Дело C-28/07 P: Жалба, подадена на 26 януари 2007 г. от NV Ter Lembeek International срещу решението, постановено от Първоинстанционния съд (пети разширен състав) на 23 ноември 2006 г. по дело T-217/02, NV Ter Lembeek International/Комисия на Европейските общности