Procurement procedures - Par Publikāciju biroju

Dockbar

Juridiski paziņojumi par iepirkuma procedūrām

JŪSU PERSONDATU AIZSARDZĪBA

Šajā paziņojumā par konfidencialitāti ir sniegta informācija par jūsu persondatu apstrādi un aizsardzību.

Apstrādes darbība: iepirkuma procedūras, līgumu izpilde un uzaicinājumi izteikt ieinteresētību

Datu pārzinis: Eiropas Savienības Publikāciju biroja D.2 nodaļa “Līgumi un autortiesības”

Atsauces numurs: DPR-EC-00496

Saturs

 1. Ievads
 2. Kāpēc un kā mēs apstrādājam jūsu persondatus?
 3. Kāds ir jūsu persondatu apstrādes juridiskais pamats?
 4. Kādus persondatus mēs vācam un apstrādājam?
 5. Cik ilgi mēs glabājam jūsu persondatus?
 6. Kā mēs aizsargājam jūsu persondatus?
 7. Kam ir pieejami jūsu persondati, un kam tos izpauž?
 8. Kādas ir jūsu tiesības, un kā tās izmantot?
 9. Kontaktinformācija
 10. Kur var atrast plašāku informāciju?

1. Ievads

Eiropas Komisija (tālāk tekstā “Komisija”) ir apņēmusies aizsargāt jūsu persondatus un ievērot jūsu tiesības uz privātumu. Komisija vāc un tālāk apstrādā persondatus atbilstīgi Eiropas Parlamenta un Padomes 2018. gada 23. oktobra Regulai (ES) 2018/1725 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi Savienības iestādēs, struktūrās, birojos un aģentūrās un par šādu datu brīvu apriti (ar ko atceļ Regulu (EK) Nr. 45/2001).

Šajā paziņojumā par konfidencialitāti ir izskaidrots visu sniegto persondatu apstrādes pamatojums un tas, kādā veidā tie tiek vākti, apstrādāti un aizsargāti, kā šī informācija tiek izmantota un kādas ir jūsu tiesības saistībā ar jūsu persondatiem. Tajā arī sniegta kontaktinformācija saziņai ar atbildīgo datu pārzini, pie kura vērsties, lai izmantotu savas tiesības, kā arī datu aizsardzības speciālista un Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītāja kontaktinformācija.

Zemāk ir aprakstīta ar apstrādes darbību “Iepirkuma procedūras, līgumu izpilde un uzaicinājumi izteikt ieinteresētību” saistītās informācijas apstrāde, ko veic Eiropas Savienības Publikāciju biroja (tālāk tekstā — “Publikāciju birojs”) D.2 nodaļa “Līgumi un autortiesības”.

2. Kāpēc un kā mēs apstrādājam jūsu persondatus?

Apstrādes nolūks: Publikāciju biroja D.2 nodaļa “Līgumi un autortiesības” vāc un izmanto jūsu persondatus, lai apstrādātu un novērtētu pieteikumus vai piedāvājumus, ko, atsaucoties uz Publikāciju biroja izsludinātām iepirkuma procedūrām, iesnieguši uzņēmumi vai privātpersonas, kā arī lai pildītu no tām izrietošos līgumus.

Jūsu persondatus neizmantos ne automatizētai lēmumu pieņemšanai, ne profilēšanai.

3. Kāds ir jūsu persondatu apstrādes juridiskais pamats?

Mēs apstrādājam jūsu persondatus, jo:

a) tas ir nepieciešams, lai izpildītu uzdevumu, ko veic sabiedrības interesēs vai īstenojot Savienības iestādei vai struktūrai likumīgi piešķirtās oficiālās pilnvaras,

b) apstrāde ir vajadzīga, lai izpildītu juridisku pienākumu, kurš ir pārzinim,

c) apstrāde ir vajadzīga tāda līguma izpildei, kura līgumslēdzēja puse ir datu subjekts, vai pasākumu veikšanai pēc datu subjekta pieprasījuma pirms līguma noslēgšanas

un arī tāpēc, ka

d) datu subjekts ir devis piekrišanu savu persondatu apstrādei vienam vai vairākiem konkrētiem nolūkiem.

Apstrādes juridiskais pamats:

 • Eiropas Parlamenta un Padomes 2018. gada 18. jūlija Regula (ES, Euratom) 2018/1046 par finanšu noteikumiem, ko piemēro Savienības vispārējam budžetam;
 • Eiropas Parlamenta, Padomes, Komisijas, Tiesas, Revīzijas palātas, Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas un Reģionu komitejas 2009. gada 26. jūnija lēmums 2009/496/EK, Euratom par Eiropas Savienības Publikāciju biroja struktūru un darbību.

4. Kādus persondatus mēs vācam un apstrādājam?

Lai veiktu šo apstrādes darbību, Publikāciju biroja D.2 nodaļa “Līgumi un autortiesības” vāc šādus persondatus:

 • uzņēmuma, kas iesniedzis piedāvājumu, atbildīgā darbinieka vai eksperta vārds, uzvārds, e-pasta adrese, darba adrese un darba tālrunis;
 • atkarībā no nepieciešamo pakalpojumu veida dati var ietvert šādus attiecīgo uzņēmumu vai to apakšuzņēmēju darbinieku persondatus:
 • vārds un uzvārds, pilsonība, pārvaldītās valodas, izglītība, sertifikāti, izglītības un darba pieredzes ilgums un veids.

Persondatu norādīšana ir obligāta, lai varētu izpildīt obligātās prasības, kas izklāstītas Finanšu regulā. Ja nesniedzat savus persondatus, iespējamās sekas ir tādas, ka nevarēsiet piedalīties publiskā iepirkuma procedūrās.

5. Cik ilgi mēs glabājam jūsu persondatus?

Publikāciju biroja D.2 nodaļa “Līgumi un autortiesības” glabā jūsu persondatus tikai tik ilgi, cik tas ir nepieciešams, lai izpildītu datu vākšanas vai tālākas apstrādes mērķi, proti, 5 gadus, ja runa ir par neizraudzītiem pretendentiem, bet sekmīgu konkursa dalībnieku gadījumā 10 gadus (no dienas, kad veikts pēdējais saskaņā ar līgumu veiktais maksājums).

6. Kā mēs aizsargājam jūsu persondatus?

Visi persondati elektroniskā formātā (piemēram, e-pasta vēstules, dokumenti, datubāzes, augšupielādētas datu paketes u.tml.) glabājas Eiropas Komisijas serveros. Visas apstrādes darbības tiek veiktas saskaņā ar Komisijas 2017. gada 10. janvāra Lēmumu (ES, Euratom) 2017/46 par komunikācijas un informācijas sistēmu drošību Eiropas Komisijā.

Lai aizsargātu jūsu persondatus, Komisija ir ieviesusi vairākus tehniskus un organizatoriskus pasākumus. Tehniskie pasākumi, ņemot vērā ar persondatu apstrādi un apstrādāto datu būtību saistīto risku, ietver piemērotas darbības, kas garantē drošību tiešsaistē un novērš tādus riskus kā datu zudumi, to grozīšana vai neatļauta piekļuve datiem. Organizatoriskie pasākumi ietver piekļuves ierobežošanu, proti, šīs apstrādes darbības ietvaros persondatiem var piekļūt tikai pilnvarotas personas, kam ir pamatota nepieciešamība tos zināt.

7. Kam ir pieejami jūsu persondati, un kam tos izpauž?

Jūsu persondatiem var piekļūt Komisijas darbinieki, kas ir atbildīgi par šo datu apstrādes darbību, un darbinieki, kuri pilnvaroti, ievērojot principu, ka informācija ir zināma tikai tiem, kam tā nepieciešama darbam. Šie darbinieki ievēro tiesību aktus un vajadzības gadījumā papildu noteikumus par konfidencialitāti.

Datu iekšējie saņēmēji:

Eiropas Savienības Publikāciju biroja darbinieki un dažos gadījumos to citu ES iestāžu, struktūru un aģentūru darbinieki, kurām Publikāciju birojs ir pakalpojuma sniedzējs; dažos gadījumos — ES iekšējās revīzijas dienesti.

Datu ārējie saņēmēji:

dažos gadījumos — ārēji eksperti un darbuzņēmēji, kas piedalās piedāvājumu novērtēšanā; darbuzņēmēja darbinieki, kuriem vajadzīga piekļuve persondatiem, lai pildītu un pārvaldītu līgumu un uzraudzītu tā izpildi.

Informāciju par to, kam piešķirtas tiesības slēgt līgumu, publicē vietnē “Tenders Electronic Daily” (tas ir Eiropas Savienības Oficiālā Vēstneša S pielikums).

Informācija, ko mēs vācam, netiks izpausta nevienai trešai personai, izņemot tiktāl un tad, ja tas būs jādara saskaņā ar tiesību aktiem.

8. Kādas ir jūsu tiesības, un kā tās izmantot?

Jums kā “datu subjektam” atbilstīgi Regulas (ES) 2018/1725 III nodaļas (14.–25. pants) noteikumiem ir konkrētas tiesības, jo īpaši tiesības piekļūt saviem persondatiem, tos labot vai dzēst un tiesības ierobežot savu persondatu apstrādi. Attiecīgā gadījumā jums ir arī tiesības iebilst pret datu apstrādi un tiesības uz datu pārnesamību.

Jums ir tiesības iebilst pret savu persondatu apstrādi, kas ir likumīgi veikta saskaņā ar 5. panta 1. punkta a) apakšpunktu.

Jūs esat piekritis sniegt savus persondatus Publikāciju biroja D.2 nodaļai “Līgumi un autortiesības”, lai tā varētu veikt šo apstrādes darbību. Jūs varat jebkurā laikā atsaukt savu piekrišanu, par to informējot datu pārzini. Piekrišanas atsaukšana neietekmēs tās apstrādes likumību, kas veikta, pirms jūs atsaucāt savu piekrišanu.

Savas tiesības varat īstenot, sazinoties ar datu pārzini vai — konflikta gadījumā — ar datu aizsardzības speciālistu. Ja nepieciešams, varat vērsties pie Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītāja. Izmantojiet 9. punktā sniegto kontaktinformāciju.

Ja vēlaties izmantot savas tiesības saistībā ar vienu vai vairākām konkrētām apstrādes darbībām, lūdzu, aprakstiet tās savā pieprasījumā (piemēram, miniet atsauces numuru, kā norādīts tālāk 10. punktā).

9. Kontaktinformācija

 • Datu pārzinis

Ja vēlaties izmantot savas tiesības atbilstīgi Regulai (ES) 2018/1725 vai ja jums ir komentāri, jautājumi vai bažas, vai ja vēlaties iesniegt sūdzību par jūsu persondatu vākšanu un izmantošanu, lūdzam sazināties ar datu pārzini — Publikāciju biroja D.2 nodaļu “Līgumi un autortiesības”.

 • Komisijas datu aizsardzības speciālists

Par jautājumiem, kas saistīti ar jūsu persondatu apstrādi atbilstīgi Regulai (ES) 2018/1725, varat sazināties ar datu aizsardzības speciālistu (DATA-PROTECTION-OFFICER@ec.europa.eu).

 • Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītājs (EDAU)

Jums ir tiesības vērsties pie Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītāja, piemēram, iesniegt viņam sūdzību (edps@edps.europa.eu), ja uzskatāt, ka datu pārziņa īstenotas jūsu persondatu apstrādes dēļ ir pārkāptas jūsu tiesības, kas noteiktas Regulā (ES) 2018/1725.

10. Kur var atrast plašāku informāciju?

Komisijas datu aizsardzības speciālists publicē visu to Komisijas veikto persondatu apstrādes darbību sarakstu, kuras ir reģistrētas un par kurām viņam ir paziņots. Sarakstam var piekļūt, sekojot šai saitei: http://ec.europa.eu/dpo-register.

Šī konkrētā apstrādes darbība ir iekļauta datu aizsardzības speciālista publiskajā reģistrā ar šādu atsauces numuru: DPR-EC-00496 .