Sprawozdanie krajowe

POLSKA

1. Kluczowe wskaźniki

Rysunek 1: Przegląd kluczowych wskaźników
Polska UE
2011 2021 2011 2021
Cele na poziomie UE Cel na 2030 r.
Uczestnictwo we wczesnej edukacji (od wieku 3 lat do wieku, w którym rozpoczyna się obowiązek szkolny) ≥ 96% 76.4%13.d 90.8%20 91.8%13 93.0%20
Ósmoklasiści z niskimi osiągnięciami w umiejętnościach cyfrowych < 15% 25.3%13 : : :
15-latkowie z niskimi osiągnięciami w: rozumieniu tekstów < 15% 15.0%09 14.7%18 19.7%09 22.5%18
myśleniu matematycznym < 15% 20.5%09 14.7%18 22.7%09 22.9%18
naukach przyrodniczych < 15% 13.1%09 13.8%18 18.2%09 22.3%18
Osoby wcześnie kończące naukę (w wieku 18–24 lat) < 9% 5.6% 5.9%b 13.2% 9.7%b
Absolwenci kształcenia i szkolenia zawodowego, którzy skorzystali z uczenia się w rzeczywistych warunkach pracy ≥ 60% (2025) : 11.6% : 60.7%
Odsetek osób z wykształceniem wyższym (w wieku 25–34 lat) ≥ 45% 39.0% 40.6%b 33.0% 41.2%
Uczestnictwo dorosłych w uczeniu się (w wieku 25-64 lat) ≥ 47% (2025) : : : :
Inne wskaźniki kontekstowe
Wskaźnik sprawiedliwości systemów (punkty procentowe) : 10.6%18 : 19.30%18
Osoby wcześnie kończące naukę (w wieku 18–24 lat) rodowici mieszkańcy 5.6% 5.9%b 11.9% 8.5%b
osoby urodzone w UE :u :bu 25.3% 21.4%b
osoby urodzone poza UE 50.2% :bu 31.4% 21.6%b
Odsetek osób z wykształceniem średnim II stopnia (w wieku 20-24 lat, ISCED 3-8) 90.1% 90.6%b 79.6% 84.6%b
Odsetek osób z wykształceniem wyższym (w wieku 25–34 lat) rodowici mieszkańcy 39.0% 40.4%b 34.3% 42.1%b
osoby urodzone w UE :u :bu 28.8% 40.7%b
osoby urodzone poza UE 50.2%u 63.5%b 23.4% 34.7%b
Wydatki na edukację Wydatki publiczne na edukację jako procent PKB 5.4% 5.2%20 4.9% 5.0%20
Udział wydatków publicznych na edukację w łącznych wydatkach sektora instytucji rządowych i samorządowych 12.3% 10.7%20 10.0% 9.4%20

Źródła: Eurostat (UOE, BAEL, COFOG); OECD (PISA). Więcej informacji można znaleźć w załączniku I i w Zestawie narzędzi Monitora. Uwagi: Średnia UE w 2018 r. dotycząca wyników PISA w zakresie czytania ze zrozumieniem nie obejmuje ES; zastosowany wskaźnik (wczesna edukacja) odnosi się do programów wczesnej edukacji i opieki nad dzieckiem, które zgodnie z Międzynarodową Standardową Klasyfikacją Kształcenia (ISCED) uznaje się za „edukacyjne”, a zatem stanowią pierwszy poziom kształcenia w systemach kształcenia i szkolenia – poziom 0 ISCED; wskaźnik równości przedstawia różnicę w odsetku 15-latków z niskimi osiągnięciami w czytaniu, matematyce i naukach przyrodniczych (łącznie) między dolną a górną ćwiartką statusu społeczno-ekonomicznego; b = przerwa w szeregu czasowym; d = definicja różni się; u = dane o niskiej wiarygodności;: = brak danych; 09 = 2009; 13 = 2013; 18 = 2018; 20 = 2020.

Rysunek 2: Pozycja w stosunku do najlepszych i najsłabszych wyników

2. Edukacja włączająca wysokiej jakości

Mimo pewnej poprawy wysoki odsetek uczniów z niepełnosprawnościami pozostaje w oddzielnych placówkach edukacyjnych. Obowiązujące przepisy1 zapewniają wszystkim dzieciom, w tym dzieciom z niepełnosprawnościami, prawo do uczęszczania do dowolnego typu szkoły, natomiast system edukacji powinien zapewniać wsparcie dostosowane do potrzeb dzieci, w tym podejście ukierunkowane. Chociaż odsetek uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych w szkołach powszechnych wzrósł w latach 2010–2018, poziom segregacji i dysproporcji w osiągnięciach edukacyjnych pozostaje wysoki. Związana z tym różnica między obszarami miejskimi i wiejskimi jest również wyraźna: w 2018 r. wykształcenie wyższe uzyskało 12,2% osób z niepełnosprawnościami w wieku produkcyjnym mieszkających w miastach w porównaniu z 3,9% osób mieszkających na obszarach wiejskich (Komisja Europejska, 2021a). W roku szkolnym 2018/2019 46% uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych w szkołach podstawowych uczęszczało do zwykłych klas, 19% do klas integracyjnych2, a 33% do szkół podstawowych specjalnych. Podczas gdy 32,2% osób z niepełnosprawnościami ukończyło studia wyższe lub równorzędne, co jest wynikiem nieco powyżej średniej UE, luka w zakresie równości osób z niepełnosprawnościami jest większa i wynosi 17,7 punktu procentowego (14,4 punktu procentowego w UE). Ponadto w sprawozdaniu europejskiej sieci ekspertów ds. niepełnosprawności podkreślono niezrealizowane zalecenia Komitetu ONZ ds. Praw Osób z Niepełnosprawnościami dotyczące wysokiej jakości edukacji włączającej (Komisja Europejska, 2021a). 

W oparciu o rzetelne dane Polska podejmuje działania mające na celu poprawę jakości edukacji włączającej. Ministerstwo Edukacji i Nauki („ministerstwo”), korzystając z programu wspierania reform strukturalnych Komisji Europejskiej, opracowało we współpracy z Europejską Agencją ds. Specjalnych Potrzeb i Edukacji Włączającej rozwiązania służące poprawie jakości edukacji włączającej, w oparciu o wykaz zaleceń i działań priorytetowych3. Jak wynika z raportu merytorycznego przygotowanego na zlecenie ministerstwa, najbardziej palącymi problemami są: brak specjalistów, głównie psychologów i psychiatrów, brak modeli współpracy między odpowiednimi instytucjami, niska świadomość w zakresie potrzeb specjalnych i edukacji włączającej, również wśród rodziców, oraz potrzeba wsparcia ze strony nauczycieli oraz ich wiedzy w zakresie najczęstszych zaburzeń u dzieci (Dorota Podgórska-Jachnik, 2021). Projekt ustawy o edukacji włączającej4 zakłada stworzenie interdyscyplinarnego systemu wsparcia dla dzieci, uczniów i rodzin, trójstopniowego systemu wczesnego wspomagania rozwoju oraz nowego systemu diagnozowania specjalnych potrzeb edukacyjnych, obejmującego monitorowanie i ocenę poszczególnych działań wspierających. Zwiększona zostanie rola placówek kształcenia specjalnego, które będą wspierać włączającą edukację powszechną. Zaproponowano nowe środki nadzoru, które mają zapewnić jakość oraz wsparcie rozwoju umiejętności kadry nauczycielskiej w zakresie edukacji włączającej. Mając na uwadze różne wyzwania organizacyjne, z którymi szkoły zmierzyły się w ostatnich latach, wdrożenie wszystkich zmian będzie wymagało starannego planowania. Niedawno rozpoczęto kampanię informacyjną5, jednak długoterminowa strategia na rzecz edukacji włączającej, obejmująca środki monitorowania i oceny, pozwoliłaby zwiększyć zaangażowanie zainteresowanych stron i zapewnić ciągłą poprawę jakości.

Nowe przepisy mają na celu zwiększenie liczby specjalistów wspomagających w przedszkolach i szkołach powszechnych. W ustawie z dnia 12 maja 2022 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw6,7, ustanowiono minimalną liczbę specjalistów8 oraz nowe stanowisko pedagoga specjalnego w przedszkolach i szkołach powszechnych. Łączna liczba tych specjalistów w placówkach powszechnych powinna wzrosnąć z 22 000 we wrześniu 2022 r. do 51 000 we wrześniu 2024 r. Na wsparcie pierwszego etapu przeznaczono około 110 mln EUR dla samorządów lokalnych. Wcześniej, bo od 1 marca, ministerstwo przeznaczyło dodatkowo około 39 mln euro na wsparcie psychologiczne i pedagogiczne w przedszkolach i szkołach; środki te mogą być również wykorzystane na potrzeby zapewnienia wsparcia dzieciom wysiedlonym z Ukrainy. 

Polska realizuje projekty dotyczące edukacji włączającej wspierane ze środków unijnych na wszystkich poziomach, niemniej ocena jakości udzielonego wsparcia ma zasadnicze znaczenie dla optymalnego kształtowania polityki. Od 2018 r. w ramach projektu Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) „Przestrzeń dostępnej szkoły” wspierane są inicjatywy mające na celu poprawę dostępności szkół9. Dzięki dodatkowemu wsparciu z EFS10 Polska planuje przeszkolić 28 000 nauczycieli i specjalistów, wprowadzić asystentów uczniów11, opracować ocenę funkcjonalną i utworzyć 23 centra wspierające edukację włączającą (ramka 1). W 2022 r. uruchomiono projekty badawcze dotyczące zintegrowanego wspomagania oraz studia podyplomowe z zakresu wspomagania wczesnego rozwoju w celu uwzględnienia specjalnych potrzeb edukacyjnych. Na poziomie szkolnictwa wyższego 21 instytucji szkolnictwa wyższego uczestniczyło w projekcie dotyczącym integracji studentów z autyzmem12; uczelnie wyższe wdrożyły ponadto 32 projekty dotyczące projektowania uniwersalnego13. W ramach programu „Uczelnia dostępna” wspierane są zmiany organizacyjne w 199 instytucjach szkolnictwa wyższego14. Ocenę tych projektów rozpoczęto w 2021 r. 15

Ramka 1: Model specjalistycznych centrów wspierających edukację włączającą objętych wsparciem EFS 

Celem projektu (1.01.2020–30.06.2023) jest opracowanie rozwiązań wspierających szkoły powszechne w zapewnianiu wysokiej jakości edukacji włączającej. Pilotażowo zostanie uruchomiona sieć 23 centrów, które będą bazować na wiedzy i zasobach instytucji kształcenia specjalnego. Eksperci opracują model oraz materiały szkoleniowe dla centrów, wybranych w ramach procedury udzielenia dotacji. Pilotażowe wdrożenie centrów umożliwi ewaluację założeń modelu i przyczyni się do podniesienia kwalifikacji nauczycieli. 

Dotacja pokryje koszty dodatkowych specjalistów, wyposażenia i materiałów dydaktycznych dla przedszkoli, szkół i placówek specjalnych, które staną się centrami wspierającymi edukację włączającą. Sprzęt będzie udostępniany w miarę potrzeb szkołom powszechnym. Działalność centrów będzie monitorowana, a raporty z pilotażowego wdrożenia i wyniki działań monitorujących będą publikowane.

Całkowity budżet: ok. 7,5 mln EUR

Wsparcie ze środków EFS: ok. 6,36 mln EUR

Link: https://www.ore.edu.pl/2020/01/pilotazowe-wdrozenie-modelu-specjalistycznych-centrow-wspierajacych-edukacje-wlaczajaca-scwew/

3. Wczesna edukacja i opieka nad dzieckiem

Wskaźnik uczestnictwa dzieci we wczesnej edukacji i opiece nad dzieckiem nadal rośnie, ale na obszarach wiejskich i w niektórych regionach ilość miejsc jest niewystarczająca. W 2020 r. wskaźnik ten wyniósł 90,8%, co oznacza wzrost o 0,5 punktu procentowego w porównaniu z poziomem z 2019 r. W ciągu ostatniego dziesięciolecia wskaźnik ten wzrósł o 14,4 punktu procentowego w stosunku do poziomu z 2011 r. i jest obecnie bliżej średniej UE (93%). Wskaźnik uczestnictwa 5- i 6-latków jest wysoki i wynosi 97%, lecz wskaźnik uczestnictwa 3-latków (78,5%) jest nadal poniżej średniej UE, pomimo wzrostu o 11,4 punktu procentowego od czasu wprowadzenia prawa do miejsca w przedszkolu (2017 r.). Wskaźnik ten jest szczególnie niski na obszarach wiejskich, gdzie oferta jest niewystarczająca (NIK, 2019), oraz w niektórych regionach (woj. warmińsko-mazurskie, woj. kujawsko-pomorskie). W październiku 2022 r. do przedszkoli zapisano ponad 41 000 dzieci wysiedlonych z Ukrainy. Liczebność grup mogła być zwiększona o maksymalnie 3 wysiedlonych dzieci przybyłych z Ukrainy po 24 lutego. Sektor boryka się z brakami kadrowymi i niskimi wynagrodzeniami, a godziny pracy są wyższe niż średnia międzynarodowa (OECD, 2021c).

Polska uruchomiła nowe programy wsparcia w celu poprawy przystępności cenowej usług w zakresie wczesnej edukacji i opieki nad dzieckiem dla dzieci poniżej 3. roku życia. W 2020 r. wskaźnik zapisów wyniósł 11,2%, co oznacza wzrost o 8,2 punktu procentowego w porównaniu z poziomem z 2011 r., przy czym jest on nadal na poziomie znacznie poniżej średniej UE (35,3%) (rysunek 3). W ramach realizowanych od 2011 r. programów („Maluch”, „Maluch+”) wspiera się tworzenie nowych miejsc i obniża się opłaty dla rodziców. 1 stycznia uruchomiono nowy program „Rodzinny kapitał opiekuńczy”16, w ramach którego rodzice mogą skorzystać z dofinansowania do opłat za opiekę nad dziećmi. Maksymalna kwota dofinansowania wynosi około 2 500 EUR na drugie i kolejne dziecko w wieku od 12 do 35 miesięcy. 1 kwietnia uruchomiono program uzupełniający17, w którym przewidziano dofinansowanie w wysokości 89 EUR miesięcznie na każde pierwsze i jedyne dziecko. Do końca maja wsparciem na łączną kwotę około 20,2 mln EUR objęto 78 500 dzieci18, które to wsparcie zostało przekazane bezpośrednio do placówek opieki nad dziećmi. Z tego wsparcia mogą również korzystać dzieci wysiedlone z Ukrainy. 

Polska planuje poprawić dostępność i jakość usług w zakresie wczesnej edukacji i opieki nad dzieckiem dla dzieci poniżej 3. roku życia w ramach krajowego planu odbudowy i zwiększania odporności (RRP) oraz programu EFS+. Celem jest stworzenie 102 517 miejsc (47 500 nowych miejsc do 2026 r. w ramach RRP i 55 017 do 2029 r. w ramach EFS+) oraz usprawnienie systemu finansowania działalności placówek opieki nad dziećmi. Uwzględniając zalecenie Rady w sprawie wysokiej jakości systemów wczesnej edukacji i opieki nad dzieckiem (2019/C 189/02)19 Polska zobowiązała się do przeprowadzenia do 2023 r. przeglądu obecnych standardów opieki nad dziećmi w celu opracowania kompleksowych standardów jakości, w tym wytycznych edukacyjnych.

Rysunek 3: Uczestnictwo dzieci w wieku poniżej 3 lat w formalnej opiece nad dziećmi lub edukacji w 2011 r. i 2020 r. (%)

4. Edukacja szkolna

Długie okresy zamknięcia szkół z powodu pandemii COVID-19 stanowiły kluczowe wyzwanie dla uczniów i nauczycieli, przy czym straty edukacyjne nie zostały jeszcze zmierzone. W okresie od stycznia 2020 r. do maja 2021 r. w szkołach prowadzono zdalne nauczanie znacznie dłużej niż w innych krajach OECD. Nauka w szkołach średnich ogólnych była zakłócona w sumie przez 272 dni, w tym z powodu pełnego lub częściowego zamknięcia szkół (OECD, 2021c). Pomimo znaczącego wsparcia edukacji zdalnej ze strony ministerstwa w ocenie procesu kształcenia w okresie od stycznia 2020 r. do sierpnia 2021 r. przeprowadzonej przez Najwyższą Izbę Kontroli stwierdzono negatywne skutki dla procesu kształcenia, prowadzące do strat edukacyjnych oraz mające wpływ na dobrostan uczniów i nauczycieli (NIK, 2022). Choć Polska nie przeprowadziła oceny wpływu pandemii COVID-19 na efekty uczenia się uczniów, to z badania przeprowadzonego w szkołach średnich w Warszawie wynika, że pandemia w połączeniu ze zmianami w systemie edukacji doprowadziła do znacznego obniżenia efektów uczenia się (Jakubowski, M. i in., 2022). Wyniki programu wyrównawczego realizowanego w roku szkolnym 2021/2022 nie są jeszcze znane. W lipcu 2022 r. ministerstwo uruchomiło nowy program o wartości ok. 2,2 mln EUR, który ma na celu zwiększenie umiejętności cyfrowych i przedsiębiorczości, wspieranie wychowania patriotycznego i edukacji sportowej20, ale nie uwzględnia już strat edukacyjnych. Również w 2022 r. obniżono wymagania dotyczące egzaminów zewnętrznych zarówno po szkole podstawowej, jak i po szkole ponadgimnazjalnej, co również może prowadzić do niższych osiągnięć uczniów. W roku szkolnym 2022/2023, ze względu na zwiększoną o około 50% grupę absolwentów szkół podstawowych21, szkołom średnim II stopnia, głównie w miastach, grozi przepełnienie, co dodatkowo wpłynie na warunki nauczania i uczenia się. Monitorowanie efektów uczenia się byłoby konieczne w celu określenia problemów i wprowadzenia środków naprawczych.

Wprowadzone zostaną zmiany w programach nauczania i nowe przedmioty szkolne, niektóre mimo powszechnej krytyki. Najwyższa Izba Kontroli jako ogólne słabości systemu edukacji wskazała słabą komunikację społeczną w edukacji, przeciążone programy nauczania i niewystarczający nacisk na kompetencje kluczowe (NIK, 2022). Od września w programie nauczania przedmiotu edukacja dla bezpieczeństwa dla ósmoklasistów i uczniów klas pierwszych szkół średnich II stopnia komponent dotyczący zdrowia psychicznego został zastąpiony ćwiczeniami obronno-strzeleckimi wprowadzonymi po rozpoczęciu wojny w Ukrainie22. Chociaż edukacja zdrowotna jest nadal obecna w innych przedmiotach kształcenia ogólnego, zmiana ta wzbudziła niepokój psychologów23 i niektórych zainteresowanych stron24. Na poziomie szkół średnich nowy przedmiot historia i teraźniejszość, który zastąpił dotychczasowy przedmiot wiedza o społeczeństwie, ma na celu rozszerzenie nauczania historii współczesnej. Przedmiot ten wprowadzono we wrześniu25 wraz z kontrowersyjnym podręcznikiem zatwierdzonym przez ministerstwo pomimo krytyki ze strony licznych organizacji26, opinii publicznej, nauczycieli27 i środowiska naukowego28. Krytykują oni w dużej mierze zredukowaną edukację obywatelską, pośpieszny proces przygotowania i konsultacji, błędy merytoryczne, sformułowania homofobiczne oraz nacisk na wiedzę kosztem kompetencji29,30. Choć później zatwierdzono dwa inne podręczniki, obawy związane z nowym przedmiotem nie ustają. We wrześniu 2023 r. planowane jest wprowadzenie przedmiotu biznes i zarządzanie, który od 2027 r. będzie można wybrać jako przedmiot dodatkowy na egzaminie maturalnym. Opublikowano raport z konsultacji społecznych dotyczących treści programowych tego przedmiotu31.

W 2021 r. wskaźnik wczesnego kończenia nauki i szkolenia był stosunkowo niski. Ogólny wskaźnik pozostaje znacznie poniżej średniej UE (5,9% w porównaniu z 9,7% w UE). Zróżnicowanie między płciami utrzymuje się na poziomie 2,8 punktu procentowego: wskaźnik dla chłopców wyniósł 7,2%, a dla dziewcząt 4,4%.

Kontrowersyjna nowelizacja kodeksu karnego przewiduje również zaostrzenie środków wobec młodzieży w wieku szkolnym, w tym kary nakładane przez szkoły. 1 września weszła w życie ustawa z 9 czerwca 2022 r. o wspieraniu i resocjalizacji nieletnich, która zastąpiła ustawę z 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich. W przypadku czynów popełnionych w szkołach dyrektorzy szkół mają obecnie uprawnienia do nakładania środków, które są określone w ustawie lub statucie szkoły, bez konieczności powiadamiania policji i sądu rodzinnego, chyba że opiekunowie nieletniego nie wyrażą zgody na proponowane środki. Ustawa pozwala na stosowanie kar określonych w statucie szkoły, które nie stanowią zagrożenia dla dziesięciolatków. Zdaniem niektórych pedagogów32,33 zmiany te mogą również negatywnie wpłynąć na atmosferę w szkole i relacje między rodzicami a nauczycielami. Różne organizacje krytykują całokształt nowelizacji, która wprowadza zaostrzenie środków karnych stosowanych wobec nieletnich od 13 roku życia34, i wskazuje na ich niezgodność z Konwencją o prawach dziecka i zaleceniami Komitetu Praw Dziecka.

Szkoły przyjmują dużą liczbę dzieci wysiedlonych z Ukrainy, co stanowi nowe wyzwanie. Po rozpoczęciu rosyjskiej inwazji na Ukrainę do Polski przybyło około 528 000 ukraińskich dzieci i nastolatków w wieku szkolnym. W październiku 2022 r. do placówek edukacyjnych od przedszkoli do szkół średnich zapisanych było 192 278 ukraińskich dzieci i nastolatków35. W ustawie z 12 marca36 o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa przewidziano środki dotyczące integracji dzieci i studentów w systemie edukacji, wsparcia psychologicznego oraz ułatwienia zatrudniania obywateli Ukrainy w szkołach. Opracowano poradniki37 i materiały edukacyjne do nauczania ukraińskich uczniów38 oraz uruchomiono kursy języka polskiego dla pracowników szkół39. Aby spełnić obowiązek szkolny, rodzice ukraińskich dzieci mogą zdecydować, czy zapiszą swoje dzieci do polskich szkół, czy też będą korzystać z ukraińskiej edukacji prowadzonej zdalnie. Aby ułatwić integrację ukraińskich uczniów, ministerstwo współpracuje z UNICEF Polska40. Polskie ustawodawstwo zawiera odpowiednie przepisy dotyczące przyjmowania do szkół uczniów z zagranicy41, jednak konieczne jest zapewnienie lepszej koordynacji polityki i rozwiązań systemowych, w szczególności w zakresie wsparcia nauczycieli (NIK, 2020; CCE, 2022). 

Nowa reforma podatkowa prawdopodobnie spotęguje trudności samorządów w sferze finansowania. Samorządy terytorialne otrzymują subwencję oświatową z budżetu państwa na dofinansowanie kosztów funkcjonowania szkół i przedszkoli, ale przeznaczają też na ten cel własne środki. Z czasem znacząco wzrosła część wydatków w oświacie pokrywanych z budżetu samorządów. W 2020 r. pokrywały one 43,3% wydatków na edukację przedszkolną i szkolnictwo podstawowe, za które są odpowiedzialne (GUS, 2021). Ponieważ w wyniku nowej reformy podatkowej w ramach programu reform „Polski Ład” zmniejszają się dochody własne samorządów terytorialnych z tytułu podatków42, prawdopodobnie jeszcze wyraźniej odbije się to na finansowaniu edukacji przedszkolnej i szkolnictwa podstawowego, w tym wynagrodzeń nauczycieli. Mimo że subwencja ministerialna na 2022 r. wzrosła o 7,1% w stosunku do 2021 r.43, Związek Miast Polskich zaapelował o zwiększenie subwencji oświatowej, ponieważ niedofinansowanie ma wpływ na jakość kształcenia44. W lipcu 2022 r. minister przeznaczył dodatkową kwotę w wysokości około 34 mln EUR na wsparcie szkół prowadzonych przez organizacje pozarządowe (NGO)45, niezależnych od samorządów. Kontrowersyjny projekt ustawy mający na celu ograniczenie autonomii szkół, zwiększenie roli regionalnych władz oświatowych i zmniejszenie wsparcia organizacji pozarządowych dla szkół został zawetowany przez prezydenta na początku 2022 r.

Braki w kadrze nauczycielskiej są znaczące, a ostatnie podwyżki wynagrodzeń i proponowane zmiany w Karcie Nauczyciela budzą niepokój. Zawód nauczyciela zmaga się z wieloma wyzwaniami, związanymi między innymi z niskim statusem i poziomem wynagrodzeń, co prowadzi do braków kadrowych (NIK, 2021; Komisja Europejska, 2021b; Komisja Europejska/EACEA/Eurydice, 2021, 2022). W kwietniu 2022 roku zatwierdzono wzrost średnich wynagrodzeń nauczycieli o 4,4% od 1 maja46. Poziom ten jest jednak poniżej aktualnego wskaźnika inflacji (15,6% w czerwcu) i oczekiwań nauczycieli47,48. Od 1 września w ramach nowelizacji Karty Nauczyciela49 zmniejszono liczbę stopni awansu zawodowego, zmieniono ocenę pracy nauczycieli oraz zwiększono ustawowe wynagrodzenia nauczycieli początkujących (byłych stażystów i nauczycieli kontraktowych) do 120% podstawy wynagrodzenia. Przedstawiciele nauczycieli skrytykowali nowelizację za brak konsultacji oraz brak strategicznego i jakościowego podejścia do poprawy statusu nauczycieli50. W związku z niezadowalającymi postępami w negocjacjach i ogólnymi wyzwaniami w edukacji przedstawiciele nauczycieli zapowiedzieli protesty51.

Polska planuje opracowanie strategii cyfrowej na rzecz szkół i kompetencji cyfrowych, która pozwoli zwiększyć włączenie cyfrowe. W ciągu ostatniego dziesięciolecia, przy wsparciu funduszy unijnych, Polska zainwestowała w infrastrukturę ICT i łączność szkół52, cyfrowe materiały edukacyjne53 oraz umiejętności cyfrowe nauczycieli. Mimo udzielonego niedawno wsparcia edukacja na odległość pogłębiła jednak wykluczenie cyfrowe wśród uczniów i nauczycieli (łączność, umiejętności, sprzęt), a nauczyciele nie mają zapewnionych szkoleń z zakresu pedagogiki cyfrowej (NIK, 2022). W swoim planie odbudowy i zwiększania odporności Polska planuje opracowanie krajowego programu na rzecz umiejętności cyfrowych, a dla szkół – krajowej strategii cyfryzacji i minimalnych standardów dotyczących sprzętu ICT. Wszystkie szkoły podstawowe i średnie w całej Polsce otrzymają sprzęt multimedialny do użytku nauczycieli i uczniów, w tym 1,2 mln laptopów, dostęp do szybkiego internetu oraz laboratoria z zakresu nauk przyrodniczych, technologii, inżynierii i matematyki (STEM) oraz sztucznej inteligencji.

Ramka 2: Krajowy plan odbudowy i zwiększania odporności 

Wartość krajowego planu odbudowy i zwiększania odporności54 to 23,9 mld EUR w formie dotacji i 12,1 mld EUR w formie pożyczek. Polska planuje reformy mające na celu poprawę edukacji cyfrowej i zainwestowanie 1,4 mld EUR w infrastrukturę cyfrową i wyposażenie szkół, a także w kompetencje cyfrowe. Planuje również modernizację systemu kształcenia zawodowego poprzez utworzenie branżowych centrów umiejętności na potrzeby podnoszenia i zmiany kwalifikacji oraz opracowanie regionalnej polityki umiejętności. Należy poprawić system finansowania opieki nad dziećmi, a także jakość i dostępność tej opieki. Polska zamierza opracować program zachęt dla studentów medycyny, zwiększyć limit przyjęć na uczelnie medyczne oraz poprawić efektywność energetyczną szkół. Planowane reformy i inwestycje w kształcenie i szkolenie mają na celu uwzględnienie zaleceń dla poszczególnych krajów na lata 2019 i 2020, w których wezwano Polskę do „wspierania wysokiej jakości kształcenia i umiejętności odpowiadających potrzebom rynku pracy, zwłaszcza poprzez kształcenie dorosłych” oraz do „poprawy umiejętności cyfrowych”.

5. Kształcenie i szkolenie zawodowe oraz uczenie się dorosłych

Polska planuje utworzenie sieci centrów umiejętności. Wiele polskich przedsiębiorstw twierdzi, że ma trudności z pozyskaniem pracowników posiadających odpowiednie umięjetności. Ponadto deficyt umiejętności przekrojowych ma wpływ na wyniki zawodowe na rynku pracy, a także przyczynia się do zjawiska niedopasowania umiejętności, w tym umiejętności cyfrowych (MoNE, 2019). Choć odsetek osób uczestniczących w kształceniu i szkoleniu zawodowym II stopnia jest stosunkowo wysoki55 (53,1% w 2020 r. w porównaniu z 48,7% w UE), tylko 11% absolwentów kształcenia i szkolenia zawodowego w wieku 20–34 lat (na poziomach ISCED 3 i 4) uczestniczyło w 2020 r. w uczeniu się w miejscu pracy, co jest drugim najniższym wynikiem w UE56. W ramach krajowego planu odbudowy i zwiększania odporności Polska zamierza utworzyć 120 branżowych centrów umiejętności, które zapewnią przestrzeń dla transferu wiedzy i technologii pomiędzy światem biznesu a edukacją oraz holistyczne podejście do kształcenia zawodowego i uczenia się przez całe życie, a także pomogą uczniom i dorosłym w uzyskaniu nowych kwalifikacji zawodowych. Centra będą również wspierać nauczycieli i współpracować z naukowcami, aby zapewnić wiedzę specjalistyczną w konkretnych sektorach gospodarki.

Polska zamierza usprawnić regionalną koordynację polityki w zakresie umiejętności i uczenia się przez całe życie. W 2021 r. poziom uczestnictwa w uczeniu się dorosłych wzrósł do 5,4% (w ciągu ostatnich czterech tygodni), przy czym nadal jest niższy od średniej UE (10,8%). Jak wynika z badań ogólnopolskich wskaźnik ten jest jednak wyższy57. Koordynacja polityki w zakresie umiejętności i kształcenia dorosłych stanowi wyzwanie. Kompetencje w zakresie kształcenia dorosłych są podzielone między Ministerstwo Nauki i Edukacji, Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej  oraz Kancelarię Prezesa Rady Ministrów. Rola władz regionalnych w tym systemie nie jest odpowiednio określona. W ramach planu odbudowy i zwiększania odporności Polska zamierza opracować regionalny system koordynacji i monitorowania polityki w zakresie szkolenia zawodowego, szkolnictwa wyższego i uczenia się przez całe życie. Utworzone zostaną wojewódzkie zespoły koordynacyjne ds. kształcenia zawodowego i uczenia się przez całe życie składające się z przedstawicieli instytucji edukacyjnych, władz regionalnych i partnerów społecznych. Zespoły te opracują regionalne polityki w zakresie umiejętności oraz plany wdrożeniowe (docelowo po jednym na każde województwo) dostosowane do potrzeb lokalnych gospodarek. Cel Polski na 2030 r., polegający na osiągnięciu wskaźnika uczestnictwa dorosłych w uczeniu się na poziomie 51,7% każdego roku, zakłada ponad dwukrotne zwiększenie poziomu 20,9% z 2016 r.

Integracja osób wysiedlonych z Ukrainy na rynku pracy wymaga ukierunkowanych środków, długoterminowego planowania  i koordynacji polityki. Od czasu rozpoczęcia rosyjskiej inwazji na Ukrainę granicę Polski przekroczyło około 4,24 mln (dane z czerwca 2022 r.) osób. Osoby te zaczynają integrować się na rynku pracy. W dużej mierze wykonują prace niewymagające kwalifikacji, choć ponad 60% z nich posiada wykształcenie wyższe. Zatrudnienie utrudnia niewystarczająca znajomość języka polskiego (EWL, 2022). W ramach projektu „Szansa – nowe możliwości dla dorosłych”58, finansowanego z EFS+, na szkolenia językowe, podnoszenie kwalifikacji i ogólną integrację przeznaczono dodatkowo około 3 mln EUR. Pilnie potrzebne jest jednak wsparcie systemowe, obejmujące dostęp do kursów językowych, możliwości zmiany i podnoszenia kwalifikacji oraz uznawanie kwalifikacji i umiejętności.

6. Szkolnictwo wyższe

Wskaźnik osób posiadających wykształcenia wyższe w Polsce spadł poniżej średniej UE, a ponadto jeszcze bardziej zmalał odsetek absolwentów kierunków studiów w dziedzinie nauk przyrodniczych, technologii, inżynierii i matematyki (STEM). W 2021 r. odsetek osób z wykształceniem wyższym w wieku 25–34 lat wyniósł 40,6% (41,2% w UE), co stanowi spadek o 1,8 punktu procentowego w porównaniu z 2020 r. i o 2,9 punktu procentowego w porównaniu z 2019 r. Przyczyny tego spadku nie są do końca jasne, ale można je powiązać ze spadkiem liczby studentów o 33,8% w ciągu ostatnich 10 lat (GUS, 2022). Zróżnicowanie sytuacji kobiet i mężczyzn z przewagą 19 punktów procentowych na rzecz kobiet nadal jest znacznie wyższe od średniej w UE (11,1 punktu procentowego). W dalszym ciągu obserwuje się spadek ogólnego odsetka absolwentów kierunków studiów w dziedzinie nauk przyrodniczych, technologii, inżynierii i matematyki; w 2020 r. odsetek absolwentów tych kierunków spadł do poziomu 19,4% (24,9% w UE) (rysunek 4). Odsetek absolwentów kierunków studiów w dziedzinie nauk przyrodniczych, matematyki i statystyki jest szczególnie niski i wynosi 3,2% (6,2% w UE), a odsetek absolwentów kierunków studiów w dziedzinie ICT jest nieco poniżej średniej UE (3,7% w porównaniu z 3,9%). Ogólne zróżnicowanie sytuacji kobiet i mężczyzn oraz niski odsetek absolwentów kierunków ścisłych można wyjaśnić wysokim wskaźnikiem rezygnacji ze studiów wśród mężczyzn (o 15 punktów procentowych wyższym niż w przypadku kobiet), a także wśród studentów kierunków ścisłych (51%), najwyższym spośród wszystkich kierunków studiów (OPI, 2021). Odsetek absolwentek wśród wszystkich absolwentów kierunków studiów w dziedzinie nauk przyrodniczych, technologii, inżynierii i matematyki jest stosunkowo wysoki i wynosi 42% (32,4% w UE), ale odsetek absolwentek kierunków studiów w dziedzinie ICT wśród wszystkich absolwentów jest niski (0,6% w porównaniu z 0,7% w UE). W 2021 r. wskaźnik zatrudnienia wśród niedawnych absolwentów szkół wyższych był wyższy niż średnia UE (89,4% w porównaniu z 84,9% w UE).

Rysunek 4 Absolwenci kierunków związanych z naukami przyrodniczymi, technologiami, inżynierią i matematyką (STEM) w stosunku do ogółu absolwentów szkół wyższych w latach 2015 i 2020 (%)

Instytucje szkolnictwa wyższego poddano pierwszej ewaluacji działalności naukowej według nowych zasad; wprowadzone w ostatniej chwili zmiany mogły dodatkowo podważyć wiarygodność procesu ewaluacji. W grudniu 2021 r. minister opublikował zmiany w punktacji czasopism, kluczowego elementu referencyjnego ewaluacji; w przypadku 237 czasopism podwyższono punktację bez konsultacji z odpowiednimi jednostkami.

Zmiany mocno skrytykowało środowisko naukowe . Pierwsze wyniki ewaluacji zostały już opublikowane61. Proces ewaluacji trwa nadal, ponieważ instytucje szkolnictwa wyższego i instytuty naukowe mogą jeszcze składać odwołania. Niektóre zastrzeżenia dotyczą nieproporcjonalnie wyższych wyników małych uczelni w danej dyscyplinie lub tych, które posiadają nowe wydziały, niż instytucji bardziej doświadczonych62.

Polska uruchomiła program wsparcia i system przyjęć dla studentów z Ukrainy. Od kwietnia prawie 5 700 studentów z Ukrainy wyraziło zainteresowanie kontynuowaniem studiów w Polsce 63 . W porozumieniu ze środowiskiem akademickim Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej (NAWA) ustanowiła program „Solidarni z Ukrainą” 64 , aby umożliwić ukraińskim studentom i doktorantom kontynuację studiów lub badań oraz udział w kursach przygotowawczych i zapewnić im bezpłatne wsparcie psychologiczne i prawne. Przewiduje się, że dzięki kwocie w wysokości około 5,2 mln EUR przekazanej przez Ministerstwo Edukacji i Nauki oraz Ministerstwo Zdrowia wsparcie otrzyma 1 947 studentów. Z inicjatywy instytucji szkolnictwa wyższego powstał internetowy system przyjęć dla kandydatów z Ukrainy 65 , a niektóre uczelnie stworzyły dodatkowe miejsca dla kandydatów z Ukrainy, kierunki dwujęzyczne itp. Studenci ukraińscy i białoruscy stanowią największy odsetek studentów międzynarodowych w Polsce. W latach szkolnych 2020/2021 i 2021/2022 z rządowego programu „Solidarność z Białorusią” skorzystało około 1 200 studentów z Białorusi. Ponad 80 studentów otrzymało stypendium „EU4Belarus” na studia w Polsce 66.

7. Odniesienia

Załącznik I: Źródła kluczowych wskaźników

Wskaźnik Źródło
Uczestnictwo we wczesnej edukacji Eurostat (UOE), , educ_uoe_enra21
Ósmoklasiści z niskimi osiągnięciami w umiejętnościach cyfrowych IEA, ICILS
15-latkowie z niskimi osiągnięciami w rozumieniu tekstów, myśleniu matematycznym i naukach przyrodniczych OECD (PISA)
Osoby wcześnie kończące naukę Główne dane: Eurostat (BAEL), edat_lfse_14
Dane według państwa urodzenia: Eurostat (BAEL), edat_lfse_02
Absolwenci kształcenia i szkolenia zawodowego, którzy skorzystali z uczenia się w rzeczywistych warunkach pracy Eurostat (BAEL), edat_lfs_9919
Odsetek osób z wykształceniem wyższym Główne dane: Eurostat (BAEL), edat_lfse_03
Dane według państwa urodzenia: Eurostat (BAEL), edat_lfse_9912
Uczestnictwo dorosłych w uczeniu się Dane dotyczące unijnego celu nie są dostępne. Gromadzenie danych rozpoczyna się w 2022 r. Źródło: BAEL UE.
Wskaźnik równości Obliczenia Komisji Europejskiej (Wspólne Centrum Badawcze) na podstawie danych z badania OECD PISA z 2018 r.
Odsetek osób z wykształceniem średnim II stopnia Eurostat (BAEL), edat_lfse_03
Wydatki publiczne na edukację jako procent PKB Eurostat (COFOG), gov_10a_exp
Udział wydatków publicznych na edukację w łącznych wydatkach sektora instytucji rządowych i samorządowych Eurostat (COFOG), gov_10a_exp

Załącznik II: Struktura systemu edukacji

Struktura systemu edukacji Struktura systemu edukacji
Źródło: Komisja Europejska/EACEA/Eurydice, 2022. Struktura europejskich systemów kształcenia 2022/2023: schematy. Eurydice – Fakty i liczby. Luksemburg: Urząd Publikacji Unii Europejskiej. Uwagi: Istotne zmiany na różnych poziomach edukacji wprowadzane są stopniowo w okresie od 1 września 2017 r. do roku szkolnego 2022/2023 (ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe oraz ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe). Program sprzed reformy strukturalnej dla absolwentów wygaszanych gimnazjów nadal funkcjonuje w 4-letnich technikach do roku szkolnego 2022/2023. W roku szkolnym 2022/2023 dwuletnie branżowe szkoły II stopnia oferują nowy program dla absolwentów branżowych szkół I stopnia.

Wszelkie uwagi i pytania prosimy kierować drogą elektroniczną na adres:

EAC-UNITE-A2@ec.europa.eu

Uwagi

Informacje o publikacji

  • Numer katalogowyNC-AN-22-017-PL-Q
  • ISBN978-92-76-56007-4
  • ISSN2466-9997
  • DOI10.2766/354456

EN

PL