Съобщение на Комисията до Европейския Парламент съгласно член 251, параграф 2, втора алинея от Договора за ЕО относно общата позиция на Съвета във връзка с приемането на решение на Европейския парламент и Съвета относно създаване на специална програма „Борба с насилието (ДАФНЕ III)“ за 2007—2013 г. в рамките на общата програма „Основни права и правосъдие“