OP CRM - Par Publikāciju biroju

Dockbar

Navigation

Legal notices - OP CRM

PERSONAS DATU AIZSARDZĪBA

Šajā paziņojumā sniegta informācija par jūsu personas datu apstrādi un aizsardzību.

Apstrādes darbība: OP CRM

Datu pārzinis: Eiropas Savienības Publikāciju birojs, D.1nodaļa "Attiecības ar ieinteresētajām personām"

Atsauces numurs: DPR-EC-00495

Saturs

 1. Ievads
 2. Kāpēc un kā mēs apstrādājam jūsu personas datus?
 3. Kāds ir jūsu personas datu apstrādes juridiskais pamats?
 4. Kādus personas datus mēs vācam un apstrādājam?
 5. Cik ilgi mēs glabājam jūsu personas datus?
 6. Kā mēs aizsargājam jūsu personas datus?
 7. Kam ir pieejami jūsu personas dati un kam tos izpauž?
 8. Kādas ir jūsu tiesības un kā tās izmantot?
 9. Kontaktinformācija
 10. Kur var atrast plašāku informāciju?

1. Ievads

Eiropas Komisija (tālāk tekstā “Komisija”) ir apņēmusies aizsargāt jūsu personas datus un ievērot jūsu tiesības uz privātumu. Komisija vāc un tālāk apstrādā personas datus atbilstīgi Eiropas Parlamenta un Padomes 2018.gada 23.oktobra Regulai (ES)2018/1725 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi Savienības iestādēs, struktūrās, birojos un aģentūrās un par šādu datu brīvu apriti (ar ko atceļ Regulu (EK) Nr.45/2001).

Šajā paziņojumā par privātumu ir izskaidrots visu sniegto personas datu apstrādes pamatojums, tas, kādā veidā tie tiek vākti, apstrādāti un aizsargāti, kā šī informācija tiek izmantota un kādas ir jūsu tiesības saistībā ar jūsu personas datiem. Tajā arī sniegta kontaktinformācija saziņai ar atbildīgo datu pārzini, pie kura vērsties, lai izmantotu savas tiesības, kā arī datu aizsardzības speciālista un Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītāja kontaktinformācija.

Zemāk sniegta informācija par apstrādes darbību “OPCRM” (Publikāciju biroja Klientu attiecību pārvaldības instruments), ko īsteno Eiropas Savienības Publikāciju biroja D.1nodaļa “Attiecības ar ieinteresētajām personām”.

2. Kāpēc un kā mēs apstrādājam jūsu personas datus?

Apstrādes nolūks: Publikāciju biroja D.1 nodaļa “Attiecības ar ieinteresētajām personām” vāc un izmanto jūsu personas datus adresātu sarakstu izveidošanai, lai pēc tam tiem nosūtītu drukātās publikācijas un informāciju pa e-pastu. Sistēmu izmanto tikai šim nolūkam.

Šos datus izmantot vai atļaut tos izmantot citiem ES iestāžu iekšējiem dienestiem var tikai tas dienests, kura rīcībā ir attiecīgais adresātu saraksts.

Dati tiek apstrādāti, lai datubāzē uzturētu sarakstu ar personas datiem.

Jūsu personas datus neizmantos ne automatizētai lēmumu pieņemšanai, ne profilēšanai.

3. Kāds ir jūsu personas datu apstrādes juridiskais pamats?

Mēs apstrādājam jūsu personas datus, jo:

- tas ir nepieciešams, lai izpildītu uzdevumu, ko veic sabiedrības interesēs vai īstenojot Savienības iestādei vai struktūrai likumīgi piešķirtās oficiālās pilnvaras,

un

- jūs kā datu subjekts esat devis piekrišanu savu personas datu apstrādei vienam vai vairākiem konkrētiem nolūkiem.

Apstrādes juridiskais pamats: Publikāciju biroja mandāts, Eiropas Parlamenta, Padomes, Komisijas, Tiesas, Revīzijas palātas, Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas un Reģionu komitejas 2009. gada 26.jūnija Lēmums 2009/496/EK, Euratom, par Eiropas Savienības Publikāciju biroja struktūru un darbību.

4. Kādus personas datus mēs vācam un apstrādājam

Lai veiktu šo apstrādes darbību, Publikāciju biroja D.1nodaļa “Attiecības ar ieinteresētajām personām” vāc šādus personas datus:

Obligātie dati

 • Vārds, uzvārds
 • Pasta adrese
 • Vēlamā valodas versija

Fakultatīvie dati

 • E-pasta adrese (obligāta, ja vēlamais saziņas veids ir e-pasts)
 • Foto vai segtēls (avatars)
 • Amats/profesija
 • Tālruņa vai faksa numurs
 • Darbības nozare
 • Interešu jomas

Personas datu sniegšana ir obligāta, jo tā mums ļauj sniegt jums pieprasītos pakalpojumus.

Jūs savus personas datus esat vai nu mums nosūtījis pats, vai arī esam tos ieguvuši no ES iestāžu autordienesta vai no publiski pieejamas struktūrshēmas.

5. Cik ilgi mēs glabājam jūsu personas datus?

Publikāciju biroja D.1nodaļa “Attiecības ar ieinteresētajām personām” glabā jūsu personas datus tikai tik ilgi, cik tas ir nepieciešams, lai izpildītu savākšanas vai tālākas apstrādes mērķi, proti, sniegt jums pieprasītos pakalpojumus.

6. Kā mēs aizsargājam jūsu personas datus?

Visi personas dati elektroniskā formātā (e-pasti, dokumenti, datubāzes, augšupielādētas datu paketes utt.) glabājas Eiropas Komisijas vai līgumpartnera ARCANIASASU, Rue des Entreprises, 62221 Noyelles-Sous-Lens (Francija), serveros. Visas apstrādes darbības tiek veiktas saskaņā ar Komisijas 2017. gada 10. janvāra Lēmumu (ES, Euratom) 2017/46 par komunikācijas un informācijas sistēmu drošību Eiropas Komisijā.

Komisijas līgumpartneriem ir jāievēro īpaša līguma klauzula par jūsu datu apstrādi Komisijas uzdevumā un konfidencialitātes nodrošināšanas pienākumi, kas izriet no Vispārīgās datu aizsardzības regulas (VDAR, Regula (ES) 2016/679) transponēšanas ES dalībvalstīs.

Lai aizsargātu jūsu personas datus, Komisija ir ieviesusi vairākus tehniskus un organizatoriskus pasākumus. Tehniskie pasākumi, ņemot vērā ar personas datu apstrādi un apstrādāto datu būtību saistīto risku, ietver piemērotas darbības, kas garantē drošību tiešsaistē un novērš tādus riskus kā datu zudumi, to grozīšana vai neatļauta piekļuve datiem. Organizatoriskie pasākumi ietver piekļuves ierobežošanu, proti, šīs apstrādes darbības ietvaros personas datiem var piekļūt tikai pilnvarotas personas, kam ir pamatota nepieciešamība tos zināt.

7. Kam ir pieejami jūsu personas dati un kam tos izpauž?

Jūsu personas datiem var piekļūt Komisijas darbinieki, kas ir atbildīgi par šo datu apstrādes darbību, un darbinieki, kuri pilnvaroti, ievērojot principu, ka informācija ir zināma tikai tiem, kam tā nepieciešama darbam. Šie darbinieki ievēro tiesību aktus un vajadzības gadījumā papildu noteikumus par konfidencialitāti.

Tad, ja esat pasūtījis drukātās publikācijas, jūsu dati tiks nodoti mūsu līgumpartnerim ARCANIA SASU, Rue des Entreprises, 62221 Noyelles-Sous-Lens, Francija.

Informācija, ko mēs vācam, netiks izpausta nevienai trešai personai, izņemot tādā mērā un tādos gadījumos, kad tas, iespējams, ir jādara saskaņā ar tiesību aktiem.

8. Kādas ir jūsu tiesības un kā tās izmantot?

Jums kā “datu subjektam” atbilstīgi Regulas (ES) 2018/1725 IIInodaļas (14.–25.pants) noteikumiem ir konkrētas tiesības, jo īpaši tiesības piekļūt saviem personas datiem, tos labot vai dzēst un tiesības ierobežot savu personas datu apstrādi. Attiecīgā gadījumā jums ir arī tiesības iebilst pret datu apstrādi un tiesības uz datu pārnesamību.

Jums ir tiesības iebilst pret savu personas datu apstrādi, kas ir likumīgi veikta saskaņā ar 5.panta 1. punkta a) apakšpunktu.

Jūs esat piekritis sniegt savus personas datus Publikāciju biroja D.1nodaļai “Attiecības ar ieinteresētajām personām”, lai tā varētu veikt šo apstrādes darbību. Jūs varat jebkurā laikā atsaukt savu piekrišanu, par to informējot datu pārzini. Piekrišanas atsaukšana neietekmēs tās apstrādes likumību, kas veikta, pirms jūs atsaucāt savu piekrišanu.

Savas tiesības varat īstenot, sazinoties ar datu pārzini vai— konflikta gadījumā— ar datu aizsardzības speciālistu. Ja nepieciešams, varat vērsties pie Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītāja. Izmantojiet 9.punktā zemāk sniegto kontaktinformāciju.

Ja vēlaties izmantot savas tiesības saistībā ar vienu vai vairākām konkrētām apstrādes darbībām, lūdzu, aprakstiet tās savā pieprasījumā (piemēram, miniet atsauces numuru, kā norādīts tālāk 10.punktā).

9. Kontaktinformācija

 • Datu pārzinis

Ja vēlaties izmantot savas tiesības atbilstīgi Regulai (ES) 2018/1725 vai ja jums ir komentāri, jautājumi vai bažas, vai ja vēlaties iesniegt sūdzību par jūsu personas datu vākšanu un izmantošanu, lūdzam sazināties ar datu pārzini (Publikāciju biroja D.1nodaļa “Attiecības ar ieinteresētajām personām”):

OP-D1-SECRETARIAT@publications.europa.eu.

 • Komisijas datu aizsardzības speciālists

Par jautājumiem, kas saistīti ar jūsu personas datu apstrādi atbilstīgi Regulai (ES) 2018/1725, jūs varat sazināties ar datu aizsardzības speciālistu (DATA-PROTECTION-OFFICER@ec.europa.eu).

 • Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītājs (EDAU)

Jums ir tiesības vērsties pie Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītāja, piemēram, iesniegt viņam sūdzību (edps@edps.europa.eu), ja uzskatāt, ka datu pārziņa īstenotas jūsu personas datu apstrādes dēļ ir pārkāptas jūsu tiesības, kas noteiktas Regulā (ES) 2018/1725.

10. Kur var atrast plašāku informāciju?

Komisijas datu aizsardzības speciālists publicē visu to Komisijas veikto personas datu apstrādes darbību sarakstu, kuras ir reģistrētas un par kurām viņam ir paziņots. Sarakstam var piekļūt, sekojot šai saitei: http://ec.europa.eu/dpo-register.

Šī konkrētā apstrādes darbība ir iekļauta datu aizsardzības speciālista publiskajā reģistrā ar šādu atsauces numuru: DPR-EC-00495.