/* */

Wniosek dyrektywa Parlamentu europejskiego i Rady zmieniająca dyrektywę 2003/54/WE dotyczącą wspólnych zasad rynku wewnętrznego energii elektrycznej {SEK(2007) 1179} {SEK(2007) 1180}