Oznámenie Komisie Európskemu parlamentu podľa článku 251 ods. 2 druhý pododsek Zmluvy o ES týkajúce sa spoločnej pozície Rady na prijatie rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa ustanovuje na obdobie rokov 2007-2013 osobitný program „Boj proti násiliu (Daphne III)” ako súčasť všeobecného programu „Základné práva a spravodlivosť“