Procurement procedures - Apie leidinių biurą

Dockbar

Teisiniai pranešimai apie viešųjų pirkimų procedūras

JŪSŲ ASMENS DUOMENŲ APSAUGA

Šiame pareiškime apie privatumo apsaugą pateikiama informacija apie Jūsų asmens duomenų tvarkymą ir apsaugą.

Duomenų tvarkymo operacija: viešųjų pirkimų procedūros, sutarčių vykdymas ir kvietimai pareikšti susidomėjimą

Duomenų valdytojas: Europos Sąjungos leidinių biuras, D.2 skyrius „Sutartys ir autorių teisės“

Registracijos numeris: DPR-EC-00496

Turinys

 1. Įvadas
 2. Kodėl ir kaip tvarkomi Jūsų asmens duomenys?
 3. Kokiu teisiniu pagrindu (-ais) tvarkome Jūsų asmens duomenis?
 4. Kokius asmens duomenis renkame ir toliau tvarkome?
 5. Kiek laiko saugomi Jūsų asmens duomenys?
 6. Kaip Jūsų asmens duomenys saugomi?
 7. Kam prieinami ir kam atskleidžiami Jūsų asmens duomenys?
 8. Kokios yra Jūsų teisės ir kaip galite jomis pasinaudoti?
 9. Kontaktinė informacija
 10. Kur rasti išsamesnės informacijos?

1. Įvadas

Europos Komisija (toliau – Komisija) yra įsipareigojusi saugoti Jūsų asmens duomenis ir gerbti Jūsų privatumą. Komisija renka ir toliau tvarko asmens duomenis laikydamasi 2018 m. spalio 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2018/1725 dėl fizinių asmenų apsaugos Sąjungos institucijoms, organams, tarnyboms ir agentūroms tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo (kuriuo panaikinamas Reglamentas (EB) Nr. 45/2001).

Šiame pareiškime apie privatumo apsaugą paaiškinama, kodėl tvarkome Jūsų asmens duomenis, kaip renkame ir tvarkome visus asmens duomenis, kaip užtikriname visų pateiktų asmens duomenų apsaugą, kaip ta informacija naudojama ir kokiomis su savo asmens duomenimis susijusiomis teisėmis galite naudotis. Jame pateikiami ir atsakingo duomenų valdytojo, į kurį galite kreiptis, kad pasinaudotumėte savo teisėmis, duomenų apsaugos pareigūno ir Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūno kontaktiniai duomenys.

Toliau pateikiama informacija apie Europos Sąjungos leidinių biuro (toliau – Leidinių biuras) D.2 skyriaus „Sutartys ir autorių teisės“ vykdomą duomenų tvarkymo operaciją „Viešųjų pirkimų procedūros, sutarčių vykdymas ir kvietimai pareikšti susidomėjimą“.

2. Kodėl ir kaip tvarkomi Jūsų asmens duomenys?

Duomenų tvarkymo operacijos tikslas: Leidinių biuro D.2 skyrius „Sutartys ir autorių teisės“ renka ir naudoja asmens duomenis, kad galėtų tvarkyti ir vertinti paraiškas arba pasiūlymus, kuriuos vykstant Leidinių biuro paskelbtoms viešųjų pirkimų procedūroms siunčia bendrovės arba fiziniai asmenys, taip pat vykdyti po to sudarytas sutartis.

Jūsų asmens duomenys nebus naudojami automatizuotam sprendimų priėmimui, įskaitant profiliavimą.

3. Kokiu teisiniu pagrindu (-ais) tvarkome Jūsų asmens duomenis?

Tvarkome Jūsų asmens duomenis, nes:

a) tvarkyti duomenis būtina siekiant atlikti užduotį, vykdomą viešojo intereso labui arba vykdant Sąjungos institucijai ar organui pavestus viešosios valdžios įgaliojimus;

b) tvarkyti duomenis būtina vykdant duomenų valdytojui taikomą teisinę prievolę;

c) tvarkyti duomenis būtina siekiant įvykdyti sutartį, kurios šalis yra duomenų subjektas, arba siekiant imtis veiksmų duomenų subjekto prašymu prieš sudarant sutartį;

be to,

d) duomenų subjektas davė sutikimą, kad jo asmens duomenys būtų tvarkomi vienu ar keliais konkrečiais tikslais.

Duomenų tvarkymo teisinis pagrindas:

 • 2018 m. liepos 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES, Euratomas) 2018/1046 dėl Sąjungos bendrajam biudžetui taikomų finansinių taisyklių,
 • 2009 m. birželio 26 d. Europos Parlamento, Tarybos, Komisijos, Teisingumo Teismo, Audito Rūmų, Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto ir Regionų komiteto sprendimas 2009/496/EB, Euratomas dėl Europos Sąjungos leidinių biuro veiklos organizavimo.

4. Kokius asmens duomenis renkame ir toliau tvarkome?

Kad atliktų šią duomenų tvarkymo operaciją, Leidinių biuro D.2 skyrius „Sutartys ir autorių teisės“ renka toliau nurodytų rūšių asmens duomenis.

 • Konkurse dalyvaujančios įmonės arba eksperto atsakingų darbuotojų vardai, pavardės, e. pašto adresai, biuro adresai ir telefono numeriai.
 • Atsižvelgiant į pageidaujamų paslaugų pobūdį, gali būti renkami jų darbuotojų arba subrangovų darbuotojų asmens duomenys:
 • vardas ir pavardė, pilietybė, kalbų mokėjimas, išsilavinimas, diplomai, žinios, profesinės patirties pobūdis ir trukmė.

Asmens duomenis pateikti būtina, siekiant patenkinti reikalavimus, išdėstytus Finansiniame reglamente. Jei nepateiksite savo asmens duomenų, gali būti, kad negalėsite dalyvauti viešųjų pirkimų procedūrose.

5. Kiek laiko saugomi Jūsų asmens duomenys?

Leidinių biuro D.2 skyrius „Sutartys ir autorių teisės“ Jūsų asmens duomenis saugo tik tiek laiko, kiek reikia tikslui, kuriuo duomenys renkami arba toliau tvarkomi, pasiekti, t. y. konkurso nelaimėjusių dalyvių duomenys saugomi penkerius metus, o konkursą laimėjusių dalyvių – 10 metų nuo paskutinio pagal sutartį atlikto mokėjimo.

6. Kaip Jūsų asmens duomenys saugomi?

Visi elektroniniai asmens duomenys (e. laiškai, dokumentai, duomenų bazės, įkelti duomenų paketai ir kt.) saugomi Europos Komisijos serveriuose. Visos duomenų tvarkymo operacijos vykdomos laikantis 2017 m. sausio 10 d. Komisijos sprendimo (ES, Euratomas) 2017/46 dėl Europos Komisijos ryšių ir informacinių sistemų saugumo.

Kad apsaugotų Jūsų asmens duomenis, Komisija ėmėsi tam tikrų techninių ir organizacinių priemonių. Prie techninių priemonių priskiriami atitinkami veiksmai, kuriais užtikrinamas tinklo saugumas ir mažinama duomenų praradimo, jų keitimo ar neteisėtos prieigos rizika, atsižvelgiant į su asmens duomenų tvarkymu susijusią riziką ir tvarkomų duomenų pobūdį. Prie organizacinių priemonių priskiriamas prieigos prie asmens duomenų apribojimas suteikiant prieigos teisę tik įgaliotiems asmenims, turintiems teisėtą poreikį juos žinoti šios duomenų tvarkymo operacijos tikslais.

7. Kam prieinami ir kam atskleidžiami Jūsų asmens duomenys?

Susipažinti su Jūsų asmens duomenimis gali Komisijos darbuotojai, atsakingi už šios duomenų tvarkymo operacijos vykdymą, ir darbuotojai, kuriems suteiktas leidimas remiantis būtinumo žinoti principu. Šie darbuotojai laikosi teisiškai privalomų ir, jei reikia, papildomų konfidencialumo susitarimų.

Vidaus duomenų gavėjai

Europos Sąjungos leidinių biuro darbuotojai, tam tikrais atvejais kitų ES institucijų, įstaigų arba agentūrų, kurioms Leidinių biuras teikia paslaugas, darbuotojai; tam tikrais atvejais ES vidaus audito tarnybos.

Išorės duomenų gavėjai

Tam tikrais atvejais išorės ekspertai ir rangovai, dalyvaujantys vertinant pasiūlymus; rangovo darbuotojai, kuriems asmens duomenų reikia tam, kad galėtų vykdyti, tvarkyti ir prižiūrėti sutartį.

Informacija apie konkursų rezultatus skelbiama Europos Sąjungos oficialiojo leidinio S priede „Tenders Electronic Daily“.

Mūsų renkama informacija nebus teikiama jokiai trečiajai šaliai, išskyrus tokiu mastu ir tokiu tikslu, kokiu to gali būti reikalaujama teisės aktais.

8. Kokios yra Jūsų teisės ir kaip galite jomis pasinaudoti?

Turite tam tikrų teisių kaip duomenų subjektas pagal Reglamento (ES) 2018/1725 III skyrių (14–25 straipsnius), visų pirma teisę susipažinti su savo asmens duomenimis, juos ištaisyti arba ištrinti ir teisę apriboti savo asmens duomenų tvarkymą. Jei taikoma, turite teisę nesutikti, kad Jūsų asmens duomenys būtų tvarkomi, arba teisę į duomenų perkeliamumą.

Turite teisę nesutikti, kad Jūsų asmens duomenys būtų teisėtai tvarkomi pagal 5 straipsnio 1 dalies a punktą.

Sutikote pateikti savo asmens duomenis Leidinių biuro D.2 skyriui „Sutartys ir autorių teisės“ šios duomenų tvarkymo operacijos tikslais. Savo sutikimą galima bet kada atšaukti apie tai pranešant duomenų valdytojui. Sutikimo atšaukimas nedarys poveikio duomenų tvarkymo, atlikto iki Jums sutikimą atšaukiant, teisėtumui.

Kad pasinaudotumėte savo teisėmis, kreipkitės į duomenų valdytoją arba, kilus nesutarimui, į duomenų apsaugos pareigūną. Prireikus galite kreiptis ir į Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūną. Jų kontaktiniai duomenys pateikiami tolesniame 9 skyriuje.

Jei pageidaujate pasinaudoti savo teisėmis, susijusiomis su viena arba keliomis konkrečiomis duomenų tvarkymo operacijomis, savo prašyme pateikite jų aprašą (pavyzdžiui, registracijos numerį (-ius), kaip nurodoma tolesniame 10 skyriuje).

9. Kontaktinė informacija

 • Duomenų valdytojas

Jei norite pasinaudoti savo teisėmis pagal Reglamentą (ES) 2018/1725 arba turite pastabų, klausimų arba abejonių, arba jei norite pateikti skundą dėl Jūsų asmens duomenų rinkimo ir naudojimo, kreipkitės į duomenų valdytoją – Leidinių biuro D.2 skyrių „Sutartys ir autorių teisės“,
info@publications.europa.eu.

 • Komisijos duomenų apsaugos pareigūnas

Jei turite klausimų dėl savo asmens duomenų tvarkymo pagal Reglamentą (ES) 2018/1725, galite kreiptis į duomenų apsaugos pareigūną (DATA-PROTECTION-OFFICER@ec.europa.eu).

 • Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūnas

Jei manote, kad duomenų valdytojui tvarkant Jūsų asmens duomenis buvo pažeistos Jūsų teisės pagal Reglamentą (ES) 2018/1725, turite teisę kreiptis į Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūną (galite jam pateikti skundą adresu edps@edps.europa.eu).

10. Kur rasti išsamesnės informacijos?

Komisijos duomenų apsaugos pareigūnas skelbia visų Komisijos atliekamų asmens duomenų tvarkymo operacijų, kurios grindžiamos dokumentais ir apie kurias jam pranešta, registrą. Su šiuo registru susipažinti galima adresu http://ec.europa.eu/dpo-register.

Ši konkreti duomenų tvarkymo operacija įtraukta į viešą duomenų apsaugos pareigūno registrą registracijos numeriu DPR-EC-00496 .