Projekts – Eiropas Parlamenta un Padomes Regula par in vitro diagnostikas medicīniskām ierīcēm un ar ko atceļ Direktīvu 98/79/EK un Komisijas Lēmumu 2010/227/ES (pirmais lasījums) – Padomes nostājas pirmajā lasījumā un Padomes paskaidrojuma raksta pieņemšana = paziņojums$