Kommissionens förordning (EU) nr 141/2013 av den 19 februari 2013 om tillämpning av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1338/2008 om gemenskapsstatistik om folkhälsa och hälsa och säkerhet i arbetet vad gäller statistik som grundas på den europeiska hälsoenkäten (EHIS) (Text av betydelse för EES)Text av betydelse för EES.