Sprawy połączone T-339/10 i T-532/10: Wyrok Sądu z dnia 29 stycznia 2013 r. — Cosepuri przeciwko EFSA (Zamówienia publiczne na usługi — Procedura przetargowa — Usługi przewozowe we Włoszech i w Europie — Odrzucenie oferty oferenta — Decyzja o udzieleniu zamówienia innemu oferentowi — Odpowiedzialność pozaumowna — Dostęp do dokumentów — Rozporządzenie (WE) nr 1049/2001 — Oferta wyłonionego oferenta — Odmowa udzielenia dostępu — Wyjątek dotyczący ochrony interesów handlowych osoby trzeciej)