Helpdesk - Adatvédelmi nyilatkozat - A Kiadóhivatal

Dockbar

Privacy statement on the protection of personal data

ADATVÉDELMI NYILATKOZAT

Az alábbiakban ismertetjük a benyújtott személyes adatok kezelésével és védelmével kapcsolatos tudnivalókat.

Adatkezelési műveletek: első szintű ügyfélszolgálat a Kiadóhivatal elektronikus szolgáltatásainak és egyéb termékeinek felhasználói számára

Adatkezelő: az Európai Unió Kiadóhivatala, D.1-es egység („Kapcsolattartás az érdekelt felekkel”)

Hivatkozási szám: DPR-EC-00493

Tartalomjegyzék

 1. Bevezetés
 2. Milyen célból és hogyan kezeljük az Ön személyes adatait?
 3. Milyen jogszerű ok(ok)ból gyűjtjük és kezeljük az Ön személyes adatait?
 4. Milyen adatokat gyűjtünk és kezelünk?
 5. Mennyi ideig őrizzük meg az Ön személyes adatait?
 6. Hogyan biztosítjuk személyes adatainak védelmét?
 7. Ki fér hozzá az Ön személyes adataihoz, és kik kapják meg azokat?
 8. Milyen jogok illetik meg Önt, és miként gyakorolhatja azokat?
 9. Elérhetőségi adatok
 10. Hol találhat részletesebb információkat?

1. Bevezetés

Az Európai Bizottság (a továbbiakban: a Bizottság) elkötelezett a személyes adatok védelme és a magánélet tiszteletben tartása mellett. A személyes adatok Bizottság általi gyűjtése és kezelése a természetes személyeknek a személyes adatok uniós intézmények, szervek, hivatalok és ügynökségek általi kezelése tekintetében való védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló (és a 45/2001/EK rendeletet hatályon kívül helyező) 2018. október 23-i (EU) 2018/1725 rendeleten alapul.

Ez az adatvédelmi nyilatkozat ismerteti az adatkezelés indokait, a személyes adatok gyűjtésének, kezelésének és védelmének módját, az adatok felhasználását, valamint az egyének jogait saját személyes adataikkal kapcsolatban. Tartalmazza továbbá az illetékes adatkezelő elérhetőségi adatait is, akihez jogainak érvényre juttatásával kapcsolatban fordulhat, valamint az adatvédelmi tisztviselő és az európai adatvédelmi biztos elérhetőségi adatait.

Az alábbiakban ismertetjük a Kiadóhivatal D.1-es egysége („Kapcsolattartás az érdekelt felekkel”) által végzett adatkezelési műveleteket, melyek a Kiadóhivatal elektronikus szolgáltatásainak és egyéb termékeinek a felhasználói számára biztosított első szintű ügyfélszolgálat feladatainak ellátásához kapcsolódnak.

2. Milyen célból és hogyan kezeljük az Ön személyes adatait?

Az adatkezelés célja: A Kiadóhivatal D.1-es egysége („Kapcsolattartás az érdekelt felekkel”) azért gyűjt és használ fel személyes adatokat, hogy meg tudja válaszolni az első szintű ügyfélszolgálathoz forduló felhasználók kéréseit, illetve megoldást tudjon nyújtani technikai problémáikra.

Az adatkezelési művelet abból áll, hogy rögzítjük az Ön által a kapcsolatfelvételkor benyújtott személyes adatokat és azok felhasználásával válaszolunk az Ön kérdésére, illetve megoldást kínálunk Önnek technikai problémájára.

Az Ön személyes adatait nem használjuk fel automatizált döntéshozatalra, ideértve a profilalkotást is.

3. Milyen jogszerű ok(ok)ból gyűjtjük és kezeljük az Ön személyes adatait?

Személyes adatait azért kezeljük, mert:

– az adatkezelés közérdekből vagy az uniós intézményre vagy szervre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat teljesítéséhez szükséges;

– Ön hozzájárulását adta személyes adatainak egy vagy több konkrét célra történő kezeléséhez.

Az adatkezelés jogalapja: az Európai Parlament, a Tanács, a Bizottság, a Bíróság, a Számvevőszék, az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság és a Régiók Bizottságának 2009. június 26-i 2009/496/EK, Euratom határozata az Európai Unió Kiadóhivatalának szervezéséről és működéséről, mely jogszabály meghatározza a Kiadóhivatal hatáskörét és feladatait.

4. Milyen adatokat gyűjtünk és kezelünk?

Az adatkezelési művelet végrehajtása érdekében a Kiadóhivatal D.1-es egysége („Kapcsolattartás az érdekelt felekkel”) a következő személyes adatokat gyűjti:

e-mailben történő kapcsolattartás esetén aze-mail-címet, a vezeték- és utónevet, a nyelvet és a lakóhely szerinti országot;

telefonon történő kapcsolattartás esetén a telefonszámot, a vezeték- és utónevet, a telefonhívásokról készült hangfelvételeket, a nyelvet és a lakóhely szerinti országot;

postai úton történő kapcsolattartás esetén (erre csak kivételes esetben kerül sor) a vezeték- és utónevet, a postai címet, a nyelvet és a lakóhely szerinti országot.

5. Mennyi ideig őrizzük meg az Ön személyes adatait?

A Kiadóhivatal D.1-es egysége („Kapcsolattartás az érdekelt felekkel”) csak a gyűjtés vagy további kezelés céljának eléréséhez szükséges ideig tárolja az Ön személyes adatait, nevezetesen azért, hogy nyújtani tudja a kért szolgáltatásokat.

Miután Ön a szolgáltatásokra már nem tart igényt, adatait legfeljebb öt évig őrizzük meg, majd töröljük.

6. Hogyan biztosítjuk személyes adatainak védelmét?

Az elektronikus formában tárolt adatokat (e-maileket, dokumentumokat, adatbázisokat, feltöltött adatfájlokat stb.) az Európai Bizottság vagy annak szerződéses vállalkozói, az Intrasoft International SA (2b, rue Nicolas Bové, 1253 Luxembourg) és a Sogeti Luxembourg (36, route de Longwy, 8080 Bertrange) a saját szerverein tárolják. A szerződés száma: 10685, 01/08/2018-31/07/2022 (lépcsőzetes keretszerződés). Az összes adatkezelési művelet az Európai Bizottság kommunikációs és információs rendszereinek biztonságáról szóló, 2017. január 10-i (EU, Euratom) 2017/46 bizottsági határozattal összhangban történik.

A Bizottság szerződéses vállalkozóinak a személyes adatok kezelésekor be kell tartaniuk a személyes adatoknak a Bizottság nevében történő feldolgozására vonatkozó külön szerződési kikötést, valamint az (EU) 2016/679 általános adatvédelmi rendeletből eredő titoktartási kötelezettségeket.

A felhasználók személyes adatainak védelme érdekében a Bizottság technikai és szervezeti intézkedéseket léptetett életbe. A technikai intézkedések között említhetjük azokat, amelyek az online biztonságról, valamint az adatvesztés és -módosulás kockázata és a jogosulatlan hozzáférés elleni védelemről hivatottak gondoskodni, figyelembe véve azt, hogy az adatkezelés milyen kockázatot jelent, és milyen jellegű személyes adatok kezeléséről van szó. A szervezeti intézkedések közé tartozik az, hogy a személyes adatokhoz csakis azok a feljogosított személyek férhetnek hozzá, akiknek erre indokoltan szükségük van az adatkezelési művelet végrehajtásához.

7. Ki fér hozzá az Ön személyes adataihoz, és kik kapják meg azokat?

Az Ön személyes adataihoz a Bizottságnak az adatkezelési műveletek végrehajtásával megbízott munkatársai és a feljogosított munkatársak férhetnek hozzá a szükséges ismeret elvének megfelelően. E munkatársakat jogszabályi kötelezettségek, illetve adott esetben külön titoktartási megállapodások előírásai kötik.

8. Milyen jogok illetik meg Önt, és miként gyakorolhatja azokat?

Az adatkezelés által érintett személyeket megilletnek bizonyos jogok az (EU) 2018/1725 rendelet III. fejezetében (14–25. cikk) foglaltak szerint. Így az érintetteknek különösen joguk van az adatkezelés tárgyát képező személyes adataikhoz való hozzáféréshez, azok helyesbítéséhez vagy törléséhez, valamint a személyes adataik kezelésének korlátozásához. Adott esetben Ön arra is jogosult, hogy kifogást emeljen a személyes adatainak kezelése ellen, valamint joga van ahhoz, hogy adatait egy másik adatkezelőnek továbbítsa (adathordozhatóság).

Ön hozzájárult ahhoz, hogy benyújtott személyes adatait a Kiadóhivatal D.1-es egysége („Kapcsolattartás az érdekelt felekkel”) a jelen adatkezelési művelet céljaira felhasználja. Ezt a hozzájárulását Ön bármikor visszavonhatja úgy, hogy erről értesíti az adatkezelőt. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a visszavonást megelőzően végrehajtott adatkezelés jogszerűségét.

Ha úgy ítéli meg, hogy jogai sérültek, azok érvényre juttatásáért lépjen kapcsolatba az adatkezelővel, illetve nézeteltérés esetén forduljon az adatvédelmi tisztviselőhöz. Szükség esetén az európai adatvédelmi biztoshoz is fordulhat. Az elérhetőségi adatokat a lenti 9. pont tartalmazza.

Amennyiben egy vagy több konkrét adatkezelési művelettel kapcsolatban érvényre kívánja juttatni jogait, kérjük, hogy erre irányuló kérelmében adja meg a kérdéses művelet(ek) hivatkozási számát (lásd a lenti 10. pontot).

9. Elérhetőségi adatok

 • Az adatkezelő

Ha érvényre szeretné juttatni az (EU) 2018/1725 rendelet szerinti jogait, illetve ha észrevételei, kérdései vagy aggályai vannak, vagy panaszt kíván benyújtani a személyes adatainak gyűjtésével és felhasználásával kapcsolatban, kérjük, lépjen kapcsolatba az adatkezelővel, vagyis a Kiadóhivatal D.1-es egységével („Kapcsolattartás az érdekelt felekkel”) a következő e-mail-címen: info@publications.europa.eu.

 • A Bizottság adatvédelmi tisztviselője

Személyes adatainak az (EU) 2018/1725 rendelet szerinti kezeléséhez kapcsolódó kérdésekkel, problémákkal az adatvédelmi tisztviselőhöz fordulhat a következő e-mail-címen: DATA-PROTECTION-OFFICER@ec.europa.eu.

 • Az európai adatvédelmi biztos

Ha úgy ítéli meg, hogy az (EU) 2018/1725 rendeletben foglalt jogai sérültek a személyes adatainak az adatkezelő általi kezelése során, jogorvoslati kérelmével (panaszával) az európai adatvédelmi biztoshoz (edps@edps.europa.eu) fordulhat.

10. Hol találhat részletesebb információkat?

A Bizottság adatvédelmi tisztviselője nyilvántartást vezet és tesz közzé a Bizottságnál végzett összes személyesadat-kezelési műveletről. A nyilvántartás a következő linken érhető el: http://ec.europa.eu/dpo-register.

Ez a konkrét adatkezelési művelet a következő hivatkozási számmal szerepel az adatvédelmi tisztviselő nyilvántartásában: DPR-EC-00493.