Vec T-292/11 R: Uznesenie predsedu Všeobecného súdu z  29. júla 2011 — Cemex a i./Komisia [ „Predbežné opatrenie — Hospodárska súťaž — Žiadosť o informácie — Článok 18 ods. 3 nariadenia (ES) č. 1/2003 — Návrh na odklad výkonu — Neexistencia naliehavosti“ ]