IL-PROTEZZJONI TAD-DATA PERSONALI TIEGĦEK

Din l-istqarrija ta’ privatezza tipprovdi informazzjoni dwar l-ipproċessar u l-protezzjoni tad-data personali tiegħek.

L-operazzjoni tal-ipproċessar Helpdesk tal-ewwel livell għall-utenti tas-servizzi elettroniċi u ta’ prodotti oħra tal-Uffiċċju tal-Pubblikazzjonijiet

Kontrollur tad-Data: Uffiċċju tal-Pubblikazzjonijiet tal-Unjoni Ewropea, Unità D.1, Relazzjonijiet mal-Partijiet Ikkonċernati

Referenza tar-reġistrazzjoni: DPR-EC-00493

Werrej

 1. Introduzzjoni
 2. Għaliex nipproċessaw id-data tiegħek u kif nipproċessawha?
 3. Għal liema raġuni(jiet) legali nipproċessaw id-data personali tiegħek?
 4. Liema data personali niġbru u nipproċessaw b’mod ulterji?
 5. Għal kemm żmien inżommu d-data personali tiegħek?
 6. Kif inħarsu u nissalvagwardjaw id-data personali tiegħek?
 7. Min għandu aċċess għad-data personali tiegħek u lil min tiġi żvelata?
 8. X’inhuma d-drittijiet tiegħek u kif tista’ teżerċitahom?
 9. Informazzjoni ta’ kuntatt
 10. Fejn tista’ ssib aktar informazzjoni dettaljata?

1. Introduzzjoni

Il-Kummissjoni Ewropea (minn hawn ’il quddiem “il-Kummissjoni”) hija impenjata li tipproteġi d-data personali tiegħek u li tirrispetta l-privatezza tiegħek. Il-Kummissjoni tiġbor u tkompli tipproċessa d-data personali skont ir-Regolament (UE) 2018/1725 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-23 ta’ Ottubru 2018 dwar il-protezzjoni ta’ persuni fiżiċi fir-rigward tal-ipproċessar ta’ data personali mill-istituzzjonijiet, korpi, uffiċċji u aġenziji tal-Unjoni u dwar il-moviment liberu ta’ tali data, (li jħassar ir-Regolament (KE) Nru 45/2001).

Din l-istqarrija ta’ privatezza tispjega r-raġuni għall-ipproċessar tad-data personali tiegħek, il-mod kif niġbru, nittrattaw u niżguraw il-protezzjoni tad-data personali kollha pprovduta, kif tintuża dik l-informazzjoni, u liema drittijiet tista’ teżerċita b’rabta mad-data personali tiegħek. Din tispeċifika wkoll id-dettalji ta’ kuntatt tal-Kontrollur tad-Data responsabbli li miegħu int tista’ teżerċita d-drittijiet tiegħek, l-Uffiċjal tal-Protezzjoni tad-Data u l-Kontrollur Ewropew għall-Protezzjoni tad-Data.

L-informazzjoni relatata mal-operazzjoni tal-ipproċessar tal-“Helpdesk tal-Ewwel livell għall-utenti tas-servizzi elettroniċi u ta’ prodotti oħra tal-Uffiċċju tal-Pubblikazzjonijiet” miġbura mill-Unità D.1 “Relazzjonijiet mal-Partijiet Ikkonċernati” tal-Uffiċċju tal-Pubblikazzjonijiet tal-Unjoni Ewropea hija ppreżentata hawn taħt.

2. Għaliex nipproċessaw id-data tiegħek u kif nipproċessawha?

L-iskop tal-operazzjoni tal-ipproċessar: L-Unità D.1 “Relazzjonijiet mal-Partijiet Ikkonċernati” tal-Uffiċċju tal-Pubblikazzjonijiet tiġbor u tuża l-informazzjoni personali tiegħek biex twieġeb għal kwalunkwe mistoqsija jew tindirizza kwalunkwe kwistjoni teknika li tista’ tqajjem meta tikkuntattja lill-Helpdesk tal-Ewwel livell.

L-operazzjoni tal-ipproċessar tikkonsisti mir-reġistrazzjoni tad-data personali li tipprovdilna meta tikkuntattjana u mill-użu tagħha biex inwieġbuk, hekk kif inkunu rrispondejna l-mistoqsija jew solvejna l-kwistjoni teknika tiegħek.

Id-data personali tiegħek mhux se tintuża għal teħid ta’ deċiżjonijiet awtomatizzat inkluż it-tfassil ta’ profili.

3. Għal liema raġuni(jiet) legali nipproċessaw id-data personali tiegħek?

Nipproċessaw id-data personali tiegħek, minħabba li:

- l-ipproċessar ikun meħtieġ għat-twettiq ta’ kompitu li jsir fl-interess pubbliku jew fl-eżerċitar ta’ awtorità uffiċjali mogħtija lill-istituzzjoni jew lill-korp tal-Unjoni;

- inti tajt il-kunsens għall-ipproċessar tad-data personali tiegħek għal skop speċifiku wieħed jew aktar.

Bażi ġuridika għall-ipproċessar: il-mandat tal-Uffiċċju tal-Pubblikazzjonijiet, id-Deċiżjoni 2009/496/KE tal-Parlament Ewropew, tal-Kunsill, tal-Kummissjoni, tal-Qorti tal-Ġustizzja, tal-Qorti tal-Awdituri, tal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew u tal-Kumitat tar-Reġjuni tas-26ta’ Ġunju 2009 dwar l-organizzazzjoni u l-funzjonament tal-Uffiċċju tal-Pubblikazzjonijiet tal-Unjoni Ewropea.

4. Liema data personali niġbru u nipproċessaw b’mod ulterjuri?

Sabiex titwettaq din l-operazzjoni tal-ipproċessar, l-Unità D.1 “Relazzjonijiet mal-Partijiet Ikkonċernati” tal-Uffiċċju tal-Pubblikazzjonijiet tiġbor il-kategoriji ta’ data personali li ġejjin:

F’każ ta’ kuntatt bl-email:l-indirizz tal-email, l-isem u l-kunjom, il-lingwa u l-pajjiż ta’ residenza.

F’każ ta’ kuntatt bit-telefown: in-numru tat-telefown, l-isem u l-kunjom, ir-recordings tat-telefonati, il-lingwa u l-pajjiż ta’ residenza.

F’każ ta’ kuntatt b’ittra (b'mod eċċezzjonali): l-isem u l-kunjom, l-indirizz postali, il-lingwa u l-pajjiż ta’ residenza.

5. Għal kemm żmien inżommu d-data personali tiegħek?

L-Unità D.1 “Relazzjonijiet mal-Partijiet Ikkonċernati” tal-Uffiċċju tal-Pubblikazzjonijiet iżżomm biss id-data personali tiegħek għaż-żmien meħtieġ biex jintlaħaq l-għan tal-ġbir jew l-ipproċessar ulterjuri, jiġifieri biex jingħataw is-servizzi mitluba.

Hekk kif is-servizzi ma jkunux aktar mitluba, aħna nżommu d-data tiegħek għal massimu ta’ ħames snin u mbagħad titħassar.

6. Kif inħarsu u nissalvagwardjaw id-data personali tiegħek?

Id-data personali kollha f’format elettroniku (emails, dokumenti, lottijiet ta’ data applowdjati, eċċ.) jinħażnu jew fuq is-servers tal-Kummissjoni Ewropea jew fuq dawk tal-kuntratturi tagħha skont il-kuntratt 10685, 01/08/2018–31/07/2022 (kuntratt qafas b’cascade): Intrasoft International SA (2b, rue Nicolas Bové, 1253 Luxembourg) u Sogeti Luxembourg (36, route de Longwy, 8080 Bertrange). L-operazzjonijiet tal-ipproċessar jitwettqu kollha skont id-Deċiżjoni tal-Kummissjoni (UE, Euratom) 2017/46 tal-10 ta' Jannar 2017 dwar is-sigurtà tas-sistemi ta' komunikazzjoni u informazzjoni fil-Kummissjoni Ewropea.

Il-kuntratturi tal-Kummissjoni huma marbutin b'klawżola kuntrattwali speċifika għal kull operazzjoni ta’ pproċessar tad-data tiegħek f’isem il-Kummissjoni, kif ukoll bl-obbligi ta’ kunfidenzjalità li jitnisslu mir-Regolament Ġenerali dwar il-Protezzjoni tad-Data (“GDPR” ir-Regolament (UE) 2016/679).

Sabiex tipproteġi d-data personali tiegħek, il-Kummissjoni daħħlet fis-seħħ għadd ta’ miżuri tekniċi u organizzattivi. Il-miżuri tekniċi jinkludu azzjonijiet xierqa biex jindirizzaw is-sigurtà online, ir-riskju tat-telf ta’ data, il-modifika ta' data jew l-aċċess mhux awtorizzat, filwaqt li jitqies ir-riskju ppreżentat mill-ipproċessar u n-natura tad-data personali li qed tiġi pproċessata. Il-miżuri organizzazzjonali jinkludu r-restrizzjoni tal-aċċess għad-data personali għall-persuni awtorizzati biss bi ħtieġa leġittima ta’ tagħrif għall-finijiet ta’ din l-operazzjoni ta’ proċessar.

7. Min għandu aċċess għad-data personali tiegħek u lil min tiġi żvelata?

L-aċċess għad-data personali tiegħek huwa pprovdut lill-istaff tal-Kummissjoni responsabbli għat-twettiq ta’ din l-operazzjoni tal-ipproċessar u lill-istaff awtorizzat skont il-prinċipju ta’ “ħtieġa għall-għarfien”. Danl-istaff jirrispetta ftehimiet statutorji, u fejn meħtieġ, ftehimiet addizzjonali ta’ kunfidenzjalità.

8. X’inhuma d-drittijiet tiegħek u kif tista’ teżerċitahom?

Inti għandek drittijiet speċifiċi bħala “suġġett tad-data” skont il-Kapitolu III (l-Artikoli 14-25) tar-Regolament (UE) 2018/1725, b’mod partikolari d-dritt li taċċessa, tikkoreġi jew tħassar id-data personali tiegħek u d-dritt li tillimita l-ipproċessar tad-data personali tiegħek. Fejn applikabbli, għandek ukoll id-dritt li toġġezzjona għall-ipproċessar jew id-dritt għall-portabbiltà tad-data.

Inti tajt il-kunsens tiegħek biex tipprovdi d-data personali tiegħek lill-Unità D.1 “Relazzjonijiet mal-Partijiet Ikkonċernati” tal-Uffiċċju tal-Pubblikazzjonijiet għall-operazzjoni preżenti tal-ipproċessar. Tista’ tirtira l-kunsens tiegħek fi kwalunkwe ħin billi tinnotifika lill-Kontrollur tad-Data. L-irtirar mhux se jaffettwa l-legalità tal-ipproċessar imwettaq qabel ma int tkun irtirajt il-kunsens.

Int tista’ teżerċita d-drittijiet tiegħek billi tikkuntattja lill-Kontrollur tad-Data, jew f’każ ta’ kunflitt lill-Uffiċjal tal-Protezzjoni tad-Data. Jekk ikun meħtieġ, tista’ tindirizza wkoll lill-Kontrollur Ewropew għall-Protezzjoni tad-Data. L-informazzjoni ta’ kuntatt tagħhom tingħata taħt l-Intestatura 9 hawn taħt.

Meta tixtieq teżerċita d-drittijiet tiegħek fil-kuntest ta’ operazzjoni tal-ipproċessar speċifika waħda jew aktar, jekk jogħġbok ipprovdi d-deskrizzjoni tagħhom (jiġifieri r-referenza/i tar-reġistrazzjoni tagħhom kif speċifikat taħt l-Intestatura 10 hawn taħt) fit-talba tiegħek.

9. Informazzjoni ta’ kuntatt

 • Il-Kontrollur tad-Data:

Jekk tixtieq teżerċita d-drittijiet tiegħek skont ir-Regolament (UE) 2018/1725, jew jekk għandek xi kummenti, mistoqsijiet jew tħassib, jew jekk tixtieq tressaq ilment rigward il-ġbir u l-użu tad-data personali tiegħek, jekk jogħġbok ikkuntattja lill-Kontrollur tad-Data, l-Unità D.1 “Relazzjonijiet mal-Partijiet Ikkonċernati” tal-Uffiċċju tal-Pubblikazzjonijiet ,info@publications.europa.eu.

 • L-Uffiċjal tal-Protezzjoni tad-Data (UPD) tal-Kummissjoni:

Tista’ tikkuntattja lill-Uffiċjal tal-Protezzjoni tad-Data (DATA-PROTECTION-OFFICER@ec.europa.eu) fir-rigward ta’ kwistjonijiet relatati mal-ipproċessar tad-data personali tiegħek skont ir-Regolament (UE) 2018/1725.

 • Il-Kontrollur Ewropew għall-Protezzjoni tad-Data (KEPD):

Għandek id-dritt li tirreferi l-każ tiegħek (jiġifieri, tista’ tippreżenta ilment) lill-Kontrollur Ewropew għall-Protezzjoni tad-Data (edps@edps.europa.eu) jekk tħoss li drittijietek skont ir-Regolament (UE) 2018/1725 inkisru bħala riżultat tal-ipproċessar tad-data personali tiegħek mill-Kontrollur tad-Data.

10. Fejn tista’ ssib aktar informazzjoni dettaljata?

L-Uffiċjal tal-Protezzjoni tad-Data tal-Kummissjoni (UPD) jippubblika r-reġistru tal-operazzjonijiet kollha tal-ipproċessar dwar id-data personali mill-Kummissjoni, li ġew dokumentati u notifikati lilu. Tista’ taċċessa r-reġistru minn dan il-link li ġej: http://ec.europa.eu/dpo-register.

Din l-operazzjoni tal-ipproċessar speċifika ġiet inkluża fir-reġistru pubbliku tal-UPD bir-referenza tar-Reġistru li ġejja: DPR-EC-00493.