Publications Office of the EU
ES tiesību akti

EU Law in Force

Ātra piekļuve ES tiesību aktiem

EUR-Lex

Piekļuve Eiropas Savienības Oficiālajam Vēstnesim, ES tiesību aktiem un judikatūrai, valstu transponēšanas pasākumiem un citiem juridiskiem dokumentiem un informācijai

ES tiesību resursi

Summaries of EU legislation

Easy-to-read summaries of EU legal acts

Official Journal of the EU

All the editions of the Official Journal of the EU

National transposition measures

EU directives transposed into national law