Helpdesk - Meddelelse om beskyttelse af privatlivets fred - Om publikationskontoret

Dockbar

Privacy statement on the protection of personal data

BESKYTTELSE AF DINE PERSONOPLYSNINGER

Denne databeskyttelseserklæring indeholder information om,
hvordan vi behandler og beskytter dine personoplysninger.

Behandling: Helpdesk på første niveau for brugere af Publikationskontorets elektroniske tjenester og andre produkter

Dataansvarlig: Den Europæiske Unions Publikationskontor, kontor D.1 (Forbindelser med interessenter)

Referencenummer: DPR-EC-00493

Indholdsfortegnelse

 1. Indledning
 2. Hvorfor og hvordan behandler vi dine personoplysninger?
 3. Hvad er det juridiske grundlag for vores behandling af dine personoplysninger?
 4. Hvilke personoplysninger indsamler og behandler vi?
 5. Hvor længe opbevarer vi dine personoplysninger?
 6. Hvordan beskytter og sikrer vi dine personoplysninger?
 7. Hvem har adgang til dine personoplysninger, og hvem videregives de til?
 8. Hvilke rettigheder har du, og hvordan gør du brug af dem?
 9. Kontaktoplysninger
 10. Hvor kan du finde yderligere information?

1. Indledning

Europa-Kommissionen ("Kommissionen") er forpligtet til at beskytte dine personoplysninger og din ret til privatlivets fred. Kommissionen indsamler og behandler personoplysninger i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2018/1725 af 23. oktober 2018 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger i Unionens institutioner, organer, kontorer og agenturer og om fri udveksling af sådanne oplysninger og om ophævelse af forordning (EF) nr. 45/2001.

I denne databeskyttelseserklæring kan du læse, hvorfor vi bruger dine personoplysninger, hvordan vi indhenter, behandler og beskytter alle de personlige oplysninger, du giver os, hvordan vi bruger oplysningerne, og hvilke rettigheder du har i forbindelse med dine data. Du kan også finde kontaktoplysninger på den dataansvarlige, som du kan gøre dine rettigheder gældende overfor, den databeskyttelsesansvarlige og Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse.

Herunder kan du finde information om databehandling foretaget af "Helpdesken på første niveau for brugere af Publikationskontorets elektroniske tjenester og andre produkter", som varetages af Den Europæiske Unions Publikationskontors kontor D1 (Forbindelser med interessenter).

2. Hvorfor og hvordan behandler vi dine personoplysninger?

Behandlingen af dine personoplysninger har følgende formål: Publikationskontorets kontor D.1 (Forbindelser med interessenter) indsamler og bruger dine personoplysninger til at besvare henvendelser eller løse tekniske problemer, som du henvender dig til helpdesken på første niveau med.

Behandlingen består i at registrere de personoplysninger, du giver os, når du henvender dig til os, og bruge dem til at svare dig, når vi har et svar på din forespørgsel eller en løsning på dit tekniske problem.

Vi anvender ikke dine personoplysninger til automatisk beslutningstagning eller profilering.

3. Hvad er det juridiske grundlag for vores behandling af dine personoplysninger?

Vi behandler dine personoplysninger, fordi:

– Behandlingen er nødvendig af hensyn til udførelse af en opgave, der udføres i samfundets interesse, eller som henhører under offentlig myndighedsudøvelse, som den eller det pågældende af Unionens institutioner eller organer har fået pålagt.

– Du har givet samtykke til, at vi må behandle dine personoplysninger til et eller flere specifikke formål.

Det juridiske grundlag for behandlingen: Publikationskontorets mandat og Europa-Parlamentets, Rådets, Kommissionens, Domstolens, Revisionsrettens, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs og Regionsudvalgets afgørelse 2009/496/EF af 26. juni 2009 om organisationen og driften af Kontoret for Den Europæiske Unions Publikationer.

4. Hvilke personoplysninger indsamler og behandler vi?

For at foretage denne behandling indsamler Publikationskontorets kontor D.1 (Forbindelser med interessenter) følgende personoplysninger:

I tilfælde af kontakt pr. e-mail:E-mailaddresse, fornavn og efternavn, sprog og bopælsland.

I tilfælde af kontakt pr. telefon: Telefonnummer, fornavn og efternavn, optagelser af telefonopkaldene, sprog og bopælsland.

I tilfælde af kontakt pr. post (undtagelsesvis): Fornavn og efternavn, postadresse, sprog og bopælsland.

5. Hvor længe opbevarer vi dine personoplysninger?

Publikationskontorets kontor D.1 (Forbindelser med interessenter) opbevarer kun personoplysningerne, så længe det er nødvendigt for at opfylde formålet med indsamlingen eller viderebehandlingen, nemlig at yde den service, du han anmodet om.

Når du ikke længere har behov for hjælp, opbevarer vi dine oplysninger i højst fem år, hvorefter de slettes.

6. Hvordan beskytter og sikrer vi dine personoplysninger?

Alle personoplysninger i elektronisk format (e-mails, dokumenter, databaser, uploadede datasamlinger osv.) opbevares på servere tilhørende Europa-Kommissionen eller dennes kontrahenter under kontrakt 10685, 01/8/2018-31/7/2022 (rammekontrakt efter kaskademodellen): Intrasoft International SA (2b, rue Nicolas Bové, 1253 Luxembourg) og Sogeti Luxembourg (36, route de Longwy, 8080 Bertrange). Al databehandling overholder Kommissionens afgørelse (EU, Euratom) 2017/46 af 10. januar 2017 om kommunikations- og informationssystemernes sikkerhed i Europa-Kommissionen.

Kommissionens kontrahenter er bundet af en specifik kontraktbestemmelse ved behandlingen af dine personoplysninger på Kommissionens vegne og af den tavshedspligt, der udspringer af den generelle forordning om databeskyttelse ("GDPR" – forordning (EU) 2016/679).

For at beskytte dine personoplysninger har Kommissionen truffet en række tekniske og organisatoriske foranstaltninger. Blandt de tekniske foranstaltninger kan nævnes målrettede initiativer, der vedrører onlinesikkerhed, risiko for datatab, ændring af data eller uautoriseret adgang under hensyntagen til risikoen ved behandlingen og de behandlede personoplysningers natur. Som led i de organisatoriske foranstaltninger begrænses adgangen til personoplysninger til autoriserede personer med et legitimt behov for at kende til disse data til brug for databehandlingen.

7. Hvem har adgang til dine personoplysninger, og hvem videregives de til?

Kun Kommissionens personale med ansvar for behandling af oplysningerne og andet autoriseret personale har adgang til dine personoplysninger efter "need to know"-princippet. Dette personale er bundet af vedtægtsmæssige og om nødvendigt yderligere aftaler om tavshedspligt.

8. Hvilke rettigheder har du, og hvordan gør du brug af dem?

Du har særlige rettigheder som registreret i henhold til kapitel III (artikel 14-25) i forordning (EU) 2018/1725, nærmere bestemt retten til at få indsigt i, berigtiget og slettet dine personoplysninger og retten til at begrænse behandlingen af dine personoplysninger. Hvor det er relevant, har du også ret til at gøre indsigelse mod behandling eller ret til dataportabilitet.

Du har givet Publikationskontorets kontor D.1 (Forbindelser med interessenter) tilladelse til at behandle dine personoplysninger. Du kan når som helst trække din tilladelse tilbage ved at underrette den dataansvarlige. Din tilbagetrækning vil dog ikke påvirke tidligere behandling af dine oplysninger, som fortsat er lovlig.

Du kan benytte dig af dine rettigheder ved at kontakte den dataansvarlige eller i tilfælde af en konflikt den databeskyttelsesansvarlige. Du kan om nødvendigt også henvende dig til Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse. Du kan finde deres kontaktoplysninger under punkt 9 herunder.

Hvis du ønsker at benytte dig af dine rettigheder i forbindelse med en eller flere konkrete behandlinger, beder vi dig give en beskrivelse (dvs. angive referencenummer som angivet under punkt 10 herunder) i din henvendelse.

9. Kontaktoplysninger

 • Den dataansvarlige

Hvis du ønsker at benytte dig af dine rettigheder i henhold til forordning (EU) 2018/1725, hvis du har kommentarer, spørgsmål eller bekymringer, eller hvis du vil indgive en klage vedrørende indsamlingen eller anvendelsen af dine personoplysninger, er du velkommen til at kontakte den dataansvarlige for Publikationskontorets kontor D.1 (Forbindelser med interessenter) på info@publications.europa.eu.

 • Kommissionens databeskyttelsesansvarlige

Du kan kontakte den databeskyttelsesansvarlige (DATA-PROTECTION-OFFICER@ec.europa.eu) om spørgsmål i forbindelse med behandling af dine personoplysninger i henhold til forordning (EU) 2018/1725.

 • Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse

Du har ret til at indgive en klage til Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse (edps@edps.europa.eu) , hvis du mener, at dine rettigheder i henhold til forordning (EU) 2018/1725 er blevet krænket som følge af den dataansvarliges behandling af dine personoplysninger.

10. Hvor kan du finde yderligere information?

Kommissionens databeskyttelsesansvarlige fører et register over alle de sager vedrørende Kommissionens behandling af personoplysninger, som er blevet dokumenteret og meddelt til ham. Du kan få adgang til dette register via følgende link: http://ec.europa.eu/dpo-register.

Behandlingen af personoplysninger er opført i den databeskyttelsesansvarliges register under følgende referencenummer: DPR-EC-00493.