2008/567/EK: Komisijas Lēmums ( 2008. gada 4. jūlijs ) par Kopienas finansiālo atbalstu OIE darbībām dzīvnieku labturības un dzīvnieku slimību uzraudzības un kategorizēšanas jomā 2008. gadā