Rozhodnutie Komisie z 04/09/2008 ktorým sa koncentrácia vyhlasuje za zlučiteľnú so spoločným trhom (Vec COMP/M.5277 - ZURICH / BANCO SABADELL / BANSABADELL VIDA / BANSABADELL PENSIONES / BANSABADELL GENERALES) podľa nariadenia Rady (ES) č. 139/2004 (Iba anglické znenie je autentické)