EU Vocabularies Contribution, VocBench and Wikis - Om publikationskontoret

Dockbar

Juridiske meddelelser – Bidrag i forbindelse med EU Vocabularies, VocBench og wikier

BESKYTTELSE AF DINE PERSONOPLYSNINGER

Denne databeskyttelseserklæring indeholder oplysninger om behandling og beskyttelse af dine personoplysninger.

Databehandling vedrørende: Bidrag i forbindelse med EU Vocabularies, VocBench og wikier

Dataansvarlig: Den Europæiske Unions Publikationskontor, OP.A.1 — Standardisering

Referencenummer: DPR-EC-00408

Indholdsfortegnelse

 1. Indledning
 2. Hvorfor og hvordan behandler vi dine personoplysninger?
 3. På hvilket retsgrundlag behandler vi dine personoplysninger?
 4. Hvilke personoplysninger indsamler og viderebehandler vi?
 5. Hvor længe opbevarer vi dine personoplysninger?
 6. Hvordan beskytter og sikrer vi dine personoplysninger?
 7. Hvem har adgang til dine personoplysninger, og hvem videregives de til?
 8. Hvilke rettigheder har du, og hvordan gør du brug af dem?
 9. Kontaktoplysninger
 10. Hvor finder du yderligere information?

1. Indledning

Europa-Kommissionen ("Kommissionen") er forpligtet til at beskytte dine personoplysninger og til at respektere privatlivets fred. Kommissionen indsamler og behandler personoplysninger i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2018/1725 af 23. oktober 2018 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger i Unionens institutioner, organer, kontorer og agenturer og om fri udveksling af sådanne oplysninger (ophævelse af forordning (EF) nr. 45/2001).

I denne databeskyttelseserklæring kan du læse, hvorfor vi behandler dine personoplysninger, hvordan vi indsamler, behandler og beskytter alle de personoplysninger, du giver os, hvordan vi bruger oplysningerne, og hvilke rettigheder du har i forbindelse med dine personoplysninger. Den indeholder også en præcisering af kontaktoplysningerne for den dataansvarlige, som du kan gøre dine rettigheder gældende over for, databeskyttelsesrådgiveren og Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse.

Informationerne om den databehandling vedrørende "EU Vocabularies (tidligere MetaData Registry og EuroVoc) – Bidrag,VocBench og wikier", som udføres af Publikationskontorets enhed A.1 "Standardisering", kan ses nedenfor.

2. Hvorfor og hvordan behandler vi dine personoplysninger?

Formålet med behandlingen: Den Europæiske Unions Publikationskontor indsamler og anvender dine personoplysninger til at forvalte dine bidrag og give dig feedback samt til at give dig adgang til VocBench og wikier.

EU Vocabularies: Dine forslag eller rettelser, som vi modtager via funktionen "Bidrag", bruger vi til at forbedre tjenesten og gøres tilgængelige online. Dine personoplysninger er også nødvendige for, at vi kan give dig feedback og sikre os, at dit bidrag ikke er sendt af robotter. Vi giver dig desuden mulighed for at kontakte teamet og stille spørgsmål.

Vi holder møder (via Webex), hvor vi fortæller om opdateringer af indholdet af wikierne og EU Vocabularies. Disse møder kan blive optaget. Deltagerlisten, mødekonklusionerne og videooptagelserne kan blive offentliggjort i EU Vocabularies og/eller i wikierne og/eller i CircaBC.

Wikier og VocBench: Du er registreret, når vi har modtaget din ansøgning om registrering.

Vi anvender ikke dine personoplysninger til automatisk beslutningstagning eller profilering.

3. På hvilket retsgrundlag behandler vi dine personoplysninger?

I henhold til artikel 5, stk. 1, i forordning (EU) 2018/1725 behandler vi dine personoplysninger, fordi:

a) behandlingen er nødvendig af hensyn til udførelse af en opgave, der udføres i samfundets interesse, eller som henhører under offentlig myndighedsudøvelse, som den eller det pågældende af EU's institutioner eller organer har fået pålagt

b) det er nødvendigt at behandle dem for at overholde en retlig forpligtelse, som påhviler den dataansvarlige

og

c) du som registreret har givet samtykke til behandlingen af dine personoplysninger til et eller flere specifikke formål.

Yderligere retsgrundlag:

 • 2013/37/EU: Europa-Parlamentets og Rådets direktiv af 26. juni 2013 om ændring af direktiv 2003/98/EF om videreanvendelse af den offentlige sektors informationer
 • 2011/833/EU: Kommissionens afgørelse af 12. december 2011 om videreanvendelse af Kommissionens dokumenter
 • 2002/22/EF: Europa-Parlamentets og Rådets direktiv af 7. marts 2002 om forsyningspligt og brugerrettigheder i forbindelse med elektroniske kommunikationsnet og ‑tjenester (forsyningspligtdirektivet)
 • Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1049/2001 af 30. maj 2001 om aktindsigt i Europa-Parlamentets, Rådets og Kommissionens dokumenter (art. 12 og 13).
 • Europa-Parlamentets, Rådets, Kommissionens, Domstolens, Revisionsrettens, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs og Regionsudvalgets afgørelse (2009/496/EF, Euratom) af 26. juni 2009 om organisationen og driften af Kontoret for Den Europæiske Unions Publikationer, særlig artikel 3, stk.1, litra e og g, og artikel 5, litra a, b, f, i, k, l, m og q.

Udført af hensyn til gennemsigtighed og med henblik på at hjælpe offentligheden med at genanvende datasæt fra EU Denne behandling er nødvendig for at garantere en velfungerende forvaltning ved tilvejebringelsen af oplysninger og sikringen af wikis gennemsigtighed.

4. Hvilke personoplysninger indsamler og viderebehandler vi?

For at kunne foretage denne behandling indsamler standardiseringskontoret under Publikationskontoret følgende kategorier af personoplysninger, som delvis hentes fra dit bidrag:

 • EU Vocabularies: Obligatoriske oplysninger: brugernavn, efternavn, fornavn og e-mailadresse. Valgfrie (ikke-obligatoriske) oplysninger: foto eller avatarbillede og institution/virksomhed
 • I forbindelse med møder: : Valgfrie data: video-/lydoptagelser af deltagerne
 • Wikier: Obligatoriske oplysninger: EU Login, efternavn og fornavn
  Valgfrie data: video-/lydoptagelser af deltagerne
 • VocBench: Obligatoriske oplysninger: e-mail, password (bliver ikke vist), efternavn, fornavn og mindst ét arbejdssprog Valgfrie oplysninger: køn, land, telefonnummer, personlig URL, avatar-URL, fødselsdato, adresse, tilhørsforhold og bruger-IRI (felterne bliver slettet i næste udgave).

5. Hvor længe opbevarer vi dine personoplysninger?

Standardiseringsenheden A.1. under Publikationskontoret opbevarer kun personoplysningerne, så længe det er nødvendigt for at opfylde formålet med indsamlingen eller viderebehandlingen, dvs. i 2 år.

6. Hvordan beskytter og sikrer vi dine personoplysninger?

Alle personoplysninger i elektronisk format (e-mails, dokumenter, databaser, uploadede datasæt osv.) opbevares på Europa-Kommissionens servere. Al databehandling foregår i overensstemmelse med Kommissionens afgørelse (EU, Euratom) 2017/46 af 10. januar 2017 om kommunikations- og informationssystemernes sikkerhed i Europa-Kommissionen.

For at beskytte dine personoplysninger har Kommissionen iværksat en række tekniske og organisatoriske foranstaltninger. De tekniske foranstaltninger omfatter passende tiltag til at håndtere onlinesikkerhed, risiko for datatab, ændring af data eller uautoriseret adgang under hensyntagen til den risiko, der er forbundet med behandlingen og arten af de personoplysninger, der behandles. De organisatoriske foranstaltninger omfatter begrænsning af adgangen til personoplysninger til kun at omfatte autoriserede personer med et legitimt behov for at deltage i behandlingen.

7. Hvem har adgang til dine personoplysninger, og hvem videregives de til?

Kun Kommissionens personale med ansvar for behandling af oplysningerne og andet autoriseret personale har adgang til dine personoplysninger efter "need to know"-princippet. Dette personale er bundet af vedtægtsmæssige og om nødvendigt yderligere aftaler om tavshedspligt.

Hvad angår EU Vocabularies-websteder er dine bidrag offentlige og derfor tilgængelige for borgerne på internettet. Vær opmærksom på, at dine personoplysninger ikke vises.

Hvad angår wikier og VocBench er dine oplysninger kun synlige for registrerede brugere med adgang til de pågældende wikier og relevante projekter i VocBench, hvor historik- og valideringsfunktionerne er aktiveret.

8. Hvilke rettigheder har du, og hvordan gør du brug af dem?

Du har særlige rettigheder som "registreret" i henhold til kapitel III (artikel 14-25) i forordning (EU) 2018/1725, nærmere bestemt retten til at få indsigt i, berigtiget og slettet dine personoplysninger og retten til at begrænse behandlingen af dine personoplysninger. Hvis det er relevant, har du også ret til at gøre indsigelse mod databehandlingen og ret til dataportabilitet.

Du har ret til at gøre indsigelse mod behandling af dine personoplysninger, som udføres på lovlig vis i henhold til artikel 5, stk. 1, litra a).

Du har givet standardiseringsenheden A.1. under Publikationskontoret tilladelse til at behandle dine personoplysninger. Du kan når som helst trække din tilladelse tilbage ved at underrette den dataansvarlige. Tilbagetrækningen vil ikke påvirke lovligheden af den behandling, der er foretaget, før du har trukket dit samtykke tilbage.

Du kan gøre brug af dine rettigheder ved at kontakte den dataansvarlige eller, i tilfælde af konflikt, databeskyttelsesrådgiveren. Du kan om nødvendigt henvende dig til Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse. Du kan finde kontaktoplysningerne i punkt 9 nedenfor.

Hvis du ønsker at benytte dig af dine rettigheder i forbindelse med en eller flere konkrete behandlinger, beder vi dig give en beskrivelse (dvs. angive referencenummer som angivet i punkt 10 herunder) i din henvendelse.

9. Kontaktoplysninger

 • Den dataansvarlige

Hvis du ønsker at benytte dig af dine rettigheder i henhold til forordning (EU) 2018/1725, hvis du har kommentarer, spørgsmål eller bekymringer, eller hvis du vil klage over indsamlingen eller anvendelsen af dine personoplysninger, er du velkommen til at kontakte den dataansvarlige, som er kontorchefen for Publikationskontorets enhed A.1 "Standardisering", ved at skrive til OP-EU-VOCABULARIES@publications.europa.eu

 • Kommissionens databeskyttelsesrådgiver

Du kan kontakte databeskyttelsesrådgiveren (DATA-PROTECTION-OFFICER@ec.europa.eu) om spørgsmål vedrørende behandlingen af dine personoplysninger i henhold til forordning (EU) 2018/1725.

 • Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse (EDPS)

Du har ret til at gøre indsigelse (dvs. indbringe en klage) over for Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse (edps@edps.europa.eu), hvis du mener, at dine rettigheder i henhold til forordning (EU) 2018/1725 er blevet krænket som følge af den dataansvarliges behandling af dine personoplysninger.

10. Hvor finder du yderligere information?

Kommissionens databeskyttelsesrådgiver fører et register over alle Kommissionens behandlingsaktiviteter vedrørende personoplysninger, som er blevet dokumenteret og anmeldt til ham/hende. Registret kan tilgås via følgende link: http://ec.europa.eu/dpo-register.

Behandlingen af personoplysninger er opført i den databeskyttelsesansvarliges register under følgende referencenummer: DPR-EC-00408