Surveys Using Alchemer - O Uredu za publikacije

Dockbar

Ankete na platformi SurveyGizmo

ZAŠTITA VAŠIH OSOBNIH PODATAKA

Ova izjava sadržava informacije o obradi i zaštiti vaših osobnih podataka.

Postupak obrade: Ankete putem alata Alchemer, javna savjetovanja, ankete, upitnici, kvizovi putem alata Alchemer (prethodno SurveyGizmo)

Voditelj obrade podataka: Ured za publikacije Europske unije, odjel D.1, „Odnosi s dionicima”

Broj upisa: DPR-EC-00488

Sadržaj

 1. Uvod
 2. Zašto i kako obrađujemo vaše osobne podatke?
 3. Koji je pravni temelj za obradu vaših osobnih podataka?
 4. Koje osobne podatke prikupljamo i dalje obrađujemo?
 5. Koliko dugo čuvamo vaše osobne podatke?
 6. Kako štitimo vaše osobne podatke?
 7. Tko ima pristup vašim osobnim podacima i kome se oni otkrivaju?
 8. Koja su vaša prava i kako ih možete ostvariti?
 9. Podaci za kontakt
 10. Gdje možete pronaći podrobnije informacije?

1. Uvod

Europska komisija (dalje u tekstu „Komisija”) obvezuje se štititi vaše osobne podatke i poštovati vašu privatnost. Komisija prikuplja i dalje obrađuje osobne podatke u skladu s Uredbom (EU) 2018/1725 Europskog parlamenta i Vijeća od 23. listopada 2018. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka u institucijama, tijelima, uredima i agencijama Unije i o slobodnom kretanju takvih podataka (te o stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 45/2001).

U ovoj izjavi o zaštiti osobnih podataka objašnjava se zašto obrađujemo osobne podatke, kako ih prikupljamo, postupamo s njima i štitimo ih, kako se ti podaci upotrebljavaju te koja su vaša prava u pogledu vaših osobnih podataka. Navedeni su i podaci za kontakt nadležnog voditelja obrade podataka kojemu se možete obratiti da biste ostvarili svoja prava, službenika za zaštitu podataka i Europskog nadzornika za zaštitu podataka.

U nastavku su informacije o postupku obrade „javna savjetovanja / ankete / upitnici / kviz” pod nazivom „Savjetovanje/savjetovanja uz upotrebu alata Alchemer”, koji provodi odjel D.1 „Odnosi s dionicima” Ureda za publikacije Europske unije.

2. Zašto i kako obrađujemo vaše osobne podatke?

Svrha postupka obrade: Odjel D.1 „Odnosi s dionicima” Ureda za publikacije prikuplja i koristi vaše osobne podatke za potrebe provođenja savjetovanja s dionicima i/ili javnih savjetovanja u ime institucija, agencija i drugih tijela EU-a u vezi s aktivnostima izdavaštva i distribucije.

Obrada uključuje korištenje osobnih podataka u svrhu prikupljanja povratnih informacija o jednoj ili više publikacija ili povezanih usluga, utvrđivanja razine interesa za jednu ili više publikacija ili pretplata i/ili izrade popisa adresa primatelja jedne ili više publikacija ili pretplata.

Vaši osobni podaci neće se upotrebljavati u svrhu automatiziranog donošenja odluka, uključujući izradu profila.

3. Koji je pravni temelj za obradu vaših osobnih podataka?

Vaše osobne podatke obrađujemo iz sljedećih razloga:

– obrada je nužna za izvršavanje zadaće od javnog interesa ili pri izvršavanju službene ovlasti dodijeljene instituciji ili tijelu Unije

i

– dali ste privolu za obradu svojih osobnih podataka u jednu ili više posebnih svrha.

Pravna osnova za obradu: mandat Ureda za publikacije, Odluka 2009/496/EZ, Euratom Europskog parlamenta, Vijeća, Komisije, Suda, Revizorskog suda, Gospodarskog i socijalnog odbora i Odbora regija od 26. lipnja 2009. o organizaciji i djelovanju Ureda za publikacije Europske unije.

4. Koje osobne podatke prikupljamo i dalje obrađujemo?

U svrhu obrade odjel D.1 „Odnosi s dionicima” Ureda za publikacije prikuplja sljedeće kategorije osobnih podataka koji su potrebni za sudjelovanje u savjetovanju:

ime, prezime, organizacija, odjel/služba, zemljopisno područje djelovanja organizacije, ulica i kućni broj, država, poštanski broj, grad, broj telefona, e-adresa, kategorija ispitanika, jezik, dobna skupina te doprinos.

Ovisno o vrsti savjetovanja navođenje tih osobnih podataka može biti obvezno ili neobvezno.

5. Koliko dugo čuvamo vaše osobne podatke?

Odjel D.1 „Odnosi s dionicima” Ureda za publikacije čuva vaše osobne podatke samo onoliko dugo koliko je potrebno da se ispuni svrha savjetovanja i s njim povezanih daljnjih aktivnosti. Svi će osobni podaci biti automatski izbrisani iz baza podataka godinu dana nakon zadnje radnje povezane sa savjetovanjem.

6. Kako štitimo vaše osobne podatke?

Svi podaci u elektroničkom obliku (e-pošta, dokumenti, baze podataka, učitane serije podataka itd.) pohranjuju se na poslužiteljima Europske komisije ili Alchemera. Svi postupci obrade provode se u skladu s Odlukom Komisije (EU, Euratom) 2017/46 оd 10. siječnja 2017. o sigurnosti komunikacijskih i informacijskih sustava u Europskoj komisiji.

Ugovaratelji Komisije obvezani su posebnom ugovornom klauzulom pri svakoj obradi vaših podataka u ime Komisije i obvezama u pogledu povjerljivosti koje proizlaze iz Opće uredbe o zaštiti podataka.(Uredba (EU) 2016/679, „GDPR”).

Komisija je uvela niz tehničkih i organizacijskih mjera radi zaštite vaših osobnih podataka. Tehničke mjere uključuju odgovarajuće aktivnosti u svrhu sigurnosti na internetu i zaštite od gubitka podataka, promjene podataka ili neovlaštenog pristupa, pri čemu se uzimaju u obzir rizik koji predstavlja obrada i priroda osobnih podataka koji se obrađuju. Organizacijske mjere uključuju ograničavanje pristupa osobnim podacima isključivo na ovlaštene osobe koje ga moraju imati radi ovog postupka obrade.

7. Tko ima pristup vašim osobnim podacima i kome se oni otkrivaju?

Pristup vašim osobnim podacima ima osoblje Ureda za publikacije koje je odgovorno za ovaj postupak obrade i ovlašteno osoblje prema načelu nužnog pristupa. To osoblje mora poštovati zakonske obveze i eventualne dodatne ugovore o povjerljivosti.

Ured za publikacije obrađuje ankete putem Alchemera. Podaci se pohranjuju na poslužitelju u EU-u.

Informacije koje prikupljamo neće se prosljeđivati trećim osobama, osim u mjeri i u svrhu u kojoj zakon tako nalaže.

8. Koja su vaša prava i kako ih možete ostvariti?

Kao „ispitanik” imate posebna prava na temelju poglavlja III. (članci od 14. do 25.) Uredbe (EU) 2018/1725, posebice pravo na pristup vašim osobnim podacima, njihov ispravak ili brisanje i pravo na ograničenje obrade vaših osobnih podataka. U određenim slučajevima imate i pravo prigovora na obradu ili pravo na prenosivost podataka.

Da biste ostvarili svoja prava, možete se obratiti voditelju obrade podataka, a u slučaju spora službeniku za zaštitu podataka. Ako je potrebno, možete se obratiti i Europskom nadzorniku za zaštitu podataka. Podaci za kontakt navedeni su u 9. odjeljku.

Ako želite ostvariti svoja prava u pogledu jednog ili više konkretnih postupaka obrade, jasno ih navedite u zahtjevu (tj. navedite njihov broj upisa u registar iz 10. odjeljka).

9. Podaci za kontakt

 • Voditelj obrade podataka

Ako želite ostvariti svoja prava na temelju Uredbe (EU) 2018/1725, imate primjedbi, pitanja ili nedoumica, ili ako želite podnijeti pritužbu u vezi s prikupljanjem i uporabom vaših osobnih podataka, obratite se voditelju obrade podataka u odjelu D.1 „Odnosi s dionicima” Ureda za publikacije, OP-D1-SECRETARIAT@publications.europa.

 • Komisijin službenik za zaštitu podataka

Za pitanja povezana s obradom vaših osobnih podataka na temelju Uredbe (EU) 2018/1725 možete se obratiti službeniku za zaštitu podataka (DATA-PROTECTION-OFFICER@ec.europa.eu).

 • Europski nadzornik za zaštitu podataka

Ako smatrate da su prava koja imate na temelju Uredbe (EU) 2018/1725 povrijeđena obradom vaših osobnih podataka za koju je odgovoran voditelj obrade, imate pravo obratiti se (podnijeti pritužbu) Europskom nadzorniku za zaštitu podataka (edps@edps.europa.eu).

10. Gdje možete pronaći podrobnije informacije?

Komisijin službenik za zaštitu podataka objavljuje registar svih dokumentiranih i prijavljenih postupaka obrade osobnih podataka koje provodi Komisija. Tom registru možete pristupiti na sljedećoj poveznici: https://ec.europa.eu/info/about-european-commission/service-standards-and-principles/transparency/data-processing-register_hr.

Ovaj postupak obrade bit će upisan u javni registar službenika za zaštitu podataka pod sljedećim brojem: DPR-EC-00488.