Zaak T-844/19: Arrest van het Gerecht van 20 januari 2021 — Apologistics/EUIPO — Peikert (discount-ap*theke.de) [“Uniemerk – Oppositieprocedure – Aanvraag voor Uniebeeldmerk discount-ap*theke.de – Oudere Uniewoordmerken APODISCOUNTER en APO en oudere Uniebeeldmerken apo-discounter.de, apo.co en apo.de – Relatieve weigeringsgrond – Geen verwarringsgevaar – Artikel 8, lid 1, onder b), van verordening (EG) nr. 207/2009 [thans artikel 8, lid 1, onder b), van verordening (EU) 2017/1001]”]