sporočilo Komisije Evropskemu parlamentu v skladu z drugim pododstavkom člena 251 (2) Pogodbe ES glede skupnega stališča, ki ga je Svet sprejel v zvezi s sprejetjem Sklepa Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi posebnega programa „Boj proti nasilju (DAPHNE III)“ za obdobje 2007–2013 v okviru splošnega programa „Temeljne pravice in pravosodje“