Komission asetus (EU) N:o 141/2013, annettu 19 päivänä helmikuuta 2013, kansanterveyttä sekä työterveyttä ja työturvallisuutta koskevista yhteisön tilastoista annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1338/2008 täytäntöönpanosta eurooppalaiseen terveyshaastattelututkimukseen (EHIS) perustuvien tilastojen osalta (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)ETA:n kannalta merkityksellinen teksti