EU Vocabularies Contribution, VocBench and Wikis - Par Publikāciju biroju

Dockbar

Juridiski paziņojumi – ieguldījums ES vārdnīcās (“EU Vocabularies”), “VocBench” un vikivietnes

PERSONDATU AIZSARDZĪBA

Šajā paziņojumā par privātumu ir sniegta informācija par jūsu persondatu apstrādi un aizsardzību.

Apstrādes darbība: ieguldījums ES vārdnīcās (“EU Vocabularies”), “VocBench” un vikivietnes

Datu pārzinis: Eiropas Savienības Publikāciju biroja (OP) OP.A.1. nodaļa – Standartizācijas nodaļa

Atsauce reģistrā: DPR-EC-00408

Satura rādītājs

 1. Ievads
 2. Kāpēc un kā mēs apstrādājam jūsu persondatus
 3. Kāds ir jūsu persondatu apstrādes juridiskais pamats
 4. Kādus persondatus mēs vācam un apstrādājam tālāk
 5. Cik ilgi glabājam jūsu persondatus
 6. Kā aizsargājam jūsu persondatus
 7. Kam ir pieejami jūsu persondati un kam tos izpauž
 8. Kādas ir jūsu tiesības un kā jūs tās varat izmantot
 9. Kontaktinformācija
 10. Kur var atrast sīkāku informāciju

1. Ievads

Eiropas Komisija (turpmāk “Komisija”) ir apņēmusies aizsargāt jūsu persondatus un ievērot jūsu tiesības uz privātumu. Komisija vāc un tālāk apstrādā persondatus atbilstīgi Eiropas Parlamenta un Padomes 2018. gada 23. oktobra Regulai (ES) 2018/1725 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi Savienības iestādēs, struktūrās, birojos un aģentūrās un par šādu datu brīvu apriti (ar ko atceļ Regulu (EK) Nr. 45/2001).

Šajā paziņojumā par privātumu ir paskaidrots, kāpēc un kā mēs vācam un apstrādājam jūsu persondatus, kā mēs visus persondatus aizsargājam un izmantojam un kādas ir jūsu tiesības attiecībā uz jūsu persondatiem. Šeit ir norādīta arī kontaktinformācija saziņai ar atbildīgo datu pārzini, pie kura varat vērsties, lai izmantotu savas tiesības, un datu aizsardzības speciālista un Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītāja kontaktinformācija.

Zemāk ir sniegta informācija par apstrādes darbību “Ieguldījums ES vārdnīcās (agrāk — “Metadatu reģistrs” un “EuroVoc”), “VocBench” un vikivietnes”, kuru veic Eiropas Savienības Publikāciju biroja A.1 nodaļa “Standartizācija”.

2. Kāpēc un kā mēs apstrādājam jūsu persondatus

Apstrādes nolūks: Eiropas Savienības Publikāciju birojs vāc un izmanto jūsu persondatus, lai pārvaldītu jūsu ieguldījumu un jums atbildētu, kā arī lai jums nodrošinātu piekļuvi “VocBench” un vikivietnēm.

Attiecībā uz ES vārdnīcām: ierosinājumi vai labojumi, ko jūs sniedzat, izmantojot funkciju “Piedalīties”, tiek izmantoti, lai uzlabotu pakalpojumu, un tie ir pieejami tiešsaistē. Jūsu persondati ir vajadzīgi arī, lai jums atbildētu un pārliecinātos, ka jūsu ieguldījumu nesūta roboti. Turklāt jums ir iespēja sazināties ar komandu un uzdot jautājumus.

Mēs rīkojam sanāksmes (izmantojot “Webex”), kurās apspriež vikivietņu un ES vārdnīcu satura atjauninājumus. Šīs sanāksmes, iespējams, tiek ierakstītas. Dalībnieku sarakstu, sanāksmes secinājumus un videoierakstu drīkst publicēt ES vārdnīcās un/vai vikivietnēs un/vai lietotnē “CircaBC”.

Attiecībā uz vikivietnēm un “VocBench”: jūs esat reģistrēts, pamatojoties uz jūsu reģistrācijas pieprasījumiem.

Jūsu persondatus neizmantos nedz automatizētai lēmumu pieņemšanai, nedz profilēšanai.

3. Kāds ir jūsu persondatu apstrādes juridiskais pamats

Saskaņā ar Regulas (ES) 2018/1725 5. panta 1. punktu mēs apstrādājam jūsu personas datus, jo:

a) apstrāde ir vajadzīga, lai izpildītu uzdevumu, ko veic sabiedrības interesēs vai īstenojot Savienības iestādei vai struktūrai likumīgi piešķirtās oficiālās pilnvaras;

b) apstrāde ir vajadzīga, lai izpildītu pārzinim uzliktu juridisku pienākumu;

kā arī

c) jūs kā datu subjekts esat devis piekrišanu savu persondatu apstrādei vienam vai vairākiem konkrētiem nolūkiem.

Papildu juridiskais pamats:

 • Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 26. jūnija Direktīva 2013/37/ES, ar ko groza Direktīvu 2003/98/EK par valsts sektora informācijas atkalizmantošanu.
 • Komisijas 2011. gada 12. decembra Lēmums 2011/833/ES par Komisijas dokumentu atkalizmantošanu.
 • 2002/22/EK: Eiropas Parlamenta un Padomes 2002. gada 7. marta Direktīva par universālo pakalpojumu un lietotāju tiesībām attiecībā uz elektronisko sakaru tīkliem un pakalpojumiem (universālā pakalpojuma direktīva).
 • Eiropas Parlamenta un Padomes 2001. gada 30. maija Regula (EK) Nr. 1049/2001 par publisku piekļuvi Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas dokumentiem (12. un 13. pants).
 • Eiropas Parlamenta, Padomes, Komisijas, ES Tiesas, Revīzijas palātas, Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas un Reģionu komitejas lēmums 2009/496/EK, Euratom (2009. gada 26. jūnijs) par Eiropas Savienības Publikāciju biroja struktūru un darbību, jo īpaši tā 3. panta 1. punkta e) un g) apakšpunkts un 5. panta a), b), f), i), k), l), m) un q) apakšpunkts.

To īsteno pārredzamības nolūkā un lai palīdzētu sabiedrībai atkalizmantot ES datu kopas. Šī apstrāde ir nepieciešama labai pārvaldībai un lai nodrošinātu informāciju un vikivietņu pārredzamību.

4. Kādus persondatus mēs vācam un apstrādājam tālāk

Lai veiktu šo apstrādes darbību, Publikāciju biroja nodaļa “Standartizācija” vāc šādu kategoriju persondatus (kurus daļēji sniedzat jūs):

 • attiecībā uz ES vārdnīcām — obligātie dati ir lietotājvārds, uzvārds, vārds, e-pasta adrese; pēc brīvas izvēles sniedzamie dati ir fotoattēls vai avatāra attēls, iestāde/uzņēmums;
 • attiecībā uz sanāksmēm — pēc izvēles (nav obligāti): dalībnieku video/audio;
 • attiecībā uz vikivietnēm — obligātie dati ir “EU Login", uzvārds, vārds;
  pēc izvēles (nav obligāti): dalībnieku video/audio;
 • attiecībā uz “VocBench” — obligāti: e-pasta adrese, parole (netiek rādīta), uzvārds, vārds, vismaz viena darba valoda; pēc izvēles (nav obligāti): dzimums, valsts, tālruņa numurs, personiskais URL, avatāra URL, dzimšanas datums, adrese, piederība (organizācijām), lietotāja IRI (attiecīgie lauki nākamajā versijā tiks izdzēsti).

5. Cik ilgi glabājam jūsu persondatus

Publikāciju biroja nodaļa A.1 “Standartizācija” glabā jūsu persondatus tikai tik ilgi, cik tas ir nepieciešams, lai izpildītu savākšanas vai tālākas apstrādes mērķi, proti, divus gadus.

6. Kā aizsargājam jūsu persondatus

Visi persondati elektroniskā formātā (piemēram, e-pasta vēstules, dokumenti, datubāzes, augšupielādētas datu paketes u.tml.) glabājas Eiropas Komisijas serveros. Visas apstrādes darbības tiek veiktas saskaņā ar Komisijas 2017. gada 10. janvāra Lēmumu (ES, Euratom) 2017/46 par komunikācijas un informācijas sistēmu drošību Eiropas Komisijā.

Lai aizsargātu jūsu persondatus, Komisija ir ieviesusi vairākus tehniskus un organizatoriskus pasākumus. Tehniskie pasākumi ietver piemērotas darbības, kas garantē drošību tiešsaistē un novērš tādus riskus kā datu zudumi, datu pārveidošana vai neatļauta piekļuve datiem, ņemot vērā ar persondatu apstrādi saistīto risku un apstrādāto persondatu veidu. Organizatoriskie pasākumi ietver piekļuves ierobežošanu, proti, šīs apstrādes darbības ietvaros piekļuve persondatiem tiek dota tikai pilnvarotām personām, kam ir pamatota vajadzība tos zināt.

7. Kam ir pieejami jūsu persondati, un kam tos izpauž

Jūsu persondatiem var piekļūt Komisijas darbinieki, kas ir atbildīgi par šo datu apstrādes darbību, un pilnvaroti darbinieki, ievērojot principu, ka informācija ir zināma tikai tiem, kam tā vajadzīga darbam. Šie darbinieki ievēro tiesību aktus un vajadzības gadījumā papildu noteikumus par konfidencialitāti.

ES vārdnīcu tīmekļa vietnēs jūsu ieguldījumi ir publiski, un tie ir pieejami internetā visā pasaulē. Ņemiet vērā, ka jūsu persondati nav redzami.

Vikivietnēs un platformā “VocBench” jūsu dati ir redzami tikai reģistrētiem lietotājiem, kuriem ir piekļuve noteiktām vikivietnēm un attiecīgajiem projektiem platformā “VocBench”, attiecībā uz kuriem ir aktivizētas vēstures un validācijas funkcijas.

8. Kādas ir jūsu tiesības, un kā jūs tās varat izmantot

Jums kā “datu subjektam” atbilstīgi Regulas (ES) 2018/1725 III nodaļas (14.–25. pants) noteikumiem ir konkrētas tiesības, piemēram, tiesības piekļūt saviem persondatiem, tos labot vai dzēst un tiesības ierobežot savu persondatu apstrādi. Attiecīgā gadījumā jums ir arī tiesības iebilst pret datu apstrādi un tiesības uz datu pārnesamību.

Jums ir tiesības iebilst pret savu persondatu apstrādi, kas ir likumīgi veikta saskaņā ar 5. panta 1. punkta a) apakšpunktu.

Jūs esat piekritis sniegt savus persondatus Publikāciju biroja A.1 nodaļai “Standartizācija”, lai tā varētu veikt šo apstrādes darbību. Jebkurā laikā piekrišanu varat atsaukt, par to informējot datu pārzini. Piekrišanas atsaukšana neietekmēs tās apstrādes likumību, kas veikta, pirms jūs atsaucāt savu piekrišanu.

Savas tiesības varat izmantot, sazinoties ar datu pārzini vai – domstarpību gadījumā – ar datu aizsardzības speciālistu. Ja vajadzīgs, varat vērsties pie Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītāja. Kontaktinformācija ir sniegta 9. punktā.

Ja vēlaties izmantot savas tiesības saistībā ar vienu vai vairākām konkrētām apstrādes darbībām, aprakstiet tās pieprasījumā (piemēram, miniet atsauces numuru, kas norādīts 10. punktā).

9. Kontaktinformācija

 • Datu pārzinis

Ja vēlaties izmantot savas tiesības atbilstīgi Regulai (ES) 2018/1725 vai ja jums ir komentāri, jautājumi vai bažas, vai ja vēlaties iesniegt sūdzību par jūsu persondatu vākšanu un izmantošanu, lūdzam sazināties ar datu pārzini — Publikāciju biroja A.1 nodaļu “Standartizācija”, sūtot vēstuli uz šādu adresi: OP-EU-VOCABULARIES@publications.europa.eu.

 • Komisijas datu aizsardzības speciālists

Par jautājumiem, kas saistīti ar jūsu persondatu apstrādi atbilstīgi Regulai (ES) 2018/1725, varat sazināties ar datu aizsardzības speciālistu (DATA-PROTECTION-OFFICER@ec.europa.eu).

 • Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītājs (EDAU)

Ja uzskatāt, ka datu pārziņa īstenotas jūsu persondatu apstrādes dēļ ir pārkāptas jūsu tiesības, kas noteiktas Regulā (ES) 2018/1725, jums ir tiesības vērsties pie Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītāja, proti, iesniegt sūdzību, rakstot uz adresi edps@edps.europa.eu.

10. Kur var atrast sīkāku informāciju

Komisijas datu aizsardzības speciālists publicē visu to Komisijas veikto persondatu apstrādes darbību sarakstu, kuras ir reģistrētas un par kurām viņam ir paziņots. Sarakstam var piekļūt, sekojot šai saitei: http://ec.europa.eu/dpo-register.

Šī konkrētā apstrādes darbība datu aizsardzības speciālista publiskajā reģistrā ir iekļauta ar šādu atsauces numuru: DPR-EC-00408