CIBA - Om publikationskontoret

Dockbar

op_ciba privacy statement dpr-ec-01943

BESKYTTELSE AF DINE PERSONOPLYSNINGER

Denne databeskyttelseserklæring beskriver behandlingen og beskyttelsen af dine personoplysninger.

Behandlingsaktivitet: CIBA

Dataansvarlig: Den Europæiske Unions Publikationskontor, Kontor B.1 "EU-Tidende og retspraksis"

Referencenummer: DPR-EC-01943

Indholdsfortegnelse

 1. Indledning
 2. Hvorfor og hvordan behandler vi dine personoplysninger?
 3. På hvilket retsgrundlag behandler vi dine personoplysninger?
 4. Hvilke personoplysninger indsamler og behandler vi?
 5. Hvor længe opbevarer vi dine personoplysninger?
 6. Hvordan beskytter og sikrer vi dine personoplysninger?
 7. Hvem har adgang til dine personoplysninger, og hvem videregives de til?
 8. Hvilke rettigheder har du, og hvordan gør du brug af dem?
 9. Kontaktoplysninger
 10. Her finder du yderligere information

1. Indledning

Europa-Kommissionen ("Kommissionen") har forpligtet sig til at beskytte dine personoplysninger og til at respektere privatlivets fred. Kommissionen indsamler og behandler personoplysninger i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2018/1725 af 23. oktober 2018 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger i Unionens institutioner, organer, kontorer og agenturer og om fri udveksling af sådanne oplysninger (ophæver forordning (EF) nr. 45/2001).

I denne databeskyttelseserklæring kan du læse, hvorfor vi behandler dine personoplysninger, hvordan vi indsamler, behandler og beskytter alle de personoplysninger, du giver os, hvordan vi bruger oplysningerne, og hvilke rettigheder du har i forbindelse med dine personoplysninger. Den indeholder også kontaktoplysningerne for den dataansvarlige, som du kan gøre dine rettigheder gældende over for, databeskyttelsesrådgiveren og Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse.

Herunder kan du finde information om databehandlingen vedrørende "CIBA", som foretages af Den Europæiske Unions Publikationskontors kontor B.1 (EU-Tidende og retspraksis).

2. Hvorfor og hvordan behandler vi dine personoplysninger?

Behandlingen af dine personoplysninger har følgende formål: Kontor B.1 "EU-Tidende og retspraksis" i Publikationskontoret indsamler og behandler dine personoplysninger for at registrere autoriserede brugere af CIBA-systemet. Autoriserede brugere kan overføre de krævede indholdsopdateringer til EU's budgetdokumenter via CIBA.

Dine personoplysninger vil ikke blive brugt til automatisk beslutningstagning, herunder profilering.

3. På hvilket retsgrundlag behandler vi dine personoplysninger?

Vi behandler dine personoplysninger, fordi

a) behandlingen er nødvendig af hensyn til udførelsen af en opgave i samfundets interesse eller en opgave, der henhører under offentlig myndighedsudøvelse, som den eller det pågældende af Unionens institutioner eller organer har fået pålagt,

og fordi

b) behandlingen er nødvendig for at kunne overholde Publikationskontorets lovbestemte forpligtelser som dataansvarlig.

Det juridiske grundlag for behandlingen:

– Traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, artikel 314.

– Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012 af 25. oktober 2012 om de finansielle regler vedrørende Unionens almindelige budget.

– Europa-Parlamentets, Rådets, Kommissionens, Domstolens, Revisionsrettens, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs og Regionsudvalgets afgørelse (2009/496/EF, Euratom) af 26. juni 2009 om organisationen og driften af Kontoret for Den Europæiske Unions Publikationer.

4. Hvilke personoplysninger indsamler og behandler vi?

For at foretage denne behandling indsamler Publikationskontorets kontor B.1 "EU-Tidende og retspraksis" følgende personoplysninger:

efternavn, fornavn, e-mailadresse og arbejdstelefonnummer.

For at få adgang til CIBA er det obligatorisk, at du opgiver dine personoplysninger.

Hvor længe opbevarer vi dine personoplysninger?

Publikationskontorets kontor B.1 "EU-Tidende og retspraksis" opbevarer kun dine personoplysninger så længe, det er nødvendigt for at opfylde formålet med indsamlingen eller behandlingen af dem, det vil sige så længe du har behov for adgang til systemet og er udpeget til bruger/bidragyder.

Hvordan beskytter og sikrer vi dine personoplysninger?

Alle oplysninger i elektronisk format (e-mails, dokumenter, databaser og uploadede datasamlinger) opbevares på Europa-Kommissionens eller dens kontrahenters servere. Alle behandlingsaktiviteter foregår i overensstemmelse med Kommissionens afgørelse (EU, Euratom) 2017/46 af 10. januar 2017 om kommunikations- og informationssystemernes sikkerhed i Europa-Kommissionen.

Kommissionens kontrahenter er bundet af en specifik kontraktbestemmelse ved behandlingen af dine personoplysninger på Kommissionens vegne og af den tavshedspligt, der følger af den generelle forordning om databeskyttelse,"GDPR" (forordning (EU) 2016/679).

For at beskytte dine personoplysninger har Kommissionen truffet en række tekniske og organisatoriske foranstaltninger. De tekniske foranstaltninger omfatter passende tiltag til at håndtere onlinesikkerhed, risiko for datatab, ændring af data eller uautoriseret adgang under hensyntagen til den risiko, der er forbundet med behandlingen og arten af de personoplysninger, der behandles. De organisatoriske foranstaltninger omfatter begrænsning af adgangen til personoplysninger til kun at omfatte autoriserede personer med et legitimt behov for at kende formålet med behandlingen.

7. Hvem har adgang til dine personoplysninger, og hvem videregives de til?

Kun medarbejdere i Kommissionen med ansvar for behandling af oplysningerne og autoriserede medarbejdere har adgang til dine personoplysninger, og kun efter "need to know"-princippet. Dette personale er bundet af vedtægtsmæssige og, om nødvendigt, yderligere aftaler om tavshedspligt.

Interne modtagere af personoplysninger: ansatte i Publikationskontoret.

Eksterne modtagere af personoplysninger: ansatte hos kontrahenterne Infeurope (62 rue Charles Martel, L-2134 Luxembourg.

De oplysninger, vi indsamler, videregives kun til tredjemand i det omfang og til de formål, som loven kræver.

Hvilke rettigheder har du, og hvordan gør du brug af dem?

Du har særlige rettigheder som registreret i henhold til kapitel III (artikel 14-25) i forordning (EU) 2018/1725, nærmere bestemt retten til at få indsigt i, berigtiget og slettet dine personoplysninger og retten til at begrænse behandlingen af dine personoplysninger. Hvis det er relevant, har du også ret til at gøre indsigelse mod databehandlingen eller ret til dataportabilitet.

Du har ret til at gøre indsigelse mod behandlingen af dine personoplysninger, som udføres lovligt i henhold til artikel 5, stk. 1, litra a).

Du kan gøre brug af dine rettigheder ved at kontakte den dataansvarlige, eller i tilfælde af konflikt, databeskyttelsesrådgiveren. Om nødvendigt kan du også henvende dig til Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse. Du kan finde kontaktoplysningerne i punkt 9 nedenfor.

Hvis du ønsker at gøre brug af dine rettigheder i forbindelse med en eller flere konkrete databehandlingsaktiviteter, bedes du give en beskrivelse aktiviteterne (dvs. deres referencenummer som anført i punkt 10 nedenfor) i din anmodning.

9. Kontaktoplysninger

 • Den dataansvarlige

Hvis du ønsker at benytte dig af dine rettigheder i henhold til forordning (EU) 2018/1725, hvis du har kommentarer, spørgsmål eller betænkeligheder, eller hvis du vil indgive en klage vedrørende indsamlingen eller anvendelsen af dine personoplysninger, er du velkommen til at kontakte den dataansvarlige i Publikationskontorets kontor B.1 "EU-Tidende og retspraksis" (info@publications.europa.eu).

 • Kommissionens databeskyttelsesrådgiver

Du kan kontakte databeskyttelsesrådgiveren (DATA-PROTECTION-OFFICER@ec.europa.eu) om spørgsmål i forbindelse med behandling af dine personoplysninger i henhold til forordning (EU) 2018/1725.

 • Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse (EDPS)

Du har ret til at gøre indsigelse (dvs. du kan indbringe en klage) over for Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse (edps@edps.europa.eu), hvis du mener, at dine rettigheder i henhold til forordning (EU) 2018/1725 er blevet overtrådt som følge af den dataansvarliges behandling af dine personoplysninger.

10. Her finder du yderligere information

Kommissionens databeskyttelsesrådgiver offentliggør et register over alle Kommissionens behandlingsaktiviteter vedrørende personoplysninger, som er blevet dokumenteret og anmeldt til ham. Du kan få adgang til dette register via følgende link: http://ec.europa.eu/dpo-register.

Behandlingen af dine personoplysninger er opført i databeskyttelsesrådgiverens register under følgende referencenummer: DPR-EC-01943.