Предварително уведомление за концентрация (Дело M.7940 — Netto/Супермаркет на Armitage Avenue Little Hulton) — Дело кандидат за опростена процедура (Текст от значение за ЕИП)