на Съюза – координацията на действията за реагиране при бедствия извън ЕС като цяло е била ефективна, ЕСП, 2016 г.). За пример за одит на механизмите за борба с бедствия в рамките на държавите членки, вж. Фондът за предотвратяване на сериозни природни рискове (на френски език), Върховна одитна институция, Франция, 2016 г.

289 Адаптиране към изменението на климата – подготвени ли са правителствата? (на английски език), ЕВРОСАЙ, 2012 г. с участието на ВОИ от и извън ЕС: Австрия, България, Кипър, Европейската сметна палата, Малта, Нидерландия, Норвегия, Русия и Украйна.

290 Прилагане от страна на Франция на пакета „енергия-климат“ (на френски език), Върховна одитна институция, Франция, 2014 г.

291 Например Доклад за публичното финансиране, предоставено за научни изследвания на енергетиката, развитие и демонстрационни дейности (на английски език), Върховна одитна институция, Дания, 2013 г.; Научни изследвания на климата в Швеция – какви са разходите и последиците за Швеция? (на английски език), Върховна одитна институция, Швеция, 2012 г.; Подпомагане на технологиите в областта на енергетиката и климата (на английски език), Върховна одитна институция, Финландия, 2011 г.

292 Улавяне и съхранение на въглерод: втори конкурс за държавна подкрепа (на английски език), Национална одитна служба, Обединено кралство, 2017 г.; Улавяне и съхранение на въглерод:Поуки от конкурса за първата демонстрация в Обединеното кралство (на английски език), Национална одитна служба, Обединено кралство, 2012 г.; Алтернативни методи за използване на въглища за производство на газ и течни горива (на полски език), Върховна одитна институция, Полша, 2015 г.

293 Единственият одитен доклад, който Сметната палата откри във връзка с финансирането на действия в областта на климата в развиващите се държави, е публикуваният от самата ЕСП през 2013 г.: Специален доклад № 17/2013 Финансиране от ЕС на борбата с изменението на климата в контекста на външната помощ, ЕСП, 2013 г.

294 Специален доклад № 31/2016 Изразходване на най-малко една пета от бюджета на ЕС за действия по климата — предприемат се амбициозни действия, но рискът от неуспех е сериозен, ЕСП, 2016 г.

295 Данъци, свързани с климата – кой плаща?, Върховна одитна институция, Швеция, 2012 г.

296 Ефективност на данъчните разходи, свързани с устойчивото развитие (на френски език), Върховна одитна институция, Франция, 2016 г. В одитния доклад е използван терминът „устойчиви“ данъчни разходи, който в техния одит се отнася главно до екологичните и климатичните измерения на устойчивостта.

297 Например Планирани ли са и използвани ли са по ефективен начин и в съответствие с изискванията на нормативните актове средствата, предназначени за намаляване на изменението на климата, управлявани от Министерството за опазване на околната среда и регионално развитие? (на английски език), Върховна одитна институция на Република Латвия, 2017 г.; Прилагане от страна на Франция на пакета „енергия-климат“ (на френски език), Върховна одитна институция, Франция, 2014 г. Смекчаване на последиците от изменението на климата (на английски език), Върховна одитна институция, Финландия, 2011 г.

298 Например Енергийна политика: необходимост от съгласуваност (на английски език), Върховна одитна институция, Нидерландия, 2015 г.; Прилагане от страна на Франция на пакета „енергия-климат“ (на френски език), Върховна одитна институция, Франция, 2014 г.; Климат срещу пари? Одити в областта на климата 2009—2013 г. (на английски език), Върховна одитна институция, Швеция, 2013 г.; Политики в областта на изменението на климата във Финландия – обобщение на извършените одити, Върховна одитна институция, Финландия, 2012 г.

299 Специален доклад № 16/2015 Подобряване на сигурността на доставките на енергия чрез развитие на вътрешния енергиен пазар: необходими са повече усилия, ЕСП, 2015 г.

300 Данъци, свързани с климата – кой плаща?, Върховна одитна институция, Швеция, 2012 г.

301 Усилия на държавата за намаляване на емисиите на парникови газове (на английски език), Национална служба за одит, Естония, 2009 г.

302 Констатации относно управлението и търговията със сертификати за емисии на парникови газове (на румънски език), Върховна одитна институция, Румъния, 2011 г.

303 Система за търговия с квоти за емисии на парникови газове (на английски език), Върховна одитна институция, Литва, 2012 г.

304 Одит на механизмите за контрол и намаляване на емисиите на CO2, Върховна одитна институция, Португалия, 2011 г.

305 Договор за функционирането на Европейския съюз (вж. точка 12).

306 Вж. също и ОИСР, Икономическите последици от изменението на климата, OECD Publishing, Париж, 2015 г.

307 Източник: Евростат.

308 Генерални дирекции „Икономически и финансови въпроси“, „Вътрешен пазар, промишленост, предприемачество и МСП“, „Конкуренция“, „Трудова заетост, социални въпроси и приобщаване“, „Земеделие и развитие на селските райони“, „Енергетика“, „Мобилност и транспорт“, „Действия по климата“, „Околна среда“, „Научни изследвания и иновации“, „Морско дело и рибарство“, „Финансова стабилност, финансови услуги и съюз на капиталовите пазари“, „Регионална и селищна политика“, „Миграция и вътрешни работи“, „Правосъдие и потребители“, „Политика за съседство и преговори за разширяване“, „Международно сътрудничество и развитие“, „Европейска гражданска защита и европейски операции за хуманитарна помощ“, Евростат и Генералният секретариат.

309 Сметната палата не взе предвид одитни доклади, свързани с:

 • финансови отчети (финансови одити);
 • енергийни дружества;
 • местни инфраструктурни проекти, които не са свързани с климата, например изграждане на пътища;
 • пътна/железопътна/въздушна безопасност или поддръжка;
 • събиране на пътни такси;
 • медицински отпадъци;
 • качество на водите или замърсяване на водите;
 • природни бедствия, които не са свързани с изменението на климата;
 • селско стопанство, което не е свързано с енергетиката или изменението на климата;
 • биологично разнообразие, което не е свързано с изменението на климата (например характеристики на националните паркове);
 • административна компетентност на национални или регионални организации, административни процедури (например разрешения, концесии и т.н.) или спазване на договори;
 • други теми, които имат ограничена връзка с енергетиката и изменението на климата.

310 228 доклада от национални ВОИ и 41 доклада от ЕСП.

Екип на ЕСП

Настоящият обзорен доклад на Сметната палата разглежда широк спектър от теми въз основа на проучванията и опита на Сметната палата, както и на специалните доклади, публикувани от нея и от други върховни одитни институции на ЕС от 2012 година насам. Той е предназначен да послужи като основа за консултации и диалог със заинтересованите от дейността на ЕСП страни, както и за по-нататъшната одитна дейност на ЕСП.

Настоящият доклад е приет от Одитен състав I, който е специализиран в областта на устойчивото използване на природните ресурси. За одита отговаря Phil Wynn Owen, член на ЕСП и ръководител на одитен състав I. Ръководител на одитната задача е Olivier Prigent, а заместник-ръководител — Bertrand Tanguy.


От ляво надясно: Tomasz Plebanowicz, Vivi Niemenmaa, Gareth Roberts, Katharina Bryan, Marco Bridgford, Olivier Prigent, Mushfiqur Chowdhury, Emese Fesus, Joao Nuno Coelho Dos Santos, Bertrand Tanguy, Phil Wynn Owen, Armando Do Jogo.

Други служители, които са участвали в одита: Robert Markus, Paul Toulet-Morlanne, Balazs Kaszap, Ingrid Ciabatti, Tomasz Kapera и Ide Ni Riagain. Този доклад е изготвен с помощта на Richard Moore.

За контакти

ЕВРОПЕЙСКА СМЕТНА ПАЛАТА
12, rue Alcide De Gasperi
1615 Luxembourg
LUXEMBOURG

Тел. +352 4398-1
За запитвания: eca.europa.eu/bg/Pages/ContactForm.aspx
Уебсайт: eca.europa.eu
Туитър: @EUAuditorsECA

Допълнителна информация за Европейския съюз можете да намерите в интернет (http://europa.eu).

Люксембург: Служба за публикации на Европейския съюз, 2017 г.

Print ISBN 978-92-872-7594-3 doi:10.2865/1366 QJ-02-17-490-BG-C
PDF ISBN 978-92-872-7576-9 doi:10.2865/38129 QJ-02-17-490-BG-N
HTML ISBN 978-92-872-7693-3 doi:10.2865/358983 QJ-02-17-490-BG-Q

© Европейски съюз, 2017 г.

Възпроизвеждането е разрешено при посочване на източника. За всяко използване или възпроизвеждане на снимките или на другите материали, чиито авторски права не са притежание на Европейския съюз, трябва да бъде поискано разрешение пряко от притежателите на авторските права.

ЗА КОНТАКТ С ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА ЕС

Лично

В целия Европейския съюз съществуват стотици информационни центрове „Europe Direct“. Адресът на най-близкия до Вас център ще намерите на уебсайта http://europa.eu/contact

По телефона или по електронна поща

Europe Direct е служба, която отговаря на въпроси за Европейския съюз. Можете да се свържете с тази служба:

 • чрез безплатния телефонен номер 00 800 6 7 8 9 10 11 (някои оператори може да таксуват обаждането),
 • или стационарен телефонен номер +32 22999696, или
 • по електронна поща чрез формуляра на разположение на адрес http://europa.eu/contact.

За да намерите информация за ЕС

 • Онлайн
  Информация за Европейския съюз на всички официални езици на ЕС е на разположение на уебсайта Europa на адрес http://europa.eu.
 • Публикации на ЕС
  Можете да изтеглите или да поръчате безплатни и платени публикации от EU Bookshop на адрес http://publications.europa.eu/eubookshop. Редица безплатни публикации може да бъдат получени от службата Europe Direct или от Вашия местен информационен център (вж. http://europa.eu/contact).
 • Право на ЕС и документи по темата
  За достъп до правна информация от ЕС, включително цялото право на ЕС от 1951 г. насам на всички официални езици, посетете уебсайта EUR-Lex на адрес http://eur-lex.europa.eu.
 • Свободно достъпни данни от ЕС
  Порталът на ЕС за свободно достъпни данни (http://data.europa.eu/euodp) предоставя достъп до набори от данни от ЕС. Данните могат да бъдат изтеглени и използвани повторно безплатно, както за търговски, така и за нетърговски цели.