Publications Office of the EU
Controlled vocabularies - EU Vocabularies
Controlled vocabularies

Controlled vocabularies

Controlled vocabularies

Controlled vocabularies provide a consistent way to describe data. They are standardized and organized arrangements of words and phrases presented as alphabetical lists of terms or as thesauri and taxonomies with a hierarchical structure of broader and narrower terms.

Zverejňovač príspevkov
Tabuľky autorít

Na harmonizáciu a štandardizáciu kódov a príslušných označení používaných v rámci Úradu pre publikácie a na medziinštitucionálnej úrovni v súvislosti s výmenou údajov medzi inštitúciami zapojenými do právneho rozhodovacieho procesu bolo vytvorených viacero tabuliek autorít.

Tabuľky autorít

Na harmonizáciu a štandardizáciu kódov a príslušných označení používaných v rámci Úradu pre publikácie a na medziinštitucionálnej úrovni v súvislosti s výmenou údajov medzi inštitúciami zapojenými do právneho rozhodovacieho procesu bolo vytvorených viacero tabuliek autorít.

Tezaury

Tezaurus je riadený a štruktúrovaný slovník, v ktorom sú pojmy reprezentované označeniami. V kontexte webového sídla EU Vocabularies je tezaurus viacjazyčným ekvivalentom predchádzajúcej základnej definície, pričom rovnaký pojem je v každom z podporovaných jazykov reprezentovaný jedným preferovaným označením. S každou jazykovou verziou určitého pojmu môže byť prepojené jedno alebo aj viac alternatívnych označení.

Tabuľky ATTO

ATTO je interná aplikácia Úradu pre publikácie na spravovanie prekladov. Táto skratka pochádza z francúzskeho výrazu „Atelier des Tables de Traductions de l’Office des publications“ (Pracovný priestor pre prekladové tabuľky Úradu pre publikácie).

Zosúladenie

Zosúladenie je bežné v projektoch a úlohách vyžadujúcich interoperabilitu databáz, ale z hľadiska sémantického webu takto označujeme ontologické zosúladenie, pričom medzi pojmami, ktoré patria do rôznych riadených slovníkov, môže byť stanovený rôzny stupeň vzťahov.

Taxonomies

A taxonomy is a set of controlled vocabulary terms organised into a hierarchical structure. Each term in a taxonomy is in one or more parent/child relationship to other terms in the taxonomy.

Horizontal bar

 


 

EU Vocabularies - Access Catalogue
Loading...
eu.europa.publications.euvoc-AccessCatalogue.Refine