TEIE ISIKUANDMETE KAITSE

Käesolev isikuandmete kaitse avaldus sisaldab teavet Teie isikuandmete töötlemise ja kaitse kohta.

Töötlemistoiming: Integreeritud logistikahalduse süsteem (ILMS)

Vastutav töötleja: Euroopa Liidu Väljaannete Talitus, üksus D.4, „Trükkimine ja levitamine“

Viitenumber: DPR-EC-00515

Sisukord

 1. Sissejuhatus
 2. Miks ja kuidas Teie isikuandmeid töödeldakse?
 3. Milline on isikuandmete töötlemise õiguslik alus?
 4. Milliseid isikuandmeid kogutakse ja töödeldakse?
 5. Kui kaua Teie isikuandmeid säilitatakse?
 6. Kuidas Teie isikuandmeid kaitstakse?
 7. Kellel on juurdepääs Teie andmetele ja kellele need avaldatakse?
 8. Millised on Teie õigused ja kuidas neid kasutada?
 9. Kontaktandmed
 10. Kust leida lisateavet?

Sissejuhatus

Euroopa Komisjon (edaspidi „komisjon“) kaitseb isikuandmeid ja austab eraelu puutumatust. Komisjon kogub ja töötleb isikuandmeid vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu 23. oktoobri 2018. aasta määrusele (EL) 2018/1725, mis käsitleb füüsiliste isikute kaitset isikuandmete töötlemisel liidu institutsioonides, organites ja asutustes ning isikuandmete vaba liikumist (ning millega tunnistatakse kehtetuks määrus (EÜ) nr 45/2001).

Käesolevates isikuandmete kaitse põhimõtetes selgitatakse, miks isikuandmeid töödeldakse, kuidas neid kogutakse, kuidas kõiki esitatud isikuandmeid käsitletakse ja kaitstakse, kuidas seda teavet kasutatakse ning millised on Teie õigused seoses oma isikuandmetega. See sisaldab ka selle vastutava töötleja kontaktandmeid, kelle poole saate oma õiguste kasutamiseks pöörduda, samuti andmekaitseametniku ja Euroopa Andmekaitseinspektori kontaktandmeid.

Allpool on esitatud teave, mis käsitleb Euroopa Liidu Väljaannete Talituse üksuse D.4 „Trükkimine ja levitamine“ tehtavat töötlemistoimingut „Integreeritud logistikahalduse süsteem (ILMS)“.

Miks ja kuidas Teie isikuandmeid töödeldakse?

Töötlemistoimingu eesmärk. Euroopa Liidu Väljaannete Talituse üksus D.4 „Trükkimine ja levitamine“ kogub ja kasutab Teie isikuandmeid selleks, et hallata oma laovarusid, täita Teie tellimusi ja pakkuda Teile soovitud logistikateenuseid.

Isikuandmeid ei kasutata automatiseeritud otsuste, sh profiilianalüüsi tegemiseks.

Milline on isikuandmete töötlemise õiguslik alus?

Teie isikuandmeid töödeldakse järgmistel põhjustel:

- töötlemine on vajalik avalikes huvides oleva ülesande täitmiseks või liidu institutsiooni või organi avaliku võimu teostamiseks

ning

- olete andmesubjektina andnud nõusoleku oma isikuandmete töötlemiseks ühel või mitmel konkreetsel eesmärgil.

Töötlemise õiguslik alus: väljaannete talituse volitused vastavalt Euroopa Parlamendi, nõukogu, komisjoni, Euroopa Kohtu, kontrollikoja, Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee ja Regioonide Komitee 26. juuni 2009. aasta otsusele 2009/496/EÜ, Euratom Euroopa Liidu Väljaannete Talituse korralduse ja toimimise kohta.

Milliseid isikuandmeid kogutakse ja töödeldakse?

Töötlemistoimingu tegemiseks kogub Euroopa Liidu Väljaannete Talituse üksus D.4 „Trükkimine ja levitamine“ järgmist liiki isikuandmeid.

1. Andmed registreeritud kasutajate kohta (kellele on antud ILMSi juurdepääsu võimaldav kasutajatunnus ja salasõna); juurdepääsu andmiseks ja kasutajatunnuse haldamiseks vajalikud andmed:

 • kasutajanimi
 • kasutaja profiil
 • kasutajatunnus
 • telefoninumber
 • e-posti aadress
 • kohaletoimetamise aadress
 • arveldusaadress(id) (vajalik üksnes tarneteate (Advanced Shipment Notice [ASN]) kasutajate puhul)
 • haldusüksus (ainult ELi institutsioonide töötajate puhul)
 • äriühingu nimi (ainult trükitoodete tarnijate puhul)
 • keele-eelistus (võimalik ILMSi sisse logides vahetada)

2. Väljaannete tellimuste haldamiseks kogutud andmed:

 • saaja nimi
 • kättetoimetamise aadress
 • tellitud väljaande/väljaannete pealkiri/pealkirjad ja katalooginumber/-numbrid
 • telefoninumber (kohustuslik ainult kiirtarnete puhul)
 • saaja telefoninumber (kohustuslik ainult kiirtarnete puhul)
 • e-posti aadress

Isikuandmete esitamine on kohustuslik Teie soovitud teenuste osutamiseks.

Kui kaua Teie isikuandmeid säilitatakse?

Euroopa Liidu Väljaannete Talituse üksus D.4 „Trükkimine ja levitamine“ säilitab Teie isikuandmeid ainult nii kaua, kui see on vajalik andmete kogumise eesmärgi täitmiseks või nende töötlemiseks, st 10 aastat pärast tellimuse esitamist.

Kuidas Teie isikuandmeid kaitstakse?

Kõiki elektroonilises vormis olevaid isikuandmeid (e-kirjad, dokumendid, andmebaasid, üles laaditud andmehulgad jms) hoitakse kas Euroopa Komisjoni või tema töövõtja serverites. Kõik töötlemistoimingud tehakse vastavalt komisjoni 10. jaanuari 2017. aasta otsusele (EL, Euratom) 2017/46 Euroopa Komisjoni side- ja infosüsteemide turvalisuse kohta.

Komisjoni töövõtjad peavad järgima lepingu eritingimust, mis puudutab isikuandmete töötlemist komisjoni nimel, ning konfidentsiaalsuskohustust, mis tuleneb isikuandmete kaitse üldmäärusest (määrus (EL) 2016/679).

Teie isikuandmete kaitseks on komisjon võtnud mitu tehnilist ja korralduslikku meedet. Tehniliste meetmetega käsitletakse võrguturvalisuse kaitset, andmete kaotsimineku ohtu ning andmete muutmist või loata juurdepääsu andmetele, võttes arvesse töötlemisest ja töödeldavate isikuandmete laadist tulenevat riski. Korralduslike meetmetega antakse isikuandmetele juurdepääs ainult volitatud isikutele, kellel on seaduslik vajadus neid teada kõnealuse andmetöötlustoimingu teostamiseks.

Kellel on juurdepääs Teie andmetele ja kellele need avaldatakse?

Teie isikuandmetele pääsevad ligi komisjoni töötajad, kes vastutavad andmete töötlemise eest, ja volitatud töötajad üksnes teadmisvajaduse põhimõtte kohaselt. Asjaomased töötajad peavad kinni seadusjärgsetest ja vajaduse korral ka täiendavatest konfidentsiaalsuskokkulepetest.

Millised on Teie õigused ja kuidas neid kasutada?

Määruse (EL) 2018/1725 III peatüki (artiklid 14–25) alusel on Teil andmesubjektina konkreetsed õigused, eelkõige õigus oma isikuandmetega tutvuda, neid parandada või kustutada ja õigus piirata nende töötlemist. Vajaduse korral on Teil õigus andmete töötlemine ka vaidlustada või neid ühest süsteemist teise üle kanda.

Teil on õigus esitada vastuväiteid oma isikuandmete töötlemise suhtes, mida tehakse seaduslikult vastavalt artikli 5 lõike 1 punktile a.

Olete nõustunud esitama oma isikuandmed Euroopa Liidu Väljaannete Talituse üksusele D.4 „Trükkimine ja levitamine“ asjaomaseks töötlemistoiminguks. Teil on õigus oma nõusolek igal ajal tagasi võtta, teavitades sellest vastutavat töötlejat. Nõusoleku tagasivõtmine ei mõjuta enne tagasivõtmist toimunud töötlemise seaduslikkust.

Oma õigusi saate kasutada, kui võtate ühendust vastutava töötlejaga või konflikti korral andmekaitseametnikuga. Vajaduse korral võite pöörduda ka Euroopa Andmekaitseinspektori poole. Nende kontaktandmed leiate punktist 9.

Kui soovite kasutada oma õigusi ühe või mitme konkreetse töötlemistoimingu raames, esitage palun oma taotluses nende kirjeldus (st viitenumber/-numbrid vastavalt punktis 10 osutatule).

Kontaktandmed

 • Vastutav töötleja

Kui soovite kasutada oma määruse (EL) 2018/1725 kohaseid õigusi või esitada märkusi, tõstatada küsimusi või probleeme või esitada kaebuse seoses Teie isikuandmete kogumise ja kasutamisega, võtke palun ühendust Euroopa Liidu Väljaannete Talituse üksuse D.4 „Trükkimine ja levitamine“ vastutava töötlejaga aadressil info@publications.europa.eu.

 • Euroopa Komisjoni andmekaitseametnik

Kui Teil on küsimusi oma isikuandmete töötlemise kohta määruse (EL) 2018/1725 kohaselt, võite ühendust võtta andmekaitseametnikuga (DATA-PROTECTION-OFFICER@ec.europa.eu).

 • Euroopa Andmekaitseinspektor

Teil on õigus esitada kaebus Euroopa Andmekaitseinspektorile (edps@edps.europa.eu), kui leiate, et vastutav töötleja on Teie isikuandmete töötlemisel rikkunud Teie õigusi, mis tulenevad määrusest (EL) 2018/1725.

Kust leida lisateavet?

Komisjoni andmekaitseametnik peab registrit kõikidest komisjoni toimingutest, mis on seotud isikuandmete töötlemisega, mis on dokumenteeritud ja millest on talle teatatud. Registriga saate tutvuda järgmisel aadressil: http://ec.europa.eu/dpo-register.

See konkreetne töötlemistoiming on kantud komisjoni andmekaitseametniku avalikku registrisse järgmise viitenumbri all: DPR-EC-00515 .