O nás - O Úradu pre publikácie

Dockbar

SK - About us home - Who we are new

Poslanie Vízia Hodnoty
mission

Naše poslanie

 

Úrad pre vydávanie publikácií Európskej únie je oficiálnym poskytovateľom vydavateľských služieb pre všetky inštitúcie, orgány a agentúry EÚ. Je teda ústredným bodom slúžiacim na prístup k právnym predpisom EÚ, jej publikáciám, otvoreným údajom, výsledkom výskumov, oznámeniam o verejnom obstarávaní či iným úradným informáciám.

Jeho poslaním je podporovať politiky EÚ a zabezpečovať sprístupňovanie tejto širokej palety informácií verejnosti v podobe dostupných a opakovane použiteľných údajov v záujme zvyšovania transparentnosti a hospodárskej činnosti, ako aj šírenia poznatkov.

 
vision

Naša vízia

 

EÚ založená na solídnych poznatkoch, ktorá disponuje včasným a efektívnym prístupom k dôveryhodným informáciám a poznatkom a ktorá dokáže využívať všetky príležitosti plynúce z daného prístupu pre spoločnosť a hospodárstvo.

 

Naše hodnoty

 

Transparentnosť

Prispievame k vyššej transparentnosti počas celého cyklu politík inštitúcií EÚ s cieľom zlepšiť rozhodovanie podložené dôkazmi, jasnejšie vymedziť zodpovednosť za výsledky, zvyšovať účasť verejnosti a posilňovať demokraciu.

Dôveryhodnosť

Usilujeme sa poskytovať presný a spoľahlivý obsah s cieľom zabezpečiť dôveru občanov v EÚ ako poskytovateľa informácií.

Dostupnosť

Domnievame sa, že prístup k informáciám je ľudským právom, ktorým by mali disponovať všetci občania bez ohľadu na ich jazyk, kultúru, zdravotné postihnutie, spoločenské postavenie, miesto pobytu, technologické zázemie či spôsob chápania informácií.

Orientácia na služby

Vzhľadom na naše odhodlanie čo najlepšie prispievať k realizácii európskeho projektu sme pripravení neustále zlepšovať služby, ktoré poskytujeme svojim inštitucionálnym partnerom, ako aj európskym občanom.

Who we are - EU Law and Publications website

content

EU Law and Publications website

The EU Law and Publications website offers easy access to EU law. In the future, it will expand its services and give the users a single access point to all the publications, EU law and data managed by the Publications Office.