Helpdesk - Pranešimas apie privatumo apsaugą - Apie leidinių biurą

Dockbar

Privacy statement on the protection of personal data

JŪSŲ ASMENS DUOMENŲ APSAUGA

Šiame pareiškime apie privatumo apsaugą informuojama apie
jūsų asmens duomenų tvarkymą ir apsaugą.

Duomenų tvarkymo operacija: pirmojo lygmens pagalbos tarnyba Leidinių biuro elektroninių paslaugų ir kitų produktų naudotojams

Duomenų valdytojas: Europos Sąjungos leidinių biuras, D.1 skyrius „Ryšiai su suinteresuotaisiais subjektais“

Registracijos numeris: DPR-EC-00493

Turinys

 1. Įvadas
 2. Kodėl ir kaip tvarkome jūsų asmens duomenis?
 3. Kokiu teisiniu pagrindu(-ais) tvarkome jūsų asmens duomenis?
 4. Kokius asmens duomenis renkame ir toliau tvarkome?
 5. Kiek laiko saugomi jūsų asmens duomenys?
 6. Kaip saugomi jūsų asmens duomenys?
 7. Kam prieinami ir kam atskleidžiami jūsų asmens duomenys?
 8. Kokios yra jūsų teisės ir kaip galite jomis pasinaudoti?
 9. Kontaktinė informacija
 10. Kur rasti išsamesnės informacijos?

1. Įvadas

Europos Komisija (toliau – Komisija) yra įsipareigojusi saugoti jūsų asmens duomenis ir gerbti jūsų privatumą. Komisija renka ir toliau tvarko asmens duomenis laikydamasi 2018m. spalio 23d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2018/1725 dėl fizinių asmenų apsaugos Sąjungos institucijoms, organams, tarnyboms ir agentūroms tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo, kuriuo panaikinamas Reglamentas (EB) Nr.45/2001.

Šiame pareiškime apie privatumo apsaugą paaiškinama, kodėl tvarkome jūsų asmens duomenis, kaip renkame ir tvarkome visus asmens duomenis, kaip užtikriname visų pateiktų asmens duomenų apsaugą, kaip ta informacija naudojama ir kokiomis su savo asmens duomenimis susijusiomis teisėmis galite naudotis. Jame pateikiama ir atsakingo duomenų valdytojo, į kurį galite kreiptis, kad pasinaudotumėte savo teisėmis, duomenų apsaugos pareigūno ir Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūno kontaktiniai duomenys.

Toliau pateikiama informacija, susijusi su Europos Sąjungos leidinių biuro D.1 skyriaus „Ryšiai su suinteresuotaisiais subjektais“ duomenų tvarkymo operacija „Pirmojo lygmens pagalbos tarnyba Leidinių biuro elektroninių paslaugų ir kitų produktų naudotojams“.

2. Kodėl ir kaip tvarkome jūsų asmens duomenis?

Duomenų tvarkymo tikslas: Leidinių biuro D.1 skyrius „Ryšiai su suinteresuotaisiais subjektais“ renka ir naudoja jūsų asmeninę informaciją, kad galėtų atsakyti į visas užklausas arba išspręsti visas technines problemas, dėl kurių kreipiatės į pirmojo lygmens pagalbos tarnybą.

Duomenų tvarkymo operacija – tai asmens duomenų, kuriuos mums pateikiate kreipdamiesi į mus, registravimas ir naudojimas atsakant jums, kai išsprendžiame jūsų klausimą arba techninę problemą.

Jūsų asmens duomenys nebus naudojami automatizuotam sprendimų priėmimui, įskaitant profiliavimą.

3. Kokiu teisiniu pagrindu(-ais) tvarkome jūsų asmens duomenis

Tvarkome jūsų asmens duomenis, nes:

- tvarkyti duomenis būtina siekiant atlikti užduotį, vykdomą viešojo intereso labui arba vykdant Sąjungos institucijai ar organui pavestus viešosios valdžios įgaliojimus;

- davėte sutikimą tvarkyti jūsų asmens duomenis vienu ar keliais konkrečiais tikslais.

Duomenų tvarkymo teisinis pagrindas: Leidinių biuro įgaliojimai, 2009m. birželio 26d. Europos Parlamento, Tarybos, Komisijos, Teisingumo Teismo, Audito Rūmų, Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto ir Regionų komiteto sprendimas 2009/496/EB, Euratomas, dėl Europos Sąjungos leidinių biuro veiklos organizavimo.

4. Kokius asmens duomenis renkame ir toliau tvarkome?

Kad atliktų šią duomenų tvarkymo operaciją, Leidinių biuro D.1 skyrius „Ryšiai su suinteresuotaisiais subjektais“ renka toliau nurodytų rūšių asmens duomenis.

Jei kreipiamasi e.paštu,e.pašto adresą, vardą ir pavardę, kalbą ir gyvenamąją šalį.

Jei kreipiamasi telefonu, telefono numerį, vardą ir pavardę, telefono pokalbių įrašus, kalbą ir gyvenamąją šalį.

Jei kreipiamasi laišku (išimtiniais atvejais), vardą ir pavardę, pašto adresą, kalbą ir gyvenamąją šalį.

5. Kiek laiko saugomi jūsų asmens duomenys?

Leidinių biuro D.1 skyrius „Ryšiai su suinteresuotaisiais subjektais“ jūsų asmens duomenis saugo tik tiek laiko, kiek reikia tikslui, kuriuo duomenys renkami arba toliau tvarkomi, pasiekti, t.y. suteikti jums prašomas paslaugas.

Kai paslaugų teikti nebereikės, jūsų duomenis saugosime ne ilgiau kaip penkerius metus, o tada pašalinsime.

6. Kaip saugomi jūsų asmens duomenys?

Visi elektroniniai asmens duomenys (e.pašto adresai, dokumentai, duomenų bazės, įkelti duomenų paketai ir pan.) saugomi Europos Komisijos serveriuose arba jos rangovų serveriuose pagal pakopinę preliminariąją sutartį 10685 (2018-08-01–2022-07-31): „Intrasoft International SA“ (2b, rue Nicolas Bové, 1253 Luxembourg) ir „Sogeti Luxembourg“ (36, route de Longwy, 8080 Bertrange). Visos duomenų tvarkymo operacijos vykdomos laikantis 2017m. sausio 10d. Komisijos sprendimo (ES, Euratomas) 2017/46 dėl Europos Komisijos ryšių ir informacinių sistemų saugumo.

Komisijos rangovai, tvarkydami jūsų duomenis Komisijos vardu, yra teisiškai įsipareigoję laikytis konkrečių sutarties sąlygų ir konfidencialumo prievolės, kylančios iš Bendrojo duomenų apsaugos reglamento (Reglamentas (ES) 2016/679).

Kad apsaugotų jūsų asmens duomenis, Komisija ėmėsi tam tikrų techninių ir organizacinių priemonių. Prie techninių priemonių priskiriami atitinkami veiksmai, kuriais užtikrinamas tinklo saugumas ir mažinama duomenų praradimo, jų keitimo ar neteisėtos prieigos rizika, atsižvelgiant į su asmens duomenų tvarkymu susijusią riziką ir tvarkomų duomenų pobūdį. Prie organizacinių priemonių priskiriamas prieigos prie asmens duomenų apribojimas suteikiant prieigos teisę tik įgaliotiems asmenims, turintiems teisėtą poreikį žinoti šios duomenų tvarkymo operacijos tikslais.

7. Kam prieinami ir kam atskleidžiami jūsų asmens duomenys?

Susipažinti su jūsų asmens duomenimis gali Komisijos darbuotojai, atsakingi už šios duomenų tvarkymo operacijos vykdymą, ir darbuotojai, kuriems suteiktas leidimas remiantis būtinumo žinoti principu. Šie darbuotojai laikosi teisiškai privalomų ir prireikus papildomų susitarimų dėl konfidencialumo.

8. Kokios yra jūsų teisės ir kaip galite jomis pasinaudoti?

Turite tam tikrų teisių kaip duomenų subjektas pagal Reglamento (ES) 2018/1725 III skyrių (14–25 straipsnius), visų pirma teisę į susipažinti su savo asmens duomenimis, juos ištaisyti arba ištrinti ir teisę apriboti savo asmens duomenų tvarkymą. Jei taikoma, turite teisę nesutikti, kad jūsų asmens duomenys būtų tvarkomi, arba teisę į duomenų perkeliamumą.

Sutikote pateikti savo asmens duomenis Leidinių biuro D.1 skyriui „Ryšiai su suinteresuotaisiais subjektais“ šios duomenų tvarkymo operacijos tikslais. Savo sutikimą galite bet kada atšaukti apie tai pranešant duomenų valdytojui. Atšaukimas nepadarys įtakos prieš jums atšaukiant sutikimą atlikto duomenų tvarkymo teisėtumui.

Kad pasinaudotumėte savo teisėmis, kreipkitės į duomenų valdytoją, arba, kilus nesutarimui, į duomenų apsaugos pareigūną. Prireikus galite kreiptis ir į Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūną. Jų kontaktiniai duomenys pateikiami toliau esančiame 9 skyriuje.

Jei pageidaujate pasinaudoti savo teisėmis, susijusiomis su viena arba keliomis konkrečiomis duomenų tvarkymo operacijomis, savo prašyme pateikite jų aprašą (pavyzdžiui, registracijos numerį(-ius), kaip nurodoma toliau esančiame 10 skyriuje).

9. Kontaktinė informacija

 • Duomenų valdytojas

Jei norite pasinaudoti savo teisėmis pagal Reglamentą (ES) 2018/1725 arba turite pastabų, klausimų arba abejonių, arba jei norite pateikti skundą dėl jūsų asmens duomenų rinkimo ir naudojimo, kreipkitės į duomenų valdytoją (Leidinių biuro D.1 skyrius „Ryšiai su suinteresuotaisiais subjektais“, info@publications.europa.eu).

 • Komisijos duomenų apsaugos pareigūnas

Jei turite klausimų dėl savo asmens duomenų tvarkymo pagal Reglamentą (ES) 2018/1725, galite kreiptis į duomenų apsaugos pareigūną (DATA-PROTECTION-OFFICER@ec.europa.eu).

 • Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūnas

Turite teisę kreiptis į Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūną (galite pateikti jam skundą) (edps@edps.europa.eu) , jei manote, kad duomenų valdytojui tvarkant jūsų asmens duomenis buvo pažeistos jūsų teisės pagal Reglamentą (ES) 2018/1725.

10. Kur rasti išsamesnės informacijos?

Komisijos duomenų apsaugos pareigūnas skelbia visų Komisijos atliekamų asmens duomenų tvarkymo operacijų, grindžiamų dokumentais, apie kurias jam pranešta, registrą. Su šiuo registru susipažinti galima adresu http://ec.europa.eu/dpo-register.

Ši konkreti duomenų tvarkymo operacija įtraukta į viešą duomenų apsaugos pareigūno registrą registracijos numeriu DPR-EC-00493.