Komisijas Lēmums (2006. gada 30. novembris), ar kuru apstiprina dzīvnieku slimību, dažu TSE izskaušanas un uzraudzības programmas un zoonožu profilakses programmas, ko 2007. gadam iesniegušas Bulgārija un Rumānija, un ar kuru groza Lēmumu 2006/687/EK (izziņots ar dokumenta numuru K(2006) 5702) (2006/876/EK)