Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 166/2006 ( 2006. gada 18. janvāris ) par Eiropas Piesārņojošo vielu un izmešu pārneses reģistra ieviešanu un Padomes Direktīvu 91/689/EEK un 96/61/EK grozīšanu (Dokuments attiecas uz EEZ)