Tere tulemast lugema Euroopa reisijuhi 2023. aasta väljaannet.

Tänavu on oluline uudis reisijatele see, et 1. jaanuaril sai Horvaatiast Schengeni ala 27. liige. See tähendab, et kaotatud on isikute kontroll Horvaatia ja teiste Schengeni ala (mis on maailma suurim vaba reisimise piirkond) riikide vahelistel piiridel. Samuti võttis Horvaatia kasutusele euro. Seega kasutab ELis nüüd ligikaudu 347 miljonit kodanikku sama vääringut.

Kui reisite Kreekasse, Rumeeniasse või Ungarisse, on Teil hea võimalus külastada selleaastaseid Euroopa kultuuripealinnu. Hispaanias ja Küprosel tasub aga sihtkohaks võtta Euroopa aruka turismi pealinnad.

Ükskõik, kus Te Euroopas reisite, hoidke ennast ja nautige!

Lisateabe ja kasulike näpunäidete saamiseks ning Euroopa kaardi vaatamiseks tutvuge põhjalikumalt käesoleva juhendiga.
Teabelehe saab tellida või alla laadida aadressil https://data.europa.eu/doi/10.2775/208669

Euroopat iseloomustavad tuhandete aastate pikkune ajalugu, rikas kultuuripärand ja võrratud loodusvaated ning siin asub mitu maailma populaarseimat sihtkohta.

Peale selle, et Euroopaga tulevad tutvuma miljonid inimesed teistelt mandritelt, meeldib ka Euroopa elanikele endile külastada siinseid riike ja linnu.

Tänapäeval on Euroopa elanikel kogu ELis sama lihtne reisida nagu oma kodumaal. Passikontrolli kaotamine paljudel piiridel ja ühisraha euro kasutamine 20 liikmesriigis on muutnud reisimise palju lihtsamaks. Inimeste, kaupade, teenuste ja raha vaba liikumist võimaldava ühtse turu loomisega on suurenenud valikuvõimalused ning alanenud hinnad.

Üha rohkem Euroopa noori õpib tänu DiscoverEU reisipassile oma maailmajagu paremini tundma.

VAJALIKUD DOKUMENDID

ELi KODANIKUD

Pass või isikutunnistus

Tänu Schengeni lepingule ei ole enamiku ELi liikmesriikide vahelistel piiridel enam piirikontrolli.

Kuigi Island, Liechtenstein, Norra ja Šveits ei ole ELi liikmesriigid, kuuluvad ka nemad Schengeni alasse. See tähendab näiteks seda, et Šveitsi suusatama minnes ei ole vaja ELi piiril oma passi näidata.

Schengeni alal võib piirikontrolli erandkorras piiratud ajaks taastada, kui esineb suur oht avalikule ohutusele või riigi julgeolekule.

Schengeni-välisesse ELi liikmesriiki sisenemisel ja sealt lahkumisel tuleb esitada kehtiv pass või isikutunnistus. ELi välispiiril kontrollitakse asjakohastes andmebaasides süstemaatiliselt kõigi inimeste (ka ELi kodanike) isikusamasust.

Isegi kui Teil ei ole Schengeni alal piirikontrolliks passi vaja, peate ELis reisides kaasas kandma kehtivat reisidokumenti (pass või isikutunnistus), sest seda võidakse Teilt küsida isiku tõendamiseks või julgeoleku kaalutlustel. Pass või isikutunnistus peab olema ka lastel. Pidage meeles, et kehtib ainult Teie riigi ametiasutuse välja antud isikut tõendav dokument.

Enne väljapoole ELi reisimist uurige, milliseid dokumente sihtriigis nõutakse.

Viisa

Kui reisite ELi piires, ei ole viisat vaja.
https://europa.eu/!G67K9t

ELi MITTEKUULUVATE RIIKIDE KODANIKUD

Meeles tuleb pidada, et Islandi, Liechtensteini, Norra ja Šveitsi kodanikke käsitatakse ELi liikmesriikidesse sisenemisel ja seal reisimisel ELi kodanikena, sest need neli riiki kuuluvad Schengeni alasse.

Pass

Reisimiseks on vajalik kehtiv pass.

Viisa

Rohkem kui 100 riigi kodanikud vajavad ELi sõitmiseks viisat. Loetelu riikidest, mille kodanikelt nõutakse sisenemisel viisat, on Iirimaa puhul veidi teistsugune kui ülejäänud ELi liikmesriikidel.

Viisa taotlemiseks tuleb pöörduda ELis asuva (peamise) sihtriigi konsulaati või saatkonda. Kui Teil on Schengeni viisa, saate sellega reisida kõikidesse Schengeni lepinguga ühinenud riikidesse. Kui Teil on kehtiv pikaajaline viisa või elamisluba, mille on välja andnud mõni Schengeni lepinguga ühinenud riik, võite viibida kuni 90 päeva ka teistes Schengeni lepinguga ühinenud riikides. Et külastada ELi liikmesriiki, mis ei kuulu Schengeni alasse, võite vajada konkreetse riigi viisat.
https://europa.eu/!xhdhXv
https://europa.eu/!H3wmd6

Üle 60 riigi ja territooriumi kodanikel ei ole vaja ELi reisimiseks viisat, kui reis ei ole pikem kui 90 päeva. 2024. aastal peavad nendest riikidest pärit külastajad taotlema ETIASe reisiluba. See on nõutav eespool tabelis loetletud Schengeni riikidesse ja Schengeni alasse mittekuuluvatesse riikidesse (v.a Iirimaa) reisivate inimeste puhul. Uus süsteem suurendab julgeolekut ja aitab ära hoida viivitusi, mis reisijatel võivad piiril tekkida.
https://europa.eu/!HFvkXc

RAHA

RAHA

Euro

Eurot (€) kasutab praegu igapäevaselt enam kui kolm neljandikku ELi kodanikest ehk ligikaudu 347 miljonit inimest 20 ELi liikmesriigis: Austrias, Belgias, Eestis, Hispaanias, Horvaatias, Iirimaal, Itaalias, Kreekas, Küprosel, Leedus, Lätis, Luksemburgis, Madalmaades, Maltal, Portugalis, Prantsusmaal, Saksamaal, Slovakkias, Sloveenias ja Soomes. ELiga sõlmitud kokkuleppe kohaselt on euro ametlikult kasutusel ka Andorras, Monacos, San Marinos ja Vatikanis. Mõnes riigis ja piirkonnas (nt Kosovos (*) ja Montenegros) on euro mitteametlik põhivaluuta.

(*) See määratlus ei piira Kosovo staatust käsitlevaid seisukohti ning on kooskõlas ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsiooniga nr 1244/1999 ja Rahvusvahelise Kohtu arvamusega Kosovo iseseisvusdeklaratsiooni kohta.

Sularaha ja pangakaardid

Praegu on piiriülesed euromaksed, sh automaadist sularaha väljavõtmine ja kaardimaksed, ELi kodanike jaoks sama hinnaga kui koduriigis. Kui elate aga väljaspool euroala, võidakse Teilt siiski nõuda valuutavahetustasu. Samuti saate välismaal kaardiga makstes või automaadist raha välja võttes valuutavahetustasusid nüüd hõlpsasti kontrollida ja võrrelda.

Pangakaardi kaotamise või varastamise korral helistage viivitamata kaardi väljastajale ja laske kaart blokeerida. Pange see telefoninumber juba enne reisi valmis.

Kui Teil on ELi territooriumile sisenedes või sealt lahkudes kaasas mis tahes vääringus sularaha (*), mille väärtus on 10 000 eurot või enam, tuleb see tollile deklareerida.

(*) Sularaha on pangatähed, mündid, vabalt kaubeldavad esitaja maksevahendid ja teatavat liiki kuld.

OSTUDE TEGEMINE

ELis

Võite osta ja ühest ELi liikmesriigist teise reisides kaasa võtta nii palju kaupa kui soovite, tingimusel et see on isiklikuks kasutamiseks, mitte edasimüügiks. Maksud (käibemaks ja aktsiis) on kauba hinna sees ning teises ELi liikmesriigis ei ole seetõttu vaja lisamaksu maksta.

Aktsiisiga maksustatava kauba, näiteks alkoholi ja tubakatoodete puhul kehtivad siiski erieeskirjad. Iga riik võib kehtestada tubaka ja alkoholi piirkoguse, millest suuremas koguses kaupa ei käsitata enam isiklikuks tarbimiseks mõeldud kaubana. Kui Teil on kaupa sellest kogusest rohkem, võidakse Teid küsitleda, et kontrollida, ega Te ei kavatse kaupa edasi müüa. Sellised piirkogused ei tohi siiski olla väiksemad kui allpool tabelis esitatud kogused.ELi SISENEDES

Kui tulete ELi mõnest ELi-välisest riigist, võite käibemaksu- ja aktsiisivabalt võtta isiklikuks tarbimiseks kaasa allpool loetletud kogustes kaupa. Sama kehtib siis, kui tulete piirkonnast, kus ELi käibemaksu- ja aktsiisieeskirju ei kohaldata.

Tubakatoodete ELi toomise piirkogused on eri riikide puhul erinevad, seetõttu vaadake need külastatava ELi liikmesriigi tollieeskirjadest kindlasti üle.

(*) Iga esitatud kogus moodustab 100% tubakatoodete maksimaalsest lubatud kogusest. Neid võib kombineerida, kuid üldist piirkogust ei tohi ületada. Näiteks: 100 sigaretti (50% lubatud kogusest) + 50 sigarillot (50% lubatud kogusest) = 100% maksimaalsest lubatud kogusest.

(**) Iga esitatud kogus moodustab 100% kangete alkohoolsete jookide ja kangendatud või vahuveini maksimaalsest lubatud kogusest, mida võib jagada. Näiteks võite kaasa tuua pool liitrit kangeid alkohoolseid jooke ja ühe liitri kangendatud veini, sest mõlemad moodustavad poole lubatud kogusest.

Alla 17aastastel ei tohi kaasas olla mitte mingis koguses alkoholi ega tubakat.

Kui reisite ühest ELi liikmesriigist teise ELi-välise riigi (nt Šveitsi) kaudu, saate lubatud kogused teada selle ELi-välise riigi tollieeskirjadest.

Muud kaubad (sh parfüümid):

  • lennu- ja merereisijad: kuni 430 euro väärtuses;
  • muud reisijad: kuni 300 euro väärtuses.

Mõni ELi liikmesriik kohaldab alla 15aastastele reisijatele madalamat piirmäära, kuid see ei tohi olla alla 150 euro.
https://europa.eu/!M3v4P6

Toit

Liha- või piimatoodete kaasavõtmisele ei ole ELis reisimisel mingeid üldisi piiranguid. ELi-välistest riikidest ei tohi aga ELi kaasa tuua tooteid, mis sisaldavad liha, piima või nendest tehtut, sest neis võib olla ELi loomadele ohtlikke (nt suu- ja sõrataudi või Aafrika seakatku põhjustavaid) patogeene. Erandina võib selliseid tooteid isiklikuks tarbimiseks ja väikeses koguses kaasa tuua Andorrast, Fääri saartelt, Gröönimaalt, Islandilt, Liechtensteinist, Norrast, San Marinost ja Šveitsist.
https://europa.eu/!JkNhf3

Ostlema minnes võtke alati kaasa oma kordus­kasutatav ostukott. ELi eeskirjadega aidatakse vähendada kilekottide kasutamist, mis risustavad ja kahjustavad keskkonda. Enamikus riikides nõutakse iga koti eest poes tasu.

TARBIJAKAITSE

TARBIJAKAITSE

Kõikjal ELis on tarbijatele tagatud õiglane kohtlemine, tunnustatud standarditele vastavad tooted ja õigus heastamisele juhul, kui tekib probleeme.

Tea, mida sööd

Võite kindel olla, et toit vastab rangeimatele toiduohutusstandarditele, sest toidu tootmise, töötlemise ja müügi suhtes kohaldatakse rangeid õigusnorme. Toidu märgistusel peab olema selge, põhjalik ja täpne teave koostise kohta.

Tea, mida ostad

Tarbijad on nii internetis kui ka kauplustes ostude tegemisel kaitstud kõikvõimalike ebaausate kaubandustavade eest. Veebisaitidel on keelatud kasutada eelmärgistatud kastikesi – nüüd ei juhtu enam nii, et veebist lennupiletit ostes maksate kogemata ka soovimatu reisikindlustuse eest.

Võrdle hindu

Kõikide müüdavate toodete täishind (koos käibemaksuga) ja ühikuhind (kilo- või liitrihind) peavad olema selgelt nähtavad. Kui broneerite veebis majutust või lennupiletit, peab Teile kohe algusest peale näha olema kogumaksumus (sh lisatasud ja maksud).

Lahenda kõik probleemid

Euroopa tarbijakeskuste võrgustik annab praktilist teavet tarbijate õiguste kohta ning tasuta nõu ja abi piiriüleste kaebuste ja vaidluste korral. Selleks et saada reisimise ajal praktilist abi ja teavet, laadige alla rakendus (kättesaadav 25 keeles):
https://www.europe-consommateurs.eu/en/publications/ecc-net-travel-app/

Otsi märgist

ELi ökomärgis aitab leida keskkonnahoidlikke tooteid, hotelle, hosteleid ja telkimiskohti.

See logo aitab leida mahetooteid.

REISIMISVIIS

MAANTEED MÖÖDA

Juhiluba

ELi liikmesriigis välja antud kehtivat juhiluba tunnustatakse kõikjal liidus ning Islandil, Liechtensteinis, Norras ja Šveitsis.

Uus juhiluba antakse välja Euroopa standardformaadis plastkaardina. Enamikus riikides peab peale kehtiva juhiloa kaasas olema sõiduki registreerimistunnistus.

Juhid, kes ei ole ELi kodanikud, peaksid tegema kindlaks, ega neil ei ole teatavates ELi liikmesriikides (eriti Hispaanias, Iirimaal, Küprosel ja Maltal) sõitmiseks vaja rahvusvahelist juhiluba.

Liikluskindlustus

Ükskõik kus Te ELis reisite, katab Teie kohustuslik liikluskindlustus automaatselt kahju, mis on liiklusõnnetuse tõttu tekkinud kolmandatele isikutele (tsiviilvastutus). Kodumaal sõlmitud kaskokindlustus võib kehtida ka teistes riikides, kuid seda tuleks enne teeleasumist siiski kontrollida. Samuti tuleks kontrollida kehtivusaega.

Kui satute teises riigis liiklusõnnetusse, saate kasutada oma kindlustusandjalt või veebist saadud Euroopa vormi „Teade liiklusõnnetusest“. See on olemas mitmes keeles ja kasutusel kogu Euroopas.

Kui reisite ELi piires ja Teile on väljastatud liikluskindlustuse poliis ELi mittekuuluvas riigis, võite vajada rohelist kaarti või peate sõlmima piirikindlustuslepingu. Eeskirjad võivad erineda olenevalt riigist, kus poliis väljastati, seega vaadake need enne reisi üle.

Teemaksud

Paljud riigid küsivad teede kasutamise eest maksu kas vahemaa või aja alusel. EL jälgib, et need tasud oleksid proportsionaalsed ega diskrimineeriks mittekodanikke ja ajutisi kasutajaid.

Liiklusohutus

Kõikides ELi liikmesriikides peab turvavöö olema kinnitatud kõikides sõidukites, kus see on olemas. Lastel peab olema neile sobiv turvasüsteem.

Mobiiltelefoniga rääkimine autojuhtimise ajal suurendab õnnetuste riski ning seetõttu on see kõikides ELi liikmesriikides ning Islandil, Liechtensteinis, Norras ja Šveitsis keelatud, välja arvatud vabakäesüsteemi kasutamise korral.

Suurim lubatud alkoholisisaldus veres on riigist sõltuvalt vahemikus 0–0,8 mg/ml. Juhte, kes on teises riigis kiirust ületanud või joobes olles autot juhtinud, on nüüd tänu paremale piiriülesele teabevahetusele lihtsam üles leida.

Pidage meeles, et Iirimaal, Küprosel ja Maltal tuleb sõita vasakul teepoolel ning mõnes riigis (nt Belgias, Madalmaades, Portugalis ja Prantsusmaal) tuleb paremalt tulijale tavaliselt teed anda.

Millised on suurimad lubatud kiirused Hispaanias? Kas pean Rootsis rattaga sõites kiivrit kandma? Kõik tähtsaimad liiklusohutust tagavad eeskirjad leiate tasuta rakendusest GoingAbroad:
https://europa.eu/!fVN43M

Elektriautoga

Kuna kogu mandril on kasutusel standardpistikud, saavad elektriautode juhid laadida sõidukit kõikjal ELis samamoodi nagu oma kodumaal.

Alternatiivkütust pakkuvate tanklate kaart on kättesaadav aadressil: https://europa.eu/!QrGqGg.

Bussiga

EL täiustab pidevalt bussireisijate ohutust tagavaid nõudeid. Näiteks muudeti hiljuti rangemaks sõidukites tulekindlate materjalide kasutamise eeskirjad. Kui bussis on olemas turvavööd, on nende kasutamine kogu ELis kohustuslik.

Jalgrattaga

Miks mitte tutvuda Euroopaga ratta sadulas? 17 pikast jalgrattamarsruudist koosnev 90 000 kilomeetri pikkune võrgustik EuroVelo ühendab kogu Euroopat ja mõnda selle olulisimat vaatamisväärsust. Euroopa linnades saate ringi sõita oma rattaga või ka rendirattaga – selleks kasutage mõnda paljudest iseteenindusega jalgrattarendi süsteemidest, millest osa on ELi kaasrahastatud.
https://en.eurovelo.com/

LENNUKIGA

Euroopa lennutranspordi ühtse turu loomine üle 30 aasta tagasi on lennureisijatele kaasa toonud madalamad piletihinnad ning laiema lennufirmade, marsruutide ja teenuste valiku.

Euroopa lennuohutus on üks maailma parimaid. Selleks et ohutust veelgi parandada, peab väljastpoolt ELi pärit lennuettevõtjatel olema luba, mis kinnitab nende vastavust rahvusvahelistele ohutusnõuetele. Peale selle võidakse nende lennukit Euroopas kontrollida ning kui leitakse, et lennuettevõtja on ohtlik või lennuettevõtja üle ei teostata koduriigis piisavat järelevalvet, keelatakse ettevõtjal Euroopa õhuruumis tegutseda.

Kõigile ELi lennujaamadest väljuvatele reisidele on kehtestatud ühtsed reisijate ning registreeritud ja käsipagasi turvakontrolli eeskirjad. Lennuki salongi kaasa võetavatele vedelikele on kehtestatud piirangud ja koostatud on ühine loetelu esemetest, mida ei tohi olla kas registreeritud või käsipagasis.

RONGIGA

Rong on Euroopas endiselt üks kõige turvalisemaid ja populaarsemaid transpordivahendeid ning raudteel on oluline roll ELi püüdlustes saavutada 2050. aastaks kliimaneutraalsus. ELis on üle 200 000 km raudteid. Kiirraudteid on sellistel olulistel liinidel nagu Pariis–Brüssel–Amsterdam–Köln, Milano–Rooma ja Barcelona–Madrid üle 9000 km ning neid ehitatakse aina juurde. EL tegutseb selle nimel, et edendada raudtee-reisijateveo pikamaa- ja piiriüleseid, sealhulgas öörongi teenuseid. Liidu eesmärk on kiirraudteeliikluse mahtu 2030. aastaks kahekordistada ja 2050. aastaks kolmekordistada.
https://europa.eu/!t7Tngv

LAEVAGA

ELi sadamate vahel on palju olulisi mereteid, millel pakutakse kvaliteetset regulaarühendust alternatiivina maantee-, lennu- või raudteeühendusele või nende jätkuks. Peale selle on ELis umbes 42 000 km laevatatavaid jõgesid, kanaleid ja järvi.

Kaart

Kaart

AJAVÖÖNDID

AJAVÖÖNDID

REISIJATE ÕIGUSED

REISIJATE ÕIGUSED

EL on ainus koht maailmas, kus on kehtestatud igakülgsed reisijaõigused nii lennuki, rongi, bussi kui ka laevaga reisijate jaoks. Reisijatel on ELis õigus täpsele, õigeaegsele ja kättesaadavale teabele, abile transporditõrke korral ning teatavatel asjaoludel hüvitisele tühistamise või pikaajalise hilinemise korral.

Laadige alla rakendus, et kontrollida, millised õigused Teil on ja kuidas neid kasutada:
https://europa.eu/!cjCMbw

Peale selle kaitsevad ELi eeskirjad Teid ka siis, kui ostate puhkusepaketi või reisi, mis sisaldab vähemalt kaht liiki reisiteenust (nt lend ja hotellituba või autorent), mida müüakse samas või seotud veebipõhises broneerimiskeskkonnas.

Enne teeleasumist – peate saama oma pakettreisi kohta selget teavet (sh sihtkoht/sihtkohad, paketis sisalduvad teenused ja hädaabinumber). Samuti peate saama teavet oma õiguste kohta, näiteks on Teil suuremad õigused tühistamise või korraldaja pankroti korral.

Sihtkohas – kui satute reisil viibides hätta, on Teil õigus saada abi, näiteks teavet tervishoiuteenuste kohta ja konsulaarabi.

https://europa.eu/!84yXgr

Puudega või piiratud liikumisvõimega reisijad

Puudega või piiratud liikumisvõimega reisijatel on õigus saada tasuta abi lennu- ja raudteejaamades, sadamates ning teatavates bussijaamades, samuti lennukis, rongis, laevas ja kaugliinibussis. Selleks on soovitatav teavitada vedajat või terminali-/jaamakäitajat erivajadustest pileti broneerimise või eelmüügist ostmise ajal või vähemalt 48 tundi enne reisi (kaugliinibussi puhul 36 tundi varem).
https://europa.eu/!xnFhYj

Kui reisite autoga ja Teil on oma koduriigis ELi parkimiskaart puuetega inimestele, peaksite saama kasutada invaparkimiskohti ka teistes ELi liikmesriikides. Vaadake enne reisi üle, millised kohalikud tingimused külastatavas riigis kehtivad.
https://europa.eu/!N4GJBn

Hüvitise nõudmine

Kui leiate, et reisimise ajal on Teie õigusi rikutud, ja soovite selle eest hüvitist, peaksite esitama kaebuse vedajale või terminali-/jaamakäitajale või sellele riiklikule täitevasutusele, kelle vastutusalasse konkreetne transpordiliik kuulub. Asjaomase täitevasutuse andmed on kättesaadavad aadressil
https://europa.eu/!6qtfGq

Lisateavet saab Europe Directi tasuta infotelefonilt 00 800 6 7 8 9 10 11

TERVIS

TERVIS

Tervishoiuteenused

ELi liikmesriigi kodanikul, kes haigestub mõnes ELi liikmesriigis, Islandil, Liechtensteinis, Norras või Šveitsis ajutise viibimise ajal, on õigus saada tervishoiuteenuseid samadel alustel kui asjaomases riigis kindlustatud isikutel (mõnes riigis on need teenused tasuta).

Ärge unustage võtta reisile kaasa oma Euroopa ravikindlustuskaarti. Selle kaardi saab tasuta, tavaliselt oma riigi tervisekindlustusasutuselt, ja see tõendab, et olete mõnes eelnimetatud riigis kindlustatud. Kui peate tervishoiuteenuse eest maksma, hoidke alles kõik arved, retseptid ja kviitungid, et taotleda kohapeal või tagasi koju jõudes kulude hüvitamist.

Ravikindlustuskaardi taotlemise juhised on kättesaadavad aadressil https://europa.eu/!Yq6QND

Reisikindlustus

Euroopa ravikindlustuskaart ei asenda reisikindlustust, sest see ei kata selliseid tervishoiukulusid nagu patsiendi kodumaale tagasitoimetamine või mägipääste suusakuurordis. Nende riskide vastu tuleks sõlmida reisikindlustus.

Ravimid

Ravimiretsept, mille Teie arst on välja kirjutanud, kehtib kõikides ELi liikmesriikides, kuid enne reisi tuleks siiski kontrollida, kas asjaomast ravimit on lubatud Teie külastatavas riigis müüa ja kas see on kättesaadav. Veenduge, et retsept sisaldab kogu vajalikku teavet Teie, retsepti väljastanud arsti ja väljakirjutatud ravimi kohta.

Mõnes ELi liikmesriigis saavad reisijad nüüd apteegist ravimeid välja osta arsti väljakirjutatud digiretsepti alusel ning arstid saavad omakorda olulise patsienditeabega tutvuda oma emakeeles.

Kontrollige, kas sellised võimalused on sihtriigis juba olemas: https://europa.eu/!fXMHYR.

Vaktsineerimine

ELis reisimiseks ei nõuta üldjuhul vaktsineerimist. Mõnele ELi ülemereterritooriumile reisimiseks on need nõuded või soovitused siiski olemas. Vestelge enne reisile minekut sellest oma arstiga.

Suplusvesi

Enam kui 95% ELi supluskohtadest vastab veekvaliteedi miinimumnõuetele ja peaaegu 85% supluskohtades on veekvaliteet suurepärane.

Sihtkoha veekvaliteedi kohta saate teavet interaktiivselt kaardilt aadressil https://europa.eu/!43mRgX.

SIDE

SIDE

Mobiiltelefonid

ELi abonentidele on telefonikõned ELis reisides sama hinnaga kui kodumaal ja midagi juurde maksta ei tule. 2022. aastal pikendati veel kümne aasta võrra „rändle nagu kodus“ eeskirju, mida kohaldatakse ka Islandil, Liechtensteinis ja Norras. Kui kavatsete jääda teise ELi liikmesriiki mitmeks kuuks, võiksite tutvuda oma operaatori mõistliku kasutamise poliitikaga.
https://europa.eu/!gCHCyR

Teistes liikmesriikides viibides võite nüüd piirangute ja lisatasudeta kasutada samu tasulisi veebiteenuseid kui kodumaal (nt filmide, spordivõistluste, e-raamatute, videomängude ja muusikaga seonduvaid teenuseid).
https://europa.eu/!v4T6TD

Wi-Fi

Tasuta internet on muutunud kättesaadavamaks tänu ELi rahastatud Wi-Fi tugijaamadele, mis on paigaldatud tuhandetesse kohalikesse kogukondadesse üle kogu Euroopa. Tasuta pääsete internetti raamatukogudes, väljakutel, parkides ja muuseumides ning muudes avalikes kohtades, kus näete tähist „WiFi4EU“.

Postkaardi saatmine

Postmarke saate kasutada vaid selles riigis, kus need on ostetud.

Pistikud

Peaaegu kõikides ELi liikmesriikides on kasutusel kaheharulised pistikud, v.a Iirimaal, Küprosel ja Maltal, kus pistikud on kolmeharulised. Kui külastate neid riike, võtke kindlasti kaasa adapter.

KUHU MINNA, MIDA TEHA

KUHU MINNA, MIDA TEHA

Ideid ja teavet selle kohta, kuhu minna ja mida teha, leiab Euroopa turismisihtkohtade veebisaidilt (visiteurope.com) või ELi riikide ametlike turismiorganisatsioonide veebisaitidelt.

Austriaaustria.info
Belgiavisitflanders.com
visitwallonia.com
Bulgaariabulgariatravel.org
Küprosvisitcyprus.com
Tšehhivisitczechrepublic.com
Saksamaa germany.travel
Taanivisitdenmark.com
Hispaaniaspain.info
Eestipuhkaeestis.ee
Prantsusmaafrance.fr/en
Soomevisitfinland.com
Kreekavisitgreece.gr
Ungarivisithungary.com
Horvaatiacroatia.hr
Itaaliaitalia.it/en
Iirimaadiscoverireland.ie
Luksemburgvisitluxembourg.com
Leedulithuania.travel/en
Lätilatvia.travel/et
Maltavisitmalta.com
Madalmaadholland.com
Portugalvisitportugal.com
Poolapoland.travel
Rumeeniaromania.travel/en
Rootsivisitsweden.com
Slovakkiaslovakia.travel
Sloveeniaslovenia.info

EL toetab igal aastal kõikjal Euroopas paljusid kultuuriprojekte ja -üritusi. Eelkõige toetatakse Euroopa kultuuripealinnade algatust, mille eesmärk on juhtida tähelepanu Euroopa rikkalikule kultuurilisele mitmekesisusele.

ECOC-logo

2023

Elefsína (Kreeka)
Timișoara (Rumeenia)
Veszprém (Ungari)
https://europa.eu/!QRvqpN

Euroopa 2023. aasta aruka turismi pealinnad on Paphos (Küpros) ja Sevilla (Hispaania).
https://europa.eu/!qJFkR3

Euroopa Komisjon toetab ELi liikmesriike Euroopa mittetraditsiooniliste ja arenevate kestliku turismi sihtkohtade premeerimisel Euroopa turismi tippsihtkohtade auhinnaga.
https://europa.eu/!qNkKKP

Noored reisijad

EL on alates 2018. aastast andnud 18aastastele eurooplastele võimaluse Euroopas kuni kuu aega tasuta reisida ja tutvuda Euroopa rikkaliku kultuuripärandiga. Seni on DiscoverEU reisipassi saanud enam kui 200 000 Euroopa noort. Algatuse raames korraldatakse noortele kohtumisi, et soodustada nende omavahelist suhtlust, ning pakutakse võimalust osaleda põnevas tegevusprogrammis. Kõik DiscoverEU reisijad saavad peale reisipassi ka sooduskaardi, mis võimaldab neil saada rohkem kui 30 Euroopa riigis üle 40 000 allahindluse kultuuriürituste, majutuse, hariduse, teenuste ja toodete puhul.
https://youth.europa.eu/discovereu_et

LEMMIKLOOMAD

Lemmikloomaga reisimine on lihtne, kui Teil on lemmikloomapass, mille saab loomaarstilt. Kõikidel koertel, kassidel ja tuhkrutel peab olema pass ning mikrokiip või selgelt loetav tätoveering (kui see on tehtud enne 2011. aasta juulit). Lemmikloom peab olema vaktsineeritud marutaudi vastu ja vaktsineerimisandmed peavad olema passis kirjas. Loom peab olema vaktsineeritud pärast kiibistamist või tätoveerimist.

Enne koeraga Soome, Iirimaale või Maltale reisimist peab koer olema läbinud loomaarsti tehtud paelussitõrje. Raviandmed peavad olema kantud lemmiklooma passi ja koeraga saab seejärel reisida 1–5 päeva pärast tõrjet.
https://europa.eu/!XvBFkF

HÄDAABI

HÄDAABI

Euroopa ühtne hädaabinumber 112

Kõikides ELi liikmesriikides on tasuta hädaabinumber nii tava- kui ka mobiiltelefonilt valides 112.

Teavitage vargusest kohalikku politseid. Kindlustus- või hüvitisnõudele tuleb lisada politseitõend. Passi või isikutunnistuse varastamisest teavitage oma riigi saatkonda või konsulaati ja politseid.

Kui viibite väljaspool ELi ja vajate abi, võite paluda abi mis tahes muu ELi liikmesriigi saatkonnalt või konsulaadilt, kui Teie riigil asjaomases riigis esindus puudub.
https://europa.eu/!w9HP6D

VÕTKE ELiga ÜHENDUST

VÕTKE ELiga ÜHENDUST

ISIKLIKULT

Kõikjal Euroopa Liidus on sadu Europe Directi keskusi. Teile lähima keskuse aadressi leiate veebist
(europa.eu/european-union/contact/meet-us_et).


TELEFONI TEEL VÕI KIRJUTADES

Europe Direct on teenistus, mis vastab Teie küsimustele Euroopa Liidu kohta. Teenistusega saate ühendust võtta:

  • helistades tasuta numbril 00 800 6 7 8 9 10 11 (mõni operaator võib nende kõnede eest tasu võtta),
  • helistades järgmisel tavanumbril: +32 22999696 või
  • järgmise vormi kaudu:
    europa.eu/european-union/contact/write-to-us_et.

ELi käsitleva teabe leidmine

ELi käsitleva teabe leidmine

VEEBIS

Euroopa Liitu käsitlev teave on kõigis ELi ametlikes keeltes kättesaadav Europa veebisaidil
(europa.eu).


ELi väljaanded

Tasuta ja tasulisi ELi väljaandeid saab vaadata või tellida aadressil op.europa.eu/et/publications. Suuremas koguses tasuta väljaannete saamiseks võtke ühendust teenistusega Europe Direct või oma kohaliku dokumendikeskusega (europa.eu/european-union/contact/meet-us_et).


ELi õigus ja seonduvad dokumendid

ELi käsitleva õigusteabe, sealhulgas alates 1951. aastast kõigi ELi õigusaktide konsulteerimiseks kõigis ametlikes keeleversioonides vt EUR-Lex'i
(eur-lex.europa.eu).

ELi avatud andmed

Portaal data.europa.eu võimaldab juurdepääsu ELi institutsioonide, organite ja asutuste avatud andmete kogumitele. Neid võib tasuta alla laadida ning kasutada ärilisel ja mitteärilisel eesmärgil. Portaal pakub juurdepääsu ka suurele hulgale Euroopa riikide andmekogumitele.

Käesoleva väljaande kohta

Euroopa Komisjon
Teabevahetuse peadirektoraat
Toimetamise ja sihipärase
teavitustegevuse talitus
1049 Bruxelles/Brussel
BELGIQUE/BELGIË
Kontakt: COMM-A2@ec.europa.eu
Käsikiri valmis 2023. aasta aprillis.
Käesolevat dokumenti ei tohi pidada Euroopa Komisjoni ametlikuks seisukohaks.

Luxembourg: Euroopa Liidu Väljaannete Talitus, 2023

© Euroopa Liit, 2023

Euroopa Komisjoni dokumentide taaskasutamise põhimõtteid rakendatakse vastavalt komisjoni 12. detsembri 2011. aasta otsusele 2011/833/EL komisjoni dokumentide taaskasutamise kohta (ELT L 330, 14.12.2011, lk 39).

Kui ei ole teisiti märgitud, on selle dokumendi taaskasutamine lubatud litsentsi Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) alusel (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/). See tähendab, et taaskasutamine on lubatud, kui on viidatud allikale ja märgitud ära kõik tehtud muudatused.

Selliste dokumendi osade kasutamiseks või paljundamiseks, mis ei kuulu Euroopa Liidule, võib olla vaja küsida luba otse asjaomaselt õiguste omajalt.

Illustratsioonid: © Euroopa Liit, © iStock

Kas Teie arvates on see väljaanne kasulik? Andke tagasisidet: comm-publi-feedback@ec.europa.eu

Rohkem nõuandeid oma õiguste kohta, kui elate, töötate ja reisite ELis, leiate veebisaidilt „Your Europe“: ec.europa.eu/youreurope

IDENTIFIKAATORID

Print ISBN 978-92-76-55495-0 doi:10.2775/907073 NA-09-22-383-ET-C
PDF ISBN 978-92-76-55302-1 doi:10.2775/208669 NA-09-22-383-ET-N
HTML ISBN 978-92-76-55300-7 doi:10.2775/689992 NA-09-22-383-ET-Q