ILMS - Apie leidinių biurą

Dockbar

Teisiniai pranešimai – ILVS

JŪSŲ ASMENS DUOMENŲ APSAUGA

Šiame pareiškime apie privatumo apsaugą pateikiama informacija apie jūsų asmens duomenų tvarkymą ir apsaugą.

Duomenų tvarkymo operacija: Integruota logistikos valdymo sistema (ILMS)

Duomenų valdytojas: Europos Sąjungos leidinių biuras, D.4 skyrius „Spausdinimas ir platinimas“

Registracijos numeris: DPR-EC-00515

Turinys

 1. Įvadas
 2. Kodėl ir kaip tvarkome jūsų asmens duomenis?
 3. Kokiu teisiniu pagrindu (-ais) tvarkome jūsų asmens duomenis?
 4. Kokius asmens duomenis renkame ir toliau tvarkome?
 5. Kiek laiko saugomi jūsų asmens duomenys?
 6. Kaip saugomi jūsų asmens duomenys?
 7. Kas gali naudotis jūsų asmens duomenimis ir kam jie atskleidžiami?
 8. Kokios yra jūsų teisės ir kaip galite jomis pasinaudoti?
 9. Kontaktinė informacija
 10. Kur rasti išsamesnės informacijos?

Įvadas

Europos Komisija (toliau – Komisija) yra įsipareigojusi saugoti jūsų asmens duomenis ir gerbti jūsų privatumą. Komisija renka ir toliau tvarko asmens duomenis laikydamasi 2018 m. spalio 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2018/1725 dėl fizinių asmenų apsaugos Sąjungos institucijoms, organams, tarnyboms ir agentūroms tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo, kuriuo panaikinamas Reglamentas (EB) Nr. 45/2001.

Šiame pareiškime apie privatumo apsaugą paaiškinama, kodėl tvarkome jūsų asmens duomenis, kaip renkame ir tvarkome visus asmens duomenis, kaip užtikriname visų pateiktų asmens duomenų apsaugą, kaip ta informacija naudojama ir kokiomis su savo asmens duomenimis susijusiomis teisėmis galite naudotis. Jame pateikiama ir atsakingo duomenų valdytojo, į kurį galite kreiptis, kad pasinaudotumėte savo teisėmis, duomenų apsaugos pareigūno ir Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūno kontaktiniai duomenys.

Toliau pateikiama informacija, susijusi su Europos Sąjungos leidinių biuro D.4 skyriaus „Spausdinimas ir platinimas“ duomenų tvarkymo operacija „Integruota logistikos valdymo sistema (ILMS)“.

Kodėl ir kaip tvarkome jūsų asmens duomenis?

Duomenų tvarkymo tikslas: Leidinių biuro D.4 skyrius „Spausdinimas ir platinimas“ renka ir naudoja jūsų asmens duomenis, kad Leidinių biuras galėtų tvarkyti savo išteklius, atlikti jūsų užsakymus ir teikti jums reikiamas logistikos paslaugas.

Jūsų asmens duomenys nebus naudojami automatizuotam sprendimų priėmimui, įskaitant profiliavimą.

Kokiu teisiniu pagrindu (-ais) tvarkome jūsų asmens duomenis?

Tvarkome jūsų asmens duomenis, nes:

– tvarkyti duomenis būtina siekiant atlikti užduotį, vykdomą viešojo intereso labui arba vykdant Sąjungos institucijai ar organui pavestus viešosios valdžios įgaliojimus,

be to,

– kaip duomenų subjektas davėte sutikimą tvarkyti jūsų asmens duomenis vienu ar keliais konkrečiais tikslais.

Duomenų tvarkymo teisinis pagrindas: Leidinių biuro įgaliojimai, 2009 m. birželio 26 d. Europos Parlamento, Tarybos, Komisijos, Teisingumo Teismo, Audito Rūmų, Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto ir Regionų komiteto sprendimas 2009/496/EB, Euratomas, dėl Europos Sąjungos leidinių biuro veiklos organizavimo.

Kokius asmens duomenis renkame ir toliau tvarkome?

Kad atliktų šią duomenų tvarkymo operaciją, Leidinių biuro D.4 skyrius „Spausdinimas ir platinimas“ renka toliau nurodytų rūšių asmens duomenis.

1. Registruotų naudotojų duomenys (pateikiami nurodžius naudotojo ID ir prieigos prie ILMS slaptažodį); prieigai suteikti ir naudotojo ID administruoti reikalingi duomenys:

 • naudotojo vardas
 • naudotojo paskyra
 • naudotojo ID
 • telefono numeris
 • e. pašto adresas
 • pristatymo adresas
 • sąskaitos siuntimo adresas (-ai) (taikytina tik išankstinio pranešimo apie pristatymą (ASN) naudotojams)
 • administracinis subjektas (tik ES institucijų darbuotojams)
 • įmonės pavadinimas (tik spaudinių tiekėjams)
 • pageidaujama kalba (ją bet kada galima pakeisti prisijungus prie ILVS)

2. Leidinių užsakymams tvarkyti reikalingi duomenys:

 • gavėjo vardas ir pavardė
 • pristatymo adresas
 • užsakomo (-ų) leidinio (-ių) pavadinimas (-ai) ir katalogo numeris (-iai)
 • telefono numeris (būtinas tik jeigu reikalingas skubus pristatymas)
 • gavėjo telefono numeris (būtinas tik jeigu reikalingas skubus pristatymas)
 • e. pašto adresas

Asmens duomenis pateikti privaloma, antraip negalėsime suteikti jums prašomų paslaugų.

Kiek laiko saugomi jūsų asmens duomenys?

Leidinių biuro D.4 skyrius „Spausdinimas ir platinimas“ jūsų asmens duomenis saugo tik tiek laiko, kiek reikia tikslui, kuriuo duomenys renkami arba toliau tvarkomi, pasiekti, t. y. 10 metų nuo užsakymo datos.

Kaip saugomi jūsų asmens duomenys?

Visi elektroninio formato asmens duomenys (e. laiškai, dokumentai, duomenų bazės, įkelti duomenų rinkiniai ir pan.) saugomi Europos Komisijos arba jos rangovų serveriuose. Visos duomenų tvarkymo operacijos vykdomos laikantis 2017 m. sausio 10 d. Komisijos sprendimo (ES, Euratomas) 2017/46 dėl Europos Komisijos ryšių ir informacinių sistemų saugumo.

Komisijos rangovai, tvarkydami jūsų duomenis Komisijos vardu, yra teisiškai įsipareigoję laikytis konkrečių sutarties sąlygų ir konfidencialumo prievolės, kylančios iš Bendrojo duomenų apsaugos reglamento (Reglamentas (ES) 2016/679).

Kad apsaugotų jūsų asmens duomenis, Komisija ėmėsi tam tikrų techninių ir organizacinių priemonių. Prie techninių priemonių priskiriami atitinkami veiksmai, kuriais užtikrinamas tinklo saugumas ir mažinama duomenų praradimo, jų keitimo ar neteisėtos prieigos rizika, atsižvelgiant į su asmens duomenų tvarkymu susijusią riziką ir tvarkomų duomenų pobūdį. Prie organizacinių priemonių priskiriamas prieigos prie asmens duomenų apribojimas suteikiant prieigos teisę tik įgaliotiems asmenims, turintiems teisėtą poreikį žinoti šios duomenų tvarkymo operacijos tikslais.

Kas gali naudotis jūsų asmens duomenimis ir kam jie atskleidžiami?

Susipažinti su jūsų asmens duomenimis gali Komisijos darbuotojai, atsakingi už šios duomenų tvarkymo operacijos vykdymą, ir darbuotojai, kuriems suteiktas leidimas remiantis poreikio žinoti principu. Šie darbuotojai laikosi teisiškai privalomų ir prireikus papildomų susitarimų dėl konfidencialumo.

Kokios yra jūsų teisės ir kaip galite jomis pasinaudoti?

Turite tam tikrų teisių kaip duomenų subjektas pagal Reglamento (ES) 2018/1725 III skyrių (14–25 straipsnius), visų pirma teisę susipažinti su savo asmens duomenimis, juos ištaisyti arba ištrinti ir teisę apriboti savo asmens duomenų tvarkymą. Jei taikoma, turite teisę nesutikti, kad jūsų asmens duomenys būtų tvarkomi, arba teisę į duomenų perkeliamumą.

Turite teisę nesutikti, kad jūsų asmens duomenys būtų tvarkomi teisėtai pagal 5 straipsnio 1 dalies a punktą.

Sutikote pateikti savo asmens duomenis Leidinių biuro D.4 skyriui „Spausdinimas ir platinimas“ šios duomenų tvarkymo operacijos tikslais. Savo sutikimą galite bet kada atšaukti apie tai pranešdami duomenų valdytojui. Atšaukimas nepadarys įtakos prieš jums atšaukiant sutikimą atlikto duomenų tvarkymo teisėtumui.

Kad pasinaudotumėte savo teisėmis, kreipkitės į duomenų valdytoją, arba, kilus nesutarimui, į duomenų apsaugos pareigūną. Prireikus galite kreiptis ir į Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūną. Jų kontaktiniai duomenys pateikiami tolesniame 9 skyriuje.

Jei pageidaujate pasinaudoti savo teisėmis, susijusiomis su viena arba keliomis konkrečiomis duomenų tvarkymo operacijomis, savo prašyme pateikite jų aprašą (pavyzdžiui, registracijos numerį (-ius), kaip nurodyta tolesniame 10 skyriuje).

Kontaktinė informacija

 • Duomenų valdytojas

Jei norėtumėte pasinaudoti savo teisėmis pagal Reglamentą (ES) 2018/1725 arba turite pastabų, klausimų arba abejonių, arba jei norite pateikti skundą dėl jūsų asmens duomenų rinkimo ir naudojimo, kreipkitės į duomenų valdytoją – Leidinių biuro D.4 skyrių „Spausdinimas ir platinimas“, info@publications.europa.eu.

 • Komisijos duomenų apsaugos pareigūnas

Jei turite klausimų dėl savo asmens duomenų tvarkymo pagal Reglamentą (ES) 2018/1725, galite kreiptis į duomenų apsaugos pareigūną (DATA-PROTECTION-OFFICER@ec.europa.eu).

 • Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūnas

Turite teisę kreiptis į Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūną (galite jam pateikti skundą) (edps@edps.europa.eu), jei manote, kad duomenų valdytojui tvarkant jūsų asmens duomenis buvo pažeistos jūsų teisės pagal Reglamentą (ES) 2018/1725.

Kur rasti išsamesnės informacijos?

Komisijos duomenų apsaugos pareigūnas skelbia visų Komisijos atliekamų asmens duomenų tvarkymo operacijų, grindžiamų dokumentais, apie kurias jam pranešta, registrą. Su šiuo registru galite susipažinti adresu http://ec.europa.eu/dpo-register.

Ši konkreti duomenų tvarkymo operacija įtraukta į viešą duomenų apsaugos pareigūno registrą registracijos numeriu DPR-EC-00515 .