Uredba Komisije (EU) br. 141/2013 od 19. veljače 2013. o provedbi Uredbe (EZ) br. 1338/2008 Europskog parlamenta i Vijeća o statističkim podacima Zajednice o javnom zdravlju i zdravlju i sigurnosti na radu, s obzirom na statističke podatke Europske ankete o zdravlju (EHIS) (Tekst značajan za EGP)Tekst značajan za EGP