Helpdesk - Obvestilo o varstvu podatkov - O Uradu za publikacije

Dockbar

Privacy statement on the protection of personal data

VARSTVO OSEBNIH PODATKOV

Ta izjava o varstvu osebnih podatkov zagotavlja informacije o
obdelavi in varstvu osebnih podatkov.

Obdelava: Primarna služba za pomoč uporabnikom elektronskih storitev in drugih proizvodov Urada za publikacije

Upravljavec podatkov: Urad za publikacije Evropske unije, enota D.1, odnosi z deležniki

Referenčna oznaka: DPR-EC-00493

Kazalo

 1. Uvod
 2. Zakaj in kako obdelujemo osebne podatke
 3. Na kateri pravni podlagi obdelujemo osebne podatke
 4. Katere osebne podatke zbiramo in obdelujemo
 5. Kako dolgo hranimo osebne podatke
 6. Kako varujemo osebne podatke
 7. Kdo ima dostop do vaših osebnih podatkov in komu jih posredujemo
 8. Katere so vaše pravice in kako jih lahko uveljavite
 9. Kontaktni podatki
 10. Kje je mogoče poiskati podrobnejše informacije

1. Uvod

Evropska komisija (v nadaljnjem besedilu Komisija) je zavezana varstvu vaših osebnih podatkov in spoštovanju vaše zasebnosti. Komisija zbira in obdeluje osebne podatke v skladu z Uredbo (EU) št. 2018/1725 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 23.oktobra 2018 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov v institucijah, organih, uradih in agencijah Unije in o prostem pretoku takih podatkov (ter o razveljavitvi Uredbe (ES) št.45/2001).

Ta izjava o varstvu osebnih podatkov pojasnjuje, zakaj osebne podatke obdelujemo, kako jih zbiramo, z njimi ravnamo in jih varujemo ter kako jih uporabljamo in katere pravice imate glede svojih osebnih podatkov. Navaja tudi kontaktne podatke odgovornega upravljavca podatkov v zvezi z uveljavljanjem vaših pravic, pooblaščene osebe za varstvo podatkov in evropskega nadzornika za varstvo podatkov.

Spodaj so navedene informacije v zvezi z obdelavo osebnih podatkov, ki jo izvaja enota D.1 za odnose z deležniki v okviru primarne službe za pomoč uporabnikom elektronskih storitev in drugih proizvodov Urada za publikacije Evropske unije.

2. Zakaj in kako obdelujemo osebne podatke

Namen postopka obdelave podatkov: enota D.1 za odnose z deležniki pri Uradu za publikacije Evropske unije zbira in uporablja osebne podatke za pripravo odgovorov na vaša vprašanja ali reševanje morebitnih tehničnih težav, ki jih naslovite na primarno službo za pomoč uporabnikom.

V okviru obdelave osebne podatke registriramo in jih uporabimo za pripravo odgovora ali rešitev tehnične težave.

Osebnih podatkov ne uporabljamo za samodejno sprejemanje odločitev, vključno z oblikovanjem profilov.

3. Na kateri pravni podlagi obdelujemo osebne podatke

Razlogi za obdelavo osebnih podatkov:

– obdelava je potrebna za opravljanje naloge vjavnem interesu ali pri izvajanju javne oblasti, dodeljene instituciji ali organu Unije

– privolili ste v obdelavo osebnih podatkov za enega ali več določenih namenov

Pravna podlaga za obdelavo: Pooblastilo Urada za publikacije, Sklep 2009/496/ES Evropskega parlamenta, Sveta, Komisije, Sodišča Evropskih skupnosti, Računskega sodišča, Evropskega ekonomsko-socialnega odbora in Odbora regij z dne 26.junija 2009 o organizaciji in delovanju Urada za publikacije Evropske unije

4. Katere osebne podatke zbiramo in obdelujemo

Za izvedbo te naloge enota D.1 za odnose z deležniki pri Uradu za publikacije Evropske unije zbira naslednje kategorije osebnih podatkov.

Po elektronski pošti:elektronski naslov, ime in priimek, jezik in država prebivališča.

Po telefonu: telefonska številka, ime in priimek, posnetki telefonskih klicev, jezik in država prebivališča.

Po pošti (izjemoma): ime in priimek, poštni naslov, jezik in država prebivališča.

5. Kako dolgo hranimo osebne podatke

Enota D.1 za odnose z deležniki pri Uradu za publikacije Evropske unije hrani podatke toliko časa, kolikor je nujno potrebno za izpolnitev namena zbiranja ali nadaljnje obdelave podatkov, zlasti za zagotovitev zahtevanih storitev.

Osebne podatke hranimo največ pet let po zadnji zahtevi za storitve, nato jih izbrišemo.

6. Kako varujemo osebne podatke

Vsi osebni podatki v elektronski obliki (elektronska pošta, dokumenti, naložene serije podatkov itd.) se shranjujejo na strežnikih Evropske komisije ali njenih pogodbenih izvajalcev po pogodbi 10685, 01/08/2018-31/07/2022 (okvirna pogodba po predhodni razvrstitvi): Intrasoft International SA (2b, rue Nicolas Bové, 1253 Luxembourg) in Sogeti Luxembourg (36, route de Longwy, 8080 Bertrange). Za obdelavio podatkov se uporablja Sklep Komisije (EU, Euratom) 2017/46 z dne 10.januarja 2017 o varnosti komunikacijskih in informacijskih sistemov v Evropski komisiji.

Pogodbene izvajalce Komisije zavezujejo posebna pogodbena klavzula, ki velja za vse postopke obdelave podatkov v imenu Komisije, in obveznosti glede zaupnosti, ki izhajajo iz splošne uredbe o varstvu podatkov (Uredba (EU) 2016/679).

Za varovanje osebnih podatkov je Komisija uvedla številne tehnične in organizacijske ukrepe. Tehnični ukrepi vključujejo ustrezne ukrepe za obravnavo spletne varnosti, tveganje izgube podatkov, spremembo podatkov ali nepooblaščen dostop, pri čemer se upošteva tveganje, ki ga predstavljata obdelava in narava osebnih podatkov, ki se obdelujejo. Organizacijski ukrepi vključujejo omejevanje dostopa do osebnih podatkov samo pooblaščenim osebam z legitimno potrebo po seznanitvi z nameni tega postopka obdelave.

7. Kdo ima dostop do vaših osebnih podatkov in komu jih posredujemo

Dostop do vaših osebnih podatkov ima pooblaščeno osebje Komisije na podlagi načela potrebe po seznanitvi. To osebje zavezujejo zakonski in po potrebi dodatni dogovori o zaupnosti.

8. Katere so vaše pravice in kako jih lahko uveljavite

Kot posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, imate posebne pravice v skladu s členi 14–25 poglavja III Uredbe (EU) 2018/1725, zlasti pravico do dostopa, popravka, izbrisa ali omejitve obdelave osebnih podatkov. Kjer je to primerno, imate tudi pravico do ugovora na obdelavo osebnih podatkov in do prenosljivosti podatkov.

S tem dajete tudi privolitev, da osebne podatke posredujete v obdelavo enoti D.1 za odnose z deležniki pri Uradu za publikacije Evropske unije. Privolitev lahko kadar koli prekličete, in sicer tako, da o tem obvestite upravljavca podatkov. Preklic privolitve pa ne bo vplival na zakonitost pretekle obdelave podatkov, ki je temeljila na vaši privolitvi pred preklicem.

Za uveljavljanje svojih pravic se obrnite na upravljavca podatkov ali v primeru spora na pooblaščeno osebo za varstvo podatkov, po potrebi pa tudi na Evropskega nadzornika za varstvo podatkov. Njihovi kontaktni podatki so navedeni v razdelku 9 spodaj.

Če želite uveljavljati svoje pravice v okviru enega ali več specifičnih postopkov obdelave, te jasno navedite v svojem zahtevku (navedite evidenčno številko, kot je opredeljeno v razdelku 10 spodaj).

9. Kontaktni podatki

 • Upravljavec podatkov

Za uveljavljanje svojih pravic v skladu z Uredbo (EU) 2018/1725 ali za vprašanja, pripombe, pomisleke ali pritožbe v zvezi z zbiranjem in uporabo vaših osebnih podatkov se prek spodnjih kontaktnih podatkov obrnite na upravljavca podatkov enote D.1 za odnose z deležniki pri Uradu za publikacije Evropske unije (info@publications.europa.eu).

 • Pooblaščena oseba za varstvo podatkov pri Evropski komisiji

Za vprašanja v zvezi z obdelavo vaših osebnih podatkov v skladu z Uredbo (EU) 2018/1725 se lahko obrnete na pooblaščeno osebo za varstvo podatkov (DATA-PROTECTION-OFFICER@ec.europa.eu) .

 • Evropski nadzornik za varstvo podatkov

Če menite, da je upravljavec podatkov z obdelavo osebnih podatkov kršil vaše pravice iz Uredbe št. 2018/1725, se lahko pritožite evropskemu nadzorniku za varstvo podatkov (edps@edps.europa.eu).

10. Kje je mogoče poiskati podrobnejše informacije

Pooblaščena oseba za varstvo podatkov pri Komisiji vodi register vseh dokumentiranih in priglašenih postopkov obdelave osebnih podatkov. Dostop do registra: http://ec.europa.eu/dpo-register.

Ta postopek obdelave podatkov se v registru pri pooblaščeni osebi za varstvo podatkov vodi pod referenčno oznako: DPR-EC-00493.