OP Newsletter - O Úradu pre publikácie

Dockbar

Privacy statement OP Newsletter

OCHRANA VAŠICH OSOBNÝCH ÚDAJOV

Toto vyhlásenie oochrane osobných údajov obsahuje informácie ospracovaní aochrane vašich osobných údajov.

Spracovateľská operácia: Spravodajca Úradu pre publikácie

Prevádzkovateľ: Úrad pre vydávanie publikácií Európskej únie, oddelenie D.1, Vzťahy so zainteresovanými stranami

Referenčné označenie záznamu: DPR-EC-00494

Obsah

 1. Úvod
 2. Prečo aakým spôsobom spracúvame vaše osobné údaje?
 3. Na akom právnom základe spracúvame vaše osobné údaje?
 4. Ktoré osobné údaje získavame aďalej spracúvame?
 5. Ako dlho uchovávame vaše osobné údaje?
 6. Ako chránime azabezpečujeme vaše osobné údaje?
 7. Kto má prístup kvašim osobným údajom akomu sa poskytujú?
 8. Aké sú vaše práva aako si ich môžete uplatniť?
 9. Kontaktné údaje
 10. Kde nájdete podrobnejšie informácie?

1. Úvod

Európska komisia (ďalej len „Komisia“) sa zaväzuje chrániť vaše osobné údaje arešpektovať vaše súkromie. Komisia získava aďalej spracúva osobné údaje podľa nariadenia Európskeho parlamentu aRady (EÚ) 2018/1725 z23.októbra 2018 oochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov inštitúciami, orgánmi, úradmi aagentúrami Únie aovoľnom pohybe takýchto údajov [ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č.45/2001].

Vtomto vyhlásení oochrane osobných údajov objasňujeme, prečo spracúvame vaše osobné údaje, ako získavame všetky poskytnuté osobné údaje, ako snimi narábame aako zabezpečujeme ich ochranu, ako tieto informácie používame aaké práva máte vsúvislosti svašimi osobnými údajmi. Uvádzajú sa vňom aj kontaktné údaje príslušného prevádzkovateľa, vďaka ktorému si môžete uplatniť svoje práva, úradníka Európskej komisie pre ochranu údajov aeurópskeho dozorného úradníka pre ochranu údajov.

Ďalej sa uvádzajú informácie súvisiace sospracovateľskou operáciou „Spravodajca Úradu pre publikácie“, ktorej sa ujalo oddelenie D.1 pre vzťahy so zainteresovanými stranami Úradu pre vydávanie publikácií Európskej únie.

2. Prečo aakým spôsobom spracúvame vaše osobné údaje?

Účel spracovateľskej operácie: Oddelenie D.1 „Vzťahy so zainteresovanými stranami“ Úradu pre publikácie zhromažďuje apoužíva vaše osobné údaje na zasielanie pravidelného spravodajcu Úradu pre publikácie, ktorý predstavuje výber najnovších publikácií EÚ na viaceré témy vrátane financovania avýskumu.

Spracovateľská operácia pozostáva zvedenia zoznamu obsahujúceho osobné údaje vdatabáze.

Vaše osobné údaje nebudú použité pri automatizovanom rozhodovaní ani na profilovanie.

3. Na akom právnom základe spracúvame vaše osobné údaje?

Vaše osobné údaje spracúvame ztýchto dôvodov:

– spracúvanie je potrebné na splnenie úlohy vykonávanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej inštitúcii alebo orgánu Únie

a

– keď ste ako dotknutá osoba poskytli súhlas so spracovaním vašich osobných údajov na jeden alebo viaceré konkrétne účely.

Právny základ spracovania: mandát Úradu pre publikácie, rozhodnutie Európskeho parlamentu, Rady, Komisie, Súdneho dvora, Dvora audítorov, Európskeho hospodárskeho asociálneho výboru aVýboru regiónov 2009/496/ES, Euratom, z26.júna 2009, oorganizácii ačinnosti Úradu pre vydávanie publikácií Európskej únie.

4. Ktoré osobné údaje získavame aďalej spracúvame?

Oddelenie D.1 pre vzťahy so zainteresovanými stranami Úradu pre publikácie získava tieto kategórie osobných údajov scieľom vykonať spracovateľskú operáciu:

Povinné údaje

 • e-mailová adresa

5. Ako dlho uchovávame vaše osobné údaje?

Oddelenie D.1 pre vzťahy so zainteresovanými stranami Úradu pre publikácie uchováva vaše osobné údaje iba počas nevyhnutného obdobia scieľom splniť účel získavania alebo ďalšieho spracúvania, konkrétne poskytnúť vám požadované služby.

6. Ako chránime azabezpečujeme vaše osobné údaje?

Všetky osobné údaje v elektronickom formáte (e-maily, dokumenty, databázy, nahraté súbory údajov atď.) sú uložené na serveroch Európskej komisie. Úrad pre publikácie využíva nástroje Alchemer (predtým Survey Gizmo). Nie je vylúčené, že pracovníci spoločnosti Alchemer môžu mať prístup k predmetným údajom. Všetky spracovateľské operácie sa vykonávajú podľa rozhodnutia Komisie (EÚ, Euratom) 2017/46 z10.januára 2017 obezpečnosti komunikačných ainformačných systémov vEurópskej komisii.

Zmluvní partneri Komisie sú viazaní osobitnou zmluvnou doložkou, ktorá sa vzťahuje na všetky operácie spracúvania vašich údajov vykonávané vmene Komisie, apovinnosťami zachovávania dôvernosti vyplývajúcimi zo všeobecného nariadenia oochrane údajov [nariadenia (EÚ) 2016/679].

Komisia zaviedla niekoľko technických aorganizačných opatrení scieľom chrániť vaše osobné údaje. Súčasťou technických opatrení sú vhodné opatrenia na riešenie online bezpečnosti, rizika straty údajov, zmeny údajov alebo neoprávneného prístupu ktýmto údajom, pričom sa zohľadňuje riziko, ktoré predstavuje spracovanie apovaha spracovávaných osobných údajov. Korganizačným opatreniam patrí obmedzenie prístupu kosobným údajom výlučne pre oprávnené osoby, ktoré majú legitímnu potrebu poznať ich na účely tohto spracovania.

7. Kto má prístup kvašim osobným údajom akomu sa poskytujú?

Prístup kvašim osobným údajom sa poskytuje zamestnancom Komisie zodpovedným za vykonanie spracovateľskej operácie aoprávneným zamestnancom na základe zásady „need-to-know“ (potreby poznať). Na týchto zamestnancov sa vzťahuje povinnosť zachovávať dôvernosť, ktorá im vyplýva zprávnych predpisov, resp. vprípade potreby aj zdohôd ozachovávaní dôvernosti.

Úrad pre publikácie využíva nástroje Alchemer. Všetky osobné údaje z tohto spracovania sa uchovávajú na serveroch spoločnosti Alchemer, ktoré sa nachádzajú na území EÚ.

8. Aké sú vaše práva aako si ich môžete uplatniť?

Ako „dotknutá osoba“ podľa kapitoly III (články 14–25) nariadenia (EÚ) 2018/1725 máte konkrétne práva, predovšetkým právo na prístup, opravu alebo vymazanie vašich osobných údajov aprávo obmedziť spracúvanie vašich osobných údajov. Vprípade potreby máte takisto právo namietať proti spracovaniu alebo právo na prenosnosť údajov.

Máte právo namietať proti spracovaniu vašich osobných údajov, ktoré sa zákonne vykonáva podľa článku 5 ods. 1 písm. a).

Súhlasili ste sposkytnutím vašich osobných údajov oddeleniu D.1 pre vzťahy so zainteresovanými stranami Úradu pre publikácie vprípade predmetného spracovania. Kedykoľvek môžete svoj súhlas odvolať tým, že to oznámite prevádzkovateľovi. Odvolanie neovplyvní zákonnosť spracovania vykonávaného pred odvolaním súhlasu.

Svoje práva si môžete uplatniť tak, že sa obrátite prevádzkovateľa alebo vprípade sporu na úradníka Európskej komisie pre ochranu údajov. Vprípade potreby môžete osloviť aj Európskeho dozorného úradníka pre ochranu údajov. Príslušné kontaktné údaje sú uvedené vbode 9.

V prípade, že si prajete uplatniť svoje práva vsúvislosti sjednou alebo viacerými spracovateľskými operáciami, vo svojej žiadosti ich opíšte [t.j. uveďte ich referenčné označenie(-a) záznamu, ako je to uvedené vbode 10].

9. Kontaktné údaje

 • Prevádzkovateľ

Ak by ste si chceli uplatniť svoje práva podľa nariadenia (EÚ) 2018/1725 alebo ak máte pripomienky, otázky či obavy, alebo ak by ste chceli podať sťažnosť týkajúcu sa zhromažďovania apoužívania vašich osobných údajov, môžete kontaktovať prevádzkovateľa údajov na adrese OP-D1-SECRETARIAT@publications.europa.eu.

 • Úradník Európskej komisie pre ochranu údajov (DPO)

Pokiaľ ide ozáležitosti súvisiace so spracúvaním vašich osobných údajov podľa nariadenia (EÚ) 2018/1725, môžete sa obrátiť na úradníka Európskej komisie pre ochranu údajov (DATA-PROTECTION-OFFICER@ec.europa.eu).

 • Európsky dozorný úradník pre ochranu údajov (EDPS)

Máte právo obrátiť sa na európskeho dozorného úradníka pre ochranu údajov (t.j. môžete podať sťažnosť) (edps@edps.europa.eu), ak sa domnievate, že vaše práva vyplývajúce znariadenia (EÚ) 2018/1725 boli porušené vdôsledku spracúvania vašich osobných údajov prevádzkovateľom.

10. Kde nájdete podrobnejšie informácie?

Úradník Európskej komisie pre ochranu údajov (DPO) zverejní register operácií spracovania osobných údajov zo strany Komisie, ktoré boli zdokumentované aktoré mu boli oznámené. Prístup kregistru môžete nájsť na tomto odkaze: http://ec.europa.eu/dpo-register.

Toto konkrétne spracovanie bolo zahrnuté vo verejnom registri úradníka Európskej komisie pre ochranu údajov stýmto referenčným označením záznamu: DPR-EC-00494.