Rozporządzenie Komisji (EWG) nr 2968/79 z dnia 20 grudnia 1979 r. ustanawiające szczegółowe zasady w odniesieniu do przepisu o pomocy administracyjnej w związku z wywozem miękkich serów dojrzałych z krowiego mleka kwalifikujących do szczególnego traktowania przy przywozie do państwa trzeciego