TEIE ISIKUANDMETE KAITSE

Käesolev isikuandmete kaitse avaldus sisaldab teavet Teie isikuandmete töötlemise ja kaitse kohta.

Töötlemistoiming: Hankemenetlused, lepingu täitmine ja konkursikutsed

Vastutav töötleja: Euroopa Liidu Väljaannete Talitus, üksus D.2 „Lepingud ja autoriõigus“

Viitenumber: DPR-EC-00496

Sisukord

 1. Sissejuhatus
 2. Miks ja kuidas Teie isikuandmeid töödeldakse?
 3. Milline on isikuandmete töötlemise õiguslik alus?
 4. Milliseid isikuandmeid kogutakse ja töödeldakse?
 5. Kui kaua Teie isikuandmeid säilitatakse?
 6. Kuidas Teie isikuandmeid kaitstakse?
 7. Kellel on juurdepääs Teie isikuandmetele ja kellele need avaldatakse?
 8. Millised on Teie õigused ja kuidas neid kasutada?
 9. Kontaktandmed
 10. Kust leida lisateavet?

1. Sissejuhatus

Euroopa Komisjon (edaspidi „komisjon“) kaitseb isikuandmeid ja austab eraelu puutumatust. Komisjon kogub ja töötleb isikuandmeid vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu 23. oktoobri 2018. aasta määrusele (EL) 2018/1725, mis käsitleb füüsiliste isikute kaitset isikuandmete töötlemisel liidu institutsioonides, organites ja asutustes ning isikuandmete vaba liikumist (ning millega tunnistatakse kehtetuks määrus (EÜ) nr 45/2001).

Käesolevates isikuandmete kaitse põhimõtetes selgitatakse, miks isikuandmeid töödeldakse, kuidas neid kogutakse, kuidas kõiki esitatud isikuandmeid käideldakse ja kaitstakse, kuidas seda teavet kasutatakse ning millised õigused Teil on seoses oma isikuandmetega. See sisaldab ka selle vastutava töötleja kontaktandmeid, kelle poole saate oma õiguste kasutamiseks pöörduda, samuti andmekaitseametniku ja Euroopa Andmekaitseinspektori kontaktandmeid.

Allpool on esitatud teave Euroopa Liidu Väljaannete Talituse üksuse D.2 „Lepingud ja autoriõigus“ tehtava töötlemistoimingu „Hankemenetlused, lepingu täitmine ja konkursikutsed“ kohta.

2. Miks ja kuidas Teie isikuandmeid töödeldakse?

Töötlemistoimingu eesmärk. Väljaannete talituse üksus D.2 „Lepingud ja autoriõigus“ kogub ja kasutab isikuandmeid, et töödelda ja hinnata taotlusi või pakkumusi, mille äriühingud või eraisikud on saatnud vastuseks väljaannete talituse väljakuulutatud hankemenetlustele ning et täita nende alusel sõlmitavaid lepinguid.

Isikuandmeid ei kasutata automatiseeritud otsuste, sh profiilianalüüsi tegemiseks.

3. Millisel õiguslikul alusel Teie isikuandmeid töödeldakse?

Teie isikuandmeid töödeldakse järgmistel põhjustel:

a) töötlemine on vajalik avalikes huvides oleva ülesande täitmiseks või liidu institutsiooni või organi avaliku võimu teostamiseks;

b) isikuandmete töötlemine on vajalik vastutava töötleja õiguslikult siduva kohustuse täitmiseks;

c) isikuandmete töötlemine on vajalik andmesubjekti osalusel sõlmitud lepingu täitmiseks või lepingu sõlmimisele eelnevate meetmete võtmiseks vastavalt andmesubjekti taotlusele

ning

d) andmesubjekt on andnud nõusoleku töödelda oma isikuandmeid ühel või mitmel konkreetsel eesmärgil.

Töötlemise õiguslik alus:

 • Euroopa Parlamendi ja nõukogu 18. juuli 2018. aasta määrus (EL, Euratom) 2018/1046, mis käsitleb liidu üldeelarve suhtes kohaldatavaid finantsreegleid;
 • Euroopa Parlamendi, nõukogu, komisjoni, Euroopa Kohtu, kontrollikoja, Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee ja Regioonide Komitee 26. juuni 2009. aasta otsus 2009/496/EÜ, Euratom Euroopa Liidu Väljaannete Talituse korralduse ja toimimise kohta.

4. Milliseid isikuandmeid kogutakse ja töödeldakse?

Töötlemistoimingu tegemiseks kogub väljaannete talituse üksus D.2 „Lepingud ja autoriõigus“ järgmist liiki isikuandmeid:

 • nimi, perekonnanimi, e-posti aadress, pakkumuse teinud äriühingu vastutava töötaja / eksperdi töökoha aadress ja telefoninumber.
 • Olenevalt soovitud teenuse liigist võivad andmete hulka kuuluda nende või alltöövõtja töötajate järgmised isikuandmed:
 • ees- ja perekonnanimi, kodakondsus, räägitavad keeled, haridus, sertifitseerimised, koolituste ja kutsealase töökogemuse aastad ja liik.

Isikuandmete esitamine on kohustuslik finantsmääruses sätestatud nõuete täitmiseks. Isikuandmete esitamata jätmise korral võidakse Teil mitte lubada hankemenetluses osaleda.

5. Kui kaua Teie isikuandmeid säilitatakse?

Väljaannete talituse üksus D.2 „Lepingud ja autoriõigus“ säilitab Teie isikuandmeid ainult nii kaua, kui see on vajalik andmete kogumise eesmärgi täitmiseks või nende töötlemiseks, st tagasilükatud pakkujate puhul 5 aastat ja edukate pakkujate puhul 10 aastat pärast viimast lepingu alusel tehtud makset.

6. Kuidas Teie isikuandmeid kaitstakse?

Kõiki elektroonilises vormis olevaid isikuandmeid (e-kirjad, dokumendid, andmebaasid, üles laaditud andmehulgad jms) hoitakse Euroopa Komisjoni serverites. Kõik töötlemistoimingud tehakse vastavalt komisjoni 10. jaanuari 2017. aasta otsusele (EL, Euratom) 2017/46 Euroopa Komisjoni side- ja infosüsteemide turvalisuse kohta.

Teie isikuandmete kaitseks on komisjon võtnud mitu tehnilist ja korralduslikku meedet. Tehniliste meetmetega käsitletakse võrguturvalisuse kaitset, andmete kaotsimineku ohtu ning andmete muutmist või loata juurdepääsu andmetele, võttes arvesse töötlemisest ja töödeldavate isikuandmete laadist tulenevat riski. Korralduslike meetmetega antakse isikuandmetele juurdepääs ainult volitatud isikutele, kellel on seaduslik vajadus neid teada kõnealuse andmetöötluse elluviimiseks.

7. Kellel on juurdepääs Teie isikuandmetele ja kellele need avaldatakse?

Teie isikuandmetele pääsevad ligi komisjoni töötajad, kes vastutavad andmete töötlemise eest, ja volitatud töötajad üksnes teadmisvajaduse põhimõtte kohaselt. Asjaomased töötajad peavad kinni seadusjärgsetest ja vajaduse korral ka täiendavatest konfidentsiaalsuskokkulepetest.

Sisemised andmete saajad:

Euroopa Liidu Väljaannete Talituse ja mõnel juhul muude ELi institutsioonide, asutuste või ametite töötajad, millele väljaannete talitus teenuseid osutab; mõnikord ELi siseauditi talitused.

Välised andmete saajad:

mõnel juhul pakkumuste hindamises osalevad väliseksperdid ja töövõtjad; töövõtja töötajad, kellel on vaja juurdepääsu isikuandmetele lepingu täitmiseks, haldamiseks ja seireks.

Teave sõlmitud hankelepingute kohta avaldatakse Euroopa Liidu Teataja lisas Tenders European Daily.

Me ei edasta kogutud andmeid kolmandatele osapooltele. Kui seda siiski tehakse, siis ainult õigusaktidega lubatud ulatuses ja eesmärgil.

8. Millised on Teie õigused ja kuidas neid kasutada?

Määruse (EL) 2018/1725 III peatüki (artiklid 14–25) alusel on Teil andmesubjektina konkreetsed õigused, eelkõige õigus oma isikuandmetega tutvuda, neid parandada või kustutada ja õigus piirata nende töötlemist. Vajaduse korral on Teil õigus andmete töötlemine ka vaidlustada või lasta andmed ühest süsteemist teise üle kanda.

Teil on õigus esitada artikli 5 lõike 1 punkti a kohase seaduslikult toimuva isikuandmete töötlemise suhtes vastuväiteid.

Olete nõustunud esitama oma isikuandmed väljaannete talituse üksusele D.2 „Lepingud ja autoriõigus“ asjaomaseks töötlemistoiminguks. Teil on õigus oma nõusolek igal ajal tagasi võtta, teavitades sellest vastutavat töötlejat. Nõusoleku tagasivõtmine ei mõjuta enne tagasivõtmist toimunud töötlemise seaduslikkust.

Oma õigusi saate kasutada, kui võtate ühendust vastutava töötlejaga või konflikti korral andmekaitseametnikuga. Vajaduse korral võite pöörduda ka Euroopa Andmekaitseinspektori poole. Tema kontaktandmed leiate punktist 9.

Kui soovite kasutada oma õigusi ühe või mitme konkreetse töötlemistoimingu raames, esitage palun oma taotluses nende kirjeldus (st viitenumber/-numbrid vastavalt punktis 10 osutatule).

9. Kontaktandmed

 • Vastutav töötleja

Kui soovite kasutada oma määruse (EL) 2018/1725 kohaseid õigusi või esitada märkusi, tõstatada küsimusi või probleeme või esitada kaebuse seoses Teie isikuandmete kogumise ja kasutamisega, võtke palun ühendust väljaannete talituse üksuse D.2 „Lepingud ja autoriõigus“ vastutava töötlejaga aadressil:
info@publications.europa.eu.

 • Euroopa Komisjoni andmekaitseametnik

Kui Teil on küsimusi oma isikuandmete määruse (EL) 2018/1725 kohase töötlemise kohta, võite ühendust võtta andmekaitseametnikuga (DATA-PROTECTION-OFFICER@ec.europa.eu).

 • Euroopa Andmekaitseinspektor

Teil on õigus esitada kaebus Euroopa Andmekaitseinspektorile (edps@edps.europa.eu), kui leiate, et vastutav töötleja on Teie isikuandmete töötlemisel rikkunud Teie õigusi, mis tulenevad määrusest (EL) 2018/1725.

10. Kust leida lisateavet?

Komisjoni andmekaitseametnik peab registrit kõikidest komisjoni toimingutest, mis on seotud isikuandmete töötlemisega, mis on dokumenteeritud ja millest on talle teatatud. Registriga saate tutvuda järgmisel aadressil: http://ec.europa.eu/dpo-register.

See konkreetne töötlemistoiming on kantud komisjoni andmekaitseametniku avalikku registrisse järgmise viitenumbri all: DPR-EC-00496 .