ATZINUMS Sniegusi Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteja Juridiskajai komitejai par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par to personu aizsardzību, kuras ziņo par Savienības tiesību aktu pārkāpumiem (COM(2018)0218 - C8-0159/2018 - 2018/0106(COD)) Atzinuma sagatavotāja: (*) Maite Pagazaurtundúa Ruiz