Projekts – EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES LĒMUMS, ar ko groza Lēmumu Nr. 1313/2013/ES par Savienības civilās aizsardzības mehānismu (pirmais lasījums) – leģislatīvā akta pieņemšana = paziņojums