Mål T-292/11 R: Beslut meddelat av tribunalens ordförande den 29 juli 2011 — Cemex m.fl. mot kommissionen (Interimistiskt förfarande — Begäran om upplysningar — Artikel 3 i förordning (EG) nr 1/2003 — Begäran om uppskov med verkställigheten — Situation som ställer krav på skyndsamhet föreligger inte)