Helpdesk - Izjava o zaštiti privatnosti - O Uredu za publikacije

Dockbar

Privacy statement on the protection of personal data

ZAŠTITA VAŠIH OSOBNIH PODATAKA

U ovoj izjavi o zaštiti osobnih podataka dostupne su informacije
o obradi i zaštiti vaših osobnih podataka.

Obrada: Služba za pomoć korisnicima elektroničkih usluga i drugih proizvoda Ureda za publikacije prve razine

Voditelj obrade podataka: Ured za publikacije Europske unije, odjel D.1, Odnosi s dionicima

Broj upisa: DPR-EC-00493

Sadržaj

 1. Uvod
 2. Zašto i kako obrađujemo vaše osobne podatke?
 3. Na kojim pravnim osnovama obrađujemo vaše osobne podatke?
 4. Koje osobne podatke prikupljamo i dalje obrađujemo?
 5. Koliko dugo čuvamo vaše osobne podatke?
 6. Kako štitimo vaše osobne podatke?
 7. Tko ima pristup vašim osobnim podacima i kome se oni otkrivaju?
 8. Koja su vaša prava i kako ih možete ostvariti?
 9. Podaci za kontakt
 10. Gdje možete pronaći podrobnije informacije?

1. Uvod

Europska komisija (dalje u tekstu „Komisija”) obvezuje se štititi vaše osobne podatke i poštovati vašu privatnost. Komisija prikuplja i dalje obrađuje osobne podatke u skladu s Uredbom (EU) 2018/1725 Europskog parlamenta i Vijeća od 23. listopada 2018. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka u institucijama, tijelima, uredima i agencijama Unije i o slobodnom kretanju takvih podataka (te o stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 45/2001).

U ovoj izjavi o zaštiti osobnih podataka objašnjavaju se razlozi za obradu vaših osobnih podataka, način njihova prikupljanja, postupanja s njima i osiguravanja zaštite svih osobnih podataka, kako se ti podaci koriste te vaša prava u pogledu vaših osobnih podataka. Navedeni su i podaci za kontakt nadležnog voditelja obrade podataka kod kojeg možete ostvariti svoja prava, službenika za zaštitu podataka i Europskog nadzornika za zaštitu podataka.

U nastavku su navedene informacije u vezi s obradom osobnih podataka koju provodi odjel D.1 „Odnosi s dionicima” u okviru Službe za pomoć korisnicima elektroničkih usluga i drugih proizvoda prve razine Ureda za publikacije Europske unije.

2. Zašto i kako obrađujemo vaše osobne podatke?

Svrha obrade: Odjel D.1 „Odnosi s dionicima” Ureda za publikacije prikuplja i upotrebljava vaše osobne podatke kako bi odgovorio na upite ili riješio tehničke probleme koje prijavite Službi za pomoć korisnicima prve razine.

Obrada podataka sastoji se od registracije osobnih podataka koje nam dostavite prilikom javljanja i njihove upotrebe prilikom odgovaranja nakon što riješimo vaš upit ili tehnički problem.

Vaši osobni podaci neće se upotrebljavati u svrhu automatiziranog donošenja odluka, uključujući izradu profila.

3. Na kojim pravnim osnovama obrađujemo vaše osobne podatke?

Vaše osobne podatke obrađujemo jer:

- je obrada nužna za izvršavanje zadaće od javnog interesa ili pri izvršavanju službene ovlasti dodijeljene instituciji ili tijelu Unije

- ste dali pristanak za obradu vaših osobnih podataka u jednu ili više posebnih svrha.

Pravna osnova za obradu: mandat Ureda za publikacije, Odluka 2009/496/EZ, Euratom Europskog parlamenta, Vijeća, Komisije, Suda, Revizorskog suda, Gospodarskog i socijalnog odbora i Odbora regija od 26.lipnja 2009. o organizaciji i djelovanju Ureda za publikacije Europske unije.

4. Koje osobne podatke prikupljamo i dalje obrađujemo?

U svrhu obrade odjel D.1 „Odnosi s dionicima” Ureda za publikacije prikuplja sljedeće kategorije osobnih podataka:

U slučaju obraćanja e-poštom:adresa elektroničke pošte, ime i prezime, jezik i zemlja boravišta.

U slučaju obraćanja telefonom: telefonski broj, ime i prezime, snimke telefonskih razgovora, jezik i zemlja boravišta.

U slučaju obraćanja dopisom (izvanredno): ime i prezime, poštanska adresa, jezik i zemlja boravišta.

5. Koliko dugo čuvamo vaše osobne podatke?

Odjel D.1 „Odnosi s dionicima” Ureda za publikacije čuva vaše osobne podatke samo onoliko dugo koliko je potrebno za prikupljanje ili daljnju obradu, odnosno za pružanje traženih usluga.

Vaše ćemo podatke čuvati najviše pet godina nakon što vam usluge ne budu više potrebne te ih zatim izbrisati.

6. Kako štitimo vaše osobne podatke?

Svi osobni podaci u elektroničkom obliku (poruke e-pošte, dokumenti, baze podataka, učitane serije podataka itd.) pohranjuju se na poslužiteljima Europske komisije ili njezinih ugovornih suradnika na temelju ugovora 10839, 01/08/2022-31/07/2026. (okvirni ugovor s kaskadnim pristupom): Netcompany-Intrasoft S.A. (2b, rue Nicolas Bové, 1253 Luxembourg) i Infeurope S.A. (62 rue Charles Martel, L-2134 Luxembourg). Svaka se obrada vrši u skladu s Odlukom Komisije (EU, Euratom) 2017/46 оd 10.siječnja 2017. o sigurnosti komunikacijskih i informacijskih sustava u Europskoj komisiji.

Ugovorni suradnici Komisije obvezani su posebnom ugovornom odredbom pri svakoj obradi vaših podataka u ime Komisije i obvezama u pogledu povjerljivosti koje proizlaze iz Opće uredbe o zaštiti podataka.(„GDPR” Uredba (EU) 2016/679).

Komisija je uvela niz tehničkih i organizacijskih mjera radi zaštite vaših osobnih podataka. Tehničke mjere uključuju odgovarajuće aktivnosti za osiguravanje sigurnosti na internetu, ublažavanje rizika od gubitka podataka, sprečavanje izmjene podataka ili neovlaštenog pristupa podacima, uzimajući u obzir rizik pri obradi i prirodu osobnih podataka koji se obrađuju. Organizacijske mjere uključuju ograničavanje pristupa osobnim podacima isključivo na ovlaštene osobe kojima su ti podaci opravdano potrebni u svrhe predmetne obrade.

7. Tko ima pristup vašim osobnim podacima i kome se oni otkrivaju?

Pristup vašim osobnim podacima ima osoblje Komisije koje je odgovorno za obradu i ovlašteno osoblje prema načelu nužnog pristupa. Te osobe moraju postupati u skladu sa zakonskim odredbama i eventualnim dodatnim ugovorima o povjerljivosti.

8. Koja su vaša prava i kako ih možete ostvariti?

Vaša posebna prava kao „ispitanika” u skladu s poglavljem III. (članci 14. – 25.) Uredbe (EU) 2018/1725 uključuju pravo na pristup vašim osobnim podacima, njihov ispravak ili brisanje i pravo na ograničenje obrade vaših osobnih podataka. Ako je primjenjivo, imate i pravo prigovora na obradu ili pravo na prenosivost podataka.

Pristali ste dati svoje osobne podatke odjelu D.1 „Odnosi s dionicima” Ureda za publikacije za predmetnu obradu. Pristanak možete povući u bilo kojem trenutku slanjem obavijesti voditelju obrade podataka. Povlačenje neće utjecati na zakonitost obrade provedene prije povlačenja vašeg pristanka.

Svoja prava možete ostvariti tako što ćete se obratiti voditelju obrade podataka, a u slučaju spora službeniku za zaštitu podataka. Ako je potrebno, možete se obratiti i Europskom nadzorniku za zaštitu podataka. Njihovi podaci za kontakt navedeni su pod naslovom 9.

Ako želite ostvariti svoja prava u pogledu jednog ili više konkretnih postupaka obrade, u zahtjevu navedite njihove detalje (tj. broj upisa kako je navedeno pod naslovom 10.).

9. Podaci za kontakt

 • Voditelj obrade podataka

Ako želite ostvariti svoja prava na temelju Uredbe (EU) 2018/1725, ako imate primjedbe, pitanja ili nedoumice, ili ako želite podnijeti pritužbu u vezi s prikupljanjem i upotrebom vaših osobnih podataka, obratite se voditelju obrade podataka, odjelu D.1 „Odnosi s dionicima” Ureda za publikacije, info@publications.europa.eu.

 • Službenik za zaštitu podataka Komisije

Možete se obratiti službeniku za zaštitu podataka (DATA-PROTECTION-OFFICER@ec.europa.eu) za pitanja povezana s obradom vaših osobnih podataka na temelju Uredbe (EU) 2018/1725.

 • Europski nadzornik za zaštitu podataka

Imate pravo obratiti se (podnijeti pritužbu) Europskom nadzorniku za zaštitu podataka (edps@edps.europa.eu) ako smatrate da su vam prava na temelju Uredbe (EU) 2018/1725 povrijeđena pri obradi vaših osobnih podataka od strane voditelja obrade.

10. Gdje možete pronaći podrobnije informacije?

Službenik za zaštitu podataka Komisije objavljuje registar svih obrada osobnih podataka koje provodi Komisija i koje su mu priopćene i dokumentirane. Tom registru možete pristupiti na sljedećoj poveznici: http://ec.europa.eu/dpo-register.

Ova je konkretna obrada uvrštena u javni registar službenika za zaštitu podataka pod sljedećim brojem upisa: DPR-EC-00493.