CIBA - Par Publikāciju biroju

Dockbar

op_ciba privacy statement dpr-ec-01943

JŪSU PERSONDATU AIZSARDZĪBA

Šajā paziņojumā par konfidencialitāti ir sniegta informācija par jūsu persondatu apstrādi un aizsardzību.

Apstrādes darbība: sistēma CIBA

Datu pārzinis: Eiropas Savienības Publikāciju biroja B.1 nodaļa “Oficiālais vēstnesis un judikatūra”

Atsauces numurs: DPR-EC-01943

Saturs

 1. Ievads
 2. Kāpēc un kā mēs apstrādājam jūsu persondatus?
 3. Kāds ir jūsu persondatu apstrādes juridiskais pamats?
 4. Kādus persondatus mēs vācam un apstrādājam?
 5. Cik ilgi mēs glabājam jūsu persondatus?
 6. Kā mēs aizsargājam jūsu persondatus?
 7. Kam ir pieejami jūsu persondati, un kam tos izpauž?
 8. Kādas ir jūsu tiesības, un kā tās izmantot?
 9. Kontaktinformācija
 10. Kur var atrast plašāku informāciju?

1. Ievads

Eiropas Komisija (tālāk tekstā “Komisija”) ir apņēmusies aizsargāt jūsu persondatus un ievērot jūsu tiesības uz privātumu. Komisija vāc un tālāk apstrādā persondatus atbilstīgi Eiropas Parlamenta un Padomes 2018. gada 23. oktobra Regulai (ES) 2018/1725 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi Savienības iestādēs, struktūrās, birojos un aģentūrās un par šādu datu brīvu apriti (ar ko atceļ Regulu (EK) Nr. 45/2001).

Šajā paziņojumā par konfidencialitāti ir izskaidrots visu sniegto persondatu apstrādes pamatojums un tas, kādā veidā tie tiek vākti, apstrādāti un aizsargāti, kā šī informācija tiek izmantota un kādas ir jūsu tiesības saistībā ar jūsu persondatiem. Tajā arī sniegta kontaktinformācija saziņai ar atbildīgo datu pārzini, pie kura vērsties, lai izmantotu savas tiesības, kā arī datu aizsardzības speciālista un Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītāja kontaktinformācija.

Zemāk ir sniegta informācija par apstrādes darbību “CIBA”, ko īsteno Eiropas Savienības Publikāciju biroja B.1 nodaļa “Oficiālais Vēstnesis un judikatūra”.

2. Kāpēc un kā mēs apstrādājam jūsu persondatus?

Apstrādes nolūks: Publikāciju biroja B.1 nodaļa “Oficiālais Vēstnesis un judikatūra” vāc un izmanto jūsu persondatus, lai reģistrētu lietotājus, kuriem piešķirta piekļuve sistēmai CIBA. Šādi pilnvaroti lietotāji var ar CIBA starpniecību iesniegt vajadzīgos ES budžeta dokumentu satura atjauninājumus.

Jūsu persondatus neizmantos ne automatizētai lēmumu pieņemšanai, ne profilēšanai.

3. Kāds ir jūsu persondatu apstrādes juridiskais pamats?

Mēs apstrādājam jūsu persondatus, jo:

a) tas ir nepieciešams, lai izpildītu uzdevumu, ko veic sabiedrības interesēs vai īstenojot Savienības iestādei vai struktūrai likumīgi piešķirtās oficiālās pilnvaras,

un arī tāpēc, ka

b) apstrāde ir vajadzīga, lai izpildītu juridisku pienākumu, kurš ir Publikāciju birojam kā pārzinim.

Apstrādes juridiskais pamats:

- Līguma par Eiropas Savienības darbību 314. pants;

- Eiropas Parlamenta un Padomes 2012. gada 25. oktobra Regula (ES, Euratom) 966/2012 par finanšu noteikumiem, ko piemēro Savienības vispārējam budžetam;

- Eiropas Parlamenta, Padomes, Komisijas, Tiesas, Revīzijas palātas, Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas un Reģionu komitejas 2009. gada 26. jūnija lēmums 2009/496/EK, Euratom par Eiropas Savienības Publikāciju biroja struktūru un darbību.

4. Kādus persondatus mēs vācam un apstrādājam?

Lai veiktu šo apstrādes darbību, Publikāciju biroja B.1 nodaļa “Oficiālais Vēstnesis un judikatūra” vāc šādus persondatus:

uzvārds, vārds, e-pasta adrese, darba tālrunis.

Lai jūs varētu piekļūt CIBA, jums ir obligāti jāsniedz savi persondati.

Cik ilgi mēs glabājam jūsu persondatus?

Publikāciju biroja B.1 nodaļa “Oficiālais Vēstnesis un judikatūra” glabā jūsu persondatus tikai tik ilgi, cik tas ir nepieciešams, lai izpildītu vākšanas vai tālākas apstrādes mērķi. Proti, tik ilgi, kamēr jums ir nepieciešama piekļuve un kamēr esat atzīts par lietotāju.

Kā mēs aizsargājam jūsu persondatus?

Visi persondati elektroniskā formātā (piemēram, e-pasta vēstules, dokumenti, datubāzes, augšupielādēti dati) glabājas Eiropas Komisijas vai tās darbuzņēmēju serveros. Visas apstrādes darbības tiek veiktas saskaņā ar Komisijas 2017. gada 10. janvāra Lēmumu (ES, Euratom) 2017/46 par komunikācijas un informācijas sistēmu drošību Eiropas Komisijā.

Komisijas līgumpartneriem ir jāievēro īpaša līguma klauzula par jūsu datu apstrādi Komisijas uzdevumā un konfidencialitātes nodrošināšanas pienākumi, kas izriet no Vispārīgās datu aizsardzības regulas (VDAR, Regula (ES) 2016/679).

Lai aizsargātu jūsu persondatus, Komisija ir ieviesusi vairākus tehniskus un organizatoriskus pasākumus. Tehniskie pasākumi, ņemot vērā ar persondatu apstrādi un apstrādāto datu būtību saistīto risku, ietver piemērotas darbības, kas garantē drošību tiešsaistē un novērš tādus riskus kā datu zudumi, to grozīšana vai neatļauta piekļuve datiem. Organizatoriskie pasākumi ietver piekļuves ierobežošanu, proti, šīs apstrādes darbības ietvaros persondatiem var piekļūt tikai pilnvarotas personas, kam ir pamatota nepieciešamība tos zināt.

7. Kam ir pieejami jūsu persondati, un kam tos izpauž?

Jūsu persondatiem var piekļūt Komisijas darbinieki, kas ir atbildīgi par šo datu apstrādes darbību, un darbinieki, kuri pilnvaroti, ievērojot principu, ka informācija ir zināma tikai tiem, kam tā nepieciešama darbam. Šie darbinieki ievēro tiesību aktus un vajadzības gadījumā papildu noteikumus par konfidencialitāti.

Datu iekšējie saņēmēji: Publikāciju biroja darbinieki.

Datu ārējie saņēmēji: šādu darbuzņēmēju darbinieki – “Infeurope” (62 rue Charles Martel, L-2134 Luxembourg).

Informācija, ko mēs vācam, netiks izpausta nevienai trešai personai, izņemot tiktāl un tad, ja tas būs jādara saskaņā ar tiesību aktiem.

Kādas ir jūsu tiesības, un kā tās izmantot?

Jums kā “datu subjektam” atbilstīgi Regulas (ES) 2018/1725 III nodaļas (14.–25. pants) noteikumiem ir konkrētas tiesības, jo īpaši tiesības piekļūt saviem persondatiem, tos labot vai dzēst un tiesības ierobežot savu persondatu apstrādi. Attiecīgā gadījumā jums ir arī tiesības iebilst pret datu apstrādi un tiesības uz datu pārnesamību.

Jums ir tiesības iebilst pret savu persondatu apstrādi, kas ir likumīgi veikta saskaņā ar 5. panta 1. punkta a) apakšpunktu.

Savas tiesības varat īstenot, sazinoties ar datu pārzini vai — konflikta gadījumā — ar datu aizsardzības speciālistu. Ja nepieciešams, varat vērsties pie Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītāja. Izmantojiet 9. punktā sniegto kontaktinformāciju.

Ja vēlaties izmantot savas tiesības saistībā ar vienu vai vairākām konkrētām apstrādes darbībām, lūdzu, aprakstiet tās savā pieprasījumā (piemēram, miniet atsauces numuru, kā norādīts tālāk 10. punktā).

9. Kontaktinformācija

 • Datu pārzinis

Ja vēlaties izmantot savas tiesības atbilstīgi Regulai (ES) 2018/1725 vai ja jums ir komentāri, jautājumi vai bažas, vai ja vēlaties iesniegt sūdzību par jūsu persondatu vākšanu un izmantošanu, lūdzam sazināties ar datu pārzini — Publikāciju biroja B.1 nodaļu “Oficiālais Vēstnesis un judikatūra”, sūtot vēstuli uz šādu adresi: info@publications.europa.eu.

 • Komisijas datu aizsardzības speciālists

Par jautājumiem, kas saistīti ar jūsu persondatu apstrādi atbilstīgi Regulai (ES) 2018/1725, varat sazināties ar datu aizsardzības speciālistu (DATA-PROTECTION-OFFICER@ec.europa.eu).

 • Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītājs (EDAU)

Jums ir tiesības vērsties pie Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītāja, piemēram, iesniegt viņam sūdzību (edps@edps.europa.eu), ja uzskatāt, ka datu pārziņa īstenotas jūsu persondatu apstrādes dēļ ir pārkāptas jūsu tiesības, kas noteiktas Regulā (ES) 2018/1725.

10. Kur var atrast plašāku informāciju?

Komisijas datu aizsardzības speciālists publicē visu to Komisijas veikto persondatu apstrādes darbību sarakstu, kuras ir reģistrētas un par kurām viņam ir paziņots. Sarakstam var piekļūt, sekojot šai saitei: http://ec.europa.eu/dpo-register.

Šī konkrētā apstrādes darbība ir iekļauta datu aizsardzības speciālista publiskajā reģistrā ar šādu atsauces numuru: DPR-EC-01943.